An Robot/Robot Sgriobag/Get Squiggling


An Robot/Robot

Similar Content

Browse content similar to An Robot/Robot. Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

# Is mise Sgriobag

0:00:040:00:07

# Deilbh ni mi

0:00:070:00:09

# De chu, de chat, de luch

0:00:090:00:12

# Ni mi dealbh sam bith

0:00:120:00:16

# Nach fhaigh thu paipear

0:00:160:00:19

# 'eil peansail nad chroig?

0:00:190:00:21

# Dean dealbh le Sgriobag

0:00:210:00:23

# Bidh tu cho sona ri broig. #

0:00:230:00:27

Dean Dealbh!

0:00:270:00:28

Hello a chairdean, Sgriobag an seo.

0:00:440:00:47

Feuch an tomhais thu de a th' annam.

0:00:500:00:52

Tha mi air mo dheanamh a meatailt.

0:00:520:00:55

Tha mo chorragan meatailt.

0:00:550:00:58

Tha mo ghluinean meatailt.

0:00:580:01:01

Robot a th' annam!

0:01:010:01:03

An sgriob sinn robot dhuinn fhin?

0:01:030:01:06

De seorsa loidhne a ni sinn? Bheir sinn suil.

0:01:060:01:11

Loidhne dhireach a th' innte!

0:01:230:01:26

A bheil pailteas paipeir... agus peansailean agad?

0:01:260:01:31

Tha thid' againn sgriobadh.

0:01:310:01:35

Tha sinn a' dol a sgriobadh robot.

0:01:350:01:37

Cleachdaidh sinn loidhnichean direach. Tha iad sin sgoinneil.

0:01:370:01:42

Sgriob te comhla rinn!

0:01:420:01:45

Feumaidh sinn ceithir loidhnichean direach airson a cheann.

0:01:450:01:49

Cuir do pheansail air a' phaipear.

0:01:490:01:52

Tarsainn, sios, tarsainn agus suas.

0:01:520:01:58

Sin e.

0:01:580:02:01

De mar a chaidh dhut?

0:02:010:02:04

Tarsainn, sios, tarsainn agus suas.

0:02:040:02:11

Sgoinneil.

0:02:110:02:13

Cleachdaidh sinn cearnag eile airson a mhionach.

0:02:130:02:17

Loidhnichean direach airson a ghairdeanan...

0:02:170:02:22

..aon...

0:02:250:02:28

..dha...agus casan.

0:02:310:02:34

Bheir sinn suilean dha - aon, dha.

0:02:410:02:45

Aerial...agus beul.

0:02:470:02:51

Abair robot miorbhaileach. An coinnich sinn ris?

0:02:510:02:56

Can na facail draoidheil comhla rium -

0:02:560:02:59

ordag, sgealbag, gunna fada, mac an aba, ludag -

0:02:590:03:04

thigibh beo gach sgrobag agus lubag.

0:03:040:03:06

Hello. Is mise Raibeart an Robot.

0:03:180:03:22

Hello, a Raibeirt. Is mise Sgriobag.

0:03:220:03:25

Bidh thu cho laidir, 's tu air do dheanamh a meatailt.

0:03:250:03:29

Oh, tha. Agus gu math trang. Tha robotan daonnan trang.

0:03:290:03:34

Tha tri dreuchdan agam. Chan eil math dhomh a bhith fadalach.

0:03:340:03:40

Tha mi a' dol gu Rathad nan Ribheidean.

0:03:400:03:42

An rathad as fhaide a th' aig robotan.

0:03:420:03:44

Na gabh dragh. Cha bhi thu fadalach. Sgriobaidh sinn an rathad dhut.

0:03:440:03:49

A bheil pailteas paipeir agus peansailean agad?

0:03:490:03:53

Sgriobaidh sinn dealbh!

0:03:530:03:56

Ni sinn Rathaid nan Ribheidean. Toisichidh sinn leis a' chabhsair.

0:03:560:04:02

Deiseil? Dean loidhne dhireach.

0:04:020:04:06

Sgriobaidh sinn flataichean robotan a-nis.

0:04:060:04:11

Feumaidh sinn loidhne dhireach fhada a' dol suas

0:04:110:04:15

is te nas giorra aig a' mhullach.

0:04:150:04:18

Agus te fhada eile a' dol sios.

0:04:180:04:22

Ni sinn uinneagan a-nis.

0:04:220:04:25

Tarsainn, sios, tarsainn agus suas.

0:04:250:04:30

Sin aonan.

0:04:300:04:32

Sgriobaidh mi tri eile airson ceithir a dheanamh.

0:04:320:04:36

Ni sinn ceart-chearnach airson an dorais.

0:04:420:04:45

Lamh an dorais a-nis agus bucas litrichean.

0:04:450:04:51

Nach cuir thu dath air na flataichean

0:04:520:04:55

fhads a chuireas mise crioch air an rathad.

0:04:550:04:59

Ni mi obair a-nis. Tha agam ri dhol timcheall an seo le litrichean.

0:05:040:05:09

'S e Robot Puist a th' annam. Uh, oh!

0:05:090:05:12

A bheil do chasan ceart gu leor?

0:05:120:05:15

Um, er! Tha iad caran rag.

0:05:150:05:19

Ach feumaidh mi m' obair a dheanamh.

0:05:190:05:22

Te do Raghnall. Uh, aobh.

0:05:220:05:25

Te do Raonaid. Ah!

0:05:250:05:29

Chan eil thu uabhasach doigheil!

0:05:290:05:32

Chan eil. Er! Tha mo ghairdeanan rag cuideachd.

0:05:320:05:37

Chan eil ach ceithir cheud air fhagail.

0:05:370:05:41

Obh obh. Feumaidh mi a dhol gu obair eile. Tillidh mi an seo.

0:05:410:05:48

'S fhearr dhuinn feuchainn ri a chuideachadh.

0:05:490:05:52

Seo an darna dreuchd agam. Robot butha a th' annam.

0:06:010:06:06

-Feumaidh tu obair a dheanamh anns a' bhad.

-Hello, a Raibeirt.

0:06:060:06:11

Hello. De a tha sibh ag iarraidh an-diugh?

0:06:110:06:14

Deideagan.

0:06:140:06:16

Deideagan. Sin iad - shuas ann an sin.

0:06:160:06:20

Uhhh...uh...uh.

0:06:220:06:25

Tha Raibeart rag an-diugh.

0:06:250:06:28

Chan eil e gu diofar. Gabhaidh mo ghairdean a dheanamh nas fhaide.

0:06:280:06:32

Mo chreach. Tha mo ghairdean fada rag.

0:06:340:06:38

Fuirich ort, am faigh sinn deideagan idir?

0:06:380:06:41

Na gabh dragh. Tha fhios agam de ni sinn.

0:06:410:06:44

-Sgriobaidh sinn rudeigin a chuidicheas Raibeart - aradh.

-Aradh?

0:06:440:06:50

A bheil pailteas paipeir agus peansailean agad?

0:06:500:06:54

Sgriobaidh sinn dealbh! Tha sinn a' dol a dheanamh aradh.

0:06:540:06:59

Cleachdaidh sinn loidhnichean direach.

0:06:590:07:02

Deiseil?

0:07:020:07:04

Sios...agus sios...

0:07:040:07:10

..agus sios...

0:07:110:07:14

agus sios.

0:07:140:07:17

Ceanglaidh sinn na loidhnichean.

0:07:170:07:21

Sin e.

0:07:210:07:24

Ni sinn na piosan air am bi do chasan a' dol le loidhnichean nas giorra -

0:07:240:07:28

's e rangan th'orra.

0:07:280:07:31

Tarsainn, tarsainn, chun a' bhuinn.

0:07:310:07:35

Bidh am fear agamsa uaine. De an dath a bhios air an fhear agadsa?

0:07:390:07:45

Sin agad aradh.

0:07:460:07:49

Oh, tapadh leibh.

0:07:490:07:52

Aobh...aobh...aobh.

0:07:520:07:56

Tha Raibeart bochd a' diosgail gu dona, nach eil?

0:07:570:08:01

Aobh, aobh, aobh. Sin sibh!

0:08:010:08:06

-Tapadh leat.

-Tioraidh.

0:08:060:08:09

Tha an diosgail a bha siud a' ciallachadh gu bheil thu feumach air ola. Gus an gluais thu gu ceart.

0:08:090:08:16

Mo chreach - feumaidh mi toiseachadh air an treas dreuchd agam.

0:08:160:08:21

Cuiridh sinn ola annad an toiseach - cha toir e fada.

0:08:210:08:25

Seo sinn. Seo an t-aite airson ola fhaighinn. Garaids!

0:08:360:08:40

Hello. Is mise Raghnall, an Robot-meacanaig. De tha cearr?

0:08:400:08:46

Hello. 'S e mo charaid a th' ann. Tha e feumach air beagan ola.

0:08:460:08:51

Gle mhath ma-tha. A-steach leat.

0:08:510:08:54

Oh. Tha e dioglach.

0:08:560:08:58

De a tha a' tachairt, a Raghnaill?

0:09:000:09:04

An t-inneal ola agam a th' ann. Gu bhith deiseil.

0:09:040:09:07

Oh. Tha mi a' faireachdainn math. Lan ola.

0:09:070:09:12

Tha! 'S cha bhi thu a' diosgail.

0:09:120:09:16

-Tapadh leatsa.

-Chi mi a-rithist thu.

0:09:160:09:20

Sgoinnel. Ach de an treas dreuchd a th' agad?

0:09:200:09:25

Robot-lollypop a th' annam a bhios a' toirt chloinne tarsainn an rathaid.

0:09:250:09:30

Le pola mor a tha ag radh stad.

0:09:300:09:33

Oh! Hello, a bhalachaibh.

0:09:340:09:37

-Hello.

-An cuidich thu sinn a' dol tarsainn an rathaid?

0:09:370:09:41

Cuidichidh. Sin m' obair.

0:09:410:09:44

Obh obh. Tha an t-uisge ann.

0:09:470:09:49

Obraichidh mise ann an t-side sam bith, a laochain. Tha mi coma.

0:09:490:09:55

Stadaibh!

0:09:560:09:58

Tapadh leat! Tioraidh!

0:09:590:10:01

Faodaidh tu am pola a chur sios a-nis.

0:10:010:10:05

Chan urrainn dhomh. Tha mi rag a-rithist.

0:10:050:10:08

'S e an t-uisge a th' ann! Tha thu a' meirgeadh, a Raibeirt.

0:10:080:10:12

-A' meirgeadh? De tha sin?

-Mar a bhios meatailt a' dol grod is ruadh.

0:10:120:10:17

Fagaidh meirg robot gu math rag.

0:10:170:10:20

Obh obh - agus na th' agam ri dheanamh!

0:10:200:10:24

Na gabh dragh. Bidh rudeigin ann a ghabhas deanamh!

0:10:240:10:28

Chan eil mi ag radh nach fhaigh sinn freagairt ann an seo.

0:10:280:10:31

Feuch am faic thu doigh airson Raibeart a chumail tioram.

0:10:310:10:36

Sin Lucy. Tha fras ann ach tha sgailean-uisge aice.

0:10:410:10:46

Cumaidh sin tioram i.

0:10:460:10:50

Tha e math a bhith a' cluich anns na loin. Splash, splash, splash, splash!

0:10:510:10:57

'S math gu bheil sgailean-uisge aig Lucy.

0:11:000:11:04

Am faca tu cail a chumadh Raibeart tioram.

0:11:070:11:10

Sgailean-uisge. Dh'fhaodainn a bhith a-muigh anns an uisge agus bhithinn tioram. Ach chan eil fear agam.

0:11:100:11:17

De an diofar. Sgriobaidh sinne fear dhut.

0:11:170:11:20

A bheil pailteas paipeir agus peansailean agad?

0:11:200:11:24

Sgriobaidh sinn dealbh! Sgriobaidh sinn sgailean-uisge.

0:11:240:11:30

Ni sinn a' chas an toiseach. Feumaidh sinn loidhnichean direach air a son.

0:11:300:11:35

Deiseil?

0:11:350:11:37

Sios, sios le lub bheag aig a' bhonn.

0:11:370:11:42

Luban beaga a-nis airson bonn an sgailein.

0:11:420:11:47

Is lub mhor airson a' mhullaich.

0:11:470:11:50

Suas, lub timcheall agus sios.

0:11:500:11:54

Agus ni sinn loidhnichean direach anns a' mheadhan.

0:11:540:11:58

Bidh am fear agamsa dearg! De an dath a bhios air an fhear agadsa?

0:12:000:12:04

Sin agad sgailean-uisge.

0:12:060:12:09

Oh, tapadh leibhse!

0:12:090:12:12

Uhhh, ach tha mi cho rag 's nach urrainn dhomh a thogail.

0:12:120:12:17

-Mo chreach.

-Na gabh dragh. Tha canastair ola sonraichte agam.

0:12:170:12:21

Tapadh leat. Chan fhas mi rag a-nis ma thig fras.

0:12:220:12:27

'S urrainn dhomh a bhith an seo fad an latha 's cha chuir an t-side dragh orm is ni mi pailteas obrach.

0:12:270:12:33

Tha sin sgoinneil, a Raibeirt. Am bu chaomh leatsa a bhith na do robot?

0:12:330:12:38

Seinn oran comhla rinn!

0:12:380:12:40

# Is robot mi, is robot mi

0:12:420:12:45

# Gluaisidh mi gun stri sam bith

0:12:450:12:48

# Fhuair mi ola alainn dubh

0:12:480:12:51

# Is gluaisidh mi mo shroin an-diugh

0:12:510:12:55

# Tha mi fius a' dannsadh

0:12:550:12:58

# A' gluasad gun adhsadh

0:12:580:13:00

# Haoidh cha chluinn thu diosg no brag

0:13:000:13:04

# Danns mar robot nach eil rag

0:13:040:13:08

# 'S iomadh sgriutha is 's iomadh bolta

0:13:080:13:11

# A th' ann an robot ionmholta

0:13:110:13:14

# 'S iomadh sgriutha is 's iomadh bolta

0:13:140:13:17

# A th' ann an robot ionmholta

0:13:170:13:22

# Tha mi fius a' dannsadh

0:13:220:13:25

# A' gluasad gun adhsadh

0:13:250:13:27

# Haoidh, cha chluinn thu diosg no brag,

0:13:270:13:31

# Danns mar robot nach eil rag

0:13:310:13:33

# Cha chluinn thu diosg no brag

0:13:330:13:36

# Danns mar robot nach eil rag. #

0:13:360:13:40

Bha spors againn an-diugh.

0:13:400:13:44

Tapadh leat airson do sgrioban. Tha an t-am ann airson falbh,

0:13:440:13:48

ach feuch gun till thu gu a dh'aithghearr. Cum ort a' sgriobadh.

0:13:480:13:52

Tioraidh.

0:13:520:13:54

Download Subtitles

SRT

ASS