Griosadh an Giomach Grèine Lucas am Bata-teasairginn/Lifeboat Luke


Griosadh an Giomach Grèine

Similar Content

Browse content similar to Griosadh an Giomach Grèine. Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

Halo!

0:00:300:00:32

Phew, seo an latha 's teotha a th' air a bhith againn riamh.

0:00:320:00:35

Seallaibh sibhse na gloicean a tha siud

0:00:350:00:36

a thug deidhdeagan-uisge a-mach air a mhuir!

0:00:360:00:39

Tha h-uile duine air a bhith san uisge, far a bheil I fionnar fuar.

0:00:390:00:41

Mar sin, tha Lucas air a bhith gu math trang!

0:00:410:00:44

Deagh bheachd, cumaibh a-mach as a' ghrein.

0:00:440:00:46

Siud agaibheh...de nis an t-ainm

0:00:460:00:48

a th'orra a-ritihst te a telebhisean!

0:00:480:00:51

Ola! Eil sibh a creidsinn a leithid! Bidh I air a praidheigeadh!

0:00:510:00:53

Lilo! Na can rium! Gu sealladh orm!

0:00:530:00:56

Nis siud agaibh te a dh'ullaich I fhein a-reir 's na side.

0:01:010:01:04

Faodaidh sibh falbh leamsa uair sam bith a Leadaidh!

0:01:040:01:07

Sin sibh 'illean!

0:01:090:01:10

Ohhhh! Uhh? Oh, chaidh e an greim!

0:01:100:01:13

-THA E A' GAIREACHDAINN

-Eachann beag bochd!

0:01:150:01:18

Oh, bhochan 's tha a lan ag eirigh!

0:01:180:01:20

Dean cabhag Lucas!!

0:01:230:01:24

THA IAD A' MIOGADAICH

0:01:420:01:43

Oh, tha am balach 'ud mar bairneach air sgeir a-nis!

0:01:430:01:47

Mo chreach!

0:01:470:01:50

Uhh, seadh.

0:01:530:01:54

Ni sin a' chuis de do bheachd Lucas?

0:01:540:01:56

Cha do rinn 's tha an lan a sior fhas ard!

0:01:560:01:59

A bhochan!

0:01:590:02:01

Huh? Gu de tha I ris a-nis?

0:02:010:02:04

Oh, seadh!

0:02:040:02:05

Tha mi gad leantainn a-nis.

0:02:050:02:07

Ag adhbharachadh gluasad le bruthadh-gaoithe.

0:02:070:02:09

Oh 's tu fhein a tha glic. Woo-hooo!

0:02:090:02:12

THA E A' GAIREACHDAINN

0:02:120:02:14

A och uill tha Eachann beag ceart gu leor co-dhiu!

0:02:140:02:17

Obh, obh! Tha an te 'ud eile air a dhol a sealladh.

0:02:170:02:21

-THA E A' PLOSGADH

-Tha I air a dhol gu muir!

0:02:210:02:25

Seallaibh a coltas.

0:02:250:02:26

Tha I mar an giomach fhein 's I na suain cadail!

0:02:260:02:30

Owwww!

0:02:300:02:32

-THA E A' GAIREACHDAINN

-Ochan ochan!

0:02:320:02:35

Seadh 'illean. Tha I ro theth son a bhith 'g obair.

0:02:430:02:47

'S e bhiodh math a bhith coltach ri Seoras 's Sandy

0:02:470:02:49

ged nach eil iarraidh agam a bhith ro choltach ri Seoras.

0:02:490:02:52

No ri Sandy son an fhirinn inns'!

0:02:520:02:54

Arghhh, Duisg! Tha cuideigin ainmeil a falbh leis an t-sruth!

0:02:570:03:00

Siuthad Lucas. Chan eil sgeul orra air an reidear nas motha.

0:03:020:03:05

Bidh I na brisgeag!

0:03:050:03:07

Siuthad fhein a' Mhorag! Siuthad a' Sheumais!

0:03:070:03:10

Gheibh sibh greim orra yawooo!

0:03:100:03:12

THA IAD A' MIOGADAICH

0:03:140:03:16

Nan cadal a-rithist! Oy!

0:03:220:03:25

Bha I ainmeil uair ach 's ann a tha I bruich an-diugh.

0:03:250:03:31

Ohh, ohh! Eil sibh a' faicinn far a bheil duil rithe.

0:03:310:03:34

Lanaig nan Long!

0:03:340:03:36

AAARRGH!

0:03:360:03:38

Ohh, deanaibh cabhag!

0:03:450:03:46

Mu dheireadh! Siuthadaibh.

0:03:530:03:57

Tha I ainmeil 's tha I airson teicheadh!

0:03:570:04:00

Ann an ainm an t-siabainn, tha I pongail!

0:04:020:04:06

Lucas, greas ort 'ille bhig!

0:04:060:04:10

Sin thu a MhicGuga, slaod 'ille, slaod, sload, slaod!

0:04:100:04:15

Yoooo-hooooo!

0:04:180:04:21

Sgoinneil fhein!

0:04:210:04:22

Chanainn g' eil I air leasan chudromach ionnsachadh,

0:04:220:04:24

ach tha cuid a bhios gun tur 's gun tuigse fad an laithean!

0:04:240:04:27

Cheerie!

0:04:270:04:30

Subtitles by Red Bee Media Ltd

0:04:500:04:54

Download Subtitles

SRT

ASS