Cyfres 2


Cyfres 2

Cyfres gartwn ar gyfer plant ifainc am fochyn o'r enw Peppa a'i theulu. Cartoon for pre-school children about a pig called Peppa and her family.


Similar Content

Browse content similar to Cyfres 2. Check below for episodes and series from the same categories and more!


Episodes List

Ciw o Draffig

Peppa: Cyfres 2, Ciw o Draffig

Mae Nain a Taid Mochyn wedi gwahodd Peppa a'i theulu am ginio. Ond mae'r teulu yn cael ...

Pyllau Creigiog

Peppa: Cyfres 2, Pyllau Creigiog

Mae Peppa a George ar lan y mor gyda Nain a Taid Mochyn yn achub pysgodyn bach. Peppa a...

Antur Tedi

Peppa: Cyfres 2, Antur Tedi

Mae Peppa a'i theulu yn rhannu picnic gyda Mr Sebra y postmon. Ond wrth fynd adref, mae...

Elin Eliffant

Peppa: Cyfres 2, Elin Eliffant

Mae disgybl newydd o'r enw Elin Eliffant yn ymuno â Peppa a'i ffrindiau yn yr ysgol fei...

Y Llyn Cychod

Peppa: Cyfres 2, Y Llyn Cychod

Mae pawb yn chwarae wrth y llyn gyda'i cychod bach. Mae gan bawb gwch heblaw am Beca Bw...

Mistar Bwgan Brain

Peppa: Cyfres 2, Mistar Bwgan Brain

Mae Peppa a George yn helpu Taid Mochyn i wneud bwgan brain i rwystro'r adar rhag bwyta...

Cist Cofnod

Peppa: Cyfres 2, Cist Cofnod

Mae Musus Hirgorn yn dangos i Peppa a'i ffrindiau sut i wneud cist cofnod. Mrs Hirgorn...

Ail Gylchu

Peppa: Cyfres 2, Ail Gylchu

Mae Peppa a George yn helpu Mami Mochyn i glirio'r pethau brecwast. Peppa and George ar...

Swyddfa Dadi Mochyn

Peppa: Cyfres 2, Swyddfa Dadi Mochyn

Mae Peppa a George yn ymweld â swyddfa Dadi Mochyn ac yn cyfarfod ei gyd-weithwyr. Pepp...

Ffair Sborion

Peppa: Cyfres 2, Ffair Sborion

Mae Ysgol Feithrin Peppa yn cynnal ffair sborion i godi arian am do newydd. Peppa's Nur...

Nofio

Peppa: Cyfres 2, Nofio

Mae Peppa a'i theulu yn mynd i nofio. I ddechrau, mae George yn betrus ond cyn bo hir m...

Diwrnod Niwlog

Peppa: Diwrnod Niwlog

Mae Mami a Dadi Mochyn yn mynd â Peppa a George i'r cae chwarae. Mummy and Daddy Pig ta...

Pen-blwydd George

Peppa: Cyfres 2, Pen-blwydd George

Mae hi'n ben-blwydd ar George heddiw ac mae Mami a Dadi Mochyn yn cynllunio diwrnod arb...

Creaduriaid Bychan

Peppa: Cyfres 2, Creaduriaid Bychan

Wrth chwarae yng ngardd Taid Mochyn, mae Peppa a George yn darganfod malwen fach. While...

Garej Taid Ci

Peppa: Cyfres 2, Garej Taid Ci

Mae car Dadi Mochyn yn rhedeg allan o betrol ond mae garej Taid Mochyn yn agos. Dadi Pi...

Taith Mewn Balwn

Peppa: Cyfres 2, Taith Mewn Balwn

Mae Peppa a'i theulu yn mynd i ffair yr ysgol a phrif wobr y raffl ydi taith mewn balwn...

Annwyd George

Peppa: Cyfres 2, Annwyd George

Mae Peppa a George wrth eu boddau yn neidio yn y pyllau dwr, hyd yn oed pan mae hi'n bw...

Prawf Llygaid

Peppa: Cyfres 2, Prawf Llygaid

Mae Endaf Ebol yn gwisgo sbectol ac mae Peppa yn amau ei bod hithau angen rhai. Felly,...

Y Gwair Hir

Peppa: Cyfres 2, Y Gwair Hir

Mae Peppa a George wedi colli eu pêl gan fod y gwair wedi tyfu mor hir. A fydd Taid a B...

Sera Sebra, Merch y Postmon

Peppa: Cyfres 2, Sera Sebra, Merch y Postmon

Mae Sara Sebra, merch y postmon, yn ymuno â'i thad yn ei waith yn dosbarthu'r post dydd...

Peintio

Peppa: Cyfres 2, Peintio

Mae Peppa, George a Dadi yn yr ardd yn tynnu llun o goeden ceirios. Peppa, George and D...

Y Cloc Cwcw

Peppa: Cyfres 2, Y Cloc Cwcw

Mae Dadi Mochyn yn weindio hen gloc cwcw. Daddy Pig is winding the old cuckoo clock. As...

Beicio

Peppa: Cyfres 2, Beicio

Mae Peppa a'i theulu yn mynd ar daith feics am y diwrnod ac mae Peppa yn cynnig ras i l...

Y Deintydd

Peppa: Y Deintydd

Pan aiff Peppa a George at y deintydd, mae Dr Eliffant yn dweud bod deinosor George ang...

Chwarae'n Hapus

Peppa: Cyfres 2, Chwarae'n Hapus

Mae Peppa yn penderfynu mai dim ond merched sy'n cael chwarae yn ei thy coeden, felly m...

Trên Bach Taid Mochyn

Peppa: Cyfres 2, Trên Bach Taid Mochyn

Mae Taid Mochyn wedi adeiladu trên bach o'r enw Glenys. Grandad Pig has built a little ...

Trip yr Ysgol

Peppa: Cyfres 2, Trip yr Ysgol

Mae Musus Hirgorn yn mynd â Peppa a'i ffrindiau ar drip ysgol ar fws i'r mynyddoedd. Mr...

Beca Bwni

Peppa: Cyfres 2, Beca Bwni

Mae Peppa a George yn mynd i dy Beca Bwni, lle mae yna dwneli yn lle grisiau! Peppa and...

Y Babi Newydd

Peppa: Cyfres 2, Y Babi Newydd

Wrth ymweld â'u cyfnither Carys, mae Peppa a George yn cael cyfarfod brawd bach Carys, ...

Taith Natur

Peppa: Cyfres 2, Taith Natur

Mae Peppa a'i theulu yn dilyn taith natur yn y wlad, gan ddarganfod olion troed adar ba...

Ffrind Dychmygol

Peppa: Cyfres 2, Ffrind Dychmygol

Mae Siwsi'r Ddafad yn dod i chwarae efo Peppa ac yn creu ffrind dychmygol o'r enw "Llew...

Cyfaill Gohebu

Peppa: Cyfres 2, Cyfaill Gohebu

Mae gan Peppa gyfaill gohebu newydd, mul bach o Ffrainc o'r enw Marie. Peppa has a new ...

Atig Nain a Taid Mochyn

Peppa: Cyfres 2, Atig Nain a Taid Mochyn

Mae Peppa a George yn helpu Nain a Taid Mochyn i dacluso'r atig, ond maen nhw'n cael tr...

Y Gwersyll

Peppa: Cyfres 2, Y Gwersyll

Mae Peppa a'i ffrindiau yn mynd i wersylla efo'u hathrawes. Peppa and her friends go ca...

Y Cwpwrdd Teganau

Peppa: Cyfres 2, Y Cwpwrdd Teganau

Mae basged teganau Peppa a George yn llawn. Peppa and George's toy boxes are full so Mu...

Capten Dadi Mochyn

Peppa: Cyfres 2, Capten Dadi Mochyn

Mae Peppa a'i theulu yn benthyg cwch Taid Mochyn am ddiwrnod ar yr afon. Peppa and her ...

Y Ffrae

Peppa: Cyfres 2, Y Ffrae

Mae Peppa a Siwsi'r ddafad yn ffrindiau gorau ond beth sy'n digwydd pan maen nhw'n ffra...

Y Bel

Peppa: Cyfres 2, Y Bel

Mae Peppa a Siwsi yn dechrau chwarae tenis ac mae George yn drist gan mai dim ond dwy r...

Dim Trydan

Peppa: Cyfres 2, Dim Trydan

Mae'r ty mewn tywyllwch pan fo toriad yn y cyflenwad trydan. The house is in darkness a...

Pen-blwydd Dadi Mochyn

Peppa: Cyfres 2, Pen-blwydd Dadi Mochyn

Heddiw yw pen-blwydd Dadi Mochyn ac mae'r lleill yn paratoi syrpreis iddo. Today is Dad...

Aros Dros Nos

Peppa: Cyfres 2, Aros Dros Nos

Pan aiff Peppa i aros dros nos yn nhy Sara Sebra efo Siwsi'r Ddafad, Beca Bwni, Cadi Ca...

Ser

Peppa: Cyfres 2, Ser

Mae Peppa a George yn edrych ar y sêr efo Mami a Dadi Mochyn ac yna'n mynd i edrych drw...

Gweithio a Chwarae

Peppa: Cyfres 2, Gweithio a Chwarae

Pan mae Peppa a Siwsi yn dysgu bod yn rhaid i oedolion weithio drwy'r dydd, maen nhw'n ...

Yr Enfys

Peppa: Cyfres 2, Yr Enfys

Mae Peppa a'i theulu yn gweld enfys yn yr awyr wrth iddyn nhw fynd am dro yn y car. Pep...

Peswch Endaf

Peppa: Cyfres 2, Peswch Endaf

Mae Endaf yn peswch yn yr ysgol feithrin a chyn bo hir mae'r plant eraill i gyd yn ei d...

Y Llyfrgell

Peppa: Cyfres 2, Y Llyfrgell

Mae Dadi Mochyn wedi benthyg llyfr o'r llyfrgell ers amser maith. Daddy Pig has borrowe...

Y Fan Wersylla

Peppa: Cyfres 2, Y Fan Wersylla

Mae Peppa a'i theulu yn mynd ar eu gwyliau mewn fan arbennig iawn. Peppa and her family...

Y Gwyliau Gwersylla

Peppa: Cyfres 2, Y Gwyliau Gwersylla

Mae Peppa a'i theulu ar eu gwyliau yn y fan wersylla arbennig. Peppa and her family are...

Compost

Peppa: Cyfres 2, Compost

Mae Peppa a George yn mynd â bin yn llawn sbarion llysiau i domen wrtaith Taid Mochyn. ...

Chwarae efo Dicw Bwni

Peppa: Cyfres 2, Chwarae efo Dicw Bwni

Mae Dicw Bwni yn dod i chwarae efo George tra bod Siwsi'r Ddafad yn chwarae efo Peppa. ...

Ras Hwyl

Peppa: Cyfres 2, Ras Hwyl

Mae Dadi Mochyn yn ffeindio'r ras hwyl i godi arian tuag at do newydd yr ysgol yn anodd...

Tedi Meithrin

Peppa: Cyfres 2, Tedi Meithrin

Tro Peppa ydi hi fynd â Tedi Meithrin adref o'r ysgol ond mae hi'n poeni na chaiff amse...

Parti Mor Ladron

Peppa: Cyfres 2, Parti Mor Ladron

Mae hi'n ben-blwydd ar Carwyn Ci ac mae'r plant yn cael helfa drysor môr-ladron. It's C...

Ymweliad Mistar Pytaten

Peppa: Cyfres 2, Ymweliad Mistar Pytaten

Mae trigolion tref Peppa yn llawn cyffro i gyfarfod Mr Pytaten wrth iddo ddod i agor ca...

Sglefrio

Peppa: Cyfres 2, Sglefrio

Mae Peppa a George yn mynd i sglefrio ond tydyn nhw erioed wedi bod o'r blaen ac mae Pe...

Taith ar y Tren

Peppa: Cyfres 2, Taith ar y Tren

Mae Musus Hirgorn yn mynd â Peppa a'i ffrindiau ar daith trên. Mrs Hirgorn takes Peppa ...

Ieir Nain Mochyn

Peppa: Cyfres 2, Ieir Nain Mochyn

Mae Nain Mochyn yn dangos ei ieir i Peppa a Geroge. Grandma Pig shows Peppa and George ...

Y Sioe Dalent

Peppa: Cyfres 2, Y Sioe Dalent

Mae'n Ddiwrnod Talent yn Ysgol Feithrin Peppa. Mae Musus Hirgorn am i bawb yn y dosbart...

Taith i'r Lleuad

Peppa: Cyfres 2, Taith i'r Lleuad

Mae Peppa a'r teulu yn mynd i weld arddangosfa am y lleuad yn yr amgueddfa efo ffrind G...

Taid yn y Cae Chwarae

Peppa: Cyfres 2, Taid yn y Cae Chwarae

Mae Taid Mochyn yn mynd â Peppa a George i'r cae chwarae, ond tydi o dddim yn deall rhe...

Nadolig Peppa

Peppa: Cyfres 2, Nadolig Peppa

Mae'n noswyl Nadolig ac mae teulu Peppa yn paratoi ar gyfer y diwrnod mawr. It's Christ...

Euryn y Pysgodyn Aur

Peppa: Cyfres 2, Euryn y Pysgodyn Aur

Tydi Euryn y pysgodyn aur ddim yn edrych yn hapus a tydi o ddim yn bwyta ei fwyd. Rhaid...

Y Ffair

Peppa: Cyfres 2, Y Ffair

Mae Peppa a'i theulu yn mynd am daith gyffrous i'r ffair. Mae Mami Mochyn yn ceisio enn...

Rhifau

Peppa: Cyfres 2, Rhifau

Mae Peppa a'i ffrindiau yn dysgu sut i gyfrif wrth chwarae gemau yn yr ysgol feithrin e...

Tyllu'r Ffordd

Peppa: Cyfres 2, Tyllu'r Ffordd

Mae Peppa a'i theulu yn ceisio cyrraedd y cae chwarae ond mae gwaith ffordd Mistar Tarw...

Gwyliau Poli

Peppa: Cyfres 2, Gwyliau Poli

Mae Peppa a George wrth eu boddau pan ddaw Poli, parot Nain a Taid i aros. Peppa and Ge...

Ffrind George

Peppa: Cyfres 2, Ffrind George

Mae gan Beca Bwni frawd bach o'r enw Dicw sydd yr un oed a George. Beca Bunny has a lit...

Ynys y Môr-ladron

Peppa: Cyfres 2, Ynys y Môr-ladron

Mae Nain a Taid Mochyn yn mynd â Peppa, George a'u ffrindiau i gyd ar daith gwch i Ynys...

Mabolgampau

Peppa: Cyfres 2, Mabolgampau

Heddiw ydy diwrnod mabolgampau ysgol feithrin Peppa ac mae llawer o ddigwyddiadau arben...

Diwrnod Gwyntog o Hydref

Peppa: Cyfres 2, Diwrnod Gwyntog o Hydref

Mae'n ddiwrnod oer a gwyntog felly mae Peppa, George, Mami Mochyn a Dadi Mochyn yn gwis...