Cuairt a' Choin Chraicte Lucas am Bata-teasairginn/Lifeboat Luke


Cuairt a' Choin Chraicte

Similar Content

Browse content similar to Cuairt a' Choin Chraicte. Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

Sin sibh a-rithist!

0:00:310:00:33

Uill, nach eil i direach breagha an-diugh? Gu sealladh orm!

0:00:330:00:36

Tha i a' sileadh Iosaigein.

0:00:360:00:38

Tha mi ag radh ribh g' eil an cuthach orra uile!

0:00:380:00:42

'S ann a tha an doigh aic air ge-ta?

0:00:460:00:48

'S e bhiodh math a bhith nam shlaod air an traigh!

0:00:480:00:51

Ha-ha! Seall an cuilean beag ud...

0:00:510:00:54

Nach eil sin fhein uabhasach!

0:00:540:00:57

Oh ise, Siusaidh Gun Sgot nach robh fhios am gur i bhiodh ann!

0:00:590:01:03

Oh a-nis... chan eil sin idir, idir eibhinn!

0:01:030:01:06

A Shiusaidh, nach eil doigh idir an cuilean sin a thoirt fo smachd?

0:01:080:01:13

An creideadh sibh e!

0:01:130:01:15

BAA!

0:01:160:01:19

A bhochain! Tha an dol a-mach a tha seo direach sgriosail!

0:01:190:01:23

'S ann dhut a thoill e a Shiusaidh!

0:01:230:01:26

Tha an cuilean laghach gu leor,

0:01:270:01:29

ach 's e ise a tha gun tur!

0:01:290:01:31

Seallaibh na Gogadairean!

0:01:460:01:48

Ah! Breacan-Beithe!

0:01:480:01:51

Obh, thoir an aire 'ille!

0:01:550:01:56

Oh 's bochd sin!

0:01:590:02:01

Gu sealladh orm, na dean siud tuilleadh!

0:02:040:02:07

-BRING, BRING!

-Aaah!

0:02:070:02:10

Tha Lucas air a shlighe mu dheireadh thall!

0:02:120:02:14

Coltach gu bheil an lan ag eirigh a bhalachaibh!

0:02:210:02:25

Oh bithibh faicilleach!

0:02:250:02:27

A bhochan! Chan eil seo furasta idir, idir. Woo-hoo!

0:02:310:02:35

Nis chanain fhin gun robh siud gu math pongail!

0:02:350:02:38

Deagh bheachd a Lucais!

0:02:400:02:41

'S math a rinn thu, Alasdair!

0:02:470:02:49

Coimheadaibh! Am Breacan Beithe!

0:02:510:02:54

A Shiusaidh gun Sgot, bheil thu air smachd fhaighinn

0:02:560:02:58

air a' chuilean a tha sin fhathast?

0:02:580:03:00

Chan eil a' choltas gu bheil! Obh! Obh!

0:03:020:03:06

Tha mi an duil gun do ghoirtich i a cas!

0:03:090:03:12

BEEP!

0:03:120:03:14

Cha robh an gnothach gu bhith cho furasta siud, a Lucais!

0:03:140:03:16

Nach e am balach!

0:03:200:03:24

Gu de idir tha dol air adhart an seo? Ha-ha!

0:03:260:03:30

Maoir-Teasairginn nan Sgeir!

0:03:300:03:32

Eil sibh a' faicinn nan Gogadairean a tha siud!

0:03:320:03:34

Tha an cuilean airson Siusaidh a dhion!

0:03:370:03:41

Phew - abair faothachadh!

0:03:440:03:45

Oh na can rium! Ouch! Mo chreach!

0:03:540:03:58

Bha i mar an calman.

0:04:030:04:06

Hoo-hoo! Ouch!

0:04:060:04:09

Sin sibh pein 'illean!

0:04:120:04:15

Ann an ainm an chan urrainn dha suidhe aig fois!

0:04:150:04:19

Lucas bochd!

0:04:190:04:21

Cail an cuilean? Huh-huh - gun sgot!

0:04:240:04:27

Tioraidh!

0:04:270:04:29

Subtitles by Red Bee Media Ltd

0:04:300:04:33

E-mail [email protected]

0:04:330:04:37

Download Subtitles

SRT

ASS