Dèan Dealbh de Pheucag (Draw me a Peacock) Luthaidh


Dèan Dealbh de Pheucag (Draw me a Peacock)

Sophie is pretending to be a princess, so Louie draws her a peacock.


Similar Content

Browse content similar to Dèan Dealbh de Pheucag (Draw me a Peacock). Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

.

0:19:500:19:57

Nas luaithe, a sgalag Annag! Tha mi fada ro theth!

0:20:400:20:44

Ceart! Tha mi deanamh mo dhicheall!

0:20:440:20:47

A' bhanrigh mhor Annag! Tha a' ghlainne orains deiseil dhuibh!

0:20:490:20:54

Mo Luthaidh iriosal: tapadh leat!

0:20:540:20:57

FRIENDS: Halo, a Shiusaidh! Halo! Halo Annag!

0:20:570:21:03

ALL: Halo, a chairdean!

0:21:030:21:05

-Tha sinne cluich banrighean!

-Agus 's mise a bhanrigh!

0:21:060:21:11

Annag,

0:21:110:21:12

thig an seo sa mhionaid airson m' fhuarachadh leis an duilleig!

0:21:120:21:15

Humph...chan eil mi smaointinn gun toigh ; leam an geam seo moran!

0:21:150:21:19

Luthaidh! Carson nach urrainn dhomhsa bhith nam bhanrigh? Faod mi?

0:21:190:21:24

Chionns tha mise math mar bhanrigh!

0:21:240:21:27

Dheanainn 's e! Furasda!

0:21:270:21:29

"Annag, thig an seo sa bhad son m' fhuarachadh leis an duilleig sin!"

0:21:290:21:34

Um...carson nach gabh sibh cothrom ma seach?

0:21:340:21:38

-Ceart!

-Ceart!

0:21:380:21:40

Ach frithealaidh Annag mis' an toiseach!

0:21:400:21:42

Chan e! Rinn mis' e mar-tha. Dean thus' e!

0:21:420:21:45

Ach cha do rinn thu ceart e!

0:21:450:21:48

Socraich!

0:21:480:21:49

Annag! Shiusaidh! Tha smuain agam!

0:21:520:21:54

BOTH: Eil thusa dol gar frithealadh, Luthaidh?

0:21:540:21:57

Umm... Chan eil... Na gluais, tillidh mi!

0:21:570:22:00

Eil thu 'g iarraidh beagan eadhar? Uill, seo!

0:22:000:22:03

-Bllleueuue! Pffff...

-Bllleueuue! Pffff...

0:22:030:22:05

GAIREACHDAINN

0:22:050:22:08

Sguiribh a throd! 'S aithne dhomhsa beathach a bheir dhuinn eadhar!

0:22:080:22:14

Tha itean fada air earball. Bheil fhios agaibh de th'ann?

0:22:140:22:18

FRIENDS: Tha! Peucag!

0:22:180:22:20

Sin e! Am bu toigh leibh peucag a dhealbh comhla rinn?

0:22:200:22:24

FRIENDS: Bu toigh'l.

0:22:240:22:25

Son peucag a dhealbh, toisichidh mi leis a cheann...mar seo...

0:22:250:22:30

an uairsin triantan beag triantan beag airson gob.

0:22:300:22:33

An uairsin loidhne airson beul, da dhotag son a shuilean

0:22:330:22:37

agus ceithir loidhneachan le ball air am mullach airson cir bhreagha!

0:22:370:22:42

'S math a rinn thu, Annag! Son amhaich, da loidhne dhireach.

0:22:420:22:47

Agus airson bru, cearcall.

0:22:470:22:50

Dealbh de triantan air gach taobh dhan bhroinn aige airson sgiathan!

0:22:520:22:56

's mu dheireadh, a chasan...

0:22:560:22:58

-Ni mis' iad! Ni mis' iad!

-Mise cuideachd!

0:22:580:23:01

Ceart...son gach cas ni thu da loidhne dhireach,

0:23:020:23:06

le triantan aig a cheann!

0:23:060:23:08

Sin e! Deiseil!

0:23:110:23:12

Ach, tha rudeigin a dhith son a bhith na pheucag ceart!

0:23:120:23:16

Eil fhios agaibh de?!

0:23:160:23:18

FRIENDS: Tha! Itean.

0:23:180:23:20

Gu dearbha! Tha itean fada alainn aig Peucagan!

0:23:200:23:23

Ni mi da loidhne mar seo o chorp agus ceanglaidh mi iad timcheall,

0:23:230:23:29

mar chuibhle! Sin e!

0:23:290:23:32

Agus a nis a chairdean, 's e an aon rud a tha air fhagail.

0:23:320:23:35

FRIENDS: Dath a chur air!

0:23:350:23:36

Tha iad tapaidh, ar caraidean!

0:23:360:23:39

Ni mi a bhodhaig gorm!

0:23:400:23:42

'a ghob 's a chasan buidhe!

0:23:420:23:46

's itean orains le cearcallan mora dathteach!

0:23:460:23:50

BOTH: Tha e alainn!

0:24:020:24:04

Tha mi alainn. 's mise, Ailidh, an t-eun as alainne san t-saoghal!

0:24:050:24:10

Direach seall air m' itean! Na dathan, 's am meud!

0:24:100:24:14

Nas fhaidhe na meatair gu leth!

0:24:140:24:17

(Luthaidh, tha e cho proiseil, cha bhi e 'g iarraidh ar frithealadh!)

0:24:170:24:21

Fuirich diog!

0:24:210:24:23

Innis dhomh, Ailidh, an crath thu d'itean dhomh? Tha iad cho alainn!

0:24:230:24:28

Ach gu dearbha! Fosglaidh mi 's dunaidh mi, fosgail, duin...

0:24:280:24:35

Sonraichte!

0:24:350:24:36

Tha mi sonraichte.

0:24:360:24:38

-Mise a-nis!

-Thusa a-nis?

0:24:380:24:40

Ach? De tha dol an seo? O mo chreach sa thainig!

0:24:400:24:44

Tha sibh smaointinn gur e inneal-gaoithe th' annamsa?

0:24:440:24:48

Peucag mar mise!

0:24:480:24:49

Thig air ais Ailidh... till... Ohh!

0:24:490:24:52

Hum... na gabh dragh Annag!

0:24:520:24:54

Son peucag a dhealbh, toisich le cheann...cruinn timcheall...

0:24:540:25:00

an uairsin dean triantan beag son gob.

0:25:000:25:03

Le loidhne son beul, da dhotag son a shuilean

0:25:030:25:07

agus ceithir loidhneachan beaga le ball aig gach ceann

0:25:070:25:10

son na cire aige.

0:25:100:25:12

Son amhaich ni thu da loidhne dhireach,

0:25:120:25:14

le cearcall aig a bhonn son a bhru.

0:25:140:25:17

Son a sgiathan dealbhaich da thriantan air gach taobh dhen bhru.

0:25:170:25:21

Agus son gach cas da loidhne direach le triantan aig gach ceann!

0:25:210:25:27

Son itean ni thu da loidhne null gach taobh dhe bhodhaig

0:25:270:25:31

agus ceanglaidh tu iad mar chuibhle!

0:25:310:25:33

's a nis faodaidh tu dhathadh a-steach mar a thogras!

0:25:330:25:37

Halo. 's mise Gabhan!

0:25:390:25:42

ALL: Halo, a Ghabhain!

0:25:420:25:44

Tha itean uamhasach alainn ort, Ghabhain.

0:25:440:25:47

Hey! Tha fhios agamsa de tha sibhse 'g iarraidh!

0:25:470:25:50

Mise ur fuarachadh, an e sin e?

0:25:500:25:53

Um...uill...aidh...son a' gheama banrigh a tha sinn a cluich!...

0:25:530:25:57

Ah uill, chan eil agaibh ach faighneachd!

0:25:570:26:00

Agus 's fior thoigh leam bhith crathadh eadhar le mo sgiathan!

0:26:000:26:03

Sgoinneil! Miorbhaileach! Is mise Banrigh cheart!!

0:26:090:26:13

Seo, a Ghabhain: sugh orains dhutsa!

0:26:130:26:17

Tapadh leat a Shiusaidh!

0:26:170:26:20

Is a nis, a chairdean, carson nach dean sibhse dealbh de Pheucag?!

0:26:200:26:24

ALL: Bidh sinn gur faicinn!

0:26:240:26:25

FRIENDS: Chi sinn a dh'aithghearr thu, Shiusaidh!

0:26:250:26:28

Chi sinn a dh'aithghearr thu, Luthaidh!

0:26:280:26:30

Chi sinn a dh'aithghearr thu, Annag!

0:26:300:26:32

Subtitles by Red Bee Media Ltd

0:26:340:26:37

E-mail [email protected]

0:26:370:26:40

Tha Siùsaidh a' leigeil oirre gur e bana-phrionnsa a tha innte agus tha Lùthaidh a' dèanamh dealbh de pheucag dhi.

Sophie is pretending to be a princess, so Louie draws her a peacock.


Download Subtitles

SRT

ASS