An Damhan-allaidh (Spider) Sgriobag/Get Squiggling


An Damhan-allaidh (Spider)

Similar Content

Browse content similar to An Damhan-allaidh (Spider). Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

Is mise Sgriobag, Deilbh ni mi,

0:00:040:00:10

De chu, de chat, de luch. Ni mi dealbh sam bith,

0:00:100:00:15

Nach fhaigh thu paipear, 'eil peansail nad chroig?

0:00:150:00:21

Dean dealbh le Sgriobag,

0:00:210:00:24

Bidh tu cho sona ri broig. Dean Dealbh!

0:00:240:00:28

Hello a chairdean, Sgriobag an seo.

0:00:440:00:47

Tha mi a' coiseachd... air da chois!

0:00:470:00:51

Ach an coisicheadh tusa air tri casan?

0:00:510:00:55

No ceithir, no coig, no sia, no seachd no fius ochd?

0:00:550:01:01

Tha creutair ann a bhios a' coiseachd air ochd casan.

0:01:010:01:07

Bidh e anns a' gharradh... agus anns an taigh uaireannan...

0:01:070:01:10

a' bogadaich air snaithlean!

0:01:100:01:11

Ha! Damhan-allaidh!

0:01:110:01:15

An sgriob sinn damhan-allaidh dhuinn fhin?

0:01:150:01:18

De seorsa loidhne a ni sinn.

0:01:180:01:20

Bheir sinn suil...

0:01:200:01:21

Loidhne dhireach a th' innte!

0:01:340:01:36

A bheil pailteas paipeir agus peansailean agad?

0:01:360:01:42

Tha thid' againn sgriobadh.

0:01:420:01:45

Toisichidh sinn le snaithlean an damhain-allaidh.

0:01:450:01:49

Cleachdaidh sinn loidhne dhireach. Is toigh leam feadhainn dhireach.

0:01:490:01:53

Sgriob te comhla rium.

0:01:530:01:54

Cuir do pheansail air a' phaipear.

0:01:540:01:57

Sios, sios... sios gu direach.

0:01:590:02:02

Sin e.

0:02:020:02:04

De mar a chaidh dhut?

0:02:040:02:06

Sios, sios... sios gu direach.

0:02:060:02:09

Ni sinn a bhodhaig a-nis.

0:02:100:02:13

Feumaidh sinn loidhne chruinn...

0:02:140:02:18

Chan eil math dhuinn diochuimhneachadh mu a chasan.

0:02:200:02:23

Cleachdaidh sinn loidhnichean direach airson na casan.

0:02:230:02:26

Suas is sios.

0:02:260:02:29

Aon.

0:02:290:02:31

Suas is sios.

0:02:310:02:33

Dha!

0:02:330:02:34

Tri, ceithir, coig,

0:02:350:02:41

sia, seachd, ochd!

0:02:420:02:48

Da shuil.

0:02:480:02:50

Aon, dha.

0:02:500:02:52

Agus loidhne mhor lubach airson a bheul...

0:02:520:02:56

Sin ar damhain-allaidh, aig ceann snaithlein!

0:02:560:03:00

An coinnich sinn rithe?

0:03:000:03:02

Can na facail draoidheil comhla rium:

0:03:020:03:05

ordag, sgealbag, gunna fada, mac an aba, ludag -

0:03:050:03:09

thigibh beo gach sgrobag agus lubag.

0:03:090:03:11

Hello, is mise Anna.

0:03:230:03:25

Hello, Anna. Is mise Sgriobag.

0:03:250:03:28

A bheil e math gu bheil ochd casan ort?

0:03:280:03:30

Uill, chan eil e math airson ball-coise.

0:03:300:03:32

Ball-coise?

0:03:320:03:34

Seadh, tha geam mor gu bhith anns a' gharradh agam an-diugh,

0:03:340:03:37

ach cha leig mo charaidean dhomh cluich.

0:03:370:03:40

Bidh mo chasan a' dol iomrall nuair a bheir mi breab dhan bhalla!

0:03:400:03:44

Dh'fhaodadh tu a bhith gle mhath air ballcoise!

0:03:440:03:47

Am faodadh?

0:03:470:03:48

Chi sinn do dhachaigh agus do charaidean.

0:03:480:03:51

A bheil pailteas paipeir agus peansailean agad?

0:03:510:03:54

Sgriobaidh sinn dealbh!

0:03:540:03:56

Nach sgriob sinn dachaigh Anna a-nis - lion.

0:03:560:04:00

Cleachdaidh sinn loidhnichean direach eile.

0:04:000:04:03

Deiseil?

0:04:040:04:05

Sios...

0:04:050:04:10

sios...

0:04:100:04:12

sios.

0:04:130:04:16

Sin e.

0:04:170:04:18

Ni sinn loidhnichean cruinn a bhios ceangailte

0:04:180:04:21

ris an fheadhainn dhireach.

0:04:210:04:23

Suas, lub tarsainn agus sios. Cum ort!

0:04:230:04:28

Feumaidh sinn tuilleadh loidhnichean cruinn an seo.

0:04:360:04:39

Suas, lub timcheall agus sios. Sin lion damhain-allaidh!

0:04:390:04:44

Sgriobaidh sinn an corr de gharradh Anna anis.

0:04:440:04:49

Oh, seo mo gharradh alainn.

0:04:530:04:56

Ach cait a bheil do charaidean, Anna?

0:04:560:05:00

Oh! Bidh iad uile ag ullachadh airson a' gheam.

0:05:000:05:01

A bheil thu cinnteach nach iarr iad ort cluich?

0:05:010:05:04

Chan iarr... cha dean mise cail ach lin.

0:05:040:05:08

Ach tha iad sgoinneil.

0:05:080:05:10

Co tha sin, Anna?

0:05:120:05:15

Colla an Ceud-chasach.

0:05:150:05:17

'S e sar chluicheadair bhall-coise a th' ann.

0:05:170:05:20

Obh obh, obh obh, obh obh!

0:05:200:05:24

Hello, a Cholla! De tha cearr?

0:05:240:05:26

Mo stocainnean ball-coise!

0:05:260:05:28

Nigh mo mhathair iad - ach chan eil iad tioram fhathast.

0:05:280:05:32

Oh, tha ceud cas agam - sin agad ceud stocainn.

0:05:320:05:36

Cait an croch mi iad?

0:05:360:05:37

Co aig a tha fios.

0:05:370:05:40

Tha fios agamsa. Ni mise lion dhut -

0:05:400:05:44

a bhios coltach ri rop' aodaich.

0:05:440:05:46

Croch do stocainnean an seo! Agus an seo!

0:05:460:05:50

Agus an seo!

0:05:500:05:53

Tapadh leatsa. Theid mi a dh'iarraidh na stocainnean fliucha.

0:05:530:05:57

'S math a rinn thu, Anna.

0:05:580:06:01

Seall - bha lion feumail airson a' bhall-coise!

0:06:010:06:04

Bha... ach leis mar a chuidich mi e,

0:06:040:06:08

bha duil 'am gun iarradh e orm cluich...

0:06:080:06:11

Chi sinn an iarr caraid eile ort cluich anns a' gheam mhor. Siuthad!

0:06:110:06:16

Tha Donaidh an Daolag a' fuireach an seo.

0:06:230:06:26

Tha esan math air ball-coise cuideachd.

0:06:260:06:29

Hello, a Dhonaidh.

0:06:300:06:32

Hello, a Sgriobag. Hello, Anna.

0:06:320:06:34

Chan urrainn dhomh stad - feumaidh mi mo bhrogan a ghlanadh.

0:06:340:06:37

Tioraidh ma-tha.

0:06:390:06:41

A bheil brogan ball-coise agadsa?

0:06:410:06:43

Chan eil... an duil an e sin an tadhbhar

0:06:430:06:46

nach eil duine ag iarraidh orm cluich.

0:06:460:06:49

Gheibh sinn a-mach! Sgriobaidh sinn brogan dhut.

0:06:490:06:53

A bheil pailteas paipeir agus peansailean agad?

0:06:530:06:56

Sgriobaidh sinn dealbh!

0:06:560:06:59

Sgriobaidh sinn brog ball-coise.

0:06:590:07:01

Cleachdaidh sinn loidhnichean direach a-rithist.

0:07:010:07:04

Toisichidh sinn le bonn na broige.

0:07:040:07:07

Deiseil?

0:07:070:07:09

Tarsainn...

0:07:090:07:11

..agus suas...

0:07:130:07:14

Sin e!

0:07:140:07:16

Ni sinn loidhne lubach airson a' phairt far am bi do chas a' dol...

0:07:160:07:20

is t'eile airson a bus.

0:07:200:07:23

Sin a' bhrog.

0:07:260:07:28

Ni sinn sprodan na broige a-nis.

0:07:280:07:31

Aon, dha,

0:07:310:07:34

tri, ceithir.

0:07:340:07:39

Agus barallan. Cleachdaidh sinn loidhnichean direach air an son.

0:07:390:07:44

Bidh a' bhrog agamsa dearg.

0:07:460:07:50

De an dath a bhios air a' bhroig agadsa?

0:07:500:07:52

Dean thusa sin, agus sgriobaidh mise seachd brogan eile -

0:07:540:07:59

brog ball-coise dhan a h-uile cas aig Anna.

0:07:590:08:01

Cunnt na brogan.

0:08:010:08:04

Aon... Dha...

0:08:040:08:06

Tri... Ceithir...

0:08:060:08:08

Coig... Sia...

0:08:080:08:11

Seachd... Ochd...

0:08:110:08:15

Oh, tapadh leibhse!

0:08:150:08:18

Tha mo bhrogan glan - deiseil airson torr thadhail a chur.

0:08:190:08:23

De do bheachd air mo bhrogan-sa, a Dhonaidh?

0:08:230:08:26

Oh, tha iad sgoinneil! Siuthad, put am balla.

0:08:260:08:30

Oh!

0:08:300:08:31

Mo chreach! Ciamar a chluicheas sinn geam mur a h-eil balla againn?

0:08:370:08:42

Na gabh dragh! Gheibh mise e!

0:08:420:08:44

Wheeeeeeee!

0:08:440:08:46

-Anna!

-Anna!

0:08:470:08:49

Wheeeeeeee!

0:08:490:08:51

Sin am balla.

0:08:510:08:53

Tapadh leat. Tha an geam gus toiseachadh. Tioraidh-o.

0:08:530:08:57

Uill, Anna, cha bhiodh geam ann mur a bitheadh do lion.

0:08:570:09:01

Cha bhitheadh... ach cha do dh'iarr Donaidh orm cluich.

0:09:010:09:06

Na gabh dragh, Anna.

0:09:060:09:09

'S math a dh'fhaoidte gu faigh sinn freagairt ann an seo.

0:09:090:09:12

Feuch am faic thu doigh airson Anna a chuideachadh.

0:09:120:09:16

Sin geam ball-coise.

0:09:190:09:22

Dh'fheuch e... Ach shabhail an neach-gleidhidh e.

0:09:220:09:27

Sin am balla... fhuair e tadhal!

0:09:350:09:39

Deagh bhreab.

0:09:390:09:41

Math fhein - shabhail an neach-gleidhidh am balla!

0:09:470:09:51

Am faca tu doigh a gheibheadh Anna air cluich anns a' gheam mhor?

0:09:510:09:55

Theid mi dhan ghola.

0:09:550:09:58

Theid, feumaidh gach sgioba duine eadar na puist!

0:09:580:10:02

Airson stad a chur air a' bhalla!

0:10:020:10:04

Hello, a Sgriobag. Hello, Anna.

0:10:040:10:06

Tha sinn a' dol chun a' gheam mhoir.

0:10:060:10:08

Um, co an neach-gleidhidh a th' agaibh?

0:10:080:10:12

Chan eil duine ag iarraidh a bhith anns a' ghola.

0:10:120:10:15

-Tha mise! Tha mise! Theid mi dhan ghola!

-Thusa?

0:10:150:10:18

Theid! Co a chuireadh balla

0:10:180:10:21

seachad air neach-gleidhidh air a bheil ochd casan.

0:10:210:10:25

Wow! Miorbhaileach!

0:10:270:10:30

Tha thu anns an sgioba!

0:10:300:10:32

A Sgriobag! Tha mi anns an sgioba! Na mo neach-gleidhidh!

0:10:320:10:37

Sgoinneil! Cha leig thu a leas a-nis ach gola!

0:10:370:10:41

Sgriobaidh sinne te dhut.

0:10:410:10:43

A bheil pailteas paipeir agus peansailean agad?

0:10:430:10:47

Sgriobaidh sinn dealbh!

0:10:470:10:49

Sgriobaidh sinn gola.

0:10:490:10:52

Cleachdaidh sinn loidhnichean direach.

0:10:520:10:54

Deiseil? Suas, tarsainn... agus sios.

0:10:540:11:04

Sgriobaidh sinn loidhne eile gu h-iosal,

0:11:060:11:09

airson crioch a chur air a' ghola.

0:11:090:11:12

Suas, tarsainn...agus sios.

0:11:120:11:18

Gle mhath.

0:11:180:11:20

Bidh a' ghola agamsa dearg.

0:11:200:11:24

De an dath a bhios air an fhear agadsa?

0:11:240:11:27

Sin e. Sin agad gola.

0:11:280:11:31

Oh, tapadh leibhse!

0:11:310:11:34

Siuthad, Anna. Chun a' gheam.

0:11:340:11:36

Fuirich riumsa!

0:11:370:11:39

Anna! Dhiochuimhnich sinn lion a sgriobadh airson na gola.

0:11:480:11:53

Ha! Ha! Na gabh dragh, a Sgriobag. Seall!

0:11:530:11:57

Wheeeeeeeeee!

0:11:570:11:59

Bha siud sgoinneil, Anna!

0:12:040:12:06

Nach sgriob thusa lion airson do ghola.

0:12:060:12:09

-Toisich!

-Toisich!

0:12:120:12:14

Agus tha am balla aig Colla.

0:12:140:12:16

Chur e gu Donaidh e. Oh, ach thug Bob am Burras bhuaithe e.

0:12:160:12:21

Gheibh e tadhal!

0:12:210:12:23

Dh'fheuch e!

0:12:230:12:25

Chuir i stad air. Shabhail Anna am balla!

0:12:260:12:31

Hooray!

0:12:310:12:34

Tha thu sgoinneil eadar na puist.

0:12:340:12:36

Tha mise direach toilichte a bhith anns an sgioba!

0:12:360:12:39

Faodaidh sinn uile a bhith anns an sgioba. Seinn oran comhla rinn!

0:12:390:12:43

# Cuir ort do bhrogan Dean do stocainnean reidh

0:12:440:12:48

# Ruith mar do bheath' Put am ball, seall air a' sgeith

0:12:480:12:55

# Anna eadar na puist

0:12:550:12:58

# Anna eadar na puist

0:12:590:13:02

# Luath no mall Tha thu a' dol a chall

0:13:030:13:08

# Le Anna eadar na puist

0:13:080:13:11

# Cuir ort do bhrogan Dean do stocainnean reidh

0:13:120:13:16

# Ruith mar do bheath' Put am ball, seall air a' sgeith

0:13:160:13:22

# Anna eadar na puist

0:13:230:13:26

# Anna eadar na puist

0:13:270:13:30

# Luath no mall Tha thu a' dol a chall

0:13:310:13:35

# Le Anna eadar na puist. #

0:13:350:13:38

Ha! Ha! Abair gun robh spors againn an-diugh.

0:13:400:13:44

Tapadh leat airson do sgrioban.

0:13:440:13:47

Tha an t-am ann airson falbh, ach feuch gun till thu a dh'aithghearr.

0:13:470:13:50

Cum ort a' sgriobadh.

0:13:500:13:53

Tioraidh!

0:13:530:13:55

Download Subtitles

SRT

ASS