Am Partan/Crab Sgriobag/Get Squiggling


Am Partan/Crab

Similar Content

Browse content similar to Am Partan/Crab. Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

# Is mise Sgriobag

0:00:040:00:06

# Deilbh ni mi

0:00:070:00:09

# De chu

0:00:090:00:10

# De chat

0:00:100:00:12

# De luch

0:00:120:00:12

# Ni mi dealbh sam bith

0:00:130:00:16

# Nach fhaigh thu paipear

0:00:160:00:19

# 'Eil peansail nad chroig?

0:00:190:00:21

# Dean dealbh le Sgriobag

0:00:210:00:24

# Bidh tu cho sona ri broig

0:00:240:00:27

# Dean Dealbh! #

0:00:270:00:28

Hello a chairdean, Sgriobag an seo.

0:00:440:00:48

A bheil beachd agad de th' annam.

0:00:490:00:51

Tha mi a' coiseachd gu mo chliathaich...

0:00:510:00:54

Agus seall!

0:00:540:00:56

Tha inean mora orm! Bid! Bid!

0:00:560:00:59

'S e partan a th' annam! An sgriob sinn partan dhuinn fhin?

0:01:000:01:04

De seorsa loidhne a ni sinn? Nach toir sinn suil...

0:01:040:01:09

Loidhne chruinn a th' innte!

0:01:210:01:23

A bheil pailteas paipeir agus peansailean agad?

0:01:240:01:28

Tha thid' againn sgriobadh.

0:01:280:01:31

Nach sgriob sinn partan.

0:01:310:01:34

Feumaidh sinn loidhne chruinn airson sin.

0:01:340:01:37

Is toigh leam feadhainn chruinn. Sgriob te comhla rium!

0:01:370:01:41

Cuir do pheansail air a' phaipear.

0:01:420:01:44

Toisichidh sinn le slige a' phartain.

0:01:460:01:48

Timcheall agus air ais chun an toiseach.

0:01:480:01:54

De mar a chaidh dhut?

0:01:550:01:57

Timcheall agus timcheall agus air ais chun an toiseach.

0:01:570:02:03

Cuiridh sinn patran oirre gus am bi

0:02:050:02:07

i a' coimhead nas coltaiche ri slige.

0:02:070:02:09

Sin slige a' phartain.

0:02:120:02:13

Feumaidh sinn loidhne chruinn a-nis airson ceann a' phartain.

0:02:140:02:18

Da shuil agus beul doigheil.

0:02:200:02:24

Mu dheireadh, ni sinn na h-inean.

0:02:240:02:26

Feumaidh sinn loidhnichean direach an toiseach...aon,

0:02:280:02:31

dha.

0:02:340:02:36

Am pairt a bhios a' bideadh a-nis -

0:02:360:02:38

cleachdaidh sinn loidhne lubach agus loidhne dhireach tarsainn.

0:02:380:02:44

Loidhne lubach agus te dhireach tarsainn.

0:02:460:02:50

Agus a-rithist.

0:02:520:02:53

Bheir sinn casan dha a-nis.

0:02:580:03:00

Aon, dha, tri, ceithir.

0:03:010:03:04

'S e partan tuathal a th' ann.

0:03:040:03:07

An coinnich sinn ris?

0:03:070:03:09

Can na facail draoidheil comhla rium -

0:03:090:03:12

ordag, sgealbag, gunna fada, mac an aba, ludag -

0:03:120:03:15

thigibh beo, gach sgrobag agus lubag.

0:03:150:03:18

Hello. Is mise Padraig!

0:03:320:03:34

Hello, a Phadraig. Is mise Sgriobag.

0:03:340:03:38

Tha do shlige garbh snog.

0:03:380:03:40

-Er...

-STRUGGLES

0:03:400:03:44

tha...ach tha i... ro bheag dhomh a-nis!

0:03:440:03:47

Bha i ga mo fhreagairt gus na dh'fhas mi...mor.

0:03:470:03:50

Obh obh.

0:03:500:03:52

Mmm! Bidh partanan tuathal a' fas ro mhor airson an dachannan.

0:03:520:03:57

Feumaidh mi dachaigh ur fhaighinn!

0:03:570:04:00

Cuidichidh sinne thu.

0:04:000:04:02

Chan eil mi ag radh nach fhaigh sinn dachaigh ur dhut air an traigh.

0:04:020:04:06

Ohh, 's docha.

0:04:060:04:07

A bheil pailteas paipeir agus peansailean agad?

0:04:070:04:10

Sgriobaidh sinn dealbh!

0:04:100:04:13

Nach sgriob sinn traigh comhla.

0:04:130:04:15

Feumaidh sinn loidhne chruinn a-rithist - airson na greine.

0:04:150:04:19

Deiseil?

0:04:200:04:21

Lub timcheall...agus timcheall... agus air ais chun toisich.

0:04:210:04:27

Sin e. Ni sinn loidhne dhireach airson na traghad.

0:04:270:04:31

Agus te lubach airson na mara.

0:04:340:04:38

Nach dean thu a' ghrian buidhe a-nis,

0:04:410:04:43

agus dh'fhaodadh tu adhar alainn gorm a sgriobadh!

0:04:430:04:46

Oh! Traigh shnog... Ach chan eil sgeul air dachaigh ur dhomhsa.

0:04:510:04:56

Bidh rudeigin ann.

0:04:560:04:58

Oh, hello, a roin bhig! 'S caomh leamdo bhannan-gairdein!

0:04:580:05:03

-Tha iad snog.

-Tapadh leibh.

0:05:030:05:06

Ach cha bhi feum agam orra tuilleadh.

0:05:060:05:08

Fhuair mi tro na deuchainnean agam uile...

0:05:080:05:11

Agus 's urrainn dhomh snamh as an aonais anis.

0:05:110:05:14

Meal do naidheachd.

0:05:140:05:16

Direach! A Phadraig, tha an taobh astaigh aca coltach ri do shlige.

0:05:160:05:22

Uill, thoir leat fear, ma thogras tu.

0:05:220:05:26

Tha mise a' dol a shnamh.

0:05:260:05:28

-Tioraidh!

-Tioraidh!

0:05:280:05:30

Feuch a bheil e ga do fhreagairt.

0:05:300:05:32

Chan eil mi airson gu faic duine mi lomnochd.

0:05:320:05:36

An tug thu do shlige dhiot fhathast?

0:05:420:05:44

O! O!

0:05:440:05:47

Aaaaaaah!

0:05:470:05:49

Tha sin a' coimhead math.

0:05:490:05:51

A bheil? Oh, tha e cho cumhfhurtail cuideachd!

0:05:510:05:55

Tha torr a bharrachd rum agam a-nis!

0:05:550:05:58

Cha leig mi a leas ach a gluasad beagan.

0:05:580:06:01

Bi faiceallach, a Phadraig. Tha d' inean cho geur.

0:06:010:06:05

-Aaaargh!

-Aaaargh!

0:06:060:06:08

Hun! Tha a h-uile duine a' faicinn modhrathais!

0:06:080:06:12

Thugainn. 'S docha gu lorg sinn dachaigh ur eile dhut.

0:06:170:06:21

Wow, seall - cail ach grian is gainmheach. Fear alainn.

0:06:310:06:37

Tha.

0:06:370:06:39

Ach tha mise fhathast feumach air dachaigh.

0:06:390:06:41

'S cha dean thu taigh a gainmheach, an dean?

0:06:410:06:44

Er! 'S docha gun dean!

0:06:440:06:46

Ma dh'fhuiricheas tu ann an caisteal gainmhich.

0:06:460:06:50

Caisteal gainmhich.

0:06:500:06:52

Direach. Agus faodaidh sinn fear a sgriobadh dhut.

0:06:520:06:55

A bheil pailteas paipeir agus peansailean agad?

0:06:550:06:59

Sgriobaidh sinn dealbh!

0:06:590:07:01

Sgriobaidh sinn cairteal gainmhich comhla!

0:07:010:07:04

Toisichidh sinn aig a' mhullach.

0:07:040:07:06

Feumaidh sinn loidhne chruinn a-rithist.

0:07:060:07:09

Deiseil?

0:07:090:07:11

Lub timcheall...

0:07:110:07:14

agus timcheall...

0:07:140:07:18

agus air ais chun toiseach. Sgoinneil.

0:07:180:07:21

Feumaidh sinn loidhnichean direach airson cliathaichean a' chaisteil.

0:07:210:07:25

Aon, dha.

0:07:250:07:28

Agus loidhne lubach aig a' bhonn.

0:07:300:07:33

Loidhne lubach airson an dorais...

0:07:350:07:38

..agus post air a' mhullach airson na brataich.

0:07:400:07:43

Sin agad tri-chearnag.

0:07:430:07:46

Sin e. Tha e deanta.

0:07:460:07:48

Nach cuir thu dath air a' chaisteal ghainmhich.

0:07:480:07:51

Bidh am fear agamsa buidhe.

0:07:510:07:54

De an dath a tha thusa a'dol a chleachdadh?

0:07:540:07:57

Sin sinn a-nis. Caisteal gainmhich alainn.

0:08:000:08:03

Oh, tapadh leibhse.

0:08:030:08:06

Ahh, math fhein. Tha e miorbhaileach.

0:08:110:08:15

Agus tha sealladh breagha agad cuideachd.

0:08:150:08:17

Tha e sin. A' mhuir - air an stairsich agam.

0:08:170:08:20

Is deagh thoigh leam fuaim nan tonn. Cho fads nach eil iad ro mhor.

0:08:200:08:25

De? Mar am fear sin?

0:08:250:08:28

Thoir an aire!

0:08:280:08:30

De? Mo chreach!

0:08:300:08:33

Aaaaah!

0:08:350:08:37

A Phadraig!? A bheil thu ceart gu leor?

0:08:410:08:43

Obh obh!

0:08:430:08:46

Tapadh leibhse.

0:08:460:08:48

Ach, chan urrainn dhomh fuireach ann an taigh

0:08:480:08:51

a thig a sguabadh air falbh le tonn!

0:08:510:08:53

Oh!

0:08:530:08:55

Lorgaidh sinne dachaigh ur. Thugainn!

0:08:550:08:58

Aaark! Hello, a Phadraig!

0:09:090:09:11

Bha sinn a' smaoineachadh gun cordadh reoiteag ris.

0:09:110:09:14

Aaark! Reoiteag do Phartan Bronach.

0:09:140:09:17

Tha sin agam. Aaarkk!

0:09:170:09:20

Teoclaid shona, le liomaid dhoigheil.

0:09:200:09:23

Aaarkk! Sin thu, a Phadraig. Dall ort'.

0:09:230:09:26

'Faireachdainn nas fhearr?

0:09:280:09:29

Mmmm! Beagan.

0:09:290:09:31

Mmm. Tha an reoiteag a' toirt togail mor dhomh!

0:09:310:09:36

Mmm! Math! Mmm!

0:09:360:09:38

A Phadraig, tha an con sin gle choltach ri do shlige.

0:09:380:09:42

Ach, nas motha.

0:09:420:09:45

Oh, tha thu ceart! Dh'fhaodainn fuireach ann!

0:09:450:09:48

Fuirich an seo.

0:09:480:09:50

-Ahhh. Oh, tha e comhfhurtail.

-Sgoinneil!

0:09:530:09:56

B' fhearr leam gu robh reoiteag agam air fhagail!

0:09:580:10:01

Uill, cha dean greim beag cron!

0:10:010:10:04

Mmmm!

0:10:040:10:06

Oh, gabhaidh mi rud beag biodach eile. Mmm!

0:10:060:10:10

Uh, a Phadraig - air do shocair.

0:10:100:10:12

Mmmm! Alainn!

0:10:120:10:15

Mmm! Aaah!

0:10:150:10:18

Haoidh, a Phadraig! Drathais shnog!

0:10:180:10:22

De?

0:10:220:10:24

Aaaah!

0:10:240:10:26

Oh, feumaidh mi direach gabhail ris nach fhaigh mi dachaigh ur gu brath.

0:10:290:10:35

Na gabh dragh, a Phadraig.

0:10:350:10:37

'S docha gu faigh sinn freagairt ann an seo.

0:10:370:10:40

Feuch am faic thu dachaigh ur do Phadraig?

0:10:400:10:43

Tha Mairi agus Murchadh

0:10:480:10:50

a' cruinneachadh shligean air an traigh.

0:10:500:10:53

'S e te mhor a tha sin.

0:10:540:10:56

Tha iad gan cur ann am peile.

0:10:590:11:01

Tha gach seorsa ann -

0:11:030:11:06

feadhainn bheaga,

0:11:070:11:10

feadhainn a tha meadhanach mor

0:11:100:11:12

agus feadhainn mhora.

0:11:120:11:14

Bha sligean dhan a h-uile meud an siud, nach robh?

0:11:190:11:23

Dh'fhaodainn fuireach ann an slige te nas motha.

0:11:230:11:27

-Dh'fhaodadh.

-A Sgriobag. Tha sin sgoinneil.

0:11:270:11:31

Ach chan eil sligean mora an aite sam bith A bheil?

0:11:310:11:35

Chan eil.

0:11:360:11:37

Ah!

0:11:370:11:39

Sgriobaidh sinn slige dhut.

0:11:390:11:41

A bheil pailteas paipeir agus peansailean agad?

0:11:410:11:45

Sgriobaidh sinn dealbh.

0:11:450:11:47

Sgriobaidh sinn slige mhor.

0:11:470:11:50

Cleachdaidh sinn loidhne lubach arithist.

0:11:500:11:54

Deiseil?

0:11:540:11:55

Lub timcheall...

0:11:550:11:57

agus timcheall...

0:11:570:11:59

agus air ais chun toiseach!

0:11:590:12:01

Sin e.

0:12:010:12:03

Cuiridh sinn crioch air an t-slige.

0:12:030:12:05

Ni sinn loidhnichean lubach os cionn sin.

0:12:050:12:08

Aon,

0:12:080:12:10

dha,

0:12:100:12:12

tri.

0:12:140:12:15

Bidh an te agamsa uaine.

0:12:160:12:19

De an dath a bhios air an te agadsa?

0:12:190:12:22

Sin e. Tha ar slige deiseil!

0:12:250:12:28

Tapadh leibhse!

0:12:280:12:30

Tha gu leor rum aig Padraig na shlige a-nis.

0:12:300:12:34

Nach gluais sinn uile coltach ri partan?

0:12:340:12:38

Seinn comhla rinn.

0:12:380:12:40

# Partan beag Partan beag

0:12:440:12:48

# Partan beag doigheil

0:12:480:12:50

# Bidh mi a' bideadh 's ag ithe 'S a danns gu h-ordail

0:12:500:12:54

# Na mo dhachaigh fhin aig a' mhuir

0:12:540:12:57

# Bidh mi a' danns an sin gun sgur

0:12:570:13:01

# Tha mo shlige cho leomach

0:13:010:13:04

# 'S chan eil mise a-nis bronach

0:13:040:13:08

# Tha mi cho sona fad na h-uine

0:13:080:13:12

# Partan beag air bheag churam

0:13:120:13:15

# Partan beag Partan beag

0:13:160:13:20

# Partan beag doigheil

0:13:200:13:23

# Bidh mi a' bideadh 's ag ithe 'S a danns gu h-ordail

0:13:230:13:27

# Na mo dhachaigh fhin aig a' mhuir

0:13:270:13:30

# Bidh mi a' danns an sin gun sgur

0:13:300:13:33

# Na mo dhachaigh fhin aig a' mhuir. #

0:13:330:13:40

Nach robh siud math.

0:13:420:13:43

Tapadh leat airson do sgrioban.

0:13:430:13:46

Tha an t-am ann airson falbh, ach feuch gun till thu gu Dean Dealbh.

0:13:460:13:50

Cum ort a' sgriobadh. Tioraidh!

0:13:500:13:54

Subtitles by Red Bee Media Ltd

0:14:000:14:03

Download Subtitles

SRT

ASS