Dèan Dealbh de dh' Iolaire (Draw me an Eagle) Luthaidh


Dèan Dealbh de dh' Iolaire (Draw me an Eagle)

A friendly eagle helps Louie and Yoko shelter from the wind.


Similar Content

Browse content similar to Dèan Dealbh de dh' Iolaire (Draw me an Eagle). Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

.

0:39:500:39:57

Luthaidh!

0:40:030:40:05

# Seallaidh mi gu dearbh

0:40:050:40:07

# Mar a ni thu dealbh 'S e fealla-dha bhios ann

0:40:070:40:10

# Le paipear peansail 's peann

0:40:100:40:13

# Dean thusa dealbh dhuinn, Luthaidh

0:40:130:40:15

# Nuair chuireas mi an dath Bidh e cianail math

0:40:150:40:19

# Dean thus' e comh' rium 'S thig an dealbh beo dhuinn

0:40:190:40:22

# Dean thusa dealbh dhuinn, Luthaidh

0:40:220:40:25

# Trobhad agus seall

0:40:250:40:27

# Cho furasda 's tha 'n dealbh Siuthad fhein a-nist, comhla rium

0:40:270:40:32

# Dean thusa dealbh dhuinn, Luthaidh. #

0:40:320:40:36

-Pfff pfff!

-Pfff pfff!

0:40:400:40:42

Direach aon oidhirp eile, Annag!

0:40:450:40:47

Ahh, tha e fada nas fhasa le mo sgiathan, fhios agad!

0:40:470:40:53

Hee!

0:40:540:40:56

CLANN: Hello, Annag! Hello, Luthaidh!

0:40:560:41:00

BOTH: Halo a chairdean! Oh!

0:41:000:41:04

-De tha siud?

-Tairneanaich!

0:41:040:41:07

Tha sin a' ciallachadh gu bheil st...

0:41:070:41:11

CLANN: Stoirm!

0:41:110:41:13

Stoirm! Obh obh! Luath, feumaidh sinn fasgadh!

0:41:130:41:18

Na gabh dragh Annag, bidh fasgadh an aiteigin faisg air seo!

0:41:180:41:23

Caite? Caite? Chan eil mi faicinn fasgadh!

0:41:230:41:28

Neo mise! O, ach Annag, tha fhios agamsa air cuideigin a gheibh

0:41:280:41:32

aite dhuinn! Ainmhidh a chi torr rudan!

0:41:320:41:36

-'S co tha sin?

-Eun! Agus tha e uamhasach

0:41:360:41:39

math air rudan fhaicinn! A bheil fhios agaibh co th'ann, a chairdean?

0:41:390:41:43

CLANN: Iolaire!

0:41:430:41:44

'S matha rinn sibh, a chairdean!

0:41:440:41:47

Ach iolaire! Tha sin eagalach!

0:41:470:41:49

Ah! Ach tha an stoirm fiu 's nas eagalaiche! Luthaidh, luath.

0:41:490:41:55

-dean dealbh de dh'iolaire!

-Ceart, Annag!

0:41:550:41:58

Airson dealbh iolaire, tha mi toiseachadh leis a' cheann,

0:42:000:42:03

a tha beagan cruinn!

0:42:030:42:06

An uairsin dealbh dhen t-suil...bhiorach!

0:42:060:42:10

-Agus gob, co ris a tha sin coltach?

-Crubach.

0:42:100:42:13

'S a nis, dealbh de sgiathan,

0:42:130:42:18

le loidhnichean lubach son nan itean.

0:42:180:42:21

'S an uairsin ceart-chearnach a' lubadh timcheall, son earball.

0:42:250:42:29

'S a-nis, ni mi na casan,

0:42:320:42:36

da cheart-cearnach, agus a-bhos an seo, na casan fhein.

0:42:360:42:42

'S math a rinn thu Annag. 'S an uairsin ni mi a' bhru, uile cruinn!

0:42:450:42:50

Agus an seo,

0:42:500:42:52

dealbhaidh mi puingean airson itean na h-amhach!

0:42:520:42:55

Mu dheireadh, an aon rud a tha ri dheanamh.

0:42:550:42:57

CLANN: Dath a chur air!

0:42:570:43:00

Wow. Nach eil e breagha!

0:43:150:43:18

Breagha da-riribh. Iolaire bhuidhe a th'annam. 'S mise Micheal.

0:43:180:43:26

Halo, Mhicheil! Tha sinn a' coimhead son fasgadh,

0:43:260:43:29

Am faic thu aite freagarrach?

0:43:290:43:31

Gu dearbha!

0:43:310:43:33

Tha fior dheagh leirsinn aig iolairean mar mise, 's chi sinn suas

0:43:330:43:36

gu 500 meatair air falbh!

0:43:360:43:39

Fius ged a dh'fhalaicheadh tu thu

0:43:390:43:41

fhein air cul duilleig, gheibhinn-sa lorg ort!

0:43:410:43:46

Oh! Um... an i'n fhirinn tha sin?

0:43:460:43:49

Gun teagamh-iolaire-bhuidhe a th'annam, an t-eun

0:43:490:43:53

as motha th'ann! Tha comas-failidh sonraicht' agam! Agus le mo ghob

0:43:530:43:57

cam, gearraidh mi, pronnaidh mi agus 's urrainn dhomh...

0:43:570:44:01

Ah! De bha siud?

0:44:010:44:03

CLANN: An stoirm!

0:44:030:44:05

Ach tha an t-eagal orm bho stoirmean!

0:44:050:44:08

Mhamaidh!

0:44:080:44:09

A Mhicheil, a Mhicheil, fuirich!

0:44:090:44:11

He he, an t-eun as motha!? Cearc ghealtach!

0:44:110:44:16

Ach Luthaidh, de tha sinn dol a dheanamh?

0:44:160:44:19

Fuirich, tha smuain agamsa.

0:44:190:44:21

Son dealbh a dheanamh de dh'iolaire, toisich le ceann beagan cruinn.

0:44:240:44:29

Na bhroinn, cuir an t-suil bhiorach!

0:44:290:44:32

-An uairsin ni thu gob.

-Lubach crom...

0:44:320:44:36

Dean dealbh de sgiathan le loidhneachan lubach son nan itean.

0:44:360:44:41

An uairsin ni thu ceart-chearnach lubach airson an earbaill.

0:44:410:44:46

Cum ort le bhith dealbhadh

0:44:460:44:48

a chasan, da cheart-chearnach agus a spuirean!

0:44:480:44:51

Dealbh a' bhru, cruinn 's cuir sin ri cheann.

0:44:510:44:56

'N ath rud, comharran beaga mar itean air amhaich!

0:44:560:44:59

'S an uairsin faodaidh tu dath a chur air.

0:44:590:45:02

Halo! An Caiptean Eideard gur frithealadh, Sir!

0:45:070:45:11

Halo a Chaiptein, tha sinn coimhead son fasgadh son luchd-sreap!

0:45:110:45:15

Obair sgrudaidh! Sgoinneil! Obair sgrudaidh beinne: an rud as

0:45:150:45:19

fhearr a ni mi, Sir!

0:45:190:45:21

Seagh Eideard, chan e cearc a th'annad ma-tha?

0:45:210:45:25

Chan eil eagal aig Caiptean Eideard o rud sam bith!

0:45:250:45:29

O, tha mi faicinn fasgadh! Direach shuas an siud!

0:45:340:45:38

Diribh suas, air bord gus an giulain mi sibh!

0:45:440:45:47

Um... an seo?

0:45:470:45:50

De, 'n e cearc a th'annad?

0:45:500:45:52

Mise? Chan e!

0:45:520:45:54

Deiseil is deonach?

0:45:540:45:56

Sinn a tha!

0:45:560:45:58

Ceart! Mach a seo!

0:45:580:46:00

BOTH: Yippee!

0:46:000:46:02

Tighinn gu talamh trocair!

0:46:050:46:08

Wow, h-uile duine staigh!

0:46:080:46:12

'S a nis, a chairdean, ma tha sibhse ag iarraidh iolaire a

0:46:150:46:18

dhealbh, siuthadaibh!

0:46:180:46:20

BOTH: Mar sin leibh, 's chi sinn a dh'aithghearr sibh!

0:46:200:46:23

CLANN: Bidh sinn gad fhaicinn, Luthaidh.

0:46:230:46:25

Bidh sinn gad fhaicinn Annag!

0:46:250:46:28

Subtitles by Red Bee Media Ltd

0:46:400:46:43

E-mail [email protected]

0:46:430:46:46

Download Subtitles

SRT

ASS