Am Bodach-sneachda (Snowman) Sgriobag/Get Squiggling


Am Bodach-sneachda (Snowman)

Similar Content

Browse content similar to Am Bodach-sneachda (Snowman). Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

# Is mise Sgriobag

0:00:040:00:07

# Deilbh ni mi

0:00:070:00:09

# De chu, de chat, de luch

0:00:090:00:12

# Ni mi dealbh sam bith

0:00:120:00:16

# Nach fhaigh thu paipear

0:00:160:00:18

# 'eil peansail nad chroig?

0:00:180:00:21

# Dean dealbh le Sgriobag

0:00:210:00:23

# Bidh tu cho sona ri broig. #

0:00:230:00:26

Dean Dealbh!

0:00:260:00:28

Hello, a chairdean, Sgriobag an seo.

0:00:440:00:47

Brrr-rrr! Oooh, tha i cho fuar an-diugh!

0:00:470:00:53

'S docha gun tig sneachd.

0:00:530:00:56

Ach 'eil fhios agad, gheibh sinn spors le sneachd.

0:00:560:01:00

Is deagh chaomh leam a bhith a' deanamh rud a sneachd.

0:01:000:01:05

A bheil beachd agad de th' ann?

0:01:050:01:07

Bodach-sneachda!

0:01:070:01:09

Nach sgriob sinn bodach-sneachda dhuinn fhin?

0:01:090:01:12

De seorsa loidhne a ni sinn?

0:01:120:01:15

Nach toir sinn suil.

0:01:150:01:17

Loidhne lubach a th' innte.

0:01:290:01:33

A bheil pailteas paipeir agus peansailean agad?

0:01:330:01:38

Tha thide againn sgriobadh.

0:01:380:01:41

Sgriobaidh sinn bodhaig a' bhodaich-sneachda.

0:01:410:01:45

Feumaidh sinn loidhne lubach. Is toigh leam loidhnichean lubach.

0:01:450:01:49

Sgriob te comhla rium.

0:01:490:01:51

Cuir do pheansail air a' phaipear.

0:01:510:01:54

Feumaidh sinn loidhne lubach - suas, lub timcheall,

0:01:540:01:58

agus sios air an taobh eile.

0:01:580:02:01

De mar a chaidh dhut?

0:02:020:02:05

Suas, lub timcheall,

0:02:050:02:08

agus sios air an taobh eile.

0:02:080:02:12

Ni sinn loidhne gu h-iosal.

0:02:120:02:15

Sin bodhaig ar bodaich-sneachda.

0:02:170:02:20

Feumaidh sinn loidhne chruinn a-nis airson a cheann cearcall.

0:02:200:02:26

Da shuil an uair sin - aon, dha,

0:02:260:02:32

agus beul

0:02:320:02:35

agus ghairdeanan maide - aon...

0:02:350:02:39

..dha.

0:02:420:02:44

Tri putanan - aon, dha, tri...

0:02:440:02:51

agus curran airson a shroin.

0:02:510:02:54

Tha e a' coimhead coltach ri bodach-sneachda doigheil, nach eil!

0:02:540:02:59

An coinnich sinn ris?

0:02:590:03:02

Can na facail draoidheil comhla rium.

0:03:020:03:05

Ordag, sgealbag, gunna fada, mac an aba, ludag -

0:03:050:03:09

thigibh beo gach sgrobag agus lubag.

0:03:090:03:12

Hello! Is mise Seonaidh. Seonaidh am bodach-sneachda.

0:03:230:03:27

Math coinneachadh riut, a Sheonaidh. Is mise Sgriobag.

0:03:270:03:31

-Math bruidhinn riut, a Sgriobag. Tioraidh!

-Oh! Ach, ca'il thu a' dol?

0:03:310:03:36

Huh, air mo shaor-laithean.

0:03:360:03:38

Gle mhath. Ach nach bu choir maileid a bhith agad?

0:03:380:03:42

Oh! Dhiochuimhnich mi mo mhaileid. Theid mi dhachaigh air a son.

0:03:420:03:47

-Ca'il thu a' fuireach?

-Ann an uaimh shneachda. Huh! Uamh-asach math!

0:03:470:03:53

Tha mi cinnteach gu bheil! An sgriob sinn uaimh shneachda dhut?

0:03:530:03:58

Oh, bhiodh sin miorbhaileach.

0:03:580:04:00

A bheil pailteas paipeir agus peansailean agad?

0:04:000:04:04

Sgriobaidh sinn dealbh! Nach sgriob sinn beul na h-uaimhe.

0:04:040:04:10

Feumaidh sinn loidhne lubach eile. 'S e stuagh a bhios ann.

0:04:100:04:15

Toisich aig a' bhonn

0:04:150:04:18

agus theirig suas, suas agus dean lub aig a' mhullach

0:04:180:04:23

agus sios an taobh eile. Sin e!

0:04:230:04:26

Sin doras uaimh shneachda agad.

0:04:260:04:30

Feumaidh sinn loidhne dhireach airson na talmhainn.

0:04:300:04:34

Agus, aig a' mhullach - loidhne lubach airson cuithe-sneachda.

0:04:340:04:41

Cuiridh sinn dath oirre. De an dath a tha thusa a' dol a chleachdadh?

0:04:450:04:50

Sin e! Tha an uaimh shneachda deiseil.

0:04:530:04:57

Uill, tapadh leatsa. Theid mi a dh'iarraidh mo mhaileid.

0:04:570:05:03

-Nise, a Sheonaidh, de a tha thu a' toirt leat?

-Um...

0:05:080:05:13

balla-traghad...

0:05:130:05:17

gloinneachan-greine!

0:05:170:05:20

Agus acainn-greine - gus nach loisg a' ghrian mi.

0:05:200:05:26

Gu math ciallach!

0:05:260:05:28

-Oh! Tha mise a' togail orm!

-Cait a bheil thu a' dol?

0:05:280:05:32

Chun a' chosta! Chan fhaca mi a-riamh am muir.

0:05:320:05:36

Uill ma-tha, thugainn!

0:05:360:05:38

Sgoinneil. Tha mi air saor-laithean air traigh!

0:05:480:05:52

Oh, tha a' ghainmheach cho...cho blath!

0:05:520:05:56

Huh - cho eu-coltach ri sneachd!

0:05:560:05:58

Oh, agus tha a' ghrian cho grianach!

0:05:580:06:02

Cuimhnich air d' acainn-greine!

0:06:050:06:07

Oh, seadh.

0:06:070:06:10

Ah, nise! Seadh, um...

0:06:120:06:15

de tha coir agad a dheanamh air do shaor-laithean air a' chosta?

0:06:150:06:19

-Mmm...

-Tha fhios agamsa. 'S e crubag a th' annam.

0:06:190:06:23

Tha mi a' fuireach an seo. Agus tha mi gu math eolach air a' chosta.

0:06:230:06:27

-Tapadh leatsa, a Chrubag!

-Cluichibh le balla-traghad,

0:06:270:06:31

togaibh caisteal-gainmhich agus coisichibh dhan mhuir.

0:06:310:06:35

Wow! Tha an t-uabhas againn ri dheanamh!

0:06:350:06:38

Ho. Siuthad, a Sgriobag. Nach cluich sinn leis a' bhalla!

0:06:380:06:42

-Bu chaomh leam cluich, ach tha a' ghrian cho teth.

-Oh.

0:06:420:06:47

Feumaidh tusa a bhith faiceallach. 'S e bodach-sneachda a th' annad

0:06:470:06:52

-agus tha an sneachd a' leaghadh anns a' ghrein!

-Phew! Tha i caran blath.

0:06:520:06:57

Oh, chan eil mi ag iarraidh leaghad

0:06:570:07:00

ach chan eil mi airson a dhol dhachaigh a bharrachd! Oh...

0:07:000:07:04

ciamar a chluicheas mi anns a' ghrein gun fas ro theth?

0:07:040:07:07

Tha e agam. Sgriobaidh sinn ad-greine.

0:07:070:07:11

Chumadh sin fionnar thu agus cha leagh thu.

0:07:110:07:14

A bheil pailteas paipeir agus peansailean agad?

0:07:140:07:18

Sgriobaidh sinn dealbh. Nach toisich sinn le mullach na h-aide.

0:07:180:07:23

Cleachdaidh sinn loidhne lubach!

0:07:230:07:26

Suas, lub tarsainn...

0:07:260:07:30

..agus sios aig an taobh eile.

0:07:310:07:35

Feumaidh sinn loidhne lubach eile a-nis aig bonn na h-aide...

0:07:350:07:39

airson bile mhath a dheanamh.

0:07:390:07:43

Aon ad-greine!

0:07:440:07:47

Bidh an te agamsa buidhe. De an dath a tha thusa a' dol a chleachdadh?

0:07:470:07:52

Tha an ad-greine againn deiseil a-nis.

0:07:540:07:57

Oh, tapadh leibh. Tha mi a' faireachdainn nas fhearr!

0:07:570:08:02

Ach, de an da rud eile a th' againn ri dheanamh?

0:08:020:08:06

-Caisteal-gainmhich a thogail...

-Agus a dhol dhan mhuir gu ar gluinean!

0:08:060:08:10

Oh 's e. Tha cuimhne agam.

0:08:100:08:13

Tha mise a' dol a thogail ceann-fionn gainmhich - an aite caisteal-gainmhich.

0:08:130:08:18

Ha, ha! Abair gu bheil spors agaibh.

0:08:220:08:24

Ohh, tha mi gu bruich.

0:08:240:08:27

Oh, tha e deiseil a-nis. Ceann-fionn gainmhich!

0:08:270:08:32

Tha e math fhein.

0:08:320:08:35

Tha, ach tha mise fada ro theth a-nis.

0:08:350:08:39

Fada ro theth. Fuirich gu faic sinn a bheil freagairt an seo.

0:08:390:08:45

A smaoinich thu air cail a chumadh Seonaidh fionnar?

0:08:450:08:49

Tha Mam a' dortadh suth dhan tuba - suth-orains.

0:08:530:08:57

Agus suth dhearcan dubha.

0:09:000:09:03

Sios leis na maidean a-nis. Tha iad a' deanamh loilidhean reota.

0:09:040:09:08

Ma chuireas tu dhan an reodhadair iad,

0:09:080:09:13

thig iad a-mach reota.

0:09:130:09:16

Mmm. Tha iad cho fuar agus cho blasta air latha teth.

0:09:190:09:25

Am faca tu cail a bhiodh na chuideachadh do Sheonaidh?

0:09:250:09:30

Oh, chunnaic. Loilidhean! Tha iad alainn!

0:09:300:09:34

Tha mise ag ionndrainn na deighe.

0:09:340:09:36

Am bu chaomh leat loilidh?

0:09:360:09:38

Oh, bu chaomh gu dearbha. Dheanadh loilidh feum mor dhomh.

0:09:380:09:42

Sgriobaidh sinn te dhut a-reist!

0:09:420:09:45

A bheil pailteas paipeir agus peansailean agad?

0:09:450:09:49

Sgriobaidh sinn dealbh!

0:09:490:09:52

Sgriobaidh sinn loilidh bhlasta do Sheonaidh.

0:09:520:09:55

Feumaidh sinn loidhne lubach a-rithist!

0:09:550:09:58

Theirig suas, suas agus lub tarsaing aig a' mhullach.

0:09:590:10:04

Theirig sios an taobh eile.

0:10:040:10:08

Feumaidh sinn loidhne a' dol tarsainn aig a' bhonn.

0:10:080:10:12

Sin an loilidh fhein.

0:10:120:10:16

Ni sinn maide a-nis.

0:10:160:10:18

Da loidhne dhireach...sios

0:10:180:10:22

agus bheir sinn comhla iad le loidhne lubach.

0:10:220:10:26

Sin e. Sin agad loilidh.

0:10:260:10:30

Nach cuir sinn dath oirre. De an seorsa bu chaomh leat?

0:10:300:10:35

Mmm. 'S e te shubh-lair a bhios agamsa.

0:10:350:10:39

Deiseil! Aon loilidh-reota shubh-lair.

0:10:410:10:46

Wow! Tapadh leibhse.

0:10:500:10:54

Ah, tha mi nas fhuara mu thrath.

0:10:540:10:58

Nach cluich thu geam deireannach na crubaig.

0:10:580:11:01

Cluichidh. Coisichidh mi dhan mhuir.

0:11:010:11:05

Oh, tha i nas blaithe na bha duil agam.

0:11:050:11:09

Oh! De math dhomh. Oh, 's ann a tha mi nas blaithe na bha mi.

0:11:140:11:19

-Oh...

-Agus tha thu a' leaghadh gu dona.

0:11:190:11:23

Feumaidh tu faighinn air falbh cho luath sa ghabhas.

0:11:230:11:27

Oh, ach 's chaomh leam a bhith aig an chosta.

0:11:270:11:31

Oh, nach bochd nach eil costa nas fhuara ann far an cluichinn.

0:11:310:11:35

Oh! A Sheonaidh, chan eil mi ag radh nach eil.

0:11:350:11:40

Thugainn.

0:11:400:11:42

Oh, tha e caran coltach ris a' chosta.

0:11:510:11:55

Tha. Ach tha beinn-deighe an sin.

0:11:550:11:59

Agus tha sneachd is muir ann an aite gainmheach agus muir.

0:11:590:12:03

Agus tha fius ceann-fionn an seo.

0:12:030:12:07

-Hello, ciamar a tha thu?

-Hello.

0:12:070:12:10

-Oh, tha e sgoinneil.

-'S e an rud as fhearr mu dheidhinn, gu bheil e fuar.

0:12:100:12:16

Cha teid do leaghadh.

0:12:160:12:18

'S ann a tha i a' fas ro fhuar. Brrr! Oh!

0:12:180:12:24

Fuachd! Cha mhor nach eil i reota!

0:12:240:12:28

An aimsir as fhearr leam.

0:12:280:12:31

Saor-laithean air leth do bhodach-sneachda.

0:12:310:12:34

Seinn oran comhla rinn.

0:12:340:12:37

# Is mise bodach-sneachda

0:12:370:12:40

# Cha toigh leam idir a' ghrian

0:12:400:12:44

# Rinn linn 's gun toir i orm leaghadh

0:12:440:12:47

# Agus tha sin na phian

0:12:470:12:49

# Bodach-sneachda

0:12:490:12:52

# Bodach-sneachda

0:12:520:12:54

# Cuiridh mi cas dhan chuan

0:12:540:12:57

# Cumaidh mi orm lem dhuan

0:12:570:13:01

# Togaidh mi caisteal leis an t-sneachd

0:13:010:13:04

# Ithidh mi reoiteag, de do bheachd

0:13:040:13:08

# Bodach-sneachda

0:13:080:13:10

# Bodach-sneachda

0:13:100:13:13

# Chi mi beanntan deighe nan tonn

0:13:130:13:16

# Is fiis ceann-fionn a' dannsa ri fonn

0:13:160:13:19

# Tha sinn uile cho doigheil 's cho reidh

0:13:190:13:22

# Anns an fhuachd - hip, hip, hooray

0:13:220:13:26

# Bodach-sneachda

0:13:260:13:29

# Bodach-sneachda

0:13:290:13:32

# Bodach-sneachda

0:13:320:13:33

# Bodach-sneachda! #

0:13:330:13:37

Tha na saor-laithean seo fear miorbhaileach.

0:13:370:13:41

Tapadh leat airson do sgrioban. Feumaidh sinn falbh.

0:13:410:13:47

Cum ort a' sgriobadh.

0:13:470:13:52

Tioraidh!

0:13:520:13:55

Download Subtitles

SRT

ASS