Sgrios nan Seachd Siantan Lucas am Bata-teasairginn/Lifeboat Luke


Sgrios nan Seachd Siantan

Similar Content

Browse content similar to Sgrios nan Seachd Siantan. Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

Halo! Tha coltas stoirmeil orra. Seallaibh na neoil.

0:00:320:00:35

Chan iarradh duine a bhith muigh ann am bata an-diugh!

0:00:350:00:39

Ah seall e fhein 's e cumail suil air na buil-stiuiridh.

0:00:390:00:42

Agus 's math gu bheil

0:00:420:00:43

no co aig a tha fios ca biodh na bataichean a' tighinn gu tir!

0:00:430:00:46

Gu sealladh orm fhin 's MacTairneanach!!

0:00:460:00:49

Mach leat a bhalaich!

0:00:490:00:50

Saoil eil duine sam bith eile a-muigh?

0:00:510:00:53

Eil a' birlinn 'ud ann an cunnart?

0:00:530:00:55

Siuthad Lucas!

0:00:550:00:57

Abair thusa ach na fasanan a th' aig an Leadaidh!

0:00:570:01:00

THUNDER RUMBLES

0:01:000:01:01

Tha a h-uile duine deanamh air an taighe mus buail an stoirm.

0:01:010:01:06

Chan eil teanns agaibh 'illean - tha siud san h-iarmailltean!

0:01:080:01:10

Seo agaibh Lucas a tighinn.

0:01:100:01:12

Dhachaigh leibh a bhalachaibh - ma tha dad idir eadar ur cluasan!

0:01:120:01:16

Feumaidh g' eil i gu bhith dona ma tha Sandy

0:01:160:01:19

's Seoras a' deanamh ullachadh.

0:01:190:01:20

Tha mi an duil gum bu choir an doras a shnaidheadh

0:01:200:01:22

's sibh air an taobh a-staigh!

0:01:220:01:24

Tha deagh stoirm a' cordadh ri Lucas ach tha

0:01:250:01:27

i seo gu bhith uabhasach - nas miosa na an stoirm a bhuail ann an

0:01:270:01:30

ochdad 's a seachd... no seachad 's a h-och...och, bha i uabhasach co-dhiu!

0:01:300:01:34

Bu choir dhaibh seo a bhith ceart gu leor 's beagan fasgadh aca.

0:01:340:01:36

Tha mi smaointinn gu bheil iad deiseil aghaidh a chur ri na

0:01:360:01:38

siantan a-nis! Obh, obh 's ann a tha an t-eagal orm fhin!

0:01:380:01:41

Eil fhios agaibh air seo,

0:01:410:01:43

cha chuireadh e dragh air Lucas a bhith muigh san t-side seo.

0:01:430:01:45

GU SEALLADH ORM! Seo i tighinn! Ooooobh, cail mo Mhamaidh!

0:01:450:01:51

Cha robh siud ro dhona, cha deach Lucas a ghairm idir. Ann an ainm a..!

0:01:530:01:56

HORN BLASTS

0:01:560:01:58

Seadh, bha i dona gu leor ma tha.

0:01:580:02:01

An do chaidil am fear 'ud fad na h-oidhche.

0:02:010:02:03

An e cluasan clo a th' air an fhir 'ud...

0:02:030:02:05

ma chaidil e tron a siud, caidlidh e tro...

0:02:050:02:07

Ach gu de idi...!!

0:02:070:02:10

A bheil sibh a' faicinn staid an aite!

0:02:100:02:12

Bidh miosan ann mus glan iad na tha seo.

0:02:120:02:15

Sin thu Alasdair, tha an criubha agaibh ag obair gu cruaidh.

0:02:170:02:21

Ach cail e fhein, Lucas?

0:02:210:02:23

Ta-daa!

0:02:290:02:30

Chan fhaca mi riamh milleadh mar seo ga dheanamh air an aite.

0:02:300:02:34

'S math gun robh rabhadh againn gun robh i air an t-slighe ge-ta.

0:02:340:02:36

Ah ah! Seach an creutair 'ud 's docha!

0:02:360:02:39

VACUUM CLEANER STARTS UP

0:02:430:02:46

VACUUM CLEANER SWITCHES OFF

0:02:460:02:49

Seallaibh siud a-nis!!

0:02:500:02:52

Eil iad siud fhathast a' coimhead son a bhall. Huh!

0:02:520:02:56

'S tu am balach Lucas - dean thusa cinnteach gu bheil na

0:02:580:03:00

cuaintean againn sabhailt'.

0:03:000:03:01

Abair obair, tha an t-aite coimhead nas fhearr cheana.

0:03:040:03:08

Gu selladh orm!

0:03:130:03:14

Thug a ghaoth na buil-stiuiridh gu tir.

0:03:140:03:17

Bidh na bataichean uile air chall!!

0:03:170:03:18

Siuthad Lucas, mus bi tubaist uabhasach ann!

0:03:200:03:23

Co ris a tha Alasdair a' bruidhinn?

0:03:240:03:27

Hawh! Its Caiptean MacAiptean!

0:03:270:03:29

Ha ha ha! Caiptean MacAiptean!

0:03:290:03:31

FOGHORN SOUNDS

0:03:310:03:33

Bata!!

0:03:340:03:35

Co as an do nochd i? 'S sinn gun bhuill!!

0:03:350:03:38

De ni sin Lucas??

0:03:380:03:40

Mach leat!!

0:03:400:03:42

Togaidh na gillean 'ud na buill 's tillidh iad air ais iad.

0:03:450:03:49

FOGHORN BOOMS

0:03:520:03:53

Abair fuaim Lucas!

0:03:540:03:56

Dhuisg thu cuideigin sa Phola a' Tuath!! Ha ha!

0:03:560:03:59

De bha siud Alasdair??

0:03:590:04:02

Obh! Tha tancair gus tighinn air tir! Cha tig againn air stad a chur air!

0:04:020:04:06

De a-nis?

0:04:070:04:08

Deagh bheachd Lucas.

0:04:080:04:11

Stiuir thusa na tancair mu chuairt. Sin agad e!

0:04:110:04:13

VACUUM DRONES/SWITCHES OFF

0:04:150:04:18

VACUUM STARTS UP AGAIN

0:04:180:04:21

Tha an h-uile rud mar a bu choir a-rithist.

0:04:210:04:25

Cheerie Caiptean MacAiptean, Cheerie Lucas!

0:04:250:04:27

FOGHORN TOOTS

0:04:270:04:29

Cheerie!

0:04:290:04:30

Subtitles by Red Bee Media Ltd

0:04:550:04:58

Download Subtitles

SRT

ASS