Buaireadh nam Builgein Bogaidh Lucas am Bata-teasairginn/Lifeboat Luke


Buaireadh nam Builgein Bogaidh

Similar Content

Browse content similar to Buaireadh nam Builgein Bogaidh. Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

Halo!

0:00:310:00:33

Deagh latha son

0:00:330:00:34

norrag 's I cho blath 's ciuin.

0:00:340:00:37

Hee Hee builgeanan!

0:00:390:00:41

Urgh? That rudeigin gu math neonach mu an builgeanan 'Ud.

0:00:410:00:44

Siud agaibh poileasman Padruig 's coltas trang air -

0:00:440:00:48

obh tha coltas an t-slaoightear air an duin' ud!

0:00:480:00:52

Huh huh - direach mar a the' air an dithis 'Ud!

0:00:520:00:54

E fhein a the' ann - far a' phostair,

0:01:020:01:04

dh'aithnichinn an gob aige an aite Sam bith!

0:01:040:01:07

Ah seallaibh Co the' ann - chan eil iad a tighinn as an uisge.

0:01:070:01:10

Ach an builgeanan...?

0:01:100:01:13

PC Padruig nach eil thu ga fhaicinn -

0:01:140:01:17

cuir an greim an trusdair -

0:01:170:01:19

Ooooobh! Oh-Mo-Chreach!

0:01:190:01:22

That e deanamh as!

0:01:220:01:25

Ohhh abair sibhse fuaim uabhasach!

0:01:380:01:42

Siuthad a leadaidh! Mwoah!

0:01:420:01:44

Seallaibh! Siud far a bheil an builgeanan a' toiseachadh.

0:01:440:01:47

Cha robh fios 'm gun robh crann-toite of an h-uisgeanan againn.

0:01:470:01:50

Cha robh fios 'm de bh' ann an crann-toite gus an deach mi

0:01:500:01:53

air eadar-lionn!

0:01:530:01:56

Gu Sealladh Orm! Droch chonnadh a bhios an siud!

0:01:560:01:58

Fuirich gus am faic sibh!

0:02:000:02:02

Gu brith de thing air flod san uisge - thing e fodha sna builgeanan

0:02:020:02:06

Neo-nach!!

0:02:060:02:08

Ha I nach tuirt mi ribh - droch chonnadh

0:02:110:02:15

That fios aig Siusaidh choir de tha dhith...

0:02:160:02:19

Chan e sin do Sandy- air flod air an uisge-fodha sna builgeanan!

0:02:190:02:23

That an connadh 'ud air droch bhuaidh a ghabhail air Lucas!

0:02:230:02:26

Seo agaibh a-nis rud ris an canar co-roinn smuaintean...

0:02:280:02:32

An do thog sibhse dad? Gu fortanach, thog e fhein e!

0:02:370:02:41

Cha ro smuain no smuain air cul siud!

0:02:510:02:54

Oh That mi an dochas gun Dean Lucas an gnothach

0:03:010:03:04

a dh'aindheoin a' chonnadh!.

0:03:040:03:06

Ha ha ha - tha chead aige -

0:03:060:03:08

feumaidh gun do chleachd e an connadh aige Fhein

0:03:080:03:12

Uhhh oh bhochan.

0:03:120:03:13

Ah, chan eil beat air cumhachd nan cas!

0:03:140:03:17

Lucas bochd!

0:03:180:03:20

Ha ha tha thu againn a-nis. 'S tu thoil e. Yeawoo!

0:03:230:03:29

Oooh nis,

0:03:310:03:33

ciamar a ni iad an gnothach air a seo 's gun Lucas gu math?

0:03:330:03:37

Ohhh gu sealladh orm!!

0:03:370:03:39

Obh, tha Lucas ann an cunnart.

0:03:410:03:45

Sabhalaidh Leadaidh Niciosaig an suidheachadh seo!

0:03:480:03:51

Nis, a leadaidh, tha fios agaibh de tha dhith an seo - cuir

0:03:510:03:54

an casan sin a dh'obair - Siuthad- cha Dean brogan tioram iasgach!

0:03:540:03:58

Bidh thu ann an Canada an ceart uair - hoo hoo tha I tapaidh!

0:03:580:04:01

Oh chan eil cumhachd gu leor ann ge-ta,

0:04:010:04:03

De ni sin? De ni sin?

0:04:030:04:05

Siuthadaibh fhearaibh obraichibh comhla - mar sgioba easgaidh, treun.

0:04:050:04:10

That mi comhla ribh fhearibh, faighear ri ur taobh.

0:04:100:04:13

Uhhh chan eil doigh gun obraich seo -

0:04:130:04:15

tha cuideam uabhasach sa bhata 'ud - oh gu de idir a ni sin?

0:04:150:04:19

Uhhhhhh.

0:04:190:04:21

Oh thruaighe, chaidh I sios mar clach a' dol le gleann -

0:04:210:04:25

ach 's cinnteach gum faigh Lucas I cho luath 's a bhios e nas fhearr.

0:04:250:04:28

Cheerie!!

0:04:280:04:30

Download Subtitles

SRT

ASS