Eoin (Birds) Oran Bho Na Daoine Beaga


Eoin (Birds)

Similar Content

Browse content similar to Eoin (Birds). Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

.

0:03:500:03:57

# Eun beag, eun mor, Eun buidhe, eun oir,

0:04:120:04:17

# Bru Dearg agus Iolaire - Is eoin dhe gach seors'.

0:04:170:04:22

# Anns a' mhadainn, anns a' chraoibh Eist riutha seinn gu binn -

0:04:220:04:28

# A' ceilearadh 's a'seinn cho ard, An druid 's an uiseag ghrinn.

0:04:280:04:33

# Eun beag, eun mor, Eun buidhe, eun oir,

0:04:330:04:38

# Bru Dearg agus Iolaire - Is eoin dhe gach seors'.

0:04:380:04:44

# Anns a' gheamhradh acrach fuar, Nuair thig sneachda bhon an tuath,

0:04:440:04:49

# Feuch an cuir thu biadh a-mach

0:04:490:04:52

# Dha na h-eoin bheag bhiodach thruagh.

0:04:520:04:54

# Eun beag, eun mor, Eun buidhe, eun oir,

0:04:540:05:00

# Bru Dearg agus Iolaire - Is eoin dhe gach seors'.

0:05:000:05:05

# Nuair thig Samhradh blath is teth, Chi sinn eoin len neadan bheag...

0:05:050:05:10

# Iseanan air feadh an ait, Dol big-big-big is tra-la-la

0:05:100:05:16

# Eun beag, eun mor, Eun buidhe, eun oir,

0:05:160:05:21

# Bru Dearg agus Iolaire - Is eoin dhe gach seors'.

0:05:210:05:27

# Tha glaisean is dreathan-donn, Gealbhan is cailleach-oidhch',

0:05:270:05:32

# A' churracag is an fhaoileag mhor, Eoin dhen h-uile seors'.

0:05:320:05:37

# Eun beag, eun mor, Eun buidhe, eun oir,

0:05:370:05:42

# Bru Dearg agus Iolaire - Is eoin dhe gach seors'.

0:05:420:05:47

# Feadhainn a' dol "Fead fead fead!"

0:05:470:05:50

# Feadhainn a' dol "Tu-whit a-who!"

0:05:500:05:53

# Feadhainn eile "Ahh ahh ahh!"

0:05:530:05:55

# S iad a faoighneachd "Ciamar a tha thu?"

0:05:550:05:58

# Eun beag, eun mor, Eun buidhe, eun oir,

0:05:580:06:04

# Bru Dearg agus Iolaire - Eoin dhe gach seors'.

0:06:040:06:09

# Feadhainn a' dol "Fead fead fead!"

0:06:090:06:11

# Feadhainn a' dol "Tu-whit a-who!"

0:06:110:06:14

# Feadhainn eile "Ahh ahh ahh!"

0:06:140:06:17

# 'S iad a faoighneachd "Ciamar a tha thu?"

0:06:170:06:20

# Eun beag, eun mor, Eun buidhe, eun oir,

0:06:200:06:25

# Bru Dearg agus Iolaire - Eoin dhe gach seors'. #

0:06:250:06:30

Download Subtitles

SRT

ASS