Dèan Dealbh de Dhamhan-allaidh (Draw me a Spider) Luthaidh


Dèan Dealbh de Dhamhan-allaidh (Draw me a Spider)

Children's series. Louie needs help from a super spider when he discovers a hole in his badminton net.


Similar Content

Browse content similar to Dèan Dealbh de Dhamhan-allaidh (Draw me a Spider). Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

-Gabh siud, Luthaidh!

-He he! Gun dragh!

0:00:410:00:43

Eh hop!

0:00:430:00:46

Oops, an lion a-rithist! He he he!

0:00:480:00:51

Halo, Luthaidh! Halo, Annag!

0:00:530:00:56

-Halo, a chairdean!

-Halo, a chairdean!

0:00:560:00:58

Tha sinn a' cluich geam cho sporsail!

0:00:580:01:01

'S e bagmil...badmi...ba...

0:01:010:01:04

-Ha ha ha!

-'S e badminton a tha'nn, Annag!

0:01:040:01:08

'S e! Sin e Luthaidh!

0:01:080:01:10

Bad... badmi... Chan urrainn dhomh radh, ach tha mi math air a chluich!

0:01:100:01:15

-He he he!

-Ha ha ha!

0:01:150:01:17

Hey, Luthaidh, faic an teid agad air am fear seo a bhualadh!

0:01:190:01:23

Tha mi dol ga fhaighinn an turas seo!

0:01:230:01:26

Oh!

0:01:280:01:30

Obh, obh - toll mor! De a ni sinn?

0:01:310:01:34

Chan fheum sinn sguir a chluich, am feum?!

0:01:360:01:38

Chan fheum Annag!

0:01:380:01:39

Tha fhios agams's air cuideigin a chuidicheas.

0:01:390:01:42

Hooray, argh! 'n e siud?

0:01:420:01:45

Damhan-allaidh!

0:01:450:01:46

Na gluais, Annag - tillidh mi sa bhad!

0:01:460:01:49

Damhan-allaidh?!

0:01:500:01:51

Tha eagal ormsa bho dhamhain-allaidh. Eil ortsa?

0:01:510:01:55

O, tha!

0:01:550:01:58

He he he! Na gabh dragh!

0:01:580:02:00

Ni mise dealbh de dhamhan-allaidh cairdeil!

0:02:000:02:02

Ach carson damhan-allaidh, a Luthaidh?

0:02:020:02:04

O chionns gum bi iad a' deanamh liontan!

0:02:040:02:07

Tha sin a' ciallachadh gun cuir iad an lion badminton againn air doigh!

0:02:070:02:10

A chairdean, eil sibh cinnteach gu bheil sibh ag iarraidh dealbh

0:02:100:02:14

-damhan-allaidh a dheanamh comhla riumsa is Luthaidh?

-Tha!

0:02:140:02:17

Ceart, seo sinn!

0:02:170:02:18

Son damhan a dhealbh,

0:02:180:02:20

tha mi toiseachadh le cearcall beag son a chinn.

0:02:200:02:24

'S an uairsin, a bhodhaig,

0:02:240:02:26

cearcall mor air a chriomadh a steach...mar siud.

0:02:260:02:30

An uairsin ni mi a chasan.

0:02:300:02:31

Annag, bheil fhios agad cia mheud cas a th'air damhan-allaidh?

0:02:310:02:35

Hum... Torr! Urgh...

0:02:350:02:38

Eil fhios agad, tha ochd orra!

0:02:380:02:40

Aon...dha...tri...

0:02:400:02:45

ceithir... Siuthad thusa, Annag!

0:02:450:02:48

..coig...sia...

0:02:500:02:53

..seachd...ochd!

0:02:530:02:56

Sin thu fhein, Annag!

0:02:560:02:58

'S an uairsin dealbhaidh mi da chromag air a cheann...

0:02:580:03:01

cearcall son a shroin agus da dhotag airson a shuilean!

0:03:010:03:06

Is gaire mor, feuch am bidh mi cinnteach gum bidh e snog dhuinn!

0:03:060:03:11

Nis, chan eil sian air fagail ri dheanamh ach...

0:03:120:03:16

Dath a chur air!!

0:03:160:03:18

Tha an damhan-allaidh seo cho snog!

0:03:340:03:36

Chan eil eagal sam bith orm a-nis!

0:03:360:03:39

'S mise th'ann! Damhan draoidheil!

0:03:390:03:40

Ma tha cuideigin an cunnart, tha mise ann son an sabhaladh.

0:03:400:03:44

Chan eil agad ach eigheach son Damhan Draoidheil!

0:03:440:03:47

He he he.

0:03:470:03:48

Halo, Damhan Draoidheil!

0:03:480:03:51

Um, thusa sabhaladh dhaoine!

0:03:510:03:53

Ach tha thu cho beag!

0:03:530:03:56

Tha, ach tha cumhachdan sonraichte agam!

0:03:560:03:58

-De na cumhachdan?

-Ha ha!

0:03:580:04:00

Uill, diridh mi a dh' aite sam bith! He he he he!

0:04:020:04:06

Agus theid agam air leum cianail fada cuideachd.

0:04:060:04:09

-Hup!

-Wow!

-Wow!

0:04:090:04:11

Agus ni mi an lion as laidire san t-saoghal gu leir!

0:04:110:04:16

Woo hoo!

0:04:160:04:17

Woo-hoo, a Dhamhain Dhraoidheil!

0:04:170:04:19

Ni thusa a h-uile rud ma-tha?!

0:04:190:04:22

Gu dearbh fhein! Eil thu ann an cunnart?

0:04:220:04:25

Um, chan eil buileach.

0:04:250:04:26

Feumaidh sinn cuideigin son an lion badminton againn a charadh

0:04:260:04:29

Duilich, ach cha bhi mi a' cuideachadh

0:04:290:04:31

ach ann am fior chunnart!

0:04:310:04:33

Chan eil uine agamsa airson liontan-cluich a charadh!

0:04:330:04:35

# 'S mise th'ann "Damhan Draoidheil." #

0:04:350:04:38

Obh obh...

0:04:380:04:40

He he he! Na gabh thusa dragh, Annag!

0:04:410:04:43

Dealbhaidh mise damhan-allaidh eile!

0:04:430:04:46

Son damhan a dhealbh, toisich le cearcall beag son a chinn.

0:04:480:04:52

An uairsin dean cearcall mor dol a-steach airson corp.

0:04:520:04:56

Ni thu a chasan fada - tha ochd dhiubh ann.

0:04:560:05:01

An uairsin cuiridh tu da chromag bheag air mullach a chinn...

0:05:080:05:11

cearcall son a shroin agus da dhotag son a shuilean.

0:05:110:05:15

Agus na diochuimhnich an gaire!

0:05:150:05:17

'S a nis faodaidh tu an dath a thogras tu chur air!

0:05:170:05:21

Halo a chlann! 'S mise Peinidh!

0:05:250:05:28

-Hello, a Pheinidh!

-Hello, a Pheinidh!

0:05:280:05:31

Tha an lion badminton againn stracte, a Pheinidh.

0:05:310:05:34

An caraich thus' e dhuinn?

0:05:340:05:36

O gu dearbh! 'S toigh leamsa fighe!

0:05:360:05:38

Seagh...ni mi lion uamhasach laidir

0:05:400:05:43

agus an uairsin bidh e mar lion ur! Chi sibh.

0:05:430:05:46

-Yippee!

-Yippee!

0:05:460:05:47

Sin agaibh e! Mar g'eil e ur.

0:05:530:05:56

Ooops! Ooohhhh!

0:05:560:05:58

Mo chreach!

0:05:580:05:59

Oh! Oh!

0:06:010:06:03

Chan eil agad ach eigheach - Damhan Draoidheil!

0:06:030:06:08

Sin thu fhein, Damhan Draoidheil!

0:06:100:06:13

Ma tha sibhse son dealbh a dheanamh de dhamhan-allaidh, seo ur cothrom!

0:06:130:06:18

-Bidh sinn gur faicinn a chairdean!

-Bidh sinn gur faicinn a chairdean!

0:06:180:06:21

Bidh sinn gad fhaicinn Luthaidh! Bidh sinn gad fhaicinn Annag!

0:06:210:06:25

Subtitles by Red Bee Media Ltd

0:06:380:06:41

E-mail [email protected]

0:06:410:06:44

Tha Lùthaidh a' cluich badmantan nuair a mhothaicheas e do tholl anns an lìon. Tha damhan-allaidh èasgaidh ga chuideachadh.

Louie needs help from a super spider when he discovers a hole in his badminton net.


Download Subtitles

SRT

ASS