Sgiorradh nan Sgòth-steud Lucas am Bata-teasairginn/Lifeboat Luke


Sgiorradh nan Sgòth-steud

Similar Content

Browse content similar to Sgiorradh nan Sgòth-steud. Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

Halo! That am an caisg againn a-rithist.

0:00:310:00:35

's tha sin a' toirt gu buil. reis mhor nam bataichean-steud!

0:00:350:00:39

Sin agaibh Mac a' Sgornan, a tha os cionn gnothaichean.

0:00:390:00:43

Seall ise - Leadaidh Niciosaig! 'S mi tha measail orra.

0:00:430:00:48

That iad ag iarraidh gu falbh - siuthad 'ille!

0:00:480:00:51

Mach leotha!

0:00:510:00:52

Tri tursan mu thimcheall an Eilean 's air ais!

0:00:520:00:54

Cho furasta sin! Ach a t-astar a the' orra!!

0:00:540:00:58

I fhein a ghleidheas!!

0:01:050:01:08

Gu sealladh orm! Bha coir aca an cursa ullachadh on chionn fhada.

0:01:130:01:16

That an reis air toiseachadh a-nis!

0:01:160:01:19

That uair chearr agad!

0:01:190:01:22

Eil sibh a' tuigsinn a-nis?!

0:01:270:01:29

Ooh! -Dh'fhaodadh seo a bhith uabhasach

0:01:300:01:32

Thoir an aire Eanraig a Leadaidh.

0:01:350:01:38

Aaaaah!!

0:01:380:01:39

Gu sealladh orm! Cha do chur e stad orra!!

0:01:470:01:50

Nach tig cuideiginn as a deidh!

0:01:500:01:53

Seadh! 'S e Lucas an dearbh dhuine!

0:01:580:02:01

'S bha dol leatha gu math!

0:02:060:02:07

That mi an dochas gu bheil I ceart gu leor!

0:02:070:02:10

Cha tig aig Lucas air a dhol seachad air bata-steud?

0:02:100:02:14

That e cuir a dh'iarraidh cuideachadh

0:02:140:02:17

Huh! Hollycopter -math fhein!

0:02:170:02:20

Sin thu fhein a Dhaibhidh!

0:02:210:02:23

Chan fhaca mi riamh dithis cho... chan eil an facail

0:02:250:02:30

fiu 's agam!

0:02:300:02:31

Huh! Thoir an aire!

0:02:310:02:34

That mi an dochas gu bheil e cordadh rithe bhith leum nan stuagh!

0:02:340:02:38

Dean cabhag Lucas!

0:02:380:02:40

Gu de idir. Gu de tha Holly 's Uilleam a' deanamh?

0:02:490:02:54

Fuirichibh! -That I gus isleachadh gus an ruig e an stiuir!

0:02:540:02:58

Abair sibhse cunnart! Huh! Rinn iad a chuis!

0:02:580:03:02

Sin thu fhein, Holly

0:03:020:03:04

Ahh 's ann innte a tha a' mhiorbhailt - tha I cho fut ri fiadh!

0:03:070:03:12

Oh!

0:03:130:03:15

A bhochan!

0:03:150:03:16

Ahhh!

0:03:160:03:18

Greas ort Lucas!!

0:03:180:03:21

That I air flod an-drasta ach chan eil mi an duil gun

0:03:220:03:26

cum an pocanan 'ud am barr I ro fhada!!

0:03:260:03:28

Taing do shealbh - tha iad sabhailte!

0:03:280:03:33

Lucas 'ille, tha thu san rathad! Seo iad a tighinn!

0:03:330:03:37

Phew- mu bha deagh fhortan riamh ann! Am faca sibhs...

0:03:400:03:45

Oh an can rium

0:03:450:03:48

Sandy, nach coimhead thu!

0:03:480:03:52

Ha ha thoil sibh siud 's nas miosa!

0:03:560:03:59

Sa chiad aite - Eanraig de St Croissant

0:04:160:04:21

Bha siud laghach!

0:04:230:04:24

'S math a rinn thu, Lucas- shabhail thu cuisean turas eile!

0:04:240:04:28

Cheerie!

0:04:280:04:30

Download Subtitles

SRT

ASS