An Hyena/Hyena Sgriobag/Get Squiggling


An Hyena/Hyena

Similar Content

Browse content similar to An Hyena/Hyena. Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

# Is mise Sgriobag

0:00:040:00:07

# Deilbh ni mi

0:00:070:00:09

# De chu, de chat, de luch

0:00:090:00:12

# Ni mi dealbh sam bith

0:00:120:00:16

# Nach fhaigh thu paipear

0:00:160:00:19

# 'eil peansail nad chroig?

0:00:190:00:21

# Dean dealbh le Sgriobag

0:00:210:00:23

# Bidh tu cho sona ri broig. #

0:00:230:00:27

Dean Dealbh!

0:00:270:00:28

Hello a chairdean, Sgriobag an seo.

0:00:440:00:48

LOUD LAUGHING

0:00:480:00:50

An cuala tu siud. Tha e gu math doigheil, nach eil?

0:00:500:00:54

LOUD LAUGHTER

0:00:540:00:56

SHE LAUGHS Thug e orm fhin toiseachadh a' gaireachdainn.

0:00:560:01:00

Tha beathach ann a tha a' deanamh fuaim coltach ri gaire?

0:01:000:01:04

A bheil fhios agad de th' ann?

0:01:040:01:06

SHE LAUGHS 'S e hyena a th' ann.

0:01:060:01:09

An sgriob sinn hyena dhuinn fhin.

0:01:090:01:13

De seorsa loidhne a ni sinn? Bheir sinn suil...

0:01:130:01:17

Loidhne lubach a th' innte.

0:01:290:01:32

A bheil pailteas paipeir

0:01:320:01:35

agus peansailean agad?

0:01:350:01:37

Tha thid' againn sgriobadh.

0:01:370:01:40

'S e seorsa de chu a th' ann an hyena.

0:01:400:01:43

Toisichidh sinn le a cheann.

0:01:430:01:46

Feumaidh sinn loidhne lubach.

0:01:460:01:49

Tha iad sin sgoinneil. Sgriob te comhla rium.

0:01:490:01:53

Cuir do pheansail air a' phaipear.

0:01:530:01:56

Theirig sios, lub timcheall...

0:01:570:02:00

agus suas.

0:02:000:02:02

De mar a chaidh dhut?

0:02:030:02:06

Theirig sios, lub timcheall...

0:02:060:02:09

agus suas.

0:02:090:02:10

Feumaidh sinn da loidhne dhireach a-nis.

0:02:110:02:13

Te a' dol suas agus t'eile a' dol tarsainn.

0:02:130:02:18

Ni sinn loidhne lubach eile airson a bhodhaig.

0:02:180:02:21

Sios, lub timcheall

0:02:230:02:26

agus suas an taobh eile.

0:02:260:02:29

Sin a mhionach,

0:02:290:02:31

Loidhnichean direach airson a chasan.

0:02:310:02:33

Feadhainn lubach airson earbaill.

0:02:370:02:39

Da chluais a-nis.

0:02:430:02:44

Agus da shuil.

0:02:490:02:51

Lub eile airson a shroin agus beul doigheil.

0:02:510:02:58

Gle mhath. Tha spotan orainds an comhnaidh air na dromannan aca.

0:03:000:03:05

Dean torr dhiubh.

0:03:060:03:08

Sin e! An coinnich sinn ris?

0:03:110:03:14

Can na facail draoidheil comhla rium -

0:03:140:03:17

ordag, sgealbag, gunna fada, mac an aba, ludag -

0:03:170:03:20

thigibh beo gach sgrobag agus lubag.

0:03:200:03:24

HE LAUGHS

0:03:340:03:36

-Hello! Is mise Iain! Iain an Hyena!

-HE LAUGHS

0:03:360:03:41

Hello, Iain! Is mise Sgriobag.

0:03:410:03:44

Tha thu a' deanamh torr lachanaich, nach eil.

0:03:440:03:46

De a tha cho eibhinn?

0:03:460:03:48

-A h-uile cail.

-HE LAUGHS

0:03:480:03:51

B' fhearr leam gu faighinn air sguir aig amannan.

0:03:510:03:54

HE LAUGHS

0:03:540:03:57

Tha mo charaid Tormod an Torc a' tighinn gu a dhiathad fhathast a-nochd...

0:03:570:04:01

agus tha e garbh solaimte.

0:04:010:04:03

HE LAUGHS

0:04:030:04:06

Feumaidh mi sguir a ghaireachdainn mus tig e.

0:04:060:04:08

HE LAUGHS

0:04:080:04:10

De a tha mi a' dol a dheanamh?

0:04:100:04:12

Dh'fhaodadh tu fas cleachdte ri gun a bhith a' gaireachdainn ann an aite far am feum thu a bhith samhach -

0:04:120:04:17

mar leabharlann.

0:04:170:04:19

-HE LAUGHS

-Leabharlann?

0:04:190:04:21

Faodaidh sinn fear a sgriobadh dhut.

0:04:210:04:24

A bheil pailteas paipeir agus peansailean agad?

0:04:240:04:27

Sgriobaidh sinn dealbh! 'S e aite samhach le moran leabhraichean a th' ann an leabharlann.

0:04:290:04:35

Sgriobaidh sinn leabhar an toiseach.

0:04:350:04:37

Cleachdaidh sinn da loidhne lubach airson toiseachadh air ceann an leabhair.

0:04:370:04:42

Deiseil? Te an seo - sios, lub suas.

0:04:440:04:48

Agus t' eile an seo - sios, lub suas.

0:04:480:04:51

Da loidhne dhireach a-nis.

0:04:540:04:56

Sin e.

0:04:590:05:00

Ni sinn aghaidh an leabhair a-nis -

0:05:000:05:03

le tri loidhnichean direach.

0:05:030:05:05

Tarsainn...

0:05:050:05:07

sios...

0:05:070:05:09

tarsainn...

0:05:100:05:11

Sgoinneil.

0:05:120:05:13

Ni sinn na duilleagan le bhith

0:05:150:05:17

a' sgriobadh loidhnichean direach aig a' mhullach.

0:05:170:05:20

Nach cuir thu dath air an leabhar fhads a bhios mise a' criochnachadh an leabharlainn.

0:05:240:05:28

HE CHUCKLES

0:05:320:05:34

SHE LAUGHS

0:05:340:05:36

Shhh, Iain. Suidh sios an sin agus leugh leabhar.

0:05:360:05:41

Oh, seadh, gle mhath! Tha leughadh math.

0:05:410:05:44

HE GIGGLES

0:05:440:05:46

Tha seo an deidh obrachadh. Chan eil e a' gaireachdainn.

0:05:470:05:52

HE LAUGHS VERY LOUDLY

0:05:520:05:55

Oh, na deilbh a th' anns an leabhar! Ha! Ha! Ha! Tha iad garbh, garbh eibhinn!

0:05:550:05:59

Uh-oh!

0:05:590:06:01

Shh! Iain.

0:06:010:06:02

Shh! Mur a h-urrainn dhut a bhith samhach -

0:06:020:06:06

feumaidh tu an leabharlann fhagail...

0:06:060:06:08

'Duilich! Thugainn, Iain. 'S fhearr dhuinn falbh.

0:06:080:06:12

HE PLAYS VIOLIN

0:06:210:06:23

HE LAUGHS LOUDLY

0:06:250:06:27

Oh, a Sgriobag, tha an lachanaich ga mo dheanamh sgith.

0:06:270:06:31

Feumaidh mi sguir mus tig Tormod a cheilidh orm.

0:06:310:06:34

-HE PLAYS SAD TUNE

-Haoidh! De tha sin?

0:06:350:06:39

-HE LAUGHS

-Ceol a th' ann. Oh...

0:06:390:06:43

Tha e cho cianail.

0:06:440:06:46

Sguir thu a ghaireachdainn!

0:06:460:06:49

Sguir... ach de am feum a ni sin.

0:06:490:06:51

Chan urrainn dhomh muc a tha a' cluich na fidhle a thoirt dhachaigh leam, an urrainn?

0:06:510:06:55

Faodaidh sinn fidheall a sgriobadh dhut!

0:06:550:06:58

A bheil pailteas paipeir agus peansailean agad?

0:06:580:07:02

Sgriobaidh sinn dealbh!

0:07:020:07:04

A bheil cuimhne agad air na loidhnichean lubach?

0:07:040:07:08

Toisichidh sinn anns a' mheadhan le da lub bheag.

0:07:080:07:12

Deiseil?

0:07:120:07:14

Agus t'eile an seo - a' dol an taobh eile.

0:07:140:07:19

Gle mhath. Bheir sinn comhla iad le luban mora.

0:07:210:07:25

Te an seo...

0:07:250:07:27

is t'eile an seo.

0:07:280:07:31

Cha fhada gus am bi i deiseil.

0:07:320:07:34

Ni sinn am maide caol le da loidhne dhireach.

0:07:350:07:38

Cleachdaidh sinn ceithir loidhnichean direach aig a' mhullach...

0:07:410:07:45

agus ceithir an seo aig a' bhonn.

0:07:460:07:49

Ni sinn teudan le grunn loidhnichean eile.

0:07:510:07:54

Cleachdaidh sinn loidhnichean lubach airson patran a dheanamh.

0:07:580:08:01

Te an siud is te an seo.

0:08:010:08:05

Feumaidh tu bogha airson fidheall a chluich.

0:08:060:08:08

Cleachdaidh sinn loidhnichean direach.

0:08:090:08:12

Tha an te agamsa gu bhith gorm.

0:08:170:08:20

De an dath a bhios air an te agadsa?

0:08:200:08:23

Tha i deiseil.

0:08:270:08:29

-HE LAUGHS

-Oh, tapadh leibhse.

0:08:290:08:32

'S urrainn dhomh sguir a dh'ghaireachdainn uair sam bith a-nis.

0:08:320:08:36

HE PLAYS

0:08:360:08:38

Oh, Iain! Tha sin alainn! Agus cho cianail.

0:08:380:08:44

HE LAUGHS AND PLAYS A HAPPY TUNE

0:08:440:08:48

-Co a chreideadh e. Chluich mi ceol a thug orm a bhith a' lachanaich.

-HE LAUGHS

0:08:480:08:53

-SHE SIGHS

-Chan fhada a-nis gus a nochd Tormod...

0:08:530:08:58

HE LAUGHS

0:08:580:09:00

..agus tha mi fhathast a' gaireachdainn.

0:09:000:09:03

Tha e cho solaimte. De a tha mi a' dol a dheanamh?

0:09:030:09:07

Na gabh dragh, Iain.

0:09:070:09:09

Chan eil mi ag radh nach fhaigh sinn freagairt ann an seo.

0:09:090:09:12

Feuch am faic thu cail a chuireas stad air gaireachdainn Iain.

0:09:120:09:17

Sin Remi.

0:09:230:09:25

Tha e fhein agus a mhathar ag ullachadh biadh.

0:09:250:09:29

Tha e a' rusgadh uinnein.

0:09:290:09:31

Thoir an rusg gu leir dheth.

0:09:310:09:34

De tha cearr air Mam?

0:09:340:09:36

Oh, tha deoir ann an suilean Mam air sgath an uinnein.

0:09:360:09:42

Tiormaich do shuilean.

0:09:430:09:45

Tha sin nas fhearr!

0:09:450:09:47

Tha uinneanan a' toirt air daoine a bhith a' gul.

0:09:470:09:50

Am faca tu na h-uinneanan? Bidh daoine tric a' gul nuair a rusgas iad uinnean.

0:09:500:09:55

-HE LAUGHS

-Tha! Agus nuair a bhios duine a' gul...

0:09:550:09:59

cha dean e gaire.

0:09:590:10:01

Direach. Cha bhi thu a' lachanaichma rusgas tu uinnean.

0:10:010:10:05

Chuimhnich mi air rudeigin.

0:10:050:10:08

-HE LAUGHS

-'S caomh le Tormod paidh caise is uinnein.

0:10:080:10:13

Sgoinneil. Nach dean thu paidh dha ma-tha.

0:10:130:10:16

Ni! Oh... ach, chan eil uinneanan agam.

0:10:160:10:21

Na gabh dragh. Sgriobaidh sinn fear dhut.

0:10:210:10:24

A bheil pailteas paipeir agus peansailean agad?

0:10:240:10:28

Sgriobaidh sinn dealbh!

0:10:280:10:30

Bidh sinn feumach air loidhne lubach eile.

0:10:300:10:33

Deiseil?

0:10:340:10:36

Te a lubas timcheall chun a' bhuinn...

0:10:360:10:39

agus air ais air an taobh eile.

0:10:390:10:42

Ni sinn bun an uinnein le loidhnichean beaga...

0:10:450:10:49

agus feumaidh sinn feadhainn lubach na bhroinn.

0:10:520:10:54

Bidh an t-uinnean agamsa buidhe.

0:11:000:11:03

De an dath a bhios air an fhear agadsa?

0:11:030:11:06

Abair uinnean alainn airson paidh Thormoid.

0:11:110:11:14

-Oh!

-HE LAUGHS

0:11:140:11:17

Tapadh leibhse. 'S fhearr dhomh a dhol a chocaireachd. Chan fhada gus am bi Tormod agam.

0:11:170:11:22

HE CHUCKLES

0:11:220:11:23

Gle mhath. Thugainn.

0:11:230:11:25

Tha do phaidh a' coimhead blasta dha-riribh.

0:11:370:11:40

HE LAUGHS

0:11:400:11:42

Tha! Chan eil a dhith orm ach uinnean. Oh, 's fhearr dha obrachadh.

0:11:420:11:45

HE LAUGHS, CRIES

0:11:450:11:47

Rinn an t-uinnean an gnothach.

0:11:470:11:49

-Tha seo...

-HE SOBS

-miorbhaileach!

0:11:490:11:53

DOOR OPENS

0:11:530:11:54

Hello, Tormod an seo. Hello, Iain.

0:11:550:11:58

Nise, a charaid - tha rudeigin cearr, nach eil?

0:11:580:12:02

Tha thu cho doigheil mar as trice.

0:12:020:12:04

Tha... agus tha thusa cho solaimte.

0:12:040:12:08

Bha duil agam gun robh a' ghaireachdainn gad ghraineachadh.

0:12:080:12:11

Tha mi comhla ri tuirc sholaimte a h-uile latha.

0:12:110:12:14

'S caomh leam a bhith a' tadhal ort. Tha do ghaireachdaina' toirt togail dhomh.

0:12:140:12:20

SHE LAUGHS Oh! Tha sin eibhinn.

0:12:200:12:23

-Oh, tha. Tha mi a' creids gu bheil.

-THEY LAUGH

0:12:230:12:29

Nach dean sinn uile gaire mhor a-nis. Seinn oran comhla rinn!

0:12:320:12:37

-UILE:

-# Ha ha ha, he he he

0:12:390:12:42

# Lachan, lachan, ha ha

0:12:420:12:47

# Tee he hee!

0:12:470:12:49

# Ni sinn gaire comhla

0:12:490:12:52

# Ni sinn danns is lachan

0:12:520:12:55

# Dioglaidh sinn ar mionaichean Le ha ha ha!

0:12:550:12:59

# Ha ha ha, he he he

0:12:590:13:03

# Lachan, lachan, ha ha

0:13:030:13:06

# Tee he hee! #

0:13:060:13:07

HE LAUGHS

0:13:070:13:09

# Ni sinn gaire comhla

0:13:090:13:12

# Ni sinn danns is lachan

0:13:120:13:15

# Dioglaidh sinn ar mionaichean Le ha ha ha!

0:13:150:13:19

# Ha ha ha, he he he

0:13:190:13:23

# Lachan, lachan, ha ha

0:13:230:13:26

# Tee he hee!

0:13:260:13:28

# Ha ha ha, he he he

0:13:280:13:32

# Lachan, lachan, ha ha

0:13:320:13:35

# Tee he hee! #

0:13:350:13:37

HE LAUGHS

0:13:370:13:39

'S beag an t-iongnadh gu bheil an t-aite seo a' cordadh riut.

0:13:390:13:42

Bheireadh Iain gaire air gamhainn. Tapadh leat airson do sgrioban.

0:13:420:13:46

Tha an t-am ann airson falbh, ach feuch gun till thu a dh'aithghearr.

0:13:460:13:50

Cum ort a' sgriobadh.

0:13:500:13:52

-UILE:

-Tioraidh!

-THEY LAUGH

0:13:520:13:54

Subtitles by Red Bee Media Ltd

0:14:010:14:04

E-mail [email protected]

0:14:040:14:07

Download Subtitles

SRT

ASS