Soraidh le Seann Shomhairle Lucas am Bata-teasairginn/Lifeboat Luke


Soraidh le Seann Shomhairle

Similar Content

Browse content similar to Soraidh le Seann Shomhairle. Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

Tha sibh air tilleadh!

0:00:310:00:33

Nach ann ann a tha an latha.

0:00:330:00:34

Oh, seallaibh. Tha rudeigin air Lucas a chur troimhe cheile.

0:00:340:00:38

'S tha Alasdair e fhein a' rannaich.

0:00:380:00:41

Seann Shomhairle? Oh, seadh, tha cuimhne 'm a-nis.

0:00:440:00:48

Tha iad ga thoirt gu steisean ur an-diugh.

0:00:480:00:51

'S beag an t-iongnadh g' eil iad uile turasach.

0:00:510:00:54

Tha Sir Fearghas gle urramach

0:00:540:00:56

dha fear air nach eil ribeag gruaige!

0:00:560:00:59

Ochan, ochan oh! Deagh shoitheach a th' ann a dh'aindheoin sin.

0:00:590:01:03

Sin agaibh an coxswain - fios agaibh, an sgiobair.

0:01:050:01:07

Tha e an seo airson - a thoirt a Bhealach nam Bonnach!

0:01:070:01:10

'S e Lucas a tha ag iarraidh a-nis! Ach an aghaidh!

0:01:100:01:13

Oh! Seallaibh siud! An t-seann rathad-iarrainn a bhiodh

0:01:150:01:18

dol sios meinnichean Cnoc an t-Salainn.

0:01:180:01:20

Abair sibhse turas iongantach - sios nam bean,

0:01:200:01:23

mach 's a' staigh eadar nan craobhan

0:01:230:01:25

's tarsaing dorchaid Diddley gu ruige meinn Cnoc an t-Salainn!

0:01:250:01:28

Da thuras san latha eadar an Ceitean 's an Damhair!

0:01:280:01:31

Mach leotha! Woo-hoo-hoo!

0:01:320:01:34

Sin thu fhein a bhodaich,

0:01:340:01:36

seallaibh dha cho comasach 's a tha sibh!

0:01:360:01:38

Ho-ho! 'S cinnteach gun toir seo gaire air!

0:01:380:01:43

Nach tuirt mi ruibh gur e turas iongantach a bha romhpa!

0:01:430:01:46

Gu sealladh orm! Woo-hoo!

0:01:460:01:49

Ah, sgilean slaodaidh,

0:01:540:01:55

tha seo nas duilghe na bhiodh sibh an duil ach 's ann a tha Somhairle

0:01:550:02:00

coir fior sgileil air an obair.

0:02:000:02:01

Oh, feumadh tu aideachadh a bhalaich, bha siud math fhein!

0:02:010:02:05

Tha iad gu bhith ann a-nis.

0:02:080:02:10

Mu 's math mo chuimhne chan fheum iad a dhol... Aaah!

0:02:100:02:13

Tha drochaid Diddley air cnamh!

0:02:130:02:15

Tha iad glacte!

0:02:160:02:18

Oh, tha seo uabhasach!

0:02:230:02:27

Hooray! Tha Lucas air a shlighe!

0:02:320:02:35

Taing do Mac an t-sioltaig.

0:02:350:02:37

Tha Somhairle ann e fhein!

0:02:370:02:39

Agus ise Holly.

0:02:400:02:41

Tha cuisean gu bhith ceart gu leor a-nis.

0:02:410:02:44

Huh! 'S ann innte a tha na tonsailean!

0:02:440:02:47

Gheibh Holly Copter greim oirbh!

0:02:470:02:49

Huh? Na cabalan dealain.

0:02:490:02:51

Chan fhaigh I faisg orra.

0:02:510:02:53

'S tha an trean an impis a tuiteam far an drochaid!

0:02:530:02:55

Seo agaibh na balaich.

0:03:000:03:02

Ceart, tha mi an duil g' eil plan aca.

0:03:020:03:06

Tha mi an dochas g' eil plan aca.

0:03:060:03:07

Faiceallach a-nis Lucas, chan eil math dhut a dhol ro fhaisg.

0:03:180:03:21

Ah, tha mi tuigsinn! Gheibh Somhairle dha na h-uisgeannan

0:03:210:03:25

nach eil cho domhainn oir chan eil e a' suidhe cho domhainn ri Lucas.

0:03:250:03:28

Abair sgioba!

0:03:330:03:35

Oh, tha I dana an te 'ud a bhios air an telebhisean.

0:03:400:03:43

Eh, de t-ainm a th' orra?

0:03:430:03:45

Huh? Cha eil I gus.

0:03:460:03:48

'S I tha...!

0:03:500:03:53

Ha-ha! Cha robh duil aig duin' againn ris a siud!

0:03:560:04:00

Wee-hee! Sin sibh p-fhein!

0:04:000:04:02

Uill? Saoil eil Borris gus seann Shomhairle a thoirt leis.

0:04:080:04:12

Ooh! Tha! Woo-hoo!

0:04:120:04:14

Eh? Gu sealladh orm.

0:04:170:04:20

Och chanainn gum bi e air a dheagh choimhead as a dheidh.

0:04:200:04:24

Cheerie a Shomhairle!

0:04:240:04:25

Cheerie!

0:04:260:04:28

Download Subtitles

SRT

ASS