Dèan Dealbh de Narwhal/Draw Me a Narwhal Luthaidh


Dèan Dealbh de Narwhal/Draw Me a Narwhal

Children's series. Louie and Yoko go to the North Pole to give Father Christmas a present.


Similar Content

Browse content similar to Dèan Dealbh de Narwhal/Draw Me a Narwhal. Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

.

0:19:500:19:57

Humph! Humph! Humph! Tha e trom.

0:20:400:20:45

Hello, a Luthaidh! Hello, Annag!

0:20:450:20:48

-Oh, hello, a chairdean!

-Oh, hello, a chairdean!

0:20:480:20:53

Cait a bheil sibh a' dol?

0:20:530:20:55

Tha mi fhin agus Annag a' dol chun a' Phola a Tuath -

0:20:550:20:59

an t-aite as fhaide tuath san t-saoghal.

0:20:590:21:02

Tha Bodach na Nollaig a' fuireach ann.

0:21:020:21:06

Bheir sinn preasant thuige.

0:21:060:21:09

Cuiridh sin fior iongnadh air.

0:21:100:21:13

Seadh?

0:21:130:21:15

Bidh e a' toirt phreasantan seachad, ach cha bhi e fhein a' faighinn gin.

0:21:150:21:21

-RUMBLING

-Oh...de tha a' tachairt?

0:21:210:21:24

-Ah-h! Oh, oh...

-Oh-h...

0:21:240:21:28

Am preasant! Oh...! Mo chreach!

0:21:280:21:32

-Thoir an aire, Annag.

-Oh!

0:21:320:21:36

Ah! Obh obh! Obh obh! Tha mi ga fhaicinn - aig a' bhonn!

0:21:400:21:44

-De ni sinn, a Luthaidh?

-Na gabh dragh, Annag.

0:21:440:21:48

Aithnichidh mise cuideigin a gheibh am preasant dhuinn.

0:21:480:21:53

-Ach co?

-Narwhal.

0:21:530:21:56

Narwhal? Math fhein! Um...de th' ann an Narwhal, a Luthaidh?

0:21:560:22:01

Chi thu! A chairdean, an dean sibh dealbh de narwhal comhla rinn?

0:22:010:22:06

Ni, gu dearbha!

0:22:060:22:08

Airson narwhal a dhealbh, toisichidh mi le cheann...

0:22:080:22:12

Ni mise dotag airson a shuil agus loidhne airson beul.

0:22:120:22:17

Nise, ni mi'n druim aige - lub mhor fhada.

0:22:170:22:21

Agus, earball an uair sin - caran coltach ri cridhe.

0:22:210:22:26

A mhionach as deidh sin. Bheir mi dha clabair, mar sin.

0:22:260:22:29

Is ceanglaidh mi an loidhne ri cheann.

0:22:290:22:32

Sin thu a-nis - deiseil!

0:22:320:22:35

Chan eil - tha rudeigin uabhasach cudthromach a dhith!

0:22:350:22:40

-Seadh?

-A chairdean, a bheil fhios agad de tha a dhith air an narwhal?

0:22:400:22:45

-To...? Tos...?

-Tosg!

0:22:450:22:48

Sgoinneil, a chairdean. Tha tosg fada air narwhal mun bheul aige!

0:22:480:22:54

Sin e!

0:22:550:22:58

Chan eil an corr ri dheanamh a-nis, ach...

0:22:580:23:02

Dath a chur air.

0:23:020:23:04

Tha iad eirmseach - ar caraidean!

0:23:040:23:06

Sin e!

0:23:090:23:11

Hello, is mise Luthaidh agus seo mo charaid, Annag.

0:23:160:23:21

Mo chreach, tha thu araid ...

0:23:210:23:25

Araid. Mise araid?

0:23:250:23:28

Um...tha! Hee-hee-hee.

0:23:280:23:31

Thusa a tha araid - le stoban air do cheann.

0:23:310:23:34

Tha na stoban a tha seo gu math feumail.

0:23:340:23:38

'S e a tha araid ach an tosg agadsa.

0:23:380:23:40

-Chan e tosg a th' ann ge-ta - fiacail a th' ann.

-Fiacail?

-Fiacail?

0:23:400:23:45

Le narwhal, bidh te dhe na fiaclan againn a' fas agus a' fas...

0:23:450:23:50

agus seo agaibh an te a dh'fhas.

0:23:500:23:53

A Luthaidh, a Luthaidh! Seall ri m' fhiaclan! A bheil iad a' fas?

0:23:530:23:57

Cais!

0:23:570:23:59

Chan eil, Annag. Chan e narwhal a th' annad.

0:23:590:24:02

Agus chan fhas d' fhiaclan mar sin.

0:24:020:24:05

-Ho...'s math sin!

-Hee-hee!

0:24:050:24:08

# La la la la la La la da da da Ha! #

0:24:120:24:16

-Seall, tha mi air spiris.

-De? Spiris?

0:24:160:24:20

'S urrainn dhomh torr a dheanamh le m' fhiacail, fius feansadh...seall!

0:24:200:24:24

Ah, ah, gle mhath!

0:24:240:24:27

A Narwhal, chaill sinn ar preasant dha Bodach na Nollaig, shios an sin.

0:24:270:24:32

Ach tha mi cinnteach gu faigheadh tusa e le do thosg!

0:24:320:24:37

Gheibh mi e!

0:24:370:24:40

Haoidh! Sin e. Hmm.

0:24:400:24:42

-Sgoinneil!

-Sin sibh!

0:24:470:24:50

-Oh, tapadh leat!

-Tapadh leat!

0:24:500:24:53

-De a th' anns a' bhucas?

-Seallaidh mi dhut.

0:24:530:24:57

Nach eil e math. Cordaidh e ris.

0:25:020:25:05

Nuair a chi Bodach na Nollaig e, bidh e a' smaoineachadh oirnn.

0:25:050:25:09

-Math fhein!

-Ach de ni sinne dhutsa?

0:25:090:25:13

B' fhearr leam gun robh caraid agam, a chluicheadh feansadh comhla rium.

0:25:130:25:18

Gheibh thu caraid - cha bhi mi fada.

0:25:180:25:21

Airson narwhal a dhealbh, bidh thu a' toiseachadh le cheann.

0:25:220:25:26

Dean dotag airson suil agus loidhne airson beul.

0:25:280:25:32

Dean an druim aige an uair sin... lub mhor, agus earball.

0:25:320:25:37

Cum ort le mhionach...

0:25:370:25:40

clabair...agus dean loidhne a cheanglas tu ri cheann.

0:25:400:25:44

Agus cuimhnich air an tosg mun bheul aige.

0:25:440:25:48

Nuair a tha thu deiseil, cuir dath sam bith a thogras tu air.

0:25:480:25:52

Uill halo! An cluich thu comhla rium? De mu dheidhinn feansadh?

0:26:030:26:06

-Ma tha mi an duil.

-Tapadh leat, a Luthaidh!

0:26:060:26:10

-Tapadh leat, Annag!

-Ha ha, faiceallach!

0:26:100:26:13

Nach dean sibh pein a-nis dealbh de narwhal - siuthaidibh!

0:26:150:26:20

-Chi sinn a-rithist sibh.

-Chi sinn a-rithist sibh.

0:26:200:26:23

Chi sinn a-rithist thu, a Luthaidh! Chi sinn a-rithist thu, Annag.

0:26:230:26:26

Tha Lùthaidh agus Annag a dol chun a' Phòla a Tuath airson prèasant Nollaig a thoirt do Bhodach na Nollaig.

Louie and Yoko go to the North Pole to give Father Christmas a present.


Download Subtitles

SRT

ASS