Dèan Dealbh de Spùinneadair (Draw Me a Pirate) Luthaidh


Dèan Dealbh de Spùinneadair (Draw Me a Pirate)

Tha Lùthaidh agus Annag a' lorg seann mhapa ionmhais air an tràigh. Louie and Yoko find an old treasure map at the seaside.


Similar Content

Browse content similar to Dèan Dealbh de Spùinneadair (Draw Me a Pirate). Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

.

0:09:500:09:57

Luthaidh!

0:10:020:10:04

# Seallaidh mi gu dearbh Mar a ni thu dealbh

0:10:060:10:09

# 'S e fealla-dha bhios ann:

0:10:090:10:10

# Le paipear (peansail) 's peann

0:10:100:10:12

# Dean thusa dealbh dhuinn, Luthaidh

0:10:120:10:15

# Nuair chuireas mi an dath

0:10:150:10:17

# Bidh e cianail math

0:10:170:10:19

# Dean thus' e comh' rium

0:10:190:10:21

# 'S thig an dealbh beo dhuinn

0:10:210:10:23

# Dean thusa dealbh dhuinn, Luthaidh

0:10:230:10:26

# Trobhad agus seall

0:10:260:10:27

# Cho furasda 's tha 'n dealbh

0:10:270:10:29

# Siuthad fhein a-nist, comhla rium

0:10:290:10:32

# Dean thusa dealbh dhuinn, Luthaidh. #

0:10:320:10:36

Luthaidh!

0:10:360:10:38

Halo, Luthaidh! Halo, Annag!

0:10:380:10:43

Halo, a chairdean!

0:10:430:10:46

Aaahhh!

0:10:460:10:48

O, eh! Chan eil e cothromach.

0:10:480:10:50

Dh'fhalbh a' mhuir le ar caisteal alainn.

0:10:500:10:53

Ach Annag - seall an rud a thug i dhuinn na aite!

0:10:530:10:57

De th'ann?

0:10:570:10:59

Mapa! Mapa-ionmhais!

0:11:010:11:03

Eil thu cinnteach?

0:11:030:11:05

Tha! 'S e mapa-ionmhais a th'ann!

0:11:050:11:08

YIPPEE!

0:11:100:11:12

Ach de tha sin a' ciallachadh - tri loidhneachan, da dhotag, agus crois?

0:11:120:11:16

Chan eil fhiosam! Chan eil mi cinnteach

0:11:160:11:19

ciamar a leughas mi am mapa seo.

0:11:190:11:21

Na gabh dragh. Tha mise dol a chladhach!

0:11:210:11:24

Chan eil e seo...urr, neo an seo a bharrachd.

0:11:240:11:28

Annag, Chan eil ciall (ann) a bhith deanamh toll sa h-uile aite!

0:11:280:11:32

Tha smuain agamsa. Fuirich an seo, bidh mi air ais.

0:11:320:11:35

Tha mi cinnteach gum faigh mi an t-ionmhas! He he! Lorg mi e! Ahh!

0:11:350:11:40

GAIRE

0:11:400:11:43

Tha mi an seo!

0:11:430:11:45

Annag, 'S aithne dhomhsa cuideigin a chuidicheas sinn!

0:11:450:11:49

Co tha sin?

0:11:490:11:50

Cuideigin dhan aithne mapa-ionmhais a leughadh!

0:11:500:11:53

Spuinneadair!

0:11:530:11:54

Spuinneadair? YIPPEE!

0:11:540:11:56

Am bu toigh leibhse spuinneadair a dhealbh comhla rinn?

0:11:560:11:59

Bu toil!

0:11:590:12:01

Airson spuinneadair a dhealbh, toisich leis a cheann,

0:12:030:12:06

caran cearnagach.

0:12:060:12:08

Air a cheann dealbhaidh mi ad spuinneadair, lubte aig na h-oirean!

0:12:080:12:14

'S mise...tha mi dol a tharraing da

0:12:160:12:18

dhotag airson a shuilean, sron mhor

0:12:180:12:21

chearnagach agus loidhne airson beul!

0:12:210:12:24

'S math a rinn thu, Annag! Seo a chluasan,

0:12:240:12:27

cearnagach, agus ni mi paidse airson a shuil a chomhdachadh!

0:12:270:12:31

'S an uairsin ni mi a ghairdein.

0:12:310:12:33

'S thig mi nuas son a chom a dheanamh.

0:12:330:12:37

'S an ath rud, ceithir putanan beaga, mar seo.

0:12:390:12:42

Bheir mi crios tiugh spuinneadair dha,

0:12:420:12:45

seacaid thiugh, agus a bhriogais...

0:12:450:12:50

'S na diochuimhnich a bhrogan-creachaidh!

0:12:520:12:56

Bheir mi dha cromag aig ceann aon ghairdein,

0:12:560:13:00

agus claidheamh 'sa laimh eile. Sin e!

0:13:000:13:05

'S de bu choir dhuinn a dheanamh a nis, a chairdean?

0:13:050:13:08

Cuir dath air!

0:13:080:13:10

-Co thusa?

-Umm...

0:13:330:13:35

...'S mise Luthaidh agus seo mo charaid Annag.

0:13:350:13:39

Hello!

0:13:390:13:40

Agus de tha sibh ag iarraidh?

0:13:400:13:42

Well, fhuair sinn mapa ann am botal agus smaoinich sinn...

0:13:420:13:46

's docha gun cuidicheadh tusa sinn ga leughadh!

0:13:460:13:48

Hum... Mapa, an tuirt sibh? Thigibh faisg,

0:13:480:13:51

a m'eudailean gus am faic mi ceart (e).

0:13:510:13:54

Chan fhaic mi cho math le aon suil.

0:13:540:13:56

Ceart. Seo e (ma-tha)!

0:13:580:14:00

Ha ha ha! Leams' tha an t-ionmhas! Uile leamsa, leamsa, leamsa!

0:14:000:14:04

-Stad! Meirleach!

-Ha ha! Annag, chan fhaigh e an t-ionmhas gu brath! Seall!!

0:14:050:14:09

Oh, Luthaidh, tha thusa fada nas tapaidh na spuinneadair!

0:14:090:14:12

Airson spuinneadair a dhealbh, toisich leis a cheann...beagan

0:14:150:14:19

cearnagach. An uairsin ni thu ad a' spuinineadar, lubte aig na h-oirean.

0:14:190:14:25

Ni thu da dhotag airson na suilean, sron mhor chearnagach agus loidhne

0:14:250:14:30

airson a bheul!

0:14:300:14:32

Dealbhaidh tu da chluais chearnagach agus cuiridh tu paidse tarsainn

0:14:320:14:35

a shuil.

0:14:350:14:36

Dean dealbh dhe ghairdean agus an uairsin sios gu chom le ceithir

0:14:360:14:43

putanan beaga cruinn.

0:14:430:14:45

Bheir thu dha crios farsaing, seacaid a bhios dol foidhe agus a bhriogais.

0:14:450:14:52

Agus na diochuimhnich a dha bhroig...

0:14:520:14:56

Mu dheireadh cuir cromag aig ceann aon ghairdein

0:14:580:15:01

agus claidheamh sa laimh eile!

0:15:010:15:04

Agus an uairsin faodaidh tu an dath a thogras tu chur air!

0:15:040:15:07

Halo chairdean, 'S mise Feusag Ruadh!

0:15:110:15:14

Halo Fheusaig Ruaidh!

0:15:140:15:17

Um... innis dhomh Fheusaig Ruaidh,

0:15:170:15:18

an e meirleach-ionmhais a th'annadsa cuideachd?!

0:15:180:15:21

Uill, a dh'innse na firinn, cha do lorg mise riamh ionmhas,

0:15:210:15:24

rud a tha gu math tamailteach son spuinneadair! Boo Hoo!

0:15:240:15:28

Eisd, ma tha thu 'g iarraidh... faodaidh tu sinne chuideachadh!

0:15:280:15:31

Seall de fhuair sinne!

0:15:310:15:33

Mmm? Oh, 'S e Mapa-ionmhais a tha seo!

0:15:330:15:37

An teid agad a leughadh?

0:15:370:15:38

Ach, ach gu dearbh!

0:15:380:15:41

Tha X a' comharrachadh an aite. Sin a' chlach.

0:15:410:15:45

Agus tri ceumannan gu cli...

0:15:450:15:48

Da leum air adhart! An uairsin chun an iar-thuath. Mar seo!

0:15:490:15:53

Da cheum agus cladhachaidh sinn... n seo! Abair obair, a chairdean!

0:15:530:15:58

Fhuair mi rudeigin!

0:16:050:16:07

An t-ionmhas!

0:16:110:16:12

Tapadh leibh a chairdean! Seo an latha as fhearr dhem bheatha!

0:16:120:16:16

OH! Sgoinneil! Ionmhas dhuinn uile!

0:16:180:16:22

Ma sibh airson dealbh a dheanamh de spuinneadair...

0:16:220:16:25

A chuidicheas sibh le ionmhas a lorg.

0:16:250:16:27

Deanaibh dealbh! Bidh sinn gur faicinn (a chairdean)!

0:16:270:16:30

Bidh sinn gad fhaicinn Luthaidh! Bidh sinn gad fhaicinn Annag!

0:16:300:16:34

Download Subtitles

SRT

ASS