Mi-Rian is Mucan-mara Lucas am Bata-teasairginn/Lifeboat Luke


Mi-Rian is Mucan-mara

Similar Content

Browse content similar to Mi-Rian is Mucan-mara. Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

That sibh air tilleadh!

0:00:300:00:32

That sibh direach air gniomh-teasairginn eile a chall.

0:00:320:00:35

Saoil cail duil ri Leadaidh Niciosaig anns an deise-leum neonach 'ud!?

0:00:350:00:39

Wow!

0:00:390:00:41

Hey hey! That Seumas air a dhoigh mu rudeigin!

0:00:410:00:43

Seoras's Sandy anns an amar?

0:00:460:00:49

Feumaidh g' eil an Gearran againn mu thrath!

0:00:490:00:53

Gloicean!

0:00:560:00:59

Mucan-mara! Sin an naidheachd a bh' aig Seumas!

0:01:010:01:05

Wee heee!

0:01:080:01:11

Ah seallaibh! Nach eil siud laghach?

0:01:140:01:16

Wey hey! Sin thu fhein a' leadaidh!

0:01:190:01:22

Madainn mhath Holly!

0:01:300:01:32

Ooh! De the' againn an seo a-nis.

0:01:320:01:34

Nach robh fios 'm!

0:01:350:01:37

That iad a' dol a dheanamh deuchainn far am feum Lucas

0:01:370:01:39

an duine-luideach 'ud a lorg.

0:01:390:01:42

Ha ha! Nach tuit mi ribh?

0:01:420:01:44

A' bruidhinn mu dhaoine luideach.

0:01:460:01:48

Oh a' Sheorais, cha chanainn gur e deagh bheachd a tha sin. Oh!

0:01:480:01:52

Oh! That Seoras air a dhol an shradag!!

0:01:520:01:55

Ahah! That sin ann!

0:02:060:02:08

Ca bheil sin a-rithist?

0:02:080:02:10

Oh! That sin an seo.

0:02:100:02:11

That e air do chulaibh!

0:02:110:02:14

Nis, de tha cearr an seo, tha coltas gu math tursach orra.

0:02:160:02:20

Obh obh. am fear beag- an laogh.

0:02:200:02:23

Math fhein - faodaidh Lucas a dhol ga lorg dhaibh

0:02:310:02:34

Ach ca toiseach e?

0:02:340:02:37

Eil sibh a' faicinn an gloicean a tha ag amharc an t-eun beag bochd 'Ud

0:02:370:02:41

Thoir loisin dhan chreutair!

0:02:410:02:43

'S e th'ann! Am muc-mhara og a the' ann!

0:02:430:02:45

Chan eil coir aig mucan-mara a bhith ann an abhainn!

0:02:450:02:49

Gu fortanach, tha Lucas air a shlighe.

0:02:490:02:52

Yeahooowww!

0:02:520:02:53

Cabhlach de cheudan -

0:02:560:02:58

direach an bha a dhith oirnn(!)

0:02:580:03:00

Sin e Lucas!

0:03:000:03:03

Ah! That iad ga ghluasad gu muir.

0:03:050:03:08

Air ur socair a-nis.

0:03:080:03:11

Oh nach eil sin glic- dh'aithnich e an Leadaidh.

0:03:180:03:21

Pheeew!

0:03:230:03:24

'S math sin!

0:03:280:03:30

Ah! Gach ni mar bu choir.

0:03:370:03:39

Hey hey chanainn g' eil iad toilichte.

0:03:390:03:42

Ha-ha nach caith cuideigin iasg thuice. Yoo hoo!

0:03:440:03:48

That I ealanta an dearbh leadaidh!

0:03:480:03:51

Gu de idir?

0:03:520:03:54

Oh tha fios agamsa. Tha an comhlan ag ullachadh.

0:03:590:04:03

Airson consairt mor nan iasgair air an ath sheachdain.

0:04:030:04:07

Ill, ged a tha mi ag radh consairt.

0:04:070:04:09

That Sandy gu bhith seinn mu iasgair aonaranach 's guga

0:04:090:04:13

a chaidh as a rian.

0:04:130:04:14

Bha siud sgoinneil!

0:04:220:04:24

Abair gum bi deagh chonsairt againn. Oh bhochan.

0:04:240:04:27

Cheerie.

0:04:270:04:30

Subtitles by Red Bee Media Ltd

0:04:360:04:40

Download Subtitles

SRT

ASS