An Seillean/Bee Sgriobag/Get Squiggling


An Seillean/Bee

Similar Content

Browse content similar to An Seillean/Bee. Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

# Is mise Sgriobag

0:00:040:00:07

# Deilbh ni mi

0:00:070:00:09

# De chu, de chat, de luch

0:00:090:00:13

# Ni mi dealbh sam bith

0:00:130:00:16

# Nach fhaigh thu paipear

0:00:160:00:18

# 'eil peansail nad chroig?

0:00:180:00:21

# Dean dealbh le Sgriobag

0:00:210:00:23

# Bidh tu cho sona ri broig

0:00:230:00:26

# Dean Dealbh! #

0:00:260:00:28

Hello, a chairdean, Sgriobag an seo.

0:00:440:00:47

Bzzzz, bzzzz, bzzzz.

0:00:470:00:54

A bheil beachd agad de a th' annam andiugh?

0:00:540:00:57

Rudeigin a tha a' sgeith 's a' deanamh fuaim mar seo - bzzzzzzzz.

0:00:570:01:04

Seillean a th' annam!

0:01:040:01:06

An sgriob sinn seillean dhuinn fhin?

0:01:060:01:09

De seorsa loidhne a ni sinn?

0:01:090:01:11

Bheir sinn suil.

0:01:110:01:12

Loidhne dhireach a th' innte.

0:01:250:01:28

A bheil pailteas paipeir

0:01:280:01:31

agus peansailean agad?

0:01:310:01:33

Tha thid' againn sgriobadh.

0:01:330:01:36

Tha sinn a' dol a sgriobadh seillean.

0:01:360:01:39

Feumaidh sinn loidhnichean direach.

0:01:390:01:41

Tha iad miorbhaileach.

0:01:410:01:44

Ni sinn a bhodhaig an toiseach.

0:01:440:01:47

Cleachdaidh sinn loidhne chruinn.

0:01:470:01:50

Cuir do pheansail air a' phaipear.

0:01:500:01:53

Timcheall leinn 's air ais chun an toisich.

0:01:530:01:56

Ni sinn loidhne dhireach airson strianagan an t-seillein.

0:01:580:02:02

Sios agus sios.

0:02:030:02:08

De mar a chaidh dhut?

0:02:080:02:10

Sios agus sios.

0:02:100:02:17

Ni sinn an corr dhiubh a-nis.

0:02:170:02:19

Sios,

0:02:190:02:21

sios,

0:02:210:02:24

sios,

0:02:240:02:26

sios.

0:02:260:02:28

Sin agad bodhaig an t-seillein.

0:02:280:02:31

Bheir sinn dha da shuil - aon,

0:02:310:02:34

dha...stoban an seo,

0:02:340:02:39

casan,

0:02:390:02:40

sgiathan

0:02:440:02:46

agus beul doigheil.

0:02:510:02:54

Seillean beag alainn.

0:02:540:02:56

An Coinnich sinn ris?

0:02:560:02:59

Can na facail draoidheil comhla rium -

0:02:590:03:02

ordag, sgealbag, gunna fada, mac an aba, ludag -

0:03:020:03:06

thigibh beo gach sgrobag agus lubag.

0:03:060:03:09

Oh.

0:03:180:03:20

Bzzzz.

0:03:200:03:22

Hello! Is mise Seoc.

0:03:220:03:24

Math coinneachadh riut, a Sheoic. Is mise Sgriobag.

0:03:240:03:28

Bzzzz.

0:03:280:03:30

Am faca tu seilleanan eile an seo, a Sgriobag.

0:03:300:03:33

Um, chan fhac'. Tha mi duilich.

0:03:330:03:36

Am fac' thus'?

0:03:360:03:38

Oh, tha mi eolach air a bhith comhla ri torr sheilleanan. Bzzzz.

0:03:380:03:43

Na gabh dragh.

0:03:440:03:45

Sgriobaidh sinn taigh sheillean dhut.

0:03:450:03:48

A bheil pailteas paipeir agus peansailean agad?

0:03:480:03:51

Sgriobaidh sinn dealbh!

0:03:510:03:53

Nach sgriob sinn taigh sheillean.

0:03:530:03:56

Feumaidh sinn loidhnichean direach.

0:03:560:03:59

Sgriobaidh sinn te tarsainn airson mullach an taighe.

0:04:010:04:05

Tarsainn leatha mar seo.

0:04:050:04:07

Nise, da loidhne dhireach eile airson nan cliathaichean.

0:04:080:04:12

Aon...

0:04:120:04:14

..dha...

0:04:160:04:17

Gle mhath.

0:04:170:04:19

Feumaidh sinn loidhne dhireach eile aig a' bhonn.

0:04:190:04:23

'S e deagh thaigh a tha sin airson sheilleanan.

0:04:250:04:28

Feumaidh sinn loidhnichean direach a chur tarsainn.

0:04:280:04:32

Agus casan beaga cearnagach.

0:04:380:04:41

Bidh an taigh sheillean agamsa purpaidh.

0:04:460:04:50

De an dath a bhios air an fhear agadsa?

0:04:500:04:52

Bzzzz. Oh, tha e sgoinneil.

0:04:570:05:01

Tapadh leibhse.

0:05:010:05:02

Bzzzz. Hello, a Sheoic.

0:05:030:05:06

Oh, hello.

0:05:060:05:07

A Sgriobag, seo mo charaidean, Seonag agus Shona.

0:05:070:05:11

Math coinneachadh ribh, a Sheonag 's a Shona.

0:05:110:05:14

Hello, a Sgriobag.

0:05:140:05:16

Tha sinn a' lorg shile - airson mil a dheanamh.

0:05:160:05:19

Direach. Bidh Banrigh nan Seillean toilichte leinn an uair sin.

0:05:190:05:24

A' deanamh mheala.

0:05:240:05:25

Nach eil sin miorbhaileach!

0:05:250:05:27

Chan eil sinn air mil a dheanamh a-riamh ge-ta.

0:05:270:05:31

Agus chan eil fhios againn co ris a tha sile coltach.

0:05:310:05:34

Bidh seilleanan eile a' faighinn mheala ann an garradh.

0:05:340:05:38

Thugainn. Lorgaidh sinn garradh.

0:05:380:05:41

-Bzzzz.

-Bzzzz.

-Bzzzz.

0:05:510:05:54

Chan eil rian nach fhaigh sinn sile an seo.

0:05:540:05:58

Oh! Seallaidh sinne thall an siud.

0:05:580:06:01

Thugainn, a Shona. Bzzzz.

0:06:010:06:03

Tha mi a' tighinn, a Sheonag. Bzzzz.

0:06:030:06:06

Cait an seall sinn, a Sheoic?

0:06:060:06:08

Bzzzz.

0:06:080:06:11

Nach seall sinn anns a' chanastair uisge?

0:06:110:06:13

Bzzzz.

0:06:130:06:17

Cail ann?

0:06:170:06:19

Chan eil - cail ach uisge ann.

0:06:200:06:23

Hmmm, cait eile?

0:06:230:06:26

Bzzzz. De mu dheidhinn coimhead anns a' chraoibh?

0:06:260:06:30

Theid mi suas a choimhead. Bzzzz.

0:06:300:06:34

Bzzzz. Chan eil sile an seo.

0:06:340:06:37

Bzzzz.

0:06:370:06:41

-Bzzzz.

-Bzzzz.

-Bzzzz.

0:06:410:06:45

Cha chreid mi gu bheil sile sam bith anns a' gharradh seo.

0:06:450:06:48

Ciamar a ni sinn mil mur am faigh sinn sile?

0:06:480:06:52

An sgriob mi sileagan meala dhuibh?

0:06:520:06:55

'S docha gun dean sin feum.

0:06:550:06:57

A bheil pailteas paipeir agus peansailean agad?

0:06:570:07:00

Sgriobaidh sinn dealbh!

0:07:000:07:02

Feumaidh sinn loidhnichean direach eile airson an sileagan a sgriobadh.

0:07:020:07:07

Ni sinn an ceann an toiseach.

0:07:070:07:09

Deiseil?

0:07:090:07:11

Tarsainn...

0:07:110:07:14

sios...

0:07:140:07:16

air ais tarsainn...

0:07:160:07:18

agus sios.

0:07:180:07:20

Sin e. Sin an ceann.

0:07:200:07:22

An sileagan fhein a-nis.

0:07:230:07:25

Toisich fon a' cheann.

0:07:250:07:28

Sios...

0:07:280:07:29

airson aon taobh.

0:07:290:07:31

Tarsainn...

0:07:320:07:34

airson a' bhuinn.

0:07:340:07:35

Agus suas...airson an taobh eile.

0:07:350:07:38

Ni sinn bileag anns a' mhedhan le da loidhne dhireach -

0:07:390:07:43

aon...dha.

0:07:430:07:47

Cuir dath air a' mhil na bhroinn - cleachd dath breagha or-bhuidhe.

0:07:480:07:53

Mil alainn bhlasta.

0:07:580:08:01

-Bzzzz.

-Bzzzz.

-Bzzzz.

0:08:020:08:06

Tapadh leibhse.

0:08:060:08:07

Tha faileadh math bhon mhil co-dhiu.

0:08:070:08:11

Tha i deanta ge-ta.

0:08:110:08:13

Chan fhaigh sinn sile aiste...

0:08:130:08:15

'S docha gu bheil freagairt air a' bhileig...

0:08:150:08:18

Bzzzz.

0:08:180:08:20

Oh, seall.

0:08:200:08:21

Tha dealbh de sheillean ann... na shuidh air dithean.

0:08:210:08:25

'S docha a-reist gu bheil sile ann an ditheanan.

0:08:250:08:29

Lorgaidh sinn feadhainn.

0:08:290:08:31

Bzzzz.

0:08:310:08:34

Chan eil ach gucagan beaga air na ditheanan.

0:08:370:08:41

Bzzzz.

0:08:410:08:43

De tha cearr orra?!

0:08:430:08:44

Bzzzz. Ohh - tha e duilich mil a dheanamh.

0:08:440:08:49

Ciamar a sheallas sinn dhan Bhanrigh gu bheil sinn dicheallach a-nis?

0:08:490:08:54

Na gabh dragh.

0:08:540:08:55

Chan eil mi ag radh nach fhaigh sinn freagairt ann an seo.

0:08:550:08:58

Feuch am faic thu dithean anns a bheil sile?

0:08:580:09:02

Cha do dh'fhosgail na gucagan seo fhathast.

0:09:070:09:10

Tha na bileagan duinte.

0:09:100:09:13

As deidh greis, fosglaidh iad agus bidh an dithean cho breagha.

0:09:130:09:20

Gheibh seilleanan sile ann an ditheanan fosgailte.

0:09:200:09:23

Mmm...blasta.

0:09:270:09:29

Bidh iad a' cruinneachadh na sile

0:09:310:09:34

agus a' deanamh mheala leatha aig an taigh.

0:09:340:09:37

Am faca tu de na ditheanan anns an robh sile?

0:09:390:09:43

Ditheanan fosgailte.

0:09:430:09:44

Gheibh thu torr shile as an fheadhainn sin.

0:09:440:09:47

Ach bhiodh sinn uineachan a' feitheimh gus am fosgail iad.

0:09:470:09:51

Tha mi ag iarraidh sile a dheanamh an-drasta.

0:09:510:09:53

Sgriobaidh sinn dithean mor breagha a tha fosgailte mu thrath dhut.

0:09:530:09:57

Oh, math fhein.

0:09:570:09:59

A bheil pailteas paipeir agus peansailean agad?

0:09:590:10:03

Sgriobaidh sinn dealbh!

0:10:030:10:05

Sgriobaidh sinn dithean fosgailte.

0:10:050:10:08

Ni sinn an gas an toiseach.

0:10:080:10:11

Feumaidh sinn loidhnichean direach airson sin.

0:10:110:10:14

Deiseil?

0:10:140:10:15

Aon, dha.

0:10:160:10:21

Na bileagan a-nis.

0:10:210:10:23

Cleachdaidh sinn loidhnichean lubach.

0:10:230:10:26

Aon...dha...

0:10:260:10:31

tri...ceithir...coig.

0:10:310:10:37

Agus cearcall anns a' mheadhan.

0:10:390:10:42

Sin far am bi na seilleanan a' faighinn na sile.

0:10:420:10:46

De an dath a bhios air an fhear agads?

0:10:460:10:49

Sin e. Sin agad dithean breagha a chordadh ri seillean.

0:10:530:10:57

Wow! Tapadh leibhse.

0:10:570:11:00

A Sheonag! A Shona!

0:11:000:11:02

Trobhaidibh a dh'fhaicinn seo.

0:11:020:11:04

-Bzzzz!

-Bzzzz!

0:11:040:11:06

Ooo alainn!

0:11:060:11:07

Tha mi cinnteach gum bi torr shile na bhroinn.

0:11:070:11:10

-'S fhearr dhuinn a toirt dhachaigh leinn ma-tha. Bzzzz.

-Bzzzz.

0:11:100:11:16

Chi mi an sin sibh.

0:11:160:11:17

Ach an duil cait a bheil iad?

0:11:290:11:31

Bzzzz.

0:11:320:11:35

Hello, a Sgriobag.

0:11:350:11:37

Fhuair sinn sile airson mil a dheanamh.

0:11:370:11:39

Seo na rinn sinn.

0:11:390:11:40

Oh! Agus seo a' Bhanrigh a' tighinn.

0:11:420:11:45

Tha mi an dochas gun cord i rithe.

0:11:450:11:47

Tha mi cinnteach gun cord.

0:11:470:11:48

Bzzzz.

0:11:480:11:51

Thainig mise an seo airson a' mhil fheuchainn.

0:11:510:11:55

Bzzzz.

0:11:550:11:57

Tha faileadh gu math cailear bhon mhil seo.

0:11:590:12:03

Mmmmm...Math fhein.

0:12:050:12:08

Tha a' mhil uabhasach math.

0:12:080:12:10

Co lorg an t-sile a rinn a' mhil seo?

0:12:100:12:13

Sinne a lorg i, a Bhanrigh.

0:12:130:12:15

'S math a rinn sibh.

0:12:150:12:17

Sibhse a-nis an luchd-siridh shile oifigeil agam.

0:12:170:12:21

-Sinne!?

-Sinne!?

0:12:210:12:22

Co eile. Tha a' mhil anabarrach math.

0:12:220:12:26

-Yey!

-Yey!

0:12:270:12:29

Oh, a Sgriobag. Ceud mile taing.

0:12:290:12:32

'S e do bheatha, a Sheoic.

0:12:320:12:34

Agus tapadh leatsa airson na rinn thu cuideachd.

0:12:340:12:37

Nach bi sinn uile coltach ri seilleanan a-nis.

0:12:370:12:40

Seinn oran comhla rinn.

0:12:400:12:42

# Dean srann, srann, srann mar sheillean na dheann

0:12:440:12:48

# Dean srann, srann, srann, mus fhas a' mhil gann

0:12:480:12:53

# Dean srann, srann, srann, bi mil air do bhile, bhile, bhile

0:12:530:12:57

# Fhuair sinn a-mach gu bheil mil a' tighinn a sile

0:12:570:13:02

# Bi mar dhithean a th' air chrith

0:13:040:13:08

# Bi mar sheillean a' sgeith le srann

0:13:080:13:13

# Lorg dithean, nach lean thu mi

0:13:130:13:17

# Gheibh sinne sile 's cha bhi a' mhil gann

0:13:170:13:22

# Dean srann, srann, srann mar sheillean na dheann

0:13:220:13:26

# Dean srann, srann, srann mus fhas a' mhil gann

0:13:260:13:30

# Dean srann, srann, srann, bi mil air do bhile, bhile, bhile

0:13:300:13:35

# Fhuair sinn a-mach gu bheil mil a' tighinn a sile. #

0:13:350:13:39

Bzzzz!

0:13:390:13:41

Abair gun robh spors againn.

0:13:410:13:44

Tapadh leat airson do sgrioban.

0:13:440:13:46

Tha an t-am ann airson falbh, ach feuch gun till thu a dh'aithghearr.

0:13:460:13:50

Cum ort a' sgriobadh.

0:13:500:13:52

Tioraidh!

0:13:520:13:53

Download Subtitles

SRT

ASS