Sgrios na Slighe Shleamhainn Lucas am Bata-teasairginn/Lifeboat Luke


Sgrios na Slighe Shleamhainn

Similar Content

Browse content similar to Sgrios na Slighe Shleamhainn. Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

Sin sibh! Tha I air a bhith sileadh an t-sneachd'

0:00:310:00:35

Seallaibh...tha I geal!

0:00:350:00:37

'S fior thoil leamsa sneachda.

0:00:370:00:39

Fionnar, fuar, breagha...

0:00:390:00:40

Feumar an cidhe a chumail reidh son 's gum faigh Lucas dhan uisge.

0:00:400:00:44

'S ann a tha an Leadaidh toilichte cuideachd

0:00:440:00:47

Oooh! Siud am bata-turasachd ur...

0:00:470:00:49

An te 'ud eile far an telebhisean a th' ann!

0:00:490:00:52

Oh! 'S cinnteach gun cuimhnich mi a h-ainm lathaigein

0:00:520:00:56

Ooh!

0:00:580:01:00

Cnapan-deighe!

0:01:010:01:04

Mo chreach!

0:01:070:01:09

'S ann air a shocair fhein a bu choir do Lucas tighinn a-nuas.

0:01:090:01:13

Nach eil sin snog - an comhlan a' cluich, an sneachd air laighe,

0:01:130:01:17

Domhnall Dosach...

0:01:170:01:20

Uill snog seach Domhnall Dosach!

0:01:200:01:23

Ahhhhhhhhh! Beinn-DEIGHE!

0:01:250:01:28

GU SEALLADH ORM!

0:01:310:01:33

Oh, Mo Chreach!

0:01:330:01:34

An tig I fodha a-nis?

0:01:350:01:38

Chan eil Siusaidh 's an duine den beachd gun tig.

0:01:380:01:42

Ann an ainm an t-siabain! Tha I siud air a' pronnadh!

0:01:420:01:46

Na gabhaibh dragh tha Alasdair 's Lucas...

0:01:460:01:49

GLACTE?!

0:01:490:01:51

Huhhh! Fhuair e as mu dheireadh thall! Woo-hooo!

0:01:510:01:58

Mach leat 'ille - siuthad!

0:02:000:02:03

Tha am bata ceart gu leor ach bidh... eh...gu brith de an t-ainm

0:02:030:02:06

a th' orra air a reothadh!

0:02:060:02:08

Fuirich thusa ge-ta

0:02:080:02:11

Caoban-sneachd agus seallaibh-rinn

0:02:110:02:13

Eachann coineanach-sneachd do dh'Eilidh bheag!

0:02:130:02:15

Ha-ha!

0:02:150:02:17

Obh Obh - faiceallach fhearaibh!

0:02:170:02:20

Seo am balach!

0:02:240:02:26

Mo chreach! Cha deach a' goirteachadh ge-ta!

0:02:260:02:29

Tha am fear Dosach san deigh!

0:02:340:02:37

Sgealbaidh iad as e!

0:02:450:02:47

Tha a h-uile duine sabhailte a-rithist!

0:02:470:02:52

Ged a tha mi an duil g' eil Domhnall coir a faireachdainn an fhuachd!

0:02:520:02:55

Hee-hee! Slaodan - abair spors!

0:02:550:02:58

Whoops! Obh Obh!

0:02:580:03:00

Weeeeeee!

0:03:020:03:04

Mo chreach - Tha mi an dochas gun seas an deigh ris a chuideam!

0:03:050:03:11

Tha I sgoltadh! Huh!

0:03:110:03:13

Sin thu fhein Eachainn!

0:03:130:03:15

Nis Lucas, tha seo cudromach

0:03:170:03:21

Fior chudromach, Huh!

0:03:210:03:24

Ach cha do dh'innis duine a leithid do dh'Eilidh!

0:03:240:03:28

Obh obh obh! Na bi a leum air an deigh!

0:03:290:03:32

Oooooh-hoo-hoo, Chan fhuiling mi seo fhaicinn!

0:03:320:03:36

Ciamar idir a gheibh iad thuice?

0:03:360:03:38

Ann an ainm a t-siabain!

0:03:380:03:40

Greas ort Lucas!

0:03:400:03:42

Tha e gus briseadh? Tha I dol A...

0:03:420:03:45

Ooh!

0:03:450:03:47

Oh uill, slan leis a choineanach-shneachda!

0:03:470:03:49

Seall orra! Chan eil fiu 's foir aice mun a chunnart!

0:03:490:03:53

Woo-hoo-hoo whoops!

0:03:530:03:55

Woooooo! Tha I sabhailte!

0:03:570:04:03

Hooray! Ha-ha!

0:04:030:04:04

Taing do shealbh g' eil siud seachad!

0:04:040:04:08

Ahh nach eil siud a coimhead math?

0:04:080:04:11

Air an leighis le coco!

0:04:110:04:14

Chan bhith dad a' cur dragh air...

0:04:140:04:16

eh an te 'ud eile - tha fios agaibh co I....

0:04:160:04:18

Ha-ha! Plumais air d' ordaig! Cheerie!

0:04:240:04:27

Download Subtitles

SRT

ASS