An Losgann-phrionnsa/Frog Prince Sgriobag/Get Squiggling


An Losgann-phrionnsa/Frog Prince

Similar Content

Browse content similar to An Losgann-phrionnsa/Frog Prince. Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

# Is mise Sgriobag,

0:00:040:00:06

# Deilbh ni mi,

0:00:060:00:09

# De chu, de chat,

0:00:090:00:11

# De luch

0:00:110:00:13

# Ni mi dealbh sam bith,

0:00:130:00:16

# Nach fhaigh thu paipear, 'eil peansail nad chroig?

0:00:160:00:21

# Dean dealbh le Sgriobag,

0:00:210:00:23

# Bidh tu cho sona ri broig. #

0:00:230:00:26

-UILE:

-Dean Dealbh!

0:00:260:00:28

Hello, a chairdean.

0:00:430:00:45

Sgriobag an seo!

0:00:450:00:47

Ribbit, ribbit.

0:00:470:00:48

Ribbit! Ribbit!

0:00:480:00:50

An cuala tu an ruchdail ud?

0:00:500:00:53

De am beathach a tha a' deanamh fuaim mar sin?

0:00:530:00:56

Ribbit, ribbit, ribbit, ribbit.

0:00:560:00:59

Tha e uaine...

0:00:590:01:02

is bidh e a' leum.

0:01:020:01:03

Losgann a th' ann!

0:01:030:01:05

An sgriob sinn losgann dhuinn fhin?

0:01:050:01:08

De seorsa loidhne a ni sinn.

0:01:080:01:10

Bheir sinn suil...

0:01:100:01:12

Loidhne chruinn a th' innte!

0:01:240:01:27

A bheil pailteas paipeir

0:01:270:01:30

agus peansailean agad?

0:01:300:01:32

Tha thid' againn sgriobadh.

0:01:320:01:35

Nach sgriob sinn losgann.

0:01:350:01:38

Ni sinn a shuilean an toiseach.

0:01:380:01:41

Cleachdaidh sinn loidhnichean cruinn.

0:01:410:01:43

Tha iad miorbhaileach.

0:01:430:01:45

Cuir do pheansail air a' phaipear.

0:01:450:01:49

Deiseil?

0:01:490:01:50

Lub timcheall...

0:01:500:01:52

agus timcheall...

0:01:520:01:53

agus air ais chun an toiseach. Sin e.

0:01:530:01:56

De mar a chaidh dhut?

0:01:560:01:59

Lub timcheall...

0:01:590:02:01

agus timcheall...

0:02:010:02:02

agus air ais chun an toiseach. Sgoinneil.

0:02:020:02:06

Ni sinn suil eile le loidhne chruinn.

0:02:060:02:08

Cuiridh sinn dotagan nam broinn.

0:02:110:02:13

Sin suilean an losgainn.

0:02:140:02:16

Sgriob loidhne chruinn eile gus an dean sinn a cheann.

0:02:170:02:20

Bheir sinn casan deiridh gu math fada dha.

0:02:250:02:28

Te an seo,

0:02:280:02:31

Agus an t'eile an seo.

0:02:330:02:36

Agus casan toisich bheaga -

0:02:370:02:40

an seo 's an seo.

0:02:400:02:44

Da spot airson a shroin

0:02:450:02:48

agus beul mor doigheil.

0:02:480:02:52

Sin e. Sin agad losgann. An coinnich sinn ris?

0:02:520:02:57

Can na facail draoidheil comhla rium:

0:02:570:03:00

ordag, sgealbag, gunna fada, mac an aba, ludag -

0:03:000:03:03

thigibh beo gach sgrobag agus lubag.

0:03:030:03:07

Ruchd. Hello. Is mise Lachaidh an Losgann.

0:03:190:03:22

Math coinneachadh riut, a Lachaidh. Is mise Sgriobag.

0:03:220:03:26

A bheil e math a bhith na do losgann

0:03:260:03:28

- a bhith a' leumadaich?

0:03:280:03:30

Tha mi a' creids.

0:03:300:03:31

Ach chan e losgann ceart a th' annam. Ribbit.

0:03:310:03:35

Chaidh mo chur fo gheasaibh.

0:03:350:03:37

'S e rudeigin eile a chleachd a bhith annam... Ruchd.

0:03:370:03:40

Ach chan eil cuimhne agam de.

0:03:400:03:42

Oh! Uill, cait a bheil thu a' fuireach.

0:03:420:03:45

Dh'fhaodadh sinn freagairt fhaighinn an sin.

0:03:450:03:47

Ann an lochan beag. Ach chan eil cuimhne agam ciamar a gheibh mi ann.

0:03:470:03:51

De an diofar. Sgriobaidh sinn an lochan dhut.

0:03:510:03:55

A bheil pailteas paipeir agus peansailean agad?

0:03:550:03:59

Sgriobaidh sinn dealbh!

0:03:590:04:01

Tha sinn a' dol a dheanamh lochan.

0:04:010:04:03

A bheil cuimhne agad air an loidhne chruinn a rinn sinn?

0:04:030:04:07

Deiseil?

0:04:070:04:09

Lub timcheall...

0:04:090:04:12

agus timcheall...

0:04:120:04:14

agus air ais chun an toiseach.

0:04:140:04:16

Sin e.

0:04:160:04:18

Is toigh le losgannan duilleagan lilidhean.

0:04:180:04:22

Ni sinn dha le loidhnichean cruinn.

0:04:220:04:25

Ni sinn loidhnichean direach anns a' mheadhan.

0:04:270:04:30

Ribbit! Ribbit!

0:04:300:04:33

Ruchd, ruchd, ruchd! Ribbit.

0:04:330:04:37

Nach cuir thu dath air an lochan

0:04:370:04:40

fhads a chuireas mi crioch air an dealbh.

0:04:400:04:42

Math fhein. Seo an lochan agamsa. Ribbit.

0:04:470:04:51

A bheil thu a' cuimhneachadh de bh' annad?

0:04:510:04:54

Hmmm...chan eil! Tha mi a' cuimhneachadh

0:04:540:04:57

air leumadaich is snamh. Ruchd.

0:04:570:04:59

Oh seall - strainnsear.

0:05:040:05:07

Bana-phrionnsa.

0:05:070:05:08

Hmm!! Bana-phrionnsa. Tha sin a' cur rudeigin na mo chuimhne.

0:05:080:05:14

-Oh! Mo bhalla!

-Oh, na gabh dragh. Gheibh mise e. Ribbit.

0:05:150:05:21

Oh, siud am balla a b' fhearr a bh' agam. Is chaill mi e... Hmph!

0:05:230:05:29

Oh, oh...a Bhana-phrionnsa. Fuirich.

0:05:290:05:32

Obh obh, dh'fhalbh i.

0:05:320:05:35

Ribbit. Do bhalla, a Bhana-phrionnsa!

0:05:350:05:39

A Bhana-phrionnsa?

0:05:390:05:40

Cha chreid mi gun cuala i thu, a Lachaidh. Bha i troimh-cheile.

0:05:400:05:45

Oh, dheigheadh i air ais chun na luchairt.

0:05:450:05:48

Tha e araid, ach chuir

0:05:480:05:49

a' Bhana-phrionnsa rud na mo chuimhne...

0:05:490:05:52

Ruchd. Uh...

0:05:520:05:53

rudeigin co-cheangailte ri de a chleachd a bhith annam.

0:05:530:05:57

Uill, 's docha gun innis i dhut de bh' annad.

0:05:570:06:00

Thoir a balla chun na luchairt... is faighnich dhith.

0:06:000:06:04

Ribbit. Bhiodh sin math. Ach tha an luchairt fad air falbh -

0:06:040:06:08

ciamar a gheibh mi ann?

0:06:080:06:10

Gheibh thu ann.

0:06:100:06:12

Sgriobaidh sinn bus Rioghail dhut.

0:06:120:06:14

Agus gheibh thu ann gle luath.

0:06:140:06:16

Oh!

0:06:160:06:18

A bheil pailteas paipeir agus peansailean agad?

0:06:180:06:21

Sgriobaidh sinn dealbh.

0:06:210:06:24

Nach sgriob sinn bus.

0:06:240:06:26

Ni sinn na cuibhlichean an toiseach.

0:06:260:06:29

Cleachdaidh sinn loidhnichean cruinn.

0:06:290:06:31

Sgriob te comhla rium...

0:06:310:06:33

Deiseil?

0:06:330:06:35

Lub timcheall...agus timcheall...

0:06:350:06:38

agus air ais chun an toiseach

0:06:380:06:40

airson cearcall a dheanamh.

0:06:400:06:41

Ni sinn t'eile aig an deireadh.

0:06:430:06:45

Cuiridh sinn cearcaill

0:06:480:06:49

bheaga nam broinn.

0:06:490:06:51

Am bus fhein a-nis.

0:06:550:06:57

'S e ceart-chearnach a bhios ann.

0:06:570:06:59

Cleachdaidh sinn loidhnichean direach.

0:06:590:07:02

Tarsainn...

0:07:030:07:05

sios...

0:07:070:07:09

air ais tarsainn...

0:07:110:07:13

agus suas.

0:07:150:07:17

Agus ni sinn uinneagan.

0:07:180:07:20

Tha am bus agamsa gu bhith dearg. De an dath a bhios air an fhear agadsa.

0:07:340:07:39

Sin e. Sin agad bus Rioghail.

0:07:430:07:46

Ribbit! Oh, miorbhaileach.

0:07:470:07:50

Tapadh leibh.

0:07:500:07:51

Bidh mi ann ann am priobadh na sula. Ribbit.

0:07:510:07:54

Haoidh, fuirich rium!

0:07:560:07:58

Ribbit.

0:08:070:08:08

Ohh... Oh... Ah...

0:08:100:08:14

Tha an luchairt alainn.

0:08:140:08:17

Bidh i fhein na broinn! Ribbit.

0:08:170:08:20

Gur math a theid leat.

0:08:200:08:23

'Duilich, a Mhaighstir Losgainn.

0:08:230:08:25

Ach chan fhaigh thu a-steach mur a bi aodach-coimheach ort.

0:08:250:08:29

Aodach-coimheach?

0:08:290:08:30

Direach.

0:08:300:08:32

Mo chreach...

0:08:320:08:33

-Hello, a chairdean. Trobhaidibh a-steach.

-Tapadh leat.

-Yee-haa!

0:08:330:08:38

Haoidh! Fhuair iadsan a-steach. Ribbit.

0:08:380:08:41

Ciamar a bheir mi am balla

0:08:410:08:42

dhan Bhana-phrionnsa mur am faigh mi a-steach?

0:08:420:08:45

Ruchd. Ribbit.

0:08:450:08:46

Ach de seorsa aodaich a chuireas mi orm? Ribbit.

0:08:460:08:49

Chan eil fhios agam, a Lachaidh.

0:08:490:08:52

Chan eil mi ag radh nach fhaigh sinn freagairt ann an seo.

0:08:520:08:55

Feuch am faic thu aodach-coimheach a bhiodh math dha Lachaidh.

0:08:550:08:59

Wow. Tha torr aodaich anns a' bhucas.

0:09:040:09:07

De a chuireas a' chlann orra?

0:09:070:09:10

Tha aodach fear-fanais aig Mata.

0:09:120:09:16

Bidh Sorcha na nighean-cruidh.

0:09:210:09:24

Agus bidh Tomas na Phrionnsa.

0:09:240:09:27

Abair crun snog.

0:09:280:09:30

Crun math do Phrionnsa.

0:09:300:09:34

Am faca tu cail a chuireadh Lachaidh air?

0:09:360:09:39

Chord aodach a' Phrionnsa rium fhin.

0:09:390:09:42

Ribbit, ribbit, ribbit.

0:09:420:09:44

Sgoinneil. Theid thu ann mar Phrionnsa.

0:09:440:09:47

Ribbit. Ach, chan eil crun agam.

0:09:470:09:50

Na gabh dragh. Sgriobaidh sinn crun dhut.

0:09:500:09:54

A bheil pailteas paipeir agus peansailean agad?

0:09:540:09:57

Sgriobaidh sinn dealbh!

0:09:570:09:59

Nach dean sinn crun!

0:09:590:10:02

Deiseil?

0:10:020:10:04

Cleachdaidh sinn loidhne dhireach

0:10:040:10:06

airson am bonn a dheanamh.

0:10:060:10:08

Feumaidh sinn da loidhne

0:10:080:10:10

eile a' dol suas -

0:10:100:10:12

airson nan cliathaichean -

0:10:120:10:13

aon, dha.

0:10:130:10:16

Tha piosan stobach air cruintean.

0:10:160:10:20

Cleachdaidh sinn loidhne bhiorach air an son -

0:10:200:10:23

tarsainn mar sin.

0:10:230:10:25

Sin agad crun.

0:10:260:10:28

Cuiridh sinn seud mor air -

0:10:290:10:32

fear anns a' mheadhan.

0:10:320:10:33

Ni sinn cearcall eile le loidhne chruinn.

0:10:330:10:36

Cuiridh sinn seudan eile air a' mhullach.

0:10:390:10:42

Rinn mise crun or.

0:10:460:10:49

Cuiridh mi dath buidhe air

0:10:490:10:51

agus bidh na seudan dearg mar rubaidhean.

0:10:510:10:54

De na dathan a tha thu a' dol a chleachdadh.

0:10:540:10:58

Sin e. Sin crun alainn.

0:11:030:11:06

Ribbit. Ribbit.

0:11:060:11:08

Ah, tapadh leibhse.

0:11:080:11:10

'S docha gum faigh mi dhan an luchairt a-nis...

0:11:100:11:13

Ribbit, ribbit.

0:11:130:11:15

Oh, tha an t-aodadh-coimheach agad snog.

0:11:150:11:19

Trobhad a-steach.

0:11:190:11:20

Sgoinneil. Tapadh leat. Ribbit.

0:11:200:11:24

Thugainn. Feumaidh sinn seo fhaicinn.

0:11:240:11:27

Ribbit, ribbit.

0:11:340:11:36

Oh, chan eil sgeul

0:11:360:11:38

air a' Bhana-phrionnsa.

0:11:380:11:40

Oh, er... Sin a' Bhana-phrionnsa.

0:11:400:11:43

Oh, 's i th' ann.

0:11:430:11:45

Ruchd.

0:11:450:11:46

Gabh mo leisgeul.

0:11:460:11:48

Ribbit, ribbit.

0:11:480:11:50

Hello, a Bhana-phrionnsa.

0:11:510:11:53

Tha mi a' smaoineachadh gun chaill thu seo.

0:11:530:11:55

Tapadh leat a Mhaighstir Losgainn.

0:11:550:11:57

Haoidh - draoidheachd a bha siud!

0:12:000:12:03

Draoidheachd dha-riribh.

0:12:030:12:05

Sin e!

0:12:050:12:08

Seo a bh' annam mus deach mo chur fo gheasaibh.

0:12:080:12:11

Chan e Lachaidh an Losgann a th' annam - ach am Prionnsa Lachaidh.

0:12:110:12:16

Chur pog na Bana-prionnsa as dhan gheas.

0:12:160:12:20

Chuir. Gu fortannach.

0:12:200:12:23

Gu dearbha!

0:12:230:12:25

Agus seach gu bheil mi na mo Phrionnsa -

0:12:250:12:27

-am faigh mi danns?

-Gheibh.

0:12:270:12:31

Tha mi an dochas gun chuimhnich thu beagan mu dheidhinn a bhith

0:12:310:12:34

na do losgann - tha leumadaich anns an ath dhanns.

0:12:340:12:36

Ni sinn uile beagan leumadaich.

0:12:360:12:39

Seinn oran comhla rinn!

0:12:390:12:41

# Losgann beag uaine,

0:12:430:12:45

# Daonnan a' leum,

0:12:450:12:46

# Leumaidh esan bho ait' gu ait,

0:12:460:12:50

# Lorgaidh e greim,

0:12:500:12:51

# Bidh a' chuileag an cruaidh chas,

0:12:510:12:53

# Nuair a theid a theanga...an sas

0:12:530:12:57

-UILE:

-# Siuthad, can e,

0:12:570:12:58

# Ribbit, ribbit,

0:12:580:13:00

# Siuthad, can e,

0:13:000:13:02

# Ruchd, rac, roc,

0:13:020:13:04

# Siuthad, can e,

0:13:040:13:06

# Ribbit, ribbit,

0:13:060:13:07

# Ionnsaich e mar losgann og

0:13:070:13:11

# Losgann beag uaine, Daonnan a' snamh,

0:13:130:13:16

# Leumaidh e a-steach, Cha bhith e na thamh,

0:13:160:13:20

# Snamh, snamh,

0:13:200:13:22

# Mar a' bhanag,

0:13:220:13:24

# Gheibh e gamag,

0:13:240:13:26

# Snamh, snamh

0:13:260:13:27

-UILE:

-# Siuthad, can e,

0:13:270:13:29

# Ribbit, ribbit,

0:13:290:13:31

# Siuthad, can e,

0:13:310:13:32

# Ruchd, rac, roc,

0:13:320:13:34

# Siuthad, can e,

0:13:340:13:36

# Ribbit, ribbit,

0:13:360:13:38

# Ionnsaich e mar losgann og. #

0:13:380:13:41

Ha-ha! Abair gu robh spors againn.

0:13:410:13:44

Tapadh leat airson do sgrioban.

0:13:440:13:47

Tha an t-am ann airson falbh,

0:13:470:13:48

ach feuch gun till thu gu a dh'aithghearr.

0:13:480:13:51

Cum ort a' sgriobadh.

0:13:510:13:53

-UILE:

-Tioraidh.

0:13:530:13:54

Download Subtitles

SRT

ASS