An Ceann-fionn/Penguin Sgriobag/Get Squiggling


An Ceann-fionn/Penguin

Similar Content

Browse content similar to An Ceann-fionn/Penguin. Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

# Is mise Sgriobag

0:00:040:00:07

# Deilbh ni mi

0:00:070:00:09

# De chu

0:00:090:00:10

# De chat

0:00:100:00:12

# De luch

0:00:120:00:13

# Ni mi dealbh sam bith

0:00:130:00:16

# Nach fhaigh thu paipear

0:00:160:00:19

# 'Eil peansail nad chroig?

0:00:190:00:21

# Dean dealbh le Sgriobag

0:00:210:00:23

# Bidh tu cho sona ri broig. #

0:00:230:00:26

Dean Dealbh!

0:00:260:00:29

Hello a chairdean! Brr...

0:00:440:00:47

Ooh, Sgriobag an seo.

0:00:470:00:50

Tha i cho fuar an-diugh.

0:00:500:00:52

'S caomh le cuid a bheathaichean side fhuar.

0:00:520:00:54

De am beathach a tha a' coiseachd mar seo?

0:00:540:00:58

Ceann-fionn! 'S toigh leotha side fhuar.

0:01:030:01:06

An sgriob sinn ceann-fionn dhuinn fhin?

0:01:060:01:10

De seorsa loidhne a ni sinn? Bheir sinn suil...

0:01:100:01:13

Loidhne lubach a th' innte.

0:01:250:01:29

A bheil pailteas paipeir

0:01:290:01:31

agus peansailean agad?

0:01:310:01:33

Tha thid' againn sgriobadh!

0:01:330:01:36

Ni sinn cumadh a' chinn-fhionn an toiseach.

0:01:360:01:39

Feumaidh sinn loidhne lubach. Tha iad fear sgoinneil.

0:01:390:01:43

Sgriob te comhla rium.

0:01:430:01:45

Cuir do pheansail air a' phaipear...

0:01:450:01:48

..suas, suas, lub timcheall agus air ais sios an taobh eile.

0:01:490:01:55

Sin mo loidhne lubach.

0:01:570:01:59

De mar a chaidh dhutsa?

0:01:590:02:01

Suas...suas...lub timcheall

0:02:010:02:06

agus air ais sios an taobh eile.

0:02:060:02:08

Gle mhath. Feumaidh sinn loidhne dhireach aig a' bhonn.

0:02:090:02:13

Sin e. Sin cumadh a' chinn-fhionn.

0:02:140:02:17

Bidh da phliut aige -

0:02:170:02:21

aon...dha.

0:02:210:02:25

Loidhne lubach airson a mhionach...

0:02:270:02:30

..da shuil - aon, dha.

0:02:330:02:36

Tri-chearnag airson a ghob...

0:02:380:02:40

..agus da chois -

0:02:420:02:45

aon...

0:02:450:02:47

..dha.

0:02:480:02:50

Sin e.

0:02:500:02:51

An coinnich sinn ris a' cheann-fionn?

0:02:510:02:53

Can na facail draoidheil comhla rium -

0:02:530:02:56

ordag, sgealbag, gunna fada, mac an aba, ludag -

0:02:560:02:59

thigibh beo gach sgrobag agus lubag.

0:02:590:03:03

H-hello, a S-S-S-Sgriobag.

0:03:150:03:16

Is mise C-C-Ceit.

0:03:160:03:19

Brrr! Tha i f-f-f-fuar!

0:03:190:03:22

Nach caomh le cinn-fhionn am fuachd?

0:03:220:03:25

Ch-ch-ch-cha chaomh leamsa e.

0:03:250:03:27

Chan eil e math a bhith a' fuireach an aite f-f-fuar

0:03:270:03:30

agus a bhith f-fuar f-fad na t-t-tide!

0:03:300:03:35

Chi sinn far a bheil Ceit a' fuireach.

0:03:350:03:38

A bheil pailteas paipeir agus peansailean agad.

0:03:380:03:41

Sgriobaidh sinn dealbh.

0:03:410:03:43

Nach sgriob sinn cith mor sneachda.

0:03:430:03:46

Cleachdaidh sinn loidhne lubach a-rithist. Deiseil?

0:03:460:03:50

Suas,

0:03:520:03:54

lub tarsainn agus sios.

0:03:540:03:57

Sin e. Cith sneachda alainn.

0:03:590:04:02

Ni sinn craobhan geamhraidh a-nis.

0:04:020:04:05

Feumaidh sinn loidhne lubach gu h-iosal...

0:04:050:04:08

..agus da loidhne dhireach a' dol an airde.

0:04:100:04:14

An stoc mu dheireadh.

0:04:180:04:19

Cuir dath air do chraoibh ma thogras tu.

0:04:210:04:23

Tha mise a' dol a sgriobadh tuilleadh dhiubh.

0:04:230:04:26

Oh, 's ann a tha mi nas fh-fh-fh-fhuara!

0:04:300:04:35

Woo-hoo!

0:04:350:04:39

Hello, a Cheit!

0:04:390:04:40

Oh, 's math a rinn thu!

0:04:420:04:44

Tha spors aca leis na ballaichean sneachda!

0:04:440:04:47

Carson nach cluich thu comhla riutha?

0:04:470:04:49

S-s-s-seach gu bheil b-b-b-ballaichean

0:04:490:04:51

s-s-ssneachda cho f-f-f-fuar ris a' ph-phphuinnsean!

0:04:510:04:56

Ceit bhochd.

0:04:560:04:58

Tha am fuachd lugh' ort, nach eil?

0:04:580:05:01

Tha!

0:05:010:05:02

B' fhearr leam gu robh mi a' fuireach ann an aite b-b-b-blath!

0:05:020:05:08

GASPS

0:05:080:05:10

An aite blath!?

0:05:100:05:11

Gun deigh no sneachd?

0:05:110:05:13

Direach!

0:05:130:05:15

Uill, gheibh thu ann.

0:05:150:05:17

Trobhad comhla rium...

0:05:170:05:18

De mu dheidhinn seo?

0:05:300:05:32

A bheil thu blath gu leor?

0:05:320:05:33

Oh, tha e alainn...

0:05:330:05:36

agus cho blath!

0:05:360:05:38

Seo agad Afraga. Tha e garbh teth an seo.

0:05:390:05:42

Whew!

0:05:420:05:44

Tha aon rud cearr ge-ta.

0:05:440:05:47

De?

0:05:470:05:48

Uill...co a chluicheas comhla rium?

0:05:480:05:51

Cha bhi sinn fada a' cur sin ceart!

0:05:510:05:54

An duil cait am bi beathaichean a' coinneachadh ann an aite teth?

0:05:540:05:58

Far am faigh iad deoch.

0:05:580:06:01

Lochan?

0:06:010:06:03

'S ann. 'S e tuill uisge a th' aca orra an seo.

0:06:030:06:07

A bheil pailteas paipeir agus peansailean agad?

0:06:070:06:10

Sgriobaidh sinn dealbh.

0:06:100:06:13

Cleachdaidh sinn loidhne lubach. Deiseil?

0:06:130:06:17

Lub suas...

0:06:190:06:21

lub sios...

0:06:210:06:23

lub timcheall mar seo.

0:06:230:06:26

Sgriobaidh sinn feur timcheall air.

0:06:290:06:32

Bidh an toll uisge agamsa gorm.

0:06:410:06:43

Tha e deiseil.

0:06:470:06:49

Hello, hello. Failte chun an tuill uisge.

0:06:540:06:59

Oh. Hello. Is mise Ceit an Ceann-fionn.

0:06:590:07:03

Agus seo Sgriobag.

0:07:030:07:04

Math coinneachadh ribh. Is mise Lachaidh an leomhann.

0:07:040:07:08

Is mise Luath an tiota.

0:07:080:07:11

Agus is mise Annag an t-ailbhean.

0:07:120:07:15

Math coinneachadh ribh.

0:07:150:07:17

'S math gu bheil sibh ann.

0:07:170:07:19

An caomh leibh geamannan?

0:07:190:07:21

Oh, 's caomh 'l. Nach fheuch sinn reis?

0:07:210:07:23

Chun na craoibh agus air ais?

0:07:230:07:25

Reis? Oh, um...

0:07:250:07:28

gle mhath.

0:07:280:07:29

Is mise an reitire! Ceart?

0:07:290:07:32

Chun na loidhne.

0:07:320:07:35

Deanamh deiseil.

0:07:350:07:37

Siuthaidibh!

0:07:370:07:38

-Bhuannaich mi.

-LUATH LAUGHS

0:07:400:07:42

Am feuch sinn rus eile?

0:07:420:07:43

Huh, tha thu ro luath dhomhsa.

0:07:430:07:46

Chan eil fhios 'am a bheil ruith... freagarrach...

0:07:460:07:49

do chinnfhionn.

0:07:490:07:50

De mu dheidhinn farpais beucail ma-tha?

0:07:500:07:53

Chordadh sinn rium.

0:07:530:07:54

Beucail? Er...

0:07:540:07:57

gle mhath.

0:07:570:07:58

-Thusa an toiseach, a Lachaidh.

-A-hem. Seo e...

0:07:580:08:02

rroooaarrr!

0:08:020:08:04

Bha siud ard.

0:08:080:08:09

Thusa a-nis, a Cheit.

0:08:090:08:11

Oh, er...

0:08:110:08:13

Eeeeeee...

0:08:140:08:16

COUGHS

0:08:160:08:17

Obh obh.

0:08:170:08:19

Na gabh dragh, a Cheit.

0:08:190:08:21

Nach fheuch sinn co as fhearr air uisge a sputadh?

0:08:210:08:26

Feuchaidh. Bidh mise math air an seo.

0:08:260:08:30

Sgoinneil.

0:08:310:08:33

Deiseil?

0:08:330:08:34

Agus...siuthad!

0:08:340:08:36

CEIT SPITS

0:08:360:08:37

Rinn thu math!

0:08:370:08:38

Uill, mise a-nis!

0:08:390:08:41

Deiseil? Agus...siuthad!

0:08:450:08:48

Whoa!

0:08:510:08:53

Ooh. 'Duilich.

0:08:530:08:57

Tha ur geamannan gle mhath.

0:08:570:08:59

Ach chan e geamannan do cheann-fionn a th' annta.

0:08:590:09:02

De seorsa geamannan a tha sin?

0:09:030:09:06

Feadhainn mhath!

0:09:060:09:08

Speileadh -

0:09:080:09:09

a' tilgeil ballaichean sneachda - a' falbh le slaod.

0:09:090:09:13

Cha chuala mi a-riamh mun deidhinn.

0:09:130:09:15

Oh uill - tha mi a' falbh.

0:09:150:09:16

Chi mi a-rithist sibh.

0:09:160:09:19

Oh...'s caomh leam an t-side bhlath.

0:09:210:09:25

Ach tha mi ag ionndrainn mo charaidean agus ar geamannan.

0:09:250:09:28

B' fhearr leam nach robh e buileach cho fuar aig an taigh.

0:09:290:09:32

Na gabh dragh, a Cheit.

0:09:320:09:35

Chan eil mi ag radh nach fhaigh sinn freagairt ann an seo.

0:09:350:09:39

Feuch am faic thu cail a chumadh Ceit blath anns an t-sneachd.

0:09:400:09:44

Brrr! Tha i uabhasach fuar.

0:09:480:09:52

Tha Lottie agus Coinneach a' cur aodach blath orra.

0:09:520:09:56

Tha bonaidean cloimhe air an dithis aca.

0:10:040:10:08

Tha iad deiseil airson a bhith a' cluich amuigh.

0:10:080:10:12

Tha iad cho blath ris a' bhainne leis na bonaidean.

0:10:150:10:20

Am faca tu de a bha a' cumail na cloinne blath anns an fhuachd.

0:10:210:10:24

Bha aodach blath air a' chloinn!

0:10:240:10:27

Bha, agus tha bonaid an comhnaidh math airson do chumail blath.

0:10:270:10:32

Sgriobaidh sinn te.

0:10:320:10:33

A bheil pailteas paipeir

0:10:330:10:35

agus peansailean agad?

0:10:350:10:37

Sgriobaidh sinn dealbh.

0:10:370:10:40

A bheil cuimhne agad air an loidhne lubach a rinn sinn?

0:10:400:10:44

Sgriobaidh sinn t'eile!

0:10:440:10:45

Toisich an seo.

0:10:450:10:48

Theirig suas...

0:10:480:10:50

suas...suas...

0:10:500:10:52

agus lub timcheall aig a' mhullach.

0:10:520:10:54

Agus sios air an taobh eile.

0:10:540:10:57

Loidhne dhireach gu h-iosal...

0:10:580:11:00

..agus t'eile gu hairde.

0:11:010:11:03

Agus balla beag air a' mhullach...

0:11:060:11:08

..cearcall a tha sin.

0:11:100:11:11

Tha a' bhonaid agamsa gu bhith dearg agus buidhe.

0:11:130:11:16

De an dath a tha thusa a' dol a chleachdadh?

0:11:160:11:18

Sin e. Bonaid cloimhe alainn do Cheit.

0:11:220:11:26

Oh, tapadh leibh.

0:11:270:11:30

Oh whew.

0:11:300:11:32

Tha mi fada ro bhlath a-nis.

0:11:320:11:34

Na gabh dragh. Lean mise.

0:11:340:11:37

Oh. Tha mi aig an taigh.

0:11:490:11:52

Agus chan eil mi fuar is bonaid bhlath orm.

0:11:520:11:55

Ha! Ha!

0:11:550:11:56

Hello, a Cheit!

0:12:000:12:01

Abair bonaid shnog.

0:12:010:12:03

Tha thu a' coimhead math.

0:12:030:12:05

Tapadh leibh.

0:12:050:12:07

Bha beachd agam nach biodh an dithis ud fad as.

0:12:070:12:10

Bha sinn gad ionndrainn, a Cheit.

0:12:100:12:12

Cha robh na geamannan cho math as d' aonais.

0:12:120:12:15

Aw...nach robh?

0:12:150:12:17

Nise, co a ni rus ma-tha? Ha...

0:12:180:12:21

'S e geam math a bhios an seo airson cinnfhionn.

0:12:210:12:25

Haoidh, a Sgriobag!

0:12:250:12:27

Nach sath thu sinn.

0:12:270:12:29

Sathaidh.

0:12:290:12:30

UILE: Wheeeeeeeeee!

0:12:320:12:34

Siuthad - seinn oran comhla rinn.

0:12:360:12:39

# Tha an sneachd a' laighe tiugh

0:12:410:12:43

# Is geal an tir an-diugh

0:12:430:12:45

# Cuir bonaid mu do cheann

0:12:450:12:47

# A bhios blath agus teann

0:12:470:12:49

# Speil mar cheann-fionn

0:12:490:12:52

# Seo an t-am. #

0:12:520:12:54

Eil thu deiseil?

0:12:550:12:56

# Speil gu aon taobh

0:12:570:13:00

# Speil chun an taobh eile

0:13:010:13:04

# Air ais agus air adhart

0:13:050:13:09

# Mun cuairt, mun cuairt mar seo

0:13:090:13:11

# Tha an talamh reota

0:13:120:13:14

# Chan eil cail an seo ach deigh

0:13:140:13:16

# Cuir ort brogan-speilidh

0:13:160:13:19

# Tha Ceit aig an taigh

0:13:190:13:21

# Speil mar cheann-fionn

0:13:210:13:23

# Seo an t-am. #

0:13:230:13:25

' Eil thu deiseil?

0:13:250:13:26

# Speil gu aon taobh

0:13:260:13:29

# Speil chun an taobh eile

0:13:300:13:33

# Air ais agus air adhart

0:13:340:13:37

# Mun cuairt, mun cuairt mar seo. #

0:13:370:13:40

Bha spors againn leis na cinn-fhionn.

0:13:400:13:43

Tapadh leat airson do sgrioban.

0:13:430:13:46

Tha an t-am ann airson falbh,

0:13:460:13:48

ach feuch gun till thu gua dh'aithghearr.

0:13:480:13:50

Cum ort a' sgriobadh.

0:13:500:13:52

UILE: Tioraidh.

0:13:520:13:55

Download Subtitles

SRT

ASS