Dealbhan (Pictures) Oran Bho Na Daoine Beaga


Dealbhan (Pictures)

Similar Content

Browse content similar to Dealbhan (Pictures). Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

.

0:07:500:07:57

Seo oran mu dheidhinn peantadh le dathan,

0:08:080:08:11

agus bruis-pheantaidh.

0:08:110:08:13

# An-diugh anns an sgoil araich Bha mis' a' peantadh dealbh

0:08:140:08:20

# Le dathan boidheach alainn Is bruis-pheant na mo laimh

0:08:200:08:25

# Rinn mi beanntan arda, is grian mhor anns an adhar

0:08:250:08:31

# Is taigh beag geal, le craobhan aig

0:08:310:08:34

# Is garaids agus car

0:08:340:08:38

# An uairsin pheant mi sitheanan Le dathan de gach seors'

0:08:390:08:44

# Le eoin am measg nan duilleagan Is seilleanan gu leor

0:08:440:08:50

# Bha feorag air an staran Le criomagan na doirn

0:08:500:08:56

# 'S bha cuilean beag mo sheanar ann S cha robh ait' ann dhan a' chorr!

0:08:560:09:03

# Dh'fhalbh mi chun an tidseir leis Is sheall i ri mo dhealbh

0:09:040:09:09

# Thuirt i rium cho math 's a bha e' Is thug i e air falbh

0:09:090:09:15

# Chuir i air a' bhalla e Le pios beag stiocach gorm

0:09:150:09:21

# 'S sgriobh i air an dealbh agam An latha, 's a' mhios, is m'ainm

0:09:210:09:27

# Aig am a bhith dol dhachaigh dhomh Bha mamaidh a' feitheamh orm

0:09:290:09:34

# Thoisich mi a' ranail 'S mo chridhe trom le bron

0:09:340:09:40

# 'S thuirt i rium "greas ort a-nis Feumaidh sinn bhith falbh"

0:09:400:09:46

# Cha robh mi idir toilichte Dhol dhachaigh gun mo dhealbh

0:09:460:09:52

# Bha 'n tidsear anns a' phreasa Ach de bha i a' lorg?

0:09:530:09:59

# Thug i mach an camara 'S chuir i e nam laimh

0:09:590:10:05

# Sheall mi ris a' chamara 'S thog mi e gum shuil

0:10:050:10:10

# Chunnaic mis an dealbh agam Tro uinneag air a' chul

0:10:100:10:17

# Bhruth mi sios am putan Is bhruth mi e gu ceart

0:10:180:10:24

# 'S chaidh sin chun a'choimpiutair 'S chuir sin 'steach a' chairt

0:10:240:10:30

# Nuairsin thuirt an tidsear "Sguir a ghal a ghraidh

0:10:300:10:35

# "Seo dhut dealbh den dealbh agad A pheant thu na bu traith!"

0:10:350:10:42

Download Subtitles

SRT

ASS