Treòrachadh on Taigh-thoirds Lucas am Bata-teasairginn/Lifeboat Luke


Treòrachadh on Taigh-thoirds

Similar Content

Browse content similar to Treòrachadh on Taigh-thoirds. Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

Sin sibh a-rithist!

0:00:330:00:34

Abair gu bheil Lucas air a bhith trang -

0:00:340:00:36

thainig stoirm gun fhios

0:00:360:00:38

an deis meadhan reis-mara! Eil sibh ga fhaicinn!

0:00:380:00:41

Hey-hey-saoil a-nis co tha na gaisgich ann an saoghal Eachainn?!

0:00:490:00:53

Nis airson beagan fois.

0:00:560:00:58

Gu de idir. Cuideigin eile ann an eginn?

0:00:580:01:02

Gu sealladh orm!

0:01:020:01:04

Tha Padraig easgaidh.

0:01:040:01:05

Ach tha ise, Lily, nas luaithe.

0:01:050:01:08

Naeoww!

0:01:080:01:10

Woo, 's ann air Lucas a tha an cabhag

0:01:100:01:12

Gu dearbh fheine. Seallaibh air!

0:01:120:01:14

Niste, feumaidh g' eil eiginn mhor ann -

0:01:140:01:17

tha Holly I fhein a-muigh.

0:01:170:01:18

Chan eil seo cho dona 's a bha mi an duil,

0:01:370:01:39

carson a-nis a bha iad ann a leithid de bhoil?

0:01:390:01:41

Alee upa! Suas leat!

0:01:460:01:48

Ha ha mo chreach! Bhiodh tu gu math dearg mu na busan

0:01:510:01:55

nan tachradh a leithid dhut, nach biodh?!!!

0:01:550:01:58

Ha ha - an duine bochd!

0:01:580:02:00

'S docha gur e fior eiginn a bh' ann a dh'aindheoin sin!

0:02:000:02:03

Tha Lucas's Holly airidh air moladh turas eile!

0:02:030:02:08

Hee Hee - chan eil an aon rud fior dhan fhir 'ud!!

0:02:080:02:11

Och uill, tha e cofhartail gu leor!!

0:02:110:02:14

Fuirichibh mionaid.

0:02:170:02:19

Creach mhor nan Domhnallaich, tha an taigh-solais air a dhol dubh!

0:02:190:02:23

Seall nan sgeirean 'ud thall.

0:02:250:02:27

Tha latha da-riribh dubh gu bhith mur cinn.

0:02:270:02:30

Lucas. Oh tha e trang.

0:02:300:02:32

Gu de ni sinn. Oh chan eil sgot agam de ghabhas deanamh!!

0:02:320:02:36

Sin thu fhein Eachainn a bhalaich - deagh bheachd!

0:02:360:02:40

Chan eil I staigh!

0:02:430:02:45

Tha Leadaidh Niciosaig anns na beantainn a lorg mathain!

0:02:450:02:49

Nach dean cuideigin rudeigin. Oooooobh!!

0:02:490:02:52

Ah 's e tha dana a cheart fhear.

0:02:520:02:54

Sin thu fhein!

0:02:540:02:56

'S tha toirds gu math snasail aige cuideachd!

0:02:560:03:00

Mo chreach.

0:03:110:03:12

Tha an tanc aig Lucas falamh. Dean cabhag Eachainn!

0:03:120:03:15

Ceart ma tha - mach leibh fhearaibh!

0:03:170:03:19

Ohhhh! Oi oi an taobh-sa!!

0:03:230:03:27

Oh fhuair e gu tighinn!

0:03:270:03:31

Siuthad Eachainn, greas ort a bhalaich. Greas ort!!

0:03:310:03:34

De tha cearr a-nis?

0:03:340:03:36

Oh an iuchar! A bhochan!

0:03:360:03:39

Ha ha! Siud agaibh am fuasgladh. Bhrist an lasair!

0:03:490:03:53

Sin thu. Sin thu!

0:03:530:03:56

Oh na can rium!

0:03:560:03:58

Obh obh!

0:03:580:03:59

An solas! Hey! Hey!

0:04:040:04:07

Rin e an gnothach air! Hooray!

0:04:070:04:10

Nach math g' eil siud seachad!

0:04:100:04:12

Ah chur e an toirds ann mar lasair ur.

0:04:120:04:15

Ha ha - nach e bha glic! 'S math a rinn thu, Eachainn!

0:04:150:04:19

'S tu fhein cuideachd Lucas.

0:04:190:04:21

Fear do Lucas 's fear do dh'Eachann!

0:04:210:04:23

Co a tha na ghaisgeach a-nis a bhalaich!! Ha ha!

0:04:230:04:26

Meal 's caith e a bhalaich!

0:04:260:04:29

Slan leibh!

0:04:290:04:30

Download Subtitles

SRT

ASS