Creachadh fo Chreag a' Cheartais Lucas am Bata-teasairginn/Lifeboat Luke


Creachadh fo Chreag a' Cheartais

Similar Content

Browse content similar to Creachadh fo Chreag a' Cheartais. Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

That sibh an sin! That latha air leth againn 's tha Lucas trang mu thrath.

0:00:310:00:37

Seallaibh am bata 'ud - air a sgrios!

0:00:370:00:39

'S bha mullach breagha glainne oirre cuideachd.

0:00:390:00:42

Chan eil iad gus...?

0:00:420:00:44

'S iad a that! Chaith iad air falbh I!

0:00:440:00:46

De tha fainear do Sandy saoil?

0:00:510:00:54

Mmmm! That choltas air g' eil fios aige de tha e a' deanamh.

0:00:590:01:03

Chan e sin do Sheorais coir ge-ta!

0:01:030:01:07

Nis a-nis, cha bu choir deiligeadh ris an iasg bhochd mar sin?

0:01:070:01:11

Ohh! Fuirich oirbh!

0:01:110:01:15

Ha ha! Turas ann am bata-glainne cuide ri Sandy's Seoras!!

0:01:170:01:21

Ha ha! Dh'fhaodadh tu bhith cinnteach. Co ach Siusaidh 's an duine.

0:01:210:01:26

Lucas,

0:01:260:01:28

cha tu an aon duine a tha faicinn gun dh'fhaodadh seo a dhol cearr!

0:01:280:01:31

Ach tha an gloicean 'ud toilichte gu leor!

0:01:310:01:34

Ahh nach eil seo math?

0:01:380:01:40

Gu sealladh orm! Gu de thachair dhan duine bhochd?

0:01:460:01:50

Ah an gabh dragh 'ille - thachair an aon rud dhomh fhin!

0:02:000:02:04

Ah, sgeir nan sgrud - 's ann a bhios an corail breagha an-diugh!

0:02:090:02:14

Seallaibh siud... hoigh, fuirich mionaid!

0:02:140:02:18

Cait eil a' sgeir chorail?!

0:02:180:02:21

Domhnall Dosach! 'S e togail leis a' chorail far grunnd an mara...

0:02:210:02:25

Feumar stad a chur air an trusdair!

0:02:260:02:29

Suas leis!

0:02:310:02:33

Mo chreach!

0:02:380:02:40

Chur siud as dhan a' phlan aige!

0:02:400:02:43

Siuthad a Shandy - Dean rudeigin!

0:02:430:02:46

'S rinn! Dean cabhag Lucas!

0:02:460:02:50

That am bata-glainne ann an aona phios.

0:02:510:02:53

Ach tha Domhnall Dosach feumach air beagan cobhair!

0:02:530:02:56

That mi 'n duil g' eil smachd aig Alasdair 's Lucas air a' ghnothaich!

0:02:560:03:01

Co the' ann ach Caiptean MacAiptean!

0:03:010:03:04

Seadh - fear Dion an iasgaireachd.

0:03:040:03:07

Ann an ainm an t-siabainn -

0:03:080:03:10

tha e glacte 's chan eil moran air fhagail san tanc!

0:03:100:03:12

Ooo! Deise-daibhidh mor spaideil!

0:03:120:03:15

Chan eil mi measail air feusagan ach abair g' eil mi

0:03:200:03:23

taingeil dha a dh'aindheoin sin!

0:03:230:03:26

Siud an comharra!

0:03:260:03:28

Slaod Lucas!

0:03:280:03:29

Ooops!

0:03:320:03:34

Och, Co nach biodh measail air Seoras coir? A mhor chuid!

0:03:380:03:43

Beannachdan on a' Chaiptean Uasal.

0:03:430:03:46

Tha an tanc aige falamh!

0:03:500:03:52

Siuthadaibh 'illean!

0:03:520:03:54

Slaaaaaaaooooooddaibh!!

0:03:570:04:01

'S ann a tha e a' lorg a bhaga!

0:04:040:04:07

Ghluais e!

0:04:070:04:09

Woo hoo! Taing do shealbh!

0:04:090:04:11

Chan fhaigh thu teicheadh a-nis

0:04:140:04:17

Gabh do leor dheth!!!

0:04:170:04:20

Ho - 's ann a fhuair I fhein 's e fhein dhachaigh gun

0:04:200:04:23

chuideachadh an-diugh!

0:04:230:04:24

Slan leis a bhata-glainne!

0:04:260:04:28

Slan!

0:04:280:04:30

Subtitles by Red Bee Media Ltd

0:04:360:04:40

Download Subtitles

SRT

ASS