A' Ghràineag (Hedgehog) Sgriobag/Get Squiggling


A' Ghràineag (Hedgehog)

Similar Content

Browse content similar to A' Ghràineag (Hedgehog). Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

# Is mise Sgriobag

0:00:040:00:07

# Deilbh ni mi

0:00:070:00:09

# De chu, de chat, de luch

0:00:090:00:12

# Ni mi dealbh sam bith

0:00:120:00:16

# Nach fhaigh thu paipear 'eil peansail nad chroig?

0:00:160:00:21

# Dean dealbh le Sgriobag

0:00:210:00:23

# Bidh tu cho sona ri broig. #

0:00:230:00:27

Dean Dealbh!

0:00:270:00:30

Hello, a chairdean, Sgriobag an seo.

0:00:440:00:47

An cuala tu am fuaim ud?

0:00:470:00:51

Nadar de smotail... fuaim...sroineach.

0:00:510:00:56

Tha fios agam de th' ann 'Eil agadsa?

0:00:560:01:00

'S e beathach a th'ann. Tha e beag agus cruinn...

0:01:000:01:06

agus lan de bhioran beaga.

0:01:060:01:09

Huh, 's e graineag a th' ann!

0:01:090:01:11

An sgriob sinn graineag dhuinn fhin?

0:01:110:01:15

De seorsa loidhne a ni sinn? Bheir sinn suil...

0:01:150:01:18

Loidhne bhiorach a th' innte.

0:01:310:01:34

A bheil pailteas paipeir agus peansailean agad?

0:01:340:01:38

Tha thid' againn sgriobadh.

0:01:380:01:42

Ni sinn na bioran an toiseach.

0:01:420:01:44

Feumaidh sinn loidhne bhiorach air an son. Tha iad sgoinneil.

0:01:440:01:48

Sgriob te comhla rium.

0:01:480:01:50

Cuir do pheansail air a' phaipear.

0:01:500:01:54

A-mach 's asteach, a-mach 's a-steach,

0:01:540:01:58

a-mach 's a-steach, a-mach 's a-steach,

0:01:580:02:03

a-mach 's a-steach, a-mach.

0:02:030:02:07

Sin mo loidhne bhiorach.

0:02:070:02:09

De mar a chaidh dhut?

0:02:090:02:12

A-mach 's a-steach, a-mach 's a-steach,

0:02:120:02:17

a-mach 's asteach, a-mach 's a-steach,

0:02:170:02:21

a-mach 's a-steach, amach.

0:02:210:02:24

Tha iad gu math coltach ri bioran graineig.

0:02:240:02:29

Sgriobaidh sinn a h-aodann agus a mionach a-nis.

0:02:290:02:33

Feumaidh sinn aon loidhne an seo agus te nas fhaide gu h-iosal.

0:02:330:02:37

Bheir sinn casan dhith...

0:02:390:02:43

..agus sroin bheag chruinn.

0:02:460:02:49

Da shuil - aon, dha.

0:02:490:02:52

Agus beul doigheil.

0:02:520:02:56

Sin sinn . Sin agad graineag bheag bhoidheach!

0:02:560:03:00

An coinnich sinn rithe? Can na facail draoidheil comhla rium:

0:03:000:03:04

ordag, sgealbag, gunna fada, mac an aba, ludag -

0:03:040:03:07

thigibh beo gach sgrobag agus lubag.

0:03:070:03:12

Hello, is mise Biorag.

0:03:250:03:27

Hello, a Bhiorag. Is mise Sgriobag.

0:03:270:03:30

Math coinneachadh riut, a Sgriobag.

0:03:300:03:34

Ach feumaidh mi falbh, is obair agam ri dheanamh.

0:03:340:03:37

-Obair?

-Obair mhor. Obair a bheir fad an latha.

0:03:370:03:42

'S e neachgleidhidh pairce a th' annam. Feumaidh mi a' phairc gu leir a chumail sgiobalta.

0:03:420:03:49

Bu chaomh leam a' phairc fhaicinn. Nach biodh e math?

0:03:490:03:54

A bheil pailteas paipeir agus peansailean agad?

0:03:540:03:57

Sgriobaidh sinn dealbh! Ni sinn feur an toiseach.

0:03:570:04:01

Cleachdaidh sinn loidhne bhiorach a-rithist. Deiseil?

0:04:010:04:06

A-mach 's a-steach, a-mach 's a-steach,

0:04:060:04:10

A-mach 's a-steach. Cum ort tarsainn na duilleige.

0:04:100:04:15

De mar a chaidh dhut?

0:04:240:04:27

De mu dheidhinn preas? Cleachdaidh sinn loidhne lubach airson sin.

0:04:270:04:32

Timcheall is timcheall.

0:04:320:04:35

Tha mi a' dol a sgriobadh preasan eile, craobhan agus rathad.

0:04:350:04:40

Dean thusa an aon rud.

0:04:400:04:43

Sin e. Deanta.

0:04:470:04:49

Pairc alainn, a Bhiorag! Tha i uabhasach sgiobalta.

0:04:520:04:56

-'S iongantach mur a h-eil thu garbh math air d' obair.

-Tapadh leatsa.

0:04:560:05:01

Ach cha bhi i sgiobalta ro fhada.

0:05:010:05:04

-Oir, nuair a thogas a' ghaoth oirr...

-Oh!

0:05:040:05:08

..fasaidh mo phairc mi-sgiobalta!

0:05:080:05:12

Oh, tha obair mhor romhad ann an seo.

0:05:130:05:16

Oh, agus bheir e uineachan le na casan beaga agamsa.

0:05:160:05:20

Co as a thainig na tha seo de sgudal?

0:05:200:05:24

Oh, seallaidh mi dhut. Trobhad comhla rium.

0:05:240:05:27

-Seo Buth Biadh Fallain Bhob am Broc.

-Greas ort, a Bhob!

0:05:360:05:43

De tha thu a' gabhail an-diugh, a Fhionnlaigh?

0:05:430:05:46

Gabhaidh mi pacaid chnothan, a Mhic a' Bhruic.

0:05:460:05:49

A Rosaidh? Agus Ena?

0:05:490:05:52

Slisneag chnothan, a Bhob!

0:05:520:05:54

-Brioscaid dhearcan, a Bhob!

-Seo sibh a-nis

0:05:540:05:58

Tapadh leat. Tapadh leat.

0:05:580:06:00

Ach de tha cearr air an seo? Dh'iarr iad biadh fallain - sin uireas.

0:06:000:06:07

'S docha gu bheil e fallain. Ach tha e cuideachd...mi-sgiobalta! Seall!

0:06:070:06:12

Tapadh leat. Blasta!

0:06:120:06:16

Oh, mo chreach!

0:06:180:06:22

'S fhearr dhomh toiseachadh. Bidh mi deiseil ann an grunnan sheachdainean.

0:06:220:06:27

Bidh doigh nas luaithe ann airson sgioblachadh.

0:06:270:06:31

De mu dheidhinn sguab?

0:06:310:06:34

A bheil pailteas paipeir agus peansailean agad?

0:06:340:06:38

Sgriobaidh sinn dealbh!

0:06:380:06:41

Ni sinn bruis na sguaibe an toiseach - am pios a sguabas.

0:06:410:06:45

Cleachdaidh sinn loidhne bhiorach a-rithist.

0:06:450:06:48

Deiseil? A-steach 's a-mach, a-steach 's a-mach,

0:06:480:06:53

a-steach 's a-mach.

0:06:530:06:56

Tha a' bhruis gu bhith deiseil.

0:06:560:07:00

Feumaidh sinn da loidhne dhireach os cionn seo -

0:07:000:07:03

aon, dha.

0:07:030:07:07

Ceangail iad.

0:07:090:07:12

Sgriobaidh sinn a' chas le da loidhne dhireach -

0:07:120:07:16

aon...dha.

0:07:160:07:20

Ceangail iad.

0:07:210:07:24

Cuiridh sinn dath oirre. De an dath a bhios air an te agadsa?

0:07:240:07:30

Sin agad sguab mhath fheumail.

0:07:300:07:35

Oh, tapadh leibhse!

0:07:350:07:39

Faodaidh tu a h-uile cail a sguabadh a-nis.

0:07:390:07:42

Oh, faodaidh. Chan fhada gus am bi a' phairc mar an ubhal!

0:07:420:07:47

Mo thruaighe - tha a' ghaoth ag eirigh!

0:07:500:07:54

-Oh!

-Oooh!

0:07:540:07:57

Tha i ro laidir dhomhsa!

0:07:570:08:00

Oh! Tha Biorag air a dhol na balla!

0:08:000:08:04

Sin a bhios graineagan a' deanamh nuair a tha an t-eagal orra.

0:08:040:08:07

A Bhiorag, a bheil thu ceart gu leor? Oof! Arh! Mmmph.

0:08:070:08:11

-Thoir an aire, a Bhiorag!

-Whoa!

0:08:110:08:19

Siuthad! 'S fhearr dhuinn a dhol as a deidh!

0:08:190:08:22

Hello, a chairdean - am faca sibh biorag timcheall an seo?

0:08:320:08:36

Chan fhac'. Cha tainig i an taobhs'.

0:08:360:08:39

Ach a bheil thu ag iarraidh greim bidhe?

0:08:390:08:43

Aaaaaargh! Tha mi a' faicinn uilebheist!

0:08:430:08:47

-Biorag a th' ann!

-Oh, bha mi air feadh na pairce!

0:08:490:08:53

Oh, 's fhearr dhomh sgioblachadh.

0:08:530:08:57

Ach co as a thainig an sgudal seo?

0:08:570:09:01

Uill, thainig bhuaibhse.

0:09:010:09:03

A h-uile turas a thilgeas sibh paipearan air an talamh, tha a' ghaoth gan cur air feadh na pairce.

0:09:030:09:09

Agus tha aig Biorag rin togail! Feumaidh Biorag a' phairc a sgioblachadh.

0:09:090:09:14

Oh, oh, oh.

0:09:140:09:17

Tha sinn garbh duilich, a Bhiorag.

0:09:170:09:20

Cha robh cail a dh'fhios againn cait an cuireadh sinn na paipearan!

0:09:200:09:24

Uill, de an diofar. Air ais a dh'obair!

0:09:240:09:28

Biorag bhochd. Bheir i uineachan a' sgioblachadh!

0:09:310:09:35

Na gabh dragh. Chan eil mi ag radh, a chairdean, nach faigh sinn freagairt ann an seo.

0:09:350:09:41

Feuch am faic thu doigh airson a' phairc a chumail sgiobalta.

0:09:410:09:46

Tha am picnic sin a' coimhead math. Mmm - banana blasta.

0:09:510:09:56

Tha torr sgudail ann agus tha iad ga chur dhan bhiona.

0:09:580:10:03

Beagan paipeir.

0:10:050:10:06

Agus rusg oraindseir.

0:10:100:10:14

Tha a' chlann a' sgiobalachadh gu math.

0:10:140:10:17

Am faca tu far na chuir a' chlann an sgudal?

0:10:220:10:26

-Oh! Chuir a' chlann an sgudal ann am biona!

-Dheanadh sinne sin!

0:10:260:10:32

Dheanadh...nam biodh biona anns a' phairc. Ach chan eil.

0:10:320:10:38

Ach, a Bhiorag! Sgriobaidh sinn biona dhut!

0:10:380:10:42

A bheil pailteas paipeir agus peansailean agad?

0:10:420:10:45

Sgriobaidh sinn dealbh! Sgriobaidh sinn biona boidheach.

0:10:450:10:51

Fear a chi a h-uile duine.

0:10:510:10:54

Ni sinn cumadh a' bhiona an toiseach.

0:10:540:10:58

Deiseil. Da loidhne dhireach a' dol a-steach, mar seo,

0:10:580:11:04

airson nan cliathaichean...

0:11:040:11:07

..t'eile tarsainn aig a' mhullach...

0:11:100:11:13

..agus te aig a' bhonn. ..Sin e.

0:11:150:11:20

Nis', 'eil cuimhne agad air an loidhne bhiorach.

0:11:200:11:23

Cleachdaidh sinn t'eile - airson patran snog a dheanamh!

0:11:230:11:27

Suas, sios, suas, sios,

0:11:270:11:31

suas, sios, suas, sios.

0:11:310:11:35

Agus da loidhne eile - aig a' mhullach...

0:11:350:11:40

agus aig a' bhonn.

0:11:400:11:43

Sin e.

0:11:430:11:46

Bidh am fear agamsa dearg is gorm.

0:11:460:11:49

De an dath a bhios air an fhear agadsa?

0:11:490:11:53

Biona sonraichte airson na pairce!

0:11:530:11:56

Abair thusa! Tha am biona sin sgoinneil.

0:11:560:12:00

Tha fadachd orm gus an cuir mi sgudal ann.

0:12:000:12:03

Uill, tha gu leor sgudail timcheall an seo.

0:12:030:12:07

-A bheil sibh airson mo chuideachadh?

-Tha gu dearbha.

0:12:070:12:11

-Togaidh mise a' chiad pios sgudail.

-Togaidh mise pios eile.

0:12:110:12:15

Tha iad luath, nach eil, a Bhiorag!

0:12:150:12:17

Chan fhada gus am bi a' phairc sgiobalta!

0:12:170:12:20

-Faodaidh tu d' anail a leigeil, a Bhiorag!

-Am faod?

0:12:200:12:25

Uill, tha cho math dhomh. Ach le biona ur alainn,

0:12:250:12:31

agus caraidean ga mo chuideachadh,

0:12:310:12:34

tha mi fhin airson sgudal a chruinneachadh!

0:12:340:12:37

Thugainn a sgioblach adh!

0:12:370:12:41

Nach seinn thu oran comhla rinn!

0:12:410:12:43

# Ghabh thu greim bidhe blasta 'S tha am paipear na do laimh

0:12:430:12:49

# Na tilg air falbh am paipear Thoir suil mhath mun cuairt

0:12:490:12:54

# Cum thus' ort a' coiseachd Gus an lorg thu biona sgudail

0:12:540:12:59

# Dean air a' bhiona nad dheann Is sad an sguadal ann

0:12:590:13:04

# Soraidh leat, a sgudail Soraidh leat, a sgudail

0:13:040:13:09

# Soraidh leat, a sgudail

0:13:090:13:13

# Ghabh thu greim bidhe blasta 'S tha am paipear na do laimh

0:13:130:13:18

# Na tilg air falbh am paipear Thoir suil mhath mun cuairt

0:13:180:13:23

# Cum thus' ort a' coiseachd Gus an lorg thu biona sgudail

0:13:230:13:28

# Dean air a' bhiona nad dheann Is sad an sguadal ann.

0:13:280:13:33

# Soraidh leat, a sgudail Soraidh leat, a sgudail

0:13:330:13:38

# Soraidh leat, a sgudail. #

0:13:380:13:41

Bha siud miorbhaileach.

0:13:410:13:44

Tapadh leat airson do sgrioban.

0:13:440:13:47

Tha an t-am ann airson falbh, ach feuch gun till thu a dh'aithghearr.

0:13:470:13:52

Cum ort a' sgriobadh. Tioraidh!

0:13:520:13:55

Download Subtitles

SRT

ASS