Siùsaidh gun Sgot a' Sgitheadh Lucas am Bata-teasairginn/Lifeboat Luke


Siùsaidh gun Sgot a' Sgitheadh

Similar Content

Browse content similar to Siùsaidh gun Sgot a' Sgitheadh. Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

Sin sibh!

0:00:320:00:33

Tha Lucas air a dhoigh glan an-diugh 's

0:00:330:00:35

an latha cho snog!

0:00:350:00:36

Weee-hoo-hoo!

0:00:360:00:39

Haha! Tha Seumas e fhein lan mire!

0:00:410:00:44

Seallaibh seo!

0:00:460:00:47

Sandy, Seoras agus am bata-post - oh droch bheachd!

0:00:470:00:51

Tha an t-uabhas aca ri libhrigeadh ge-ta...

0:00:510:00:54

Gheibh cuid na tha iad a' feitheamh... 's iad nach fhaigh!!

0:00:540:00:57

Nach ann aic' a tha mhisneachd - a' danns air plean!!

0:01:010:01:04

Gu h-araidh ma tha 'splash landing' a dhith!

0:01:100:01:12

Woo hoo ..'s ann a tha i fhathast a danns!!

0:01:180:01:21

Obh...tha an dithis 'ud gun fheum -

0:01:340:01:36

tha iad a' call a h-uile rud a th' ann...

0:01:360:01:38

Leadaidh NicIosaig - bana-ghaisgeach an Iar!

0:01:380:01:41

Abair sibhse g' eil i tapaidh!! Yeee-haa hahaha!

0:01:410:01:44

Ahh tha Lucas airson faighinn a-mach!

0:01:440:01:47

DOORBELL RINGS

0:01:470:01:48

Halo alo!

0:01:480:01:49

H'mm. 's Docha gum faigh e a-mach fhathast!

0:01:500:01:53

Wooh! Sin thu fhein!

0:01:550:01:57

Tha am beathach 'ud sgreadaidh!

0:01:570:01:59

Ouch! Air do shocair Lucas!

0:02:030:02:06

Ach am burac...

0:02:070:02:09

Gu de ann an ainm an t-siabain...

0:02:090:02:11

Ha-ha! A' bo-cadaich!! He-he!

0:02:120:02:15

Sandy...Seoras... tha sibh a' cur bataichean eile ann an cunnart!

0:02:280:02:32

Woo hoo! Tha spionnadh ann an Lucas an-diugh.

0:02:380:02:41

Bha cruaidh eiginn air a' pharsail 'ud.

0:02:410:02:43

Hoo hoo hoo Siusaidh 's an duine ri sitheadh-uisg... bidh seo eibhinn!

0:02:490:02:55

Ha...eh, 's docha g' eil mi cearr..ach saoil a-nis nach biodh

0:02:550:02:59

e nas ciallaiche dhut a bhith coimhead an rathad eile!!!

0:02:590:03:03

Ahhhh!!!

0:03:030:03:04

Weh hey! bhon uisge chun a' chroit! Yee haa!

0:03:050:03:09

Obh...a Shiusaidh, feumaidh tu leum.

0:03:090:03:12

Weeeee-hoooooo!

0:03:120:03:15

Mach leat a-rithist Lucas!

0:03:160:03:18

Aon duine air bord 's an teile ri lorg...

0:03:190:03:24

Thoir an aire Lucas, tha choltas air..gu bheil e gu bhith...tinn!!

0:03:240:03:29

Uhhh Lucas!

0:03:290:03:31

Puthaidean!

0:03:380:03:39

Ohh ho seallaibh seo!

0:03:440:03:45

Seadh a MhicGuga, an t-am thu fhein do chosnadh!

0:03:460:03:49

'S cinnteach nach eil iad gus...

0:03:500:03:52

Huh huh huh...'s iad a tha!!

0:03:520:03:54

Hah! Ha! Cha mholainn dhuibh siud fheuchainn!

0:03:550:03:59

Chanainn gu bheil i air fas beagan nas fhearr air an spors a-nis!!

0:04:000:04:04

De ur beachd fhein? Yeee haaa!!!

0:04:040:04:07

Air ais aig calladh... sin thu fhein Lucas!

0:04:180:04:21

ENGINE BACKFIRES REPEATEDLY

0:04:220:04:24

Oh, cha libhrig iad siud moran tuilleadh!!

0:04:260:04:28

Cheerie!

0:04:280:04:29

Subtitles by Red Bee Media Ltd

0:04:520:04:55

Download Subtitles

SRT

ASS