Aodann (Face) Oran Bho Na Daoine Beaga


Aodann (Face)

Similar Content

Browse content similar to Aodann (Face). Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

.

0:11:500:11:57

-Suilean.

-Cluasan.

-Beul.

-Agus sron.

0:12:070:12:12

ALL: # Suilean a' coimhead a-null 's a-nall,

0:12:120:12:16

# Cluasan a' cluinntinn a h-uile sion,

0:12:160:12:19

# Beul a' fosgladh 's a' deanamh fuaim,

0:12:190:12:23

# Sron airson faileadh.

0:12:230:12:27

# Leughaidh mi leabhar le mo shuilean,

0:12:270:12:31

# Leabhar mor is leabhraichean ura,

0:12:310:12:34

# Leughaidh mi leabhar le mo shuilean,

0:12:340:12:38

# Chi mi bata le na siuil.

0:12:380:12:42

ALL: # Suilean a' coimhead a-null 's a-nall,

0:12:420:12:45

# Cluasan a' cluinntinn a h-uile sion,

0:12:450:12:49

# Beul a' fosgladh 's a' deanamh fuaim,

0:12:490:12:53

# Sron airson faileadh.

0:12:530:12:57

# Cluinnidh mi ceol le mo chluasan,

0:12:570:13:00

# Eistidh mi ri eoin a' seinn,

0:13:000:13:04

# Cluinnidh mi ceol le mo chluasan,

0:13:040:13:07

# Eistidh mi ri ceol math binn.

0:13:070:13:11

ALL: # Suilean a' coimhead a-null 's a-nall,

0:13:110:13:15

# Cluasan a' cluinntinn a h-uile sion,

0:13:150:13:19

# Beul a' fosgladh 's a' deanamh fuaim,

0:13:190:13:22

# Sron airson faileadh.

0:13:220:13:26

# Seididh mi feadag na mo bheul,

0:13:260:13:30

# Seididh mi 's ni i fuaim,

0:13:300:13:33

# Seididh mi feadag na mo bheul,

0:13:330:13:37

# Seididh mi cho cruaidh ri cruaidh.

0:13:370:13:41

ALL: # Suilean a' coimhead a-null 's a-nall,

0:13:410:13:44

# Cluasan a' cluinntinn a h-uile sion,

0:13:440:13:48

# Beul a' fosgladh 's a' deanamh fuaim,

0:13:480:13:52

# Sron airson faileadh.

0:13:520:13:56

# Fairichidh mi faileadh le mo shrain

0:13:560:13:59

# Faileadh ceic 's taigh anns an amhainn.

0:13:590:14:03

# Fairichidh mi faileadh le mo shroin

0:14:030:14:06

# Faileadh breagha ubhlan.

0:14:060:14:10

ALL: # Suilean a' coimhead a-null 's a-nall,

0:14:100:14:14

# Cluasan a' cluinntinn a h-uile sion,

0:14:140:14:18

# Beul a' fosgladh 's a' deanamh fuaim,

0:14:180:14:21

# Sron airson faileadh. #

0:14:210:14:25

Download Subtitles

SRT

ASS