Dèan Dealbh de Thepee (Draw Me a Tepee) Luthaidh


Dèan Dealbh de Thepee (Draw Me a Tepee)

Tha Lùthaidh, Annag agus Siùsaidh a' leigeil orra gur e Innseanaich à Ameireaga a tha annta. Yoko and Sophie pretend to be Native Americans.


Similar Content

Browse content similar to Dèan Dealbh de Thepee (Draw Me a Tepee). Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

.

0:29:500:29:57

Luthaidh, dean dealbh de thepee.

0:30:360:30:40

# Hey hey ha hey hey Hey hey ha hey ha... #

0:30:400:30:43

Hello, Luthaidh!

0:30:440:30:46

Hallo a chairdean. Is mise, a' bhana-Innseanach thapaidh!

0:30:460:30:51

Ach 's e An Leadaidh a chanas iad rium!

0:30:510:30:54

Hallo, a Leadaidh!

0:30:540:30:55

HOW! Agus mise, is mi An Ceannard Mor Luthaidh!

0:30:550:30:59

HOW! Hallo dhutsa cuideachd, a Cheannaird Luthaidh!

0:30:590:31:03

He he he!

0:31:030:31:05

# Hey hey ha hey hey Hey hey ha hey ha hey hey... #

0:31:050:31:08

Chan eil sibh fius nur n-Innseanaich cheart! Agus -

0:31:100:31:13

chan i ise An Leadaidh nas motha!

0:31:130:31:15

'S e, is mise An Leadaidh! Tha torr cumhachd agamsa! Ceart, a Luthaidh?

0:31:150:31:21

Um... tha...um...cumhachd iongantach!

0:31:210:31:24

Ni An Leadaidh rud sam bith a tha mise ag iarraidh oirre!

0:31:240:31:28

-Seadh?

-Gu dearbh! Coimhead! Ooh Leadaidh, um, err,

0:31:280:31:33

thoir air a' ghaoith seideadh!

0:31:330:31:36

A' ghaoth? He he he 's e...wooooo!

0:31:360:31:39

-Eil thu a' cluinntinn na gaoithe, a Shiusaidh?!

-Wooow!

0:31:390:31:44

-He he he!

-Bha siud furasta!

0:31:440:31:49

Oooh Leadaidh, as deidh dhan sgoth seo dhol seachad, thoir air

0:31:490:31:53

a' ghrein dealradh!

0:31:530:31:55

Fff! Ffff!

0:31:550:32:00

Seo a nis, eh... nach mi An Leadaidh!

0:32:010:32:05

He he... Eile thu airson cluich comhla rinn a nis?

0:32:050:32:08

Ach chan e Innseanach ceart th' annam, chan eil tepee agam!

0:32:080:32:13

Tha tepee aig a h-uile Innseanach!

0:32:130:32:15

An duil an dean An Leadaidh fear dhomh, anns sa bhad?!

0:32:150:32:19

Gu dearbh!

0:32:190:32:21

-(Luthaidh, de a th' ann am peetee?)

-He he he!

0:32:230:32:28

-Um...de thuirt mi?

-'Seath' ann ach tepee, far am bidh

0:32:280:32:31

-Innseanaich a' fuireach!

-O, ach chan urrainn dhomh toirt air

0:32:310:32:33

-tepee nochdadh? De a ni mi?

-He he he. Tha beachd agam.

0:32:330:32:39

Na caraich cha bhi mi fada!

0:32:390:32:42

Um, a Shiusaidh, er...tha mise... An Leadaidh, a' dol a dhearbhadh

0:32:420:32:48

gur h-e Innseanach ceart a th' annam!

0:32:480:32:51

Tha An Leadaidh a' dol a thoirt air Luthaidh nochdadh...

0:32:510:32:54

agus thig e a dh'aithghearr, agus ni e dealbh sgoinneil,

0:32:540:32:58

um... Tepee sgoinneil dha Siusaidh.

0:32:580:33:02

Tha An Leadaidh Mhor air bruidhinn.

0:33:020:33:06

Tha mi air tilleadh!

0:33:060:33:08

Airson tepee a dhealbh, tha mi a' toiseachadh le da loidhne, fhada.

0:33:120:33:18

-Mar seo.

-Innis dhomh, Luthaidh, carson nach eil mullach

0:33:180:33:22

air an tepee agad?

0:33:220:33:23

Chan eil mullach air tepee! Tha tepee mar teant!

0:33:230:33:26

Ah, Gu dearbh. Bha fios agam air an sin! Nach mi An Leadaidh Mhor?

0:33:260:33:31

Aig a' bhonn, eadar an da thaobh,

0:33:310:33:34

ni mi loidhne cham lubach agus cearnagan beaga airson an tepee

0:33:340:33:38

a ghreimeachadh ris an talamh.

0:33:380:33:40

Aig a' mhullach, ni mi lub agus mullach nan tri polaichean

0:33:400:33:44

a tha cumail an tepee an airde. An uair sin ni mi loidhne

0:33:440:33:48

a tha dol sios direach...

0:33:480:33:51

Ach, Luthaidh, ciamar a gheibh sinn am broinn an tepee?

0:33:510:33:54

Tron an fhosgladh - ni mi cearcall mor mar seo

0:33:540:33:58

agus cumaidh mi orm leis an loidhne sios gu ruig' am bonn!

0:33:580:34:02

-Tha e deiseil!

-Agus chan eil ach aon rud ri dheanamh a nis!

0:34:020:34:05

-Dathan a chuir air!

-Cuiridh mi deilbh bhreagha air.

0:34:050:34:09

Tha mise a dol a chuir deilbh air an tepee cuideachd.

0:34:090:34:12

Seall sin!

0:34:260:34:28

Wow... Tapadh leat, tapadh leat, tapadh leat!

0:34:280:34:33

Tiugainn a' chluich! Youhouhou!

0:34:350:34:40

'S e Innseanach ceart a th' annam a nis, le tepee!

0:34:400:34:44

# Hey hey ha hey hey... #

0:34:440:34:49

Um, Luthaidh, an urrainn dhomhsa,

0:34:490:34:53

An Leadaidh Mhor, miann a thoirt seachad?

0:34:530:34:55

S' urrainn... Agus co tha toirt miann Na Leadaidh gu bhith fior?

0:34:550:34:59

He he he! Cuidichidh Luthaidh An Leadaidh uair sam bith.

0:34:590:35:03

Yippee! Luthaidh, tha An Leadaidh ag iarraidh tepee,

0:35:030:35:06

direach dhomh fhin!

0:35:060:35:09

Airson tepee a dhealbh, tha thu a' toiseachadh le da loidhne,

0:35:090:35:14

fhada mar seo. Aig a' bhonn, eadar an da thaobh, ni thu loidhne

0:35:140:35:18

cham lubach agus cearnagan beaga airson an tepee a ghreimeachadh

0:35:180:35:21

ris an talamh.

0:35:210:35:23

Air a' mhullach, ni thu lub bheag,

0:35:230:35:25

le tri polaichean a tha cumail an tepee an airde.

0:35:250:35:29

An uair sin, ni thu loidhne a tha a' toiseachadh aig a' mhullach...

0:35:290:35:32

cearcall far bheil an tepee a' fosgladh agus cum ort

0:35:320:35:36

gu ruig' am bonn.

0:35:360:35:38

Agus as deidh sin, faodaidh tu dath sam bith a chur air!

0:35:380:35:41

Agus gu sonraichte na diochuimhnich an tepee a' sgeadachadh.

0:35:410:35:44

Tha e breagha! Luthaidh, tha thu nas comasaiche na fius An Leadaidh Mhor!

0:35:440:35:50

Nach eil sin ceart a chairdean?

0:35:500:35:52

-Tha!!

-How! He he he!

0:35:520:35:55

He he he! Tha Siusaidh nas breagha na "Dithean Beag"!

0:36:000:36:06

-Sin an t-ainm Innseanach aice!

-O, tapadh leat, A Leadaidh Mhoir!

0:36:060:36:10

Ach ciamar a bha fios agad gun

0:36:100:36:12

-cordadh an t-ainm "Dithean Beag" rium?

-Ha. Tha fios aig An Leadaidh

0:36:120:36:16

-air a h uile rud!

-Agus tha fios aig gun caomh leat fluraichean.

-He he!

0:36:160:36:20

Nise, chairdean, nach feuch sibh peindealbh tepee a dheanamh?

0:36:200:36:25

-Chi sinn a dh' aithghearr sibh, a chairdean.

-Mar sin leat, Luthaidh!

0:36:250:36:30

Mar sin leat, a Shiusaidh!

0:36:300:36:33

Subtitles by Red Bee Media Ltd

0:36:400:36:43

E-mail [email protected]

0:36:430:36:45

Download Subtitles

SRT

ASS