Am Burras (Caterpillar) Sgriobag/Get Squiggling


Am Burras (Caterpillar)

Similar Content

Browse content similar to Am Burras (Caterpillar). Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

# Is mise Sgriobag

0:00:040:00:06

# Deilbh ni mi

0:00:060:00:09

# De chu de chat, de luch

0:00:090:00:12

# Ni mi dealbh sam bith

0:00:120:00:15

# Nach fhaigh thu paipear 'eil peansail nad chroig?

0:00:150:00:21

# Dean dealbh le Sgriobag Bidh tu cho sona ri broig

0:00:210:00:26

# Dean Dealbh! #

0:00:260:00:29

Hello a chairdean, Sgriobag an seo.

0:00:440:00:46

A bheil thu a' cluinntinn bideadh agus cagnadh.

0:00:500:00:53

Co a dheanadh na tha sin de dh'fhuaim ag ith.

0:00:530:00:56

Tha aon bheathach ann a bhios ag ith fad an latha.

0:00:590:01:02

Tha e beag agus uaine agus snaigeach!

0:01:020:01:07

'S e burras a th' ann.

0:01:070:01:09

An sgriob sinn burras dhuinn fhin? De seorsa loidhne a ni sinn?

0:01:090:01:15

Nach toir sinn suil.

0:01:150:01:17

Loidhne chnapach a th' innte.

0:01:280:01:31

A bheil pailteas paipeir agus peansailean agad?

0:01:310:01:35

Tha thide againn sgriobadh.

0:01:350:01:39

Feumaidh sinn loidhne chnapach airson bodhaig a' bhurrais.

0:01:390:01:43

Is toigh leam feadhainn chnapach. Sgriob te comhla rium.

0:01:430:01:47

Cuir do pheansail air a' pheipear.

0:01:470:01:50

Suas is sios, suas is sios,

0:01:500:01:55

suas is sios,

0:01:550:01:58

suas is sios, chun an deireadh.

0:01:580:02:02

Sin i. Loidhne chnapach.

0:02:040:02:06

De mar a chaidh dhut?

0:02:060:02:09

Suas is sios, suas is sios,

0:02:090:02:12

suas is sios, suas is sios, chun an deireadh.

0:02:120:02:19

Sin mullach a' bhurrais.

0:02:190:02:23

Feumaidh sinn loidhne chnapach eile.

0:02:230:02:26

Sios is suas, sios is suas chun an deireadh.

0:02:260:02:33

Cleachdaidh sinn loidhne chruinn airson a cheann.

0:02:350:02:40

Feumaidh e de shuil. Da stob na cheann.

0:02:430:02:48

Agus beul doigheil. Sin agad burras.

0:02:480:02:52

An coinnich sinn ris?

0:02:520:02:56

Can na facail draoidheil comhla rium.

0:02:560:02:59

Ordag, sgealbag, gunna fada, mac an aba, ludag

0:02:590:03:02

thigibh beo gach sgrobag agus lubag.

0:03:020:03:05

Hello, a Sgriobag. Is mise Aonghas Acrach.

0:03:180:03:22

Math coinneachadh riut, Aonghais.

0:03:220:03:24

Bha mi a' bideadh 's a' cagnadh fad an latha,

0:03:240:03:27

ach tha mi fhathast ag iarraidh tuilleadh leiteis.

0:03:270:03:29

Oh, gabh mo leisgeul. 'S e mo mhionach a bha siud.

0:03:310:03:36

Chan eil duilleagan leiteis agam, ach dh'fhaodainn feadhainn a sgriobadh dhut.

0:03:360:03:40

Oh, bhiodh sin math. Tha mo gharradh lan leiteasan.

0:03:400:03:45

Gle mhath, Aonghais. A bheil pailteas paipeir agus peansailean agad?

0:03:450:03:50

Sgriobaidh sinn dealbh!

0:03:500:03:53

Sgriobaidh sinn duilleag leiteis.

0:03:530:03:55

Cuimhnich air an loidhne chnapach a chleachd sinn. Ni sinn te eile.

0:03:550:04:00

Deiseil? Suas is sios, suas is sios,

0:04:000:04:07

suas is sios, suas is sios.

0:04:070:04:11

Sin mullach na duilleige.

0:04:110:04:14

Ni sinn da loidhne airsonnan cliathaichean aon, dha.

0:04:140:04:20

Agus aonan aig a' bhonn.

0:04:200:04:22

Cuideachd, feumaidh sinn loidhnichean direach anns a' mheadhan.

0:04:220:04:27

Bidh an te agamsa uaine. De an dath a bhios air an te agadsa?

0:04:310:04:37

Sin e. Duilleag leiteis alainn.

0:04:370:04:40

Oh. Tapadh leibhse.

0:04:420:04:45

Cuiridh mise crioch air a' gharradh fhads a tha Aonghas a' cagnadh na duilleige.

0:04:460:04:51

Dean thusa an dearbh rud.

0:04:510:04:53

'S beag an t-iongnadh gu bheil e a' cordadh riut an seo tha e a' cur thairis le leiteasan.

0:05:020:05:06

Wow, chan fhaca mi a-riamh te cho mor ri seo. Gabhaidh mi a-rithist i.

0:05:060:05:12

An e feadalaich a tha siud?

0:05:120:05:16

Ho, 's e Gordan an Gairnealair a th' ann.

0:05:160:05:19

Tha mise direach lugh' air. Ho, 's fhearr dhomh a dhol air falach.

0:05:190:05:25

Hello, a charaid. Chan eil math dhomh a bhith a' dabhdail.

0:05:250:05:30

-Tha cabhaig orm.

-Cait a bheil thu a' dol?

0:05:300:05:33

Chun na feille. Tha duais ann airson na leiteas as motha.

0:05:330:05:39

Agus buannaichidh mise leis an te seo.

0:05:390:05:42

An te sin? Oh, 's e bha...

0:05:420:05:45

Obh obh. Feumaidh sinn deanamh cinnteach nach eirich cail dha.

0:05:490:05:53

Ah, sin Gordan. Bidh Aonghas timcheall cuideachd a-reist.

0:05:590:06:05

Hello, a chairdean. Is mise Biodan Broc.

0:06:080:06:11

Tha mise gu bhith a' coimhead ri ur leiteasan

0:06:110:06:14

is bheir mi seo dhan neach a bhuannaicheas.

0:06:140:06:19

Tha mi an dochas gum buannaich leiteas, Ghordain.

0:06:190:06:22

Leiteas shnog, Miss Gamag.

0:06:260:06:30

'S math a rinn thu, a Mhaighstir Bocadaich.

0:06:340:06:38

'S e Gordan an ath dhuine.

0:06:380:06:41

Mo leiteas!

0:06:430:06:45

Oh!

0:06:490:06:50

-BURRRP!

-Gabhaibh mo leisgeul.

0:06:500:06:55

-Obh obh.

-A bheil seo a' ciallachadh nach buannaich Gordan, a Bhiodain?

0:06:550:07:01

Cha bhuannaich. Tha mi duilich, ach chan eil do leiteas a' cunntadh is e ann am mionach burrais.

0:07:010:07:07

Tha braiste na leiteis am bliadhna a' dol gu Maighstir Bocadaich.

0:07:070:07:12

Gordan bochd de ni mi dha ge-ta?

0:07:140:07:20

Faodaidh sinn braiste a sgriobadh dha.

0:07:200:07:24

A bheil pailteas paipeir agus peansailean agad?

0:07:240:07:28

Sgriobaidh sinn dealbh! Cleachdaidh sinn loidhne chnapach.

0:07:280:07:33

Deiseil. Suas is sios, suas is sios,

0:07:340:07:41

suas is sios, suas is sios

0:07:410:07:46

timcheall chun an toiseach.

0:07:460:07:49

Cuiridh sinn da ribean oirre -

0:07:510:07:55

aon...dha.

0:07:550:08:00

Agus cearcall anns a' mheadhan.

0:08:020:08:04

Bidh an te agamsa dearg is orainds.

0:08:060:08:09

De an dath a bhios air an te agadsa?

0:08:090:08:13

Sin e. Braiste bhreagha.

0:08:160:08:19

-Oh.

-'S ann dhutsa a tha i, a Ghordain. Tha mi duilich mun an leiteas.

0:08:200:08:25

Bha e gus a tholladh leis an acras.

0:08:250:08:29

Tapadh leat, Aonghais. Tapadh leibhse.

0:08:290:08:32

'S braiste bhoidheach a th' innte.

0:08:320:08:34

Bu mhor am beud gun dh'ith thu an leiteas an te bu mhotha a bh' agam a-riamh.

0:08:340:08:39

Ach, de an diofar.

0:08:390:08:42

Oh, tha mi a' faireachdainn ciontach mu dheidhinn na leiteis.

0:08:420:08:47

Cha bhiodh tu air a h-ith mur a biodh an tacras ort.

0:08:500:08:53

Tha fios 'am. B' fhearr leam gun robh fios agam carson a tha mi an comhnaidh leis an acras.

0:08:530:08:59

Na gabh dragh. Chan eil mi ag radh nach fhaigh sinn freagairt ann an seo.

0:08:590:09:06

'S e burras acrach a tha sin coltach ri Aonghas.

0:09:090:09:13

Tha e a' bideadh 's a' cagnadh. Cagainn, cagainn, cagainn.

0:09:130:09:18

Bidh cochaill a' tighinn air burrais mus tig iad nan dealanan-de.

0:09:210:09:25

Tha am fear seo fear air faighinn a-mach as a' chochall.

0:09:250:09:28

Tha sgiathan breagha air dealanan-de.

0:09:280:09:33

Seall air na diofar phatranan is dhathan.

0:09:330:09:37

Sin an t-adhbhar a tha thu an comhnaidh acrach, Aonghais.

0:09:420:09:46

Bidh tu feumach air torr bidhe, is tu a' dol a dh'atharrachadh.

0:09:460:09:50

Bidh mi na mo dhealan-de.

0:09:500:09:53

Uh, b' fhearr leam nach toireadh e cho fada. Tha an t-acras orm.

0:09:530:09:57

'S urrainn dhuinn dealan-de a dheanamh dhiot anns a' bhad.

0:09:570:10:01

-An urrainn?

-'S urrainn. Le sgriobadh, a' charaid.

0:10:010:10:06

A bheil pailteas paipeir agus peansailean agad?

0:10:060:10:10

Sgriobaidh sinn dealbh! Nach sgriob sinn sgiathan an toiseach.

0:10:100:10:15

Cleachdaidh sinn loidhne chnapach.

0:10:150:10:19

Deiseil? Timcheall agus sios,

0:10:200:10:26

timcheall is suas.

0:10:260:10:30

Sin a' chiad te. Ni sinn an t'eile.

0:10:300:10:35

Timcheall is sios.

0:10:350:10:39

Timcheall is suas.

0:10:390:10:43

Ni sinn loidhne dhireach anns a' mheadhan.

0:10:430:10:46

Sgiathan sgoinneil.

0:10:460:10:50

Bidh an fheadhainn agamsa purpaidh le spotan orainds.

0:10:520:10:56

De am patran a bhios air an fheadhainn agadsa?

0:10:560:11:01

Deanta.

0:11:050:11:07

Oh! Oh! Woo-hoo! Tha mi a' sgeith.

0:11:080:11:14

'S e dealan-de alainn a th' annad.

0:11:160:11:19

Hu, agus chan eil an t-acras orm a-nis.

0:11:190:11:23

Oh, ach tha mi fhathast airson fabhar a dheanamh dha Gordan seach gun dh'ith mi an leiteas.

0:11:230:11:28

Tha fios agam de ni thu.

0:11:280:11:31

Woo-hoo, tha mi a' sgeith!

0:11:330:11:36

Woo, woo! Oh!

0:11:360:11:39

Oh, 's urrainn dha Aonghas siol a chruinneachadh a-nis is e a' sgeith air feadh an aite

0:11:440:11:50

agus bidh siol a' dol nan glasraich.

0:11:500:11:55

Ohhhh! Wow! Seall air an sin.

0:12:070:12:12

Math fhein. Fhuair mi an siol a b' fhearr as gach cearnaidh.

0:12:120:12:16

Chuir mise an siol agus dh'fhas na glasraich mhora seo.

0:12:160:12:21

Aonghais agus a Ghordain tha sibh a' faighinn duais ghairnealaireachd na cruinne.

0:12:210:12:27

'S math sin!

0:12:270:12:29

Nam bithinn fhathast na mo bhurras bhithinn air a h-uile cail an seo ith bho chionn fhada.

0:12:290:12:35

'S math a-reist gur e dealan-de a th' annad.

0:12:350:12:39

Nach seinn thu oran comhla rinn?

0:12:390:12:41

# A bhurrais, a bhurrais

0:12:410:12:46

# Air do mhionach a' stri

0:12:460:12:48

# A' snagail gu mall

0:12:480:12:50

# Seinn oran a' bhidhe

0:12:500:12:53

# A bhurrais, a bhurrais

0:12:530:12:55

# Air do mhionach a' stri,

0:12:550:12:58

# A' snagail gu mall

0:12:580:13:01

# Seinn oran a' bhidhe

0:13:010:13:03

# Bid, bid, cagainn cagainn

0:13:030:13:06

# 'S math gu bheil ar diathad gu bhith againn

0:13:060:13:08

# Bid, bid, cagainn cagainn

0:13:080:13:10

# 'S math gu bheil ar diathad gu bhith againn

0:13:100:13:13

# A dhealan-de, a dhealan-de a' sgeith gun stri

0:13:130:13:20

# A' sgeith gun stri

0:13:200:13:22

# Seinn oran a' bhidhe

0:13:220:13:25

# Bid, bid, cagainn cagainn

0:13:250:13:28

# 'S math gu bheil ar diathad gu bhith againn

0:13:280:13:30

# Bid, bid, cagainn cagainn

0:13:300:13:33

# 'S math gu bheil ar diathad gu bhith againn

0:13:330:13:36

Ohh! Tha mi sgith as deidh na bha siud de chagnadh. Tapadh leat airson do sgrioban.

0:13:390:13:45

Tha an t-am ann airson falbh, ach feuch gun till thu gu Dean Dealbh. Cum ort a' sgriobadh.

0:13:450:13:51

UILE: Tioraidh!

0:13:510:13:54

Subtitles by Red Bee Media Ltd - 2008

0:13:580:14:01

E-mail [email protected]

0:14:010:14:04

Download Subtitles

SRT

ASS