Sealbh an Sgadain Sheudaich Lucas am Bata-teasairginn/Lifeboat Luke


Sealbh an Sgadain Sheudaich

Similar Content

Browse content similar to Sealbh an Sgadain Sheudaich. Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

Squawk!

0:00:030:00:04

SPLAT!

0:00:040:00:06

Whoo-hoo!

0:00:110:00:13

Sin sibh! Uill tha latha oiteagach againne's tha an deagh thuair oirre.

0:00:310:00:36

Oh tha e math Lucas fhaicinn ri spors is mireadh!

0:00:360:00:38

Tha Alasdair trang a'feuchainn astar an einnsein aig Lucas!

0:00:380:00:42

Ciamar a tha thu fhein a Sheumais?

0:00:420:00:44

Gu sealladh orm, gu de idir a bha siud?

0:00:440:00:47

An Leadaidh Niclosaig Seadh, an Leadaidh Niclosaig!

0:00:470:00:51

Oh Sandaidh agus Seoras - Nach ann aca a tha an tuba gun thlachd.

0:00:550:00:59

Tut-tut-tut, tha rudeigin nach eil ceart an seo!

0:00:590:01:02

De tha fainear dhaibhsan an seo ma-tha?

0:01:020:01:05

Brat dearg...botal a' fuarachadh? Oh nach ist sibh!

0:01:070:01:11

SAILORS MUTTER

0:01:130:01:17

Tha mi ag aithneachadh am faileas ud.

0:01:220:01:25

Ohhhhhhh!

0:01:250:01:26

Gu sealladh orm! Bheil sibh a' faicinn siud!

0:01:260:01:30

De an t-ainm a th' agad oirre?

0:01:300:01:32

'S e i fhein a th' ann - far an telebhisean - program mu

0:01:320:01:35

bhiadh sgriosail... De an t-ainm a th' agad oirre? Gormal a' Ghliongair?

0:01:350:01:39

Chan e. Curstag na Caise?

0:01:390:01:41

Whoa!

0:01:410:01:45

Cuiridh min geall gu bheil i a' sireadh an sgadain sheudaich,

0:01:450:01:48

shealbhaich. Bidh i fortanach ma gheibh i rud sam bith

0:01:480:01:51

agus Sandaidh is Seoras mun cuairt.

0:01:510:01:54

Gu de ann an t-ainm a... Tut, tut!

0:01:560:02:00

Oh! Chan eil sgadan no sgadan ri fhaighinn ann an seo

0:02:000:02:03

Mairsilidh Mireagach - an e sin i?

0:02:030:02:06

Tha an sgadan fhathast am falach ann an seo ma tha!

0:02:060:02:10

Dolina Nic an Doileig?

0:02:130:02:16

Oh chan e!

0:02:160:02:19

Muir-tiachd! Seall iad uile!

0:02:240:02:27

-Squawk!

-Lucas, feuch gun toir thu an aire -

0:02:270:02:30

an suail...

0:02:300:02:31

Ah uill!

0:02:310:02:33

-Arrgh!

-A bhochain, a bhochain!

0:02:330:02:35

Ho-ho-ho! PARP!

0:02:350:02:38

SAILORS SHOUT

0:02:380:02:41

HONK! HONK! HONK!

0:02:410:02:45

SAILOR SHOUTS

0:02:460:02:49

WOMAN WAILS

0:02:490:02:51

Help!

0:02:540:02:55

Na muir-tiachd? Och, chan eil cron annta -

0:02:550:02:58

uill seach bioradh beag!

0:02:580:03:01

Oh a thruaghag... Eilidh Easgaidh?

0:03:010:03:03

Easgan? Beathag a' Bhreabadair? MOTOR ROARS

0:03:030:03:07

Gu de idir! Tha na creagan a tha sin car cumhang...

0:03:070:03:09

Chanainn fhin g' eil iad feumach air cuideachadh!

0:03:090:03:12

RADIO CRACKLES 'S tha Alasdair dhen aon bheachd.

0:03:120:03:16

Bha mi smaointinn gun do dh'aithnich mi am faileas 'ud -

0:03:160:03:19

Co th' ann ach Holaidh - an Heileacoptair Teasairginn.

0:03:190:03:23

Holaidh-Coptair! Wah-hey! MOTOR ROARS

0:03:230:03:25

Tha i fhein is Lucas nan deagh charaidean.

0:03:250:03:28

Seadh, feuchaidh sinn turas eile.

0:03:280:03:30

-Waaa!

-Oh, tud! Tha min duil gun deach a' gathadh gun teagamh!

0:03:300:03:33

Oh! Tud! Tud! Tud!

0:03:330:03:35

Mur a tig aig Holaidh air a togail, tha i far a bheil i gu siorraidh!

0:03:350:03:39

Sheumais, eil thu?

0:03:390:03:41

Sheumais, cha deanadh tu a leithid!?

0:03:410:03:43

Dheanadh!

0:03:430:03:45

Whoaoooooo!! BOP!

0:03:450:03:48

SAILORS GASP

0:03:480:03:50

SPLASH! Oh, dh'fhairich mi fhin siud!

0:03:500:03:53

MOTOR PURRS

0:03:590:04:02

RATTLE! Sin thu fhein a Shandaidh,

0:04:020:04:04

sal agus deigh - deagh leigheas dha-riribh!

0:04:040:04:07

WOMAN GASPS

0:04:070:04:09

'S iad a th' ann gun teagamh - An Sgadan Seudach, Sealbhach -

0:04:090:04:13

Ho! Ho! Ho! Oh, tha iad uile reidh a-nis...

0:04:130:04:16

uill, mur a biodh Lucas air a leigeil,

0:04:160:04:19

cha bhiodh i air an sgadan a lorg gu brath!

0:04:190:04:22

Ha-ha! 'S tu fhein am balach, a Lucas!

0:04:250:04:27

TOOT! TOOT!

0:04:270:04:29

Subtitles by Red Bee Media Ltd

0:04:450:04:48

E-mail [email protected]

0:04:480:04:51

Download Subtitles

SRT

ASS