Dèan Dealbh de Thaigh-sneachda /Draw Me an Igloo Luthaidh


Dèan Dealbh de Thaigh-sneachda /Draw Me an Igloo

Children's series. On their trip to the North Pole, Louie and Yoko meet a polar bear called Albert.


Similar Content

Browse content similar to Dèan Dealbh de Thaigh-sneachda /Draw Me an Igloo. Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

.

0:29:500:29:57

Hello, Annag! Hello, a Luthaidh!

0:30:430:30:47

Oh, hello, a chairdean!

0:30:470:30:50

Mmmm...mmm!

0:30:500:30:54

De tha thu ag radh, Annag?

0:30:540:30:56

Thuirt mi brrr! Tha i fuar!

0:30:560:30:59

Ahh! Haoidh, co rinn siud?

0:31:000:31:02

Mise, is mise Murdaidh!

0:31:070:31:09

Hello, a Mhurdaidh - de tha thu a' deanamh?

0:31:130:31:16

Toll airson mo fhin a dhion bhon chathadh.

0:31:160:31:19

Bhon chathadh? A bheil fiaclan mora air?

0:31:190:31:24

Ist, Annag - gaoth a th' ann... le moran sneachda.

0:31:240:31:30

-Agus tha e fu...fu...

-Fuar!

0:31:300:31:33

Tha sibh ceart, a chairdean. Agus feumaidh duine fasgadh.

0:31:330:31:38

Deiseil?

0:31:380:31:40

Cha dean sin an gnothach, Annag.

0:31:400:31:43

A Mhurdaidh, tha thu ga dheanamh a-rithist.

0:31:430:31:46

Cha do rinn mi cail.

0:31:470:31:50

'S e th' ann ach a' ghaoth. Tha an cathadh a' tighinn.

0:31:500:31:55

-Thugainn a-steach.

-Ca...cathadh.

0:31:550:31:58

Oh, thuit am fasgadh agam.

0:31:580:32:00

Nise, um...tha thid' againn falbh. Mus teid ar lathadh.

0:32:000:32:06

Fuirich, Annag. Tha plana agam. Ni sinn fasgadh leis an t-sneachd.

0:32:060:32:11

Leis an t-sneachd? Bidh sinn buileach fuar an uair sin.

0:32:110:32:15

-Cha bhi, Annag. Ni sinn dealbh de thaigh-sneachda.

-Wow!

0:32:150:32:19

Tha tusanaich an Artaig gle bhlath nan taighean-sneachda.

0:32:190:32:24

An dean sibh dealbh de thaigh-sneachda comhla rinn?

0:32:240:32:27

Ni gu dearbha.

0:32:270:32:30

Airson taigh-sneachda a dhealbh, ni mi da leth-chearcall - mar seo.

0:32:320:32:37

Ni mi loidhne dhireach, lub shios an seo agus ni mi an talamh.

0:32:410:32:46

Oh, de tha sin?

0:32:460:32:49

Sin agad doras an taigh-shneachda.

0:32:490:32:52

Nise - leth-chearcall eile os cionn an dorais

0:32:520:32:58

agus loidhne airson na talmhainn.

0:32:580:33:01

-Oh, tha e coltach ri ad.

-Tha! Sin am mullach.

0:33:010:33:05

Mu dheireadh - loidhnichean airson blocaichean sneachda.

0:33:050:33:09

A Luthaidh, leig leam sin a dheanamh.

0:33:120:33:15

Sin e!

0:33:190:33:22

Chan eil an corr ri dheanamh a-nis, ach...

0:33:220:33:25

Dath a chur air!

0:33:250:33:27

-Wow! Tha e alainn!

-Wow! Tha e alainn!

0:33:430:33:48

Oh, oh, oh! Oh, mo chreach - thill an cath'.

0:33:480:33:53

An cathadh, Annag.

0:33:560:33:59

Dhan taigh-shneachda!

0:33:590:34:01

Fuirich!

0:34:030:34:05

Tha seo uabhasach. Chan fhaigh mi air carachadh.

0:34:050:34:11

-Obh obh. A-mach leat, a Mhurdaidh.

-Ah!

0:34:110:34:13

-Chan fhaigh mi air carachadh.

-Tarraing e!

-Tarraing e!

0:34:130:34:17

Oh!

0:34:170:34:19

Phew! ..Mo chreach!

0:34:190:34:23

Oh...

0:34:230:34:24

Obh obh!

0:34:240:34:27

Obh obh...ach... Oh! Mo thruaighe!

0:34:290:34:32

Ach, cait a bheil am fasgadh?

0:34:320:34:36

Bha e an seo, ach bhris thu e.

0:34:380:34:40

'Eil thu cinnteach?

0:34:400:34:43

Oh, a Luthaidh, de ni sinn?

0:34:430:34:47

Na gabh dragh, Annag. Tha plana agam.

0:34:470:34:50

Airson taigh-sneachda a dhealbh,

0:34:510:34:53

bidh thu a' toiseachadh leis an doras - da leth-chearcall mar seo.

0:34:530:34:58

Loidhne dhireach an uair sin - lub - agus an talamh.

0:34:580:35:04

Bidh thu a' deanamh leth-chearcall os cionn an dorais

0:35:040:35:07

agus loidhne airson na talmhainn. Sin agad mullach an taigh-shneachda.

0:35:070:35:12

Agus bidh thu a' deanamh torr loidhnichean airson nam blocaichean-sneachda.

0:35:120:35:17

Chan eil agad a-nis ach dath a chur air.

0:35:210:35:25

Abair thusa - thill e.

0:35:290:35:32

A Mhurdaidh, fear eile a th' ann!

0:35:320:35:35

He he he!

0:35:350:35:37

Agus tha e mor gu leor dhuinn uile.

0:35:370:35:41

Am faca sibh siud -

0:35:440:35:47

gheibh mi a-steach...agus a-mach...

0:35:470:35:50

a-steach...a-mach...a-steach... a-mach!

0:35:500:35:53

A Mhurdaidh - a-staigh no a-muigh - dean an airde d' inntinn.

0:35:530:35:58

Gle mhath - tha mi a-staigh.

0:35:580:36:01

Nach dean sibh pein, a chairdean, dealbh de thaigh-sneachda - siuthaidibh a-nis!

0:36:010:36:06

Chi sinn a-rithist thu, a Luthaidh! Chi sinn a-rithist thu, Annag.

0:36:060:36:09

-Chi sinn a-rithist sibh.

-Chi sinn a-rithist sibh.

0:36:090:36:12

Whee!

0:36:120:36:14

Wow, tha e blath an seo.

0:36:140:36:16

Gluais, a Mhurdaidh - tha thu gus mo phronnadh.

0:36:160:36:20

Cha do rinn mise cail!

0:36:200:36:22

Hee-hee!

0:36:220:36:24

Air an turas aca chun a' Phòla a Tuath tha Lùthaidh agus Annag a' coinneachadh ri Murdaidh am mathan bàn.

On their trip to the North Pole, Louie and Yoko meet a polar bear called Albert.


Download Subtitles

SRT

ASS