An t-Each-aibhne (Hippo) Sgriobag/Get Squiggling


An t-Each-aibhne (Hippo)

Similar Content

Browse content similar to An t-Each-aibhne (Hippo). Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

# Is mise Sgriobag

0:00:040:00:06

# Deilbh ni mi

0:00:060:00:09

# De chu, de chat, de luch

0:00:090:00:12

# Ni mi dealbh sam bith

0:00:120:00:16

# Nach fhaigh thu paipear, 'eil peansail nad chroig?

0:00:160:00:21

# Dean dealbh le Sgriobag

0:00:210:00:23

# Bidh tu cho sona ri broig. #

0:00:230:00:26

Sgriobag!

0:00:260:00:29

Hello, a chairdean, Sgriobag an seo.

0:00:440:00:47

'S e beathach mor, trom a th'annam.

0:00:470:00:51

Uh, uh, uh!

0:00:510:00:53

Beathach a bhios a' roiligeadh sa pholl.

0:00:530:00:57

Ach, de a th' annam?

0:00:570:01:01

Each-aibhne!

0:01:010:01:04

An sgriob sinn each-aibhne dhuinn fhin?

0:01:040:01:07

De seorsa loidhne a ni sinn. Bheir sinn suil.

0:01:070:01:11

Loidhne lubach a th' innte.

0:01:240:01:26

A bheil pailteas paipeir agus peansailean agad?

0:01:260:01:31

Tha thid' againn sgriobadh. Ni sinn aodann an eich-aibhne.

0:01:310:01:36

Feumaidh sinn loidhne lubach. Is toigh leam feadhainn lubach.

0:01:360:01:41

Sgriob te comhla rium.

0:01:410:01:43

Cuir do pheansail air a' phaipear.

0:01:430:01:46

Suas, lub tarsainn agus sios.

0:01:460:01:50

De mar a chaidh dhut?

0:01:510:01:54

Suas, lub tarsainn agus sios.

0:01:540:01:59

Sgoinneil. Sgriobaidh sinn sroin an eich-aibhne a-nis.

0:01:590:02:03

Ni sinn cearcall le loidhne chruinn.

0:02:030:02:06

Sin e. Agus da chluais bheag.

0:02:090:02:15

Beul doigheil, le da fhiacail mhor.

0:02:180:02:22

Da chuinnlean - aon...dha.

0:02:250:02:29

Da shuil - aon...dha.

0:02:290:02:34

Sin agad aodann an eich-aibhne.

0:02:340:02:37

Bheir sinn corp mor cruinn dha.

0:02:370:02:40

Agus ceithir casan -

0:02:440:02:47

aon...dha...

0:02:470:02:51

tri...ceithir.

0:02:510:02:57

Abair each-aibhne. An coinnich sinn ris an each-aibhne?

0:02:570:03:02

Can na facail draoidheil comhla rium -

0:03:020:03:05

ordag, sgealbag, gunna fada, mac an aba, ludag -

0:03:050:03:08

thigibh beo gach sgrobag agus lubag.

0:03:080:03:12

Oh, hello. Is mise Doileag. 'S e dannsair a th' annam.

0:03:230:03:27

Hello, is mise Sgriobag. Tha sin math.

0:03:270:03:33

-Tapadh leat. Oh...

-A bheil thu ceart gu leor?

0:03:330:03:37

Tha, tha mi direach rudeigin sgith - leis na tha mi ag ionnsachadh de dhannsan.

0:03:370:03:42

Oh seadh. Cait a bheil thu a' fuireach?

0:03:420:03:46

-Ri taobh Abhainn Mhor Bhogfliuch.

-Abhainn Mhor Bhogfliuch!

0:03:460:03:51

Bu chaomh leam a faicinn. Bhiodh e math.

0:03:510:03:54

A bheil pailteas paipeir agus peansailean agad?

0:03:540:03:58

Sgriobaidh sinn dealbh! Nach sgriob sinn an abhainn.

0:03:580:04:02

Cleachdaidh sinn loidhne lubach.

0:04:020:04:06

A bheil thu deiseil? Suas is sios.

0:04:060:04:10

Suas is sios. Sin aon taobh dhan abhainn.

0:04:100:04:16

Ni sinn an taobh eile.

0:04:160:04:18

Sin e. Sin an abhainn.

0:04:220:04:25

Nach cuir thu dath gorm oirre, fhads a sgriobas mise craobhan is dithein.

0:04:250:04:31

Ah. Abhainn Mhor Bhogfliuch. Tha mi aig an taigh.

0:04:360:04:41

Tha e cho samhach an seo, a Dhoileag.

0:04:410:04:44

Tha. B' fhearr leam gum b' urrainn dhomh laighe sios, ach feumaidh mi ullachadh.

0:04:440:04:49

-Chan fhada gus am bi an dannsa ann.

-De an dannsa, a Dhoileag?

0:04:490:04:56

Tha, dannsa mor na boglaich - bidh a h-uile mac mathar aig a sin.

0:04:560:05:00

-Oh, bu choir dha a bhith math.

-Bu choir...

0:05:000:05:04

ach ged a tha mi ag ullachadh, cha do lorg mi dannsa a tha freagarrach dhomh fhathast.

0:05:040:05:09

Nach bochd nach eil tidsear dannsa agam.

0:05:090:05:12

Lorgaidh sinn tidsear dhut. Thugainn.

0:05:120:05:16

Oh, miorbhaileach. Sgoilear ur easgaidh.

0:05:270:05:31

Is mise Cathy Chorra-biod. Tidsear dannsa air leth.

0:05:310:05:36

Sgoinneil. Sin a tha Doileag a' lorg. Tha i airson danns.

0:05:360:05:42

Bidh i math nuair a bhios mise deiseil leatha. 'S i a bhitheas.

0:05:420:05:47

-Oh, tapadh leat.

-Seo a' chiad turas a bha each-aibhne na mo stiuideo.

0:05:470:05:53

Bidh e inntinneach. Nise, seall seo.

0:05:530:05:56

# Ceol!

0:05:560:05:58

# Air chorra-biod air chorra-biod. #

0:05:580:06:03

Tha thu anabarrach math air danns, a Chathy.

0:06:030:06:07

Chan eil mo leithid ann, a ghraidh...chan eil.

0:06:070:06:11

Bidh tusa math cuideachd.

0:06:110:06:13

Tha Cathy a' coimhead cho snog na h-aodach dannsa.

0:06:130:06:17

-Cha bhi mise a' chaoidh a' coimhead cho math rithe.

-Bidh tu a' coimhead a' cheart cho snog rithe.

0:06:170:06:23

-Chan eil a dhith ort ach tutu. Mar a th' air Cathy.

-Oh...

0:06:230:06:27

Sgriobaidh sinn tutu dhut. Nach sgriob?

0:06:270:06:31

A bheil pailteas paipeir agus peansailean agad?

0:06:310:06:34

Sgriobaidh sinn dealbh!

0:06:340:06:37

Sgriobaidh sinn tutu do Dhoileag.

0:06:370:06:40

Cleachdaidh sinn loidhne lubach.

0:06:400:06:43

A bheil thu deiseil?

0:06:430:06:45

Sios, lub tarsainn agus suas.

0:06:450:06:50

Ni sinn cliathaichean na tutu. Da loidhne dhireach a' dol a-mach.

0:06:520:06:57

Aonan air an taobh-sa. Agus teile an seo.

0:06:570:07:02

Cha leig sinn a leas a-nis ach bonn na tutu.

0:07:020:07:07

Cleachdaidh sinn loidhne churlach.

0:07:070:07:10

Lub timcheall, is timcheall, is timcheall chun an taobh eile.

0:07:100:07:16

Ni sinn loidhnichean direach a' tighinn sios cuideachd.

0:07:190:07:23

Sin agad deagh thutu.

0:07:230:07:28

Oh, abair tutu shnog. Tapadh leibhse!

0:07:310:07:35

Tha thu a' coimhead alainn, a' ghraidh, alainn!

0:07:350:07:40

Alainn agus deiseil airson danns.

0:07:400:07:44

An toiseach, feuchaidh sinn ballet. # Ceol! #

0:07:440:07:49

Nise, dean a h-uile cail a ni mise.

0:07:490:07:53

A h-aon agus a dha...

0:07:530:07:56

Ooh, ooh, uh...

0:07:570:08:00

-Agus...air do chorra-biod, is cuir car.

-Oh!

0:08:000:08:05

Ooh...oh!

0:08:070:08:10

Obh obh!

0:08:100:08:12

Oh, cha dean mise cail dhan a' bhallet.

0:08:120:08:15

Tha an ceol ro...ghrinn. Oh.

0:08:150:08:20

Coma leat ballet. Tha dannsa ann a tha freagarrach dhan a h-uile duine.

0:08:200:08:25

Feuchaidh sinn dannsa sail a-nis. # Ceol! #

0:08:250:08:30

Sin thu fhein, a Dhoileag.

0:08:300:08:33

Oh, oh, whoa, oh, whoa...

0:08:330:08:36

Obh obh.

0:08:380:08:40

Oh, chan eil dannsa sail freagarrach dhomh a bharrachd.

0:08:400:08:44

Tha an ceol ro...ro luath.

0:08:440:08:47

Oh, tha ceol ballet ro ghrinn 's bha an ceol ud ro luath.

0:08:470:08:53

Agus tha dannsa na boglaich gu bhith againn.

0:08:530:08:56

Oh, chan fhaigh mi dannsa freagarrach gu brath.

0:08:560:09:00

-Na gabh dragh. 'S math a dh'fhaoidte gu faigh sinn freagairt ann an seo.

0:09:000:09:04

Feuch an cluinn thu ceol a bhiodh math do Dhoileag.

0:09:040:09:09

Ceol na druma.

0:09:110:09:14

Tha iomadach seorsa druma timcheall

0:09:140:09:18

agus tha fuaim eadar-dhealaichte aca uile.

0:09:180:09:21

Faodaidh tu am bualadh le do lamhan no le maidean.

0:09:220:09:27

Abair gu bheil spors aig na drumairean.

0:09:300:09:34

Tha mi a' faireachdain coltach ri danns.

0:09:400:09:43

Oh, bha na drumaichean ud sgoinneil. Chan fhuiricheadh mo chasan anns an aon aite.

0:09:440:09:49

A Dhoileag, 's e deagh chomharra a tha sin.

0:09:490:09:53

Tha mi cinnteach gu faighinn dannsa a bhiodh ceart dhomh nam biodh ceol mar sin a chluich.

0:09:530:09:59

Ach, cait am faigh mi druma.

0:09:590:10:02

Gheibh thu te. Sgriobaidh sinn druma dhut.

0:10:020:10:06

A bheil pailteas paipeir agus peansailean agad?

0:10:060:10:10

Sgriobaidh sinn dealbh! Nach sgriob sinn druma.

0:10:100:10:15

Feumaidh sinn loidhne lubach a-rithist.

0:10:150:10:19

Deiseil.

0:10:190:10:22

Lub aig a' bhonn...

0:10:220:10:26

agus lub aig a' mhullach.

0:10:260:10:29

Cleachdaidh sinn loidhnichean direach airson nan cliathaichean -

0:10:320:10:37

aon, dha.

0:10:370:10:39

Ceangail iad le loidhne lubach eile.

0:10:390:10:42

Bidh patran biorach air an druma agamsa.

0:10:460:10:49

Faodaidh tusa patran sam bith a chleachdadh.

0:10:490:10:53

Sios is suas, sios is suas...

0:10:530:10:57

chun an taobh eile.

0:10:570:11:00

Bidh an druma agamsa orainds.

0:11:000:11:03

De an dath a bhios air an te agadsa.

0:11:030:11:05

Sin e. Druma air leth.

0:11:050:11:09

Oh! Oh, tapadh leibhse! Ni seo an gnothach airson dannsa na boglaich.

0:11:110:11:18

Cluichidh mise an druma dhut. Bidh sinn miorbhaileach.

0:11:180:11:22

Bithidh. Cait am bi dannsa na boglaich, a Dhoileag.

0:11:220:11:26

Anns a' bhoglaich as leigich a th' ann - boglach nan each-aibhne.

0:11:260:11:32

Uill, thugainn ma-tha. Thugainn a dhanns.

0:11:320:11:36

De a tha thu a' deanamh, a Dhoileag.

0:11:510:11:54

Oh, feumaidh poll a bhith air do chasan airson dannsa na boglaich.

0:11:540:11:58

Feumaidh gu dearbha.

0:11:580:12:01

Seo na h-eich-aibhne eile. Buail an druma.

0:12:010:12:06

-De ur beachd?

-Miorbhaileach, a ghraidh, fear miorabhaileach.

0:12:090:12:14

-A Dhoileag...

-Tha thu a' coimhead alainn.

0:12:140:12:18

-De seorsa dannsa a tha sin?

-Dannsa a rinn Doileag fhein.

0:12:180:12:23

Am Boc-boc, Leum-leum!

0:12:230:12:26

-Am faod sinne a dheanamh.

-Faodaidh!

0:12:260:12:29

Siuthaidibh!

0:12:290:12:32

Miorbhaileach.

0:12:330:12:35

Oh, siuthad, ni sinn uile am Boc-boc, Leum-leum. Air do chasan!

0:12:350:12:42

# Boc, leum, suas leinn

0:12:420:12:46

# Boc, leum, suas leinn

0:12:460:12:48

# Boc, leum, suas leinn

0:12:480:12:51

# Stamp do chasan dean am Boc-boc, Leum-leum

0:12:510:12:55

# Tog do ghairdeanan an airde os do chionn

0:12:550:12:58

# Stamp do chasan ann an doigh neo-ghrinn,

0:12:590:13:03

-# Eist a-nis ris a' phort

-Cum ort,

0:13:030:13:10

# Dean am Boc-boc, Leum-leum.

0:13:100:13:13

# Boc, leum, suas leinn

0:13:130:13:16

# Boc, leum, suas leinn

0:13:160:13:19

# Boc, leum, suas leinn

0:13:190:13:21

# Stamp do chasan dean am Boc-boc, Leum-leum

0:13:210:13:25

# Tog do ghairdeanan an airde os do chionn

0:13:250:13:28

# Stamp do chasan ann an doigh neo-ghrinn

0:13:300:13:33

# Eist a-nis ris a' phort Siud am Boc-boc, Leum-leum. #

0:13:330:13:40

Bidh an dannsa a' dol fad na h-oidhche.

0:13:400:13:44

Tapadh leat airson do sgrioban. Tha an t-am ann airson falbh,

0:13:440:13:49

ach feuch gun till thu gu Dean Dealbh. Cum ort a' sgriobadh.

0:13:490:13:52

Tioraidh!

0:13:520:13:55

Download Subtitles

SRT

ASS