Dèan Dealbh de Choileach (Draw Me a Cockerel) Luthaidh


Dèan Dealbh de Choileach (Draw Me a Cockerel)

Tha Lùthaidh a' dèanamh dealbh de choileach. Louie draws a cockerel.


Similar Content

Browse content similar to Dèan Dealbh de Choileach (Draw Me a Cockerel). Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

Luthaidh!

0:00:020:00:04

# Seallaidh mi gu dearbh

0:00:050:00:07

# Mar a ni thu dealbh

0:00:070:00:08

# 'S e fealla-dha bhios ann

0:00:080:00:10

# Le paipear (peansail) 's peann

0:00:100:00:12

# Dean thusa dealbh dhuinn, Luthaidh

0:00:120:00:15

# Nuair chuireas mi an dath

0:00:150:00:17

# Bidh e cianail math

0:00:170:00:19

# Dean thus' e comh' rium

0:00:190:00:21

# 'S thig an dealbh beo dhuinn

0:00:210:00:23

# Dean thusa dealbh dhuinn, Luthaidh

0:00:230:00:26

# Trobhad agus seall

0:00:260:00:27

# Cho furasda 's tha 'n dealbh

0:00:270:00:29

# Siuthad fhein a-nist, comhla rium

0:00:290:00:32

# Dean thusa dealbh dhuinn, Luthaidh. #

0:00:320:00:36

SIUSAIDH LAUGHS

0:00:390:00:41

Nis, a Shiusaidh, nuair a chanas mise abracadabra,

0:00:410:00:44

leig thus' ort gu bheil thu nad chadal...ceart?

0:00:440:00:47

Ceart!

0:00:470:00:48

Halo Annag, Halo a Shiusaidh!

0:00:480:00:51

Halo, a chairdean!

0:00:510:00:53

Tha sinn a' dol a dheanamh cleas air Luthaidh, hee-hee!

0:00:530:00:57

'N aire...seo e a' tighinn! Halo, Luthaidh!

0:00:570:01:01

O, Halo, a chairdean!

0:01:010:01:03

Luthaidh, seall ormsa... mise bean-draoidhe!

0:01:050:01:08

Bean-draoidhe? Hmmm...tha sin inntinneach!

0:01:080:01:11

LAUGHTER

0:01:110:01:13

Gun teagamh sam bith! Bheil thu airson cleas fhaicinn?

0:01:130:01:17

Tha!

0:01:170:01:18

A-nis, saoil co tha dana gu leor airson mo chuideachadh?

0:01:200:01:24

Mise! Mise! Mise!

0:01:240:01:26

Sin an t-iongnadh!

0:01:260:01:27

Cuiribh uile failt' air Siusaidh.

0:01:270:01:31

Siud thu fhein a Shiusaidh!

0:01:310:01:34

Deiseil a-nis?

0:01:340:01:36

O, tha!

0:01:360:01:37

Gle mhath a Shiusaidh, coimhead direach a-staigh dha mo shuilean...

0:01:370:01:40

ABRACADABRA...ABRACADABRA... agus a-nis...tha thu fas sgith...

0:01:400:01:47

sgith...

0:01:470:01:49

Sin e!

0:01:490:01:51

Math fhein, Annag!

0:01:510:01:53

Seadh mu tha?

0:01:530:01:55

Bha sud math!

0:01:550:01:58

Ach tha mise comasach mar fhear-draoidhe cuideachd.

0:01:580:02:01

Oh bheil?

0:02:010:02:02

Tha!

0:02:020:02:03

Agus tha mi dol a dhusgadh Siusaidh. Air ais ann an diog.

0:02:030:02:07

A Shiusaidh, na duisg idir... ge brith de thachras?

0:02:070:02:14

Ceart.

0:02:140:02:15

Agus seall!

0:02:150:02:17

Seo e. Seo e.

0:02:170:02:19

'S mise Luthaidh... fear draoidhe sgoinneil...

0:02:200:02:24

agus duisgidh mi Siusaidh le bhith deanamh dealbh coilich!

0:02:240:02:27

ANNAG LAUGHS

0:02:270:02:29

Coileach!? Cha dhuisg dealbh coilich Siusaidh!

0:02:290:02:31

Fuirich thus' ort.

0:02:310:02:33

Airson dealbh coilich, toisichidh mi leis a' cheann...

0:02:330:02:37

comhnard air a' mhullach.

0:02:370:02:38

Cuiridh mise gob beag biorach air... agus dotag airson suil...

0:02:380:02:45

A-nis... agus itean mora na earball.

0:02:460:02:53

Sios...agus aon chas...loidhne airson bru...cas eile...

0:02:530:03:01

agus air ais chun a' chinn.

0:03:010:03:04

Da loidhne airson spogan... tri spuirean aig an aghaidh

0:03:040:03:07

agus aon spuir aig a chul.

0:03:070:03:10

Sgiath air a' chliathaich...agus itean beaga biorach air amhaich.

0:03:110:03:17

Ne sin e deiseil?

0:03:170:03:18

Chan e! Tha rudeigin a dhith! De th'ann, a chairdean?

0:03:180:03:23

Cirean!

0:03:230:03:25

Tha sibh ceart! Cuiridh mi ceithir triantan air a' cheann...

0:03:250:03:32

agus sgroban an seo...

0:03:320:03:35

fon ghob aige...an sin!

0:03:350:03:40

De ni mi nis?

0:03:400:03:42

Cuir dath air!

0:03:420:03:45

Buk, buk, buk, buk... Halo. Is mise Alasdair.

0:03:560:04:00

Alasdair Mor, tapaidh, eireachdail. Buk, buk, buk, buk.

0:04:000:04:04

Halo, Alasdair. Saoil an cuidich thu sinn a' dusgadh?

0:04:040:04:09

Gu dearbh fhein! Is mise prionnsa an raoin seo...

0:04:090:04:13

righ nan cock-a-doodle...cluinn seo.

0:04:130:04:16

Chuala mise nach aithne dhut seinn!

0:04:160:04:18

De, de...thuirt thu?

0:04:180:04:20

Thuirt na cearcan gu bheil thu air am bodhradh le do sgreuchail.

0:04:200:04:25

De, de, de, de, de? Fuirich gus am faic mi iad!

0:04:250:04:28

Mar sin leat, Alasdair Mhoir, 's tu cho tapaidh, cho eireachdail!

0:04:290:04:33

Cha robh i ach ri spors, Alasdair. Trobhad an seo.

0:04:330:04:36

Ha ha! Ciamar a dhuisgeas tu Siusaidh a-nis, Luthaidh?

0:04:360:04:41

Fuirich ort, Annag.

0:04:410:04:44

Airson dealbh coilich, toisich aig a' cheann...

0:04:440:04:49

tha e comhnard air a' mhullach.

0:04:490:04:51

Gob beag biorach an uairsin...

0:04:510:04:53

agus dotag airson gach suil.

0:04:530:04:56

Nuair a ni thu 'n druim, thig suas agus cuir itean mora airson earball.

0:04:560:05:02

Air ais sios...cas... loidhne airson bru!

0:05:020:05:09

Suas gu a cheann a-nis.

0:05:090:05:11

Spogan...le tri spuirean aig an aghaidh agus aon aig a' chul.

0:05:110:05:16

Cuimhnich air an sgiath...agus itean beaga biorach air amhaich.

0:05:200:05:24

Na diochuimhnich an cirean!

0:05:240:05:26

Neo an sgroban... coltach ri pocan beag.

0:05:290:05:33

Agus cuir dath sam bith a thogras tu air!

0:05:330:05:36

Halo! 'S mise Iagan.

0:05:400:05:43

Halo, Iagain! Saoil an seinn thu gus an duisg thu mo phiuthar?

0:05:430:05:48

Seinnidh gu dearbh! 'S fior thoigh leamsa a bhith a' seinn.

0:05:480:05:51

Ha! Chuala mise thu! Cha robh fonn.

0:05:510:05:54

Fonn!! Tha fhiosam...sin carson is toigh leam a bhith seinn...

0:05:540:05:59

nuair a gheibh mi 'n cuireadh.

0:05:590:06:01

O, mo chreach!

0:06:010:06:03

Cock-a-doodle...do!

0:06:110:06:14

Argh! Isd! Isd! Isd!

0:06:140:06:16

Mo chluasan bochda!

0:06:160:06:19

Cha leig mise orm a bhith nam chadal gu brath tuilleadh.

0:06:190:06:24

Cock-a-doodle-do!

0:06:240:06:26

Luthaidh, bha thu ceart...'s e fear-draoidhe sgoinneil a th'annad.

0:06:260:06:30

Cha mhor cho sgoinneil riut fhein, Annag. Ha, ha!

0:06:300:06:33

Nis a' charaid ma tha thusa ag iarraidh dealbh

0:06:330:06:35

coilich a dheanamh, feuch romhad!

0:06:350:06:37

ALL: Chi sinn a dh'aithghearr sibh, a chairdean!

0:06:370:06:39

CLANN: Chi sinn a dh'aithghearr thu Luthaidh.

0:06:390:06:41

Chi sinn a dh'aithghearr thu, Annag.

0:06:410:06:43

Chi sinn a dh'aithghearr thu a Shiusaidh!

0:06:430:06:45

IAGAN: Cock-a-doodle-do! LAUGHTER

0:06:450:06:49

Subtitles by Red Bee Media Ltd

0:06:540:06:57

E-mail [email protected]

0:06:570:07:00

Download Subtitles

SRT

ASS