An Spuinneadair (Pirate) Sgriobag/Get Squiggling


An Spuinneadair (Pirate)

Similar Content

Browse content similar to An Spuinneadair (Pirate). Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

# Is mise Sgriobag

0:00:040:00:07

# Deilbh ni mi

0:00:070:00:09

# De chu, de chat, de luch

0:00:090:00:12

# Ni mi dealbh sam bith

0:00:120:00:16

# Nach fhaigh thu paipear

0:00:160:00:19

# 'Eil peansail nad chroig?

0:00:190:00:21

# Dean dealbh le Sgriobag

0:00:210:00:23

# Bidh tu cho sona ri broig

0:00:230:00:26

# Dean Dealbh! #

0:00:260:00:28

Hello a chairdean, Sgriobag an seo. Uill ma-tha, fhearaibh,

0:00:440:00:51

de th' air faire? Mmm...mmm... A-thar!

0:00:510:00:58

'Eil beachd agad de a th' annam?

0:00:580:01:01

Bidh mi a' seoladh thar a' chuain, a' lorg m' ulaidh - yo-ho-ho!

0:01:010:01:09

Spuinneadair a th' annam. An sgriob sinn fear dhuinn fhin?

0:01:100:01:15

De seorsa loidhne a ni sinn? Nach toir sinn suil.

0:01:150:01:20

Loidhne dhireach a th' innte.

0:01:330:01:35

A bheil pailteas paipeir agus peansailean agad?

0:01:350:01:40

Tha thid' againn sgriobadh.

0:01:400:01:42

Nach sgriob sinn ad spuinneadair.

0:01:420:01:46

Feumaidh sinn loidhne dhireach.

0:01:460:01:49

Is toigh leam iad. Sgriob te comhla rium.

0:01:490:01:53

Cuir do pheansail air a' phaipear.

0:01:530:01:56

Tarsainn, tarsainn, tarsainn - agus stad.

0:01:560:02:01

Sin bonn na h-aide.

0:02:010:02:04

De mar a chaidh dhut?

0:02:040:02:07

Tarsainn, tarsainn, tarsainn - agus stad.

0:02:070:02:11

Feumaidh sinn loidhne lubach air a mullach - sgriob te comhla rium.

0:02:110:02:18

Suas agus tarsainn.

0:02:180:02:21

Suas, lub tarsainn,

0:02:210:02:25

tarsainn agus sios.

0:02:250:02:30

'S e ad mhath a th' innte airson spuinneadair.

0:02:300:02:33

Sgriobaidh sinn aodann.

0:02:330:02:36

Agus da chluais - aon, dha.

0:02:390:02:43

Agus sroin.

0:02:450:02:46

Suilean. Bidh breid air aon shuil.

0:02:480:02:52

Agus feusag mhor fhada.

0:02:550:02:58

Bodhaig a-nis...le crios.

0:03:040:03:08

Brogan mora.

0:03:110:03:12

Da ghairdean...

0:03:180:03:22

Aon, dha.

0:03:270:03:32

Agus beul doigheil.

0:03:350:03:37

Abair spuinneadair sgoinneil. An coinnich sinn ris?

0:03:370:03:42

Can na facail draoidheil comhla rium -

0:03:420:03:45

ordag, sgealbag, gunna fada, mac an aba,

0:03:450:03:48

ludag thigibh beo gach sgrobag agus lubag.

0:03:480:03:52

Tha sibh an sin, a chairdean. Is mise Feusag Fhada.

0:04:040:04:08

Math coinneachadh riut, Fheusag Fhaide. De mar a tha thu?

0:04:080:04:12

Uill, chan eil ro mhath, a Sgriobag.

0:04:120:04:15

Huh, chan eil sgeul air an ulaidh agam.

0:04:150:04:19

Oh, 'eil i ann an aite sabhailte?

0:04:190:04:21

Tha, ach chan eil cuimhne agam caite.

0:04:210:04:25

Uill, cait a bheil thu a' fuireach?

0:04:250:04:28

A-thar - air soitheach spuinneadair.

0:04:280:04:31

Ach chaill mi mo shoitheach cuideachd.

0:04:310:04:33

Nach sgriob sinn soitheach dha a-reist.

0:04:330:04:37

A bheil pailteas paipeir agus peansailean agad?

0:04:370:04:41

Sgriobaidh sinn dealbh!

0:04:410:04:43

Nise, sgriobaidh sinn soitheach.

0:04:430:04:47

Cleachdaidh sinn loidhne dhireach.

0:04:470:04:50

Deiseil?

0:04:500:04:53

Suas, tarsainn agus sios.

0:04:530:05:00

Sin e. Sin agad soitheach.

0:05:000:05:03

Cleachdaidh sinn loidhnichean direach airson a' chruinn.

0:05:030:05:08

Suas leatha. Aon, dha.

0:05:080:05:13

Sgriobaidh sinn ceart-chearnach airson an t-siuil.

0:05:130:05:17

Ni sinn loidhne dhireach tarsainn.

0:05:170:05:21

Sios, tarsainn agus suas.

0:05:210:05:25

Bratach bheag air a' chrann - tri-chearnag.

0:05:250:05:31

A' mhuir a-nis - cleachdaidh sinn loidhne chnapach.

0:05:330:05:36

Suas is sios.

0:05:360:05:39

Sin sinn.

0:05:390:05:41

Tha an soitheach aig Feusag Fhada deiseil.

0:05:410:05:44

Nach cuir thu dath air an t-soitheach -

0:05:440:05:47

fhads a sgriobas mise eilean.

0:05:470:05:49

Oh, tapadh leibhse! Tha i sonraichte.

0:05:540:05:58

Abair feusag bhreagha.

0:05:580:06:01

Hello, a Ghobain.

0:06:010:06:03

Tha caraid againn air bord.

0:06:030:06:07

Oh, tha triuir air bord.

0:06:070:06:09

Is mise Smur.

0:06:090:06:10

Is mise an Dudag.

0:06:100:06:12

Deiseil is deonach!

0:06:120:06:15

Na lorg sibh m' ulaidh.

0:06:150:06:17

Cha do lorg.

0:06:170:06:19

Obh obh, obh obh!

0:06:190:06:22

'S docha gun dh'fhag thu air an eilean i.

0:06:220:06:25

Bidh i ann an sin.

0:06:250:06:26

Tapadh leat, a Sgriobag.

0:06:260:06:28

A-thar! A-mach gu muir, a chairdean.

0:06:280:06:32

Uill, sin agaibh gaoth cheart.

0:06:350:06:37

Seo sinn a chairdean air an eilean.

0:06:480:06:51

Dean toll, dean toll, dean toll!

0:06:510:06:54

Ni, a Ghobain. Tapadh leat.

0:06:540:06:56

Feumaidh sinn cladhach - tha m' ulaidh air a h-adhlacadh.

0:06:560:06:59

Cait a bheil i, Fheusaig Fhaide?

0:06:590:07:02

Oh, chan eil cail a chuimhne 'am.

0:07:020:07:06

Feumaidh tu cumail ort a' cladhach gus an lorg thu i.

0:07:060:07:10

Thar! Ni sinn sin. Tha famhan math air cladhach.

0:07:100:07:14

Aye aye, a sgiobair.

0:07:160:07:18

A bheil thu air cail a lorg?

0:07:200:07:23

Huh...phew...chan eil.

0:07:230:07:26

Ar!

0:07:260:07:29

'S docha gu lorg mi an ulaidh ma chuidicheas an Dudag mi.

0:07:290:07:32

Ach, tha mo chasan ro mhor airson a bhith a' cladhach.

0:07:320:07:36

Nach sgriob sinn inneal a chleachdas an Dudag.

0:07:360:07:40

A bheil pailteas paipeir agus peansailean agad?

0:07:400:07:45

Sgriobaidh sinn dealbh!

0:07:450:07:47

Nach sgriob sinn spaid.

0:07:470:07:50

Toisichidh sinn le cearnag.

0:07:510:07:53

Ni sinn loidhnichean direach.

0:07:530:07:56

Deiseil?

0:07:560:07:58

Tarsainn, sios, tarsainn agus suas.

0:07:580:08:04

Bidh am pairt sin a' cladhach.

0:08:040:08:07

Feumaidh an spaid cas.

0:08:070:08:09

Da loidhne dhireach a' dol an airde -

0:08:090:08:12

aon, dha.

0:08:120:08:15

Agus loidhnichean direach eile aig a' mhullach.

0:08:150:08:19

Tarsainn, sios, tarsainn agus suas.

0:08:190:08:24

Sin ar spaid.

0:08:240:08:25

Bidh an te agamsa dearg.

0:08:250:08:28

De an dath a bhios air an te agadsa?

0:08:280:08:32

Tha an spaid againn deiseil.

0:08:320:08:35

Oh, tapadh leibhse.

0:08:350:08:38

Aye! Toisich a' cladhach a-nis.

0:08:380:08:41

Aye-aye, a sgiobair.

0:08:410:08:44

An d' fhuair sibh cail fhathast?

0:08:470:08:50

Cha d' fhuair.

0:08:520:08:53

Oh, a Sgriobag.

0:08:530:08:55

Huh... 's docha nach fhaigh mi a' chaoidh i!

0:08:550:08:58

Na bi thusa a' gal.

0:08:580:09:01

'S math a dh'fhaoidte gu faigh sinn freagairt ann an seo.

0:09:010:09:04

Feuch am faic thu doigh airson Feusag Fhada a chuideachadh.

0:09:040:09:09

Co ris a tha na spuinneadairean beaga seo a' coimhead?

0:09:130:09:16

'S e mapa ulaidh a th' ann. Sin bodach garraidh.

0:09:160:09:20

Lorg iad e, ach chan eil sgeul air ulaidh.

0:09:200:09:24

De eile a th' air a' mhapa? Crois.

0:09:240:09:27

Tha a' chrois a' sealltainn far a bheil an ulaidh.

0:09:290:09:32

Miorbhaileach! Lorg iad an ulaidh.

0:09:320:09:37

Am faca tu de bh' aca a' lorg na h-ulaidh?

0:09:450:09:48

Chleachd na spuinneadairean beaga mapa.

0:09:480:09:50

Oh, chaill mi mo mhapa cuideachd!

0:09:500:09:55

Na gabh dragh. Sgriobaidh sinn mapa ur dhut.

0:09:550:10:00

A bheil pailteas paipeir agus peansailean agad?

0:10:000:10:04

Sgriobaidh sinn dealbh!

0:10:040:10:06

Ni sinn loidhnichean direach airson cliathaichean a' mhapa.

0:10:060:10:10

Deiseil?

0:10:100:10:11

Tarsainn, sios,

0:10:110:10:17

tarsainn agus suas.

0:10:170:10:20

'S e ceart-chearnach a tha sin.

0:10:200:10:23

Ni mi cearcall airson an eilein.

0:10:230:10:27

De eile a bh' air a' mhapa a bh' agad?

0:10:330:10:36

Uill, bha beinn mhor air.

0:10:360:10:39

Clach bheag chruinn.

0:10:420:10:45

Agus craobh.

0:10:480:10:50

Cuiridh sinn dath air a' mhapa.

0:10:570:11:00

De an dath a bhios air an fhear agadsa?

0:11:000:11:02

Cuimhnich air a' chrois a tha a' sealltainn far a bheil an ulaidh.

0:11:040:11:08

Dean thusa crois cuideachd.

0:11:080:11:10

Sin e. Mapa ulaidh.

0:11:100:11:14

Ar, tapadh leibhse. Tha fhios agam a-nis cait a bheil m' ulaidh.

0:11:140:11:19

'S math sin!

0:11:190:11:21

Nise, leanaibh mi, a chairdean.

0:11:210:11:24

Thugainn. Lorgaidh sinn an ulaidh comhla riutha.

0:11:260:11:29

A-thar! Sin e. Dean toll.

0:11:480:11:52

An d' fhuair thu cail?

0:11:560:11:57

Fhuair!

0:11:590:12:00

Ahh...

0:12:010:12:02

Ar, ciste m' ulaidh!

0:12:020:12:05

Oh, Aonshuilich, mise a th' ann - Feusag Fhada.

0:12:080:12:12

Oh, bha mi gad ionndrainn gu mor.

0:12:120:12:17

Oh, chan fhaca mi ulaidh a-riamh cho snog ri sin.

0:12:170:12:22

Tha teadaidhean uabhasach cudromach do spuinneadairean. A-thar!

0:12:220:12:27

Oh, aye-aye! Oh...

0:12:270:12:31

Oh, tapadh leibhse.

0:12:310:12:34

Tha mi cho doigheil - agus tha fhios agaibh

0:12:340:12:36

de bhios againn nuair a tha sinn doigheil.

0:12:360:12:38

PARTAIDH!

0:12:380:12:40

Seinn oran comhla rinn.

0:12:400:12:42

# Gu muir, gu muir, gu muir le cabhaig leinn

0:12:440:12:50

# Leum air bord an t-soithich is ni sinn partaidh grinn

0:12:500:12:54

# Nighidh spuinneadair gach oisean

0:12:540:12:57

# Ach chan fhaigh aodann idir boiseag

0:12:570:13:00

# Sgur an deic

0:13:000:13:01

# Sgur an deic!

0:13:010:13:02

# Sgur an deic

0:13:020:13:04

# Sgur an deic

0:13:040:13:05

# Is ni sinn partaidh grinn

0:13:100:13:13

# Gu muir, gu muir, gu muir le cabhaig leinn

0:13:130:13:18

# Leum air bord an t-soithich, is ni sinn partaidh grinn

0:13:180:13:23

# Thig an spuinneadair am barr

0:13:230:13:26

# Ged a dh'fhasadh fheusag chun an lair

0:13:260:13:29

# Can a-thar

0:13:290:13:30

# A-thar!

0:13:300:13:31

# Can a-thar

0:13:310:13:33

# A-thar!

0:13:330:13:34

# Is ni sinn partaidh grinn. #

0:13:390:13:41

Abair gu robh partaidh againn.

0:13:410:13:44

Tapadh leat airson do sgrioban.

0:13:440:13:46

Tha an t-am ann airson falbh,

0:13:460:13:48

ach feuch gun till thu gu Dean Dealbh. Cum ort a' sgriobadh!

0:13:480:13:52

Tioraidh!

0:13:520:13:55

Subtitles by Red Bee Media Ltd

0:13:550:13:58

E-mail [email protected]

0:13:580:14:01

Download Subtitles

SRT

ASS