Airgead (Money) Oran Bho Na Daoine Beaga


Airgead (Money)

Similar Content

Browse content similar to Airgead (Money). Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

.

0:15:500:15:57

'S toigh leamsa a'bhidh faighinn airgead air mo cho-la-breith.

0:16:060:16:10

-Paipear...

-Agus buinn!

0:16:100:16:12

# Fhuair mi airgead air mo cho-la-breith

0:16:120:16:16

# Fhuair mi airgead air mo cho-la-breith

0:16:160:16:20

# Fhuair mi airgead agus ioma rud a rinn mi leis

0:16:200:16:24

# Chaidh mi sios dhan mhargaidh agus fhuair mi deideag ur

0:16:240:16:28

# Airgead, airgead Notaichean is sgillinnean

0:16:280:16:32

# Airgead, airgead

0:16:320:16:34

# Paipeir agus buinn

0:16:340:16:36

# Airgead, airgead

0:16:360:16:38

# Notaichean is sgillinnean

0:16:380:16:40

# Cuiridh mi dhan sporan iad mus teid mi dhan a' bhuth

0:16:400:16:44

# Fhuair mi airgead air mo cho-la-breith

0:16:440:16:48

# Fhuair mi airgead air mo cho-la-breith

0:16:480:16:52

# Fhuair mi airgead agus ioma rud a rinn mi leis

0:16:520:16:56

# Ghabh mi cuairt dhan bhaile 's fhuair mi brogan ann am buth

0:16:560:17:00

# Airgead, airgead Notaichean is sgillinnean

0:17:000:17:04

# Airgead, airgead

0:17:040:17:06

# Paipeir agus buinn

0:17:060:17:08

# Airgead, airgead Notaichean is sgillinnean

0:17:080:17:12

# Cuiridh mi dhan sporan iad mus teid mi dhan a' bhuth

0:17:120:17:16

# Fhuair mi airgead air mo cho-la-breith

0:17:160:17:20

# Fhuair mi airgead air mo cho-la-breith

0:17:200:17:24

# Fhuair mi airgead agus ioma rud a rinn mi leis

0:17:240:17:28

# Dh'fhalbh mi air an treana agus ghabh mi cuairt gu su

0:17:280:17:32

# Airgead, airgead Notaichean is sgillinnean

0:17:320:17:36

# Airgead, airgead Paipeir agus buinn

0:17:360:17:40

# Airgead, airgead Notaichean is sgillinnean

0:17:400:17:44

# Cuiridh mi dhan sporan iad mus teid mi dhan a' bhuth

0:17:440:17:48

# Fhuair mi airgead air mo cho-la-breith

0:17:480:17:52

# Fhuair mi airgead air mo cho-la-breith

0:17:520:17:56

# Fhuair mi airgead agus ioma rud a rinn mi leis

0:17:560:18:00

# Chaidh mi comh' ri Mamaidh agus fhuair sinn cat is cu

0:18:000:18:04

# Airgead, airgead Notaichean is sgillinnean

0:18:040:18:08

# Airgead, airgead Paipeir agus buinn

0:18:080:18:12

# Airgead, airgead

0:18:120:18:14

# Notaichean is sgillinnean

0:18:140:18:16

# Cuiridh mi dhan sporan iad mus teid mi dhan a' bhuth. #

0:18:160:18:20

-Oh, wow!

-Aw!

0:18:200:18:24

Subtitles by Red Bee Media Ltd

0:18:250:18:27

E-mail [email protected]

0:18:270:18:29

Download Subtitles

SRT

ASS