Am Fuamhaire (Giant) Sgriobag/Get Squiggling


Am Fuamhaire (Giant)

Similar Content

Browse content similar to Am Fuamhaire (Giant). Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

# Is mise Sgriobag

0:00:040:00:07

# Deilbh ni mi

0:00:070:00:09

# De chu

0:00:090:00:10

# de chat

0:00:100:00:11

# de luch

0:00:110:00:13

# Ni mi dealbh sam bith

0:00:130:00:16

# Nach fhaigh thu paipear,

0:00:160:00:19

# 'eil peansail nad chroig?

0:00:190:00:21

# Dean dealbh le Sgriobag

0:00:210:00:23

# Bidh tu cho sona ri broig.

0:00:230:00:27

Dean Dealbh!

0:00:270:00:30

Hello a chairdean, Sgriobag an seo.

0:00:430:00:46

Oh! Oh! Oh!

0:00:460:00:49

Wow! Abair ceumannan an siud!

0:00:490:00:53

Ha! Ha ! Tha casan mora air cuideigin!

0:00:530:00:57

An sgriob sinn iad gus am faigh sinn a-mach co th' ann?

0:00:570:01:01

De seorsa loidhne a ni sinn. Bheir sinn suil.

0:01:010:01:05

Loidhne chnapach a th' innte.

0:01:170:01:21

A bheil pailteas paipeir

0:01:210:01:23

agus peansailean agad?

0:01:230:01:25

Tha thid' againn sgriobadh.

0:01:250:01:28

Toisichidh sinn le ordagan te dhe na casan.

0:01:280:01:32

Feumaidh sinn loidhne chnapach.

0:01:320:01:35

Tha iad math fhein. Sgriob te comhla rium!

0:01:350:01:39

Cuir do pheansail air a' phaipeir.

0:01:390:01:42

Coig cnapan - airson coig ordagan.

0:01:420:01:45

Suas agus timcheall... suas agus timcheall...

0:01:450:01:49

suas agus timcheall... suas agus timcheall...

0:01:500:01:54

agus suas agus timcheall!

0:01:540:01:56

Co ris a tha do loidhne coltach?

0:01:560:01:59

Suas agus timcheall...

0:01:590:02:01

suas agus timcheall... suas agus timcheall...

0:02:010:02:06

suas agus timcheall...

0:02:060:02:08

agus suas agus timcheall!

0:02:080:02:10

An corr dhen chois a-nise.

0:02:100:02:12

Tarsainn... agus suas.

0:02:120:02:18

Mu dheireadh - cas mhor fhada...

0:02:180:02:21

Nach cuir thu dath oirre, fhads a sgriobas mi t' eile.

0:02:250:02:29

'S e da chois mhoir a tha seo. An duil co leis a tha iad?

0:02:330:02:38

Can na facail draoidheil comhla rium,

0:02:380:02:41

ordag, sgealbag, gunna fada, mac an aba, ludag - thigibh beo gach

0:02:410:02:45

sgrobag agus lubag.

0:02:450:02:48

Hello, shios an sin.

0:03:050:03:08

Is mise Una.

0:03:080:03:10

Math coinneachadh riut, Una. Is mise Sgriobag.

0:03:100:03:14

Bhiodh e math a bhith cho ard riut.

0:03:140:03:17

Oh, Una, de tha cearr?

0:03:240:03:28

Chan eil e math idir a bhith nad fhuamhaire.

0:03:290:03:32

Bu choir dhut mo dhachaigh fhaicinn-

0:03:320:03:36

rum-cluich lan dheideagan.

0:03:360:03:39

Rum-cluiche lan dheideagan. Tha sin sgoinneil! Nach eil?

0:03:390:03:45

Bhiodh e math fhaicinn.

0:03:450:03:47

A bheil pailteas paipeir agus peansailean agad?

0:03:470:03:51

Sgriobaidh sinn dealbh! Sgriobaidh sinn te de dheideagan Una.

0:03:510:03:57

De mu dheidhinn car? Feumaidh sinn loidhne chnapach.

0:03:570:04:00

Deiseil?

0:04:020:04:04

Aon chnap, suas tarsainn agus timcheall...

0:04:040:04:11

cnap nas motha timcheall agus sios,

0:04:110:04:17

agus cnap nas lugha timcheall agus sios.

0:04:170:04:23

Ni sinn loidhne dhireach gu h-iosal.

0:04:230:04:28

Sin e - cruth a' chair

0:04:280:04:31

Da loidhne lubach airson nan cuibhlichean -

0:04:310:04:35

aon...dha.

0:04:350:04:41

Loidhnichean direach airson uinneagan -

0:04:410:04:45

te aig an toiseach is te aig an deireadh.

0:04:450:04:51

Bruumm, bruumm, bruumm -

0:04:510:04:54

abair car beag snog.

0:04:540:04:57

Cuir thusa dath air, fhads a bhios mise a' cuir crioch air rum Una.

0:04:570:05:01

Sin mo rum-cluichdfd

0:05:060:05:08

Tha e alainn, Una. Tha torr dheideagan agad.

0:05:080:05:12

-Tha.

-De tha cearr a-reist?

0:05:120:05:16

Uill, thoir suil timcheall.

0:05:160:05:19

-Chan eil duine ann a chluicheas comhla rium.

-Oh, seadh.

0:05:190:05:23

Bhiodh gu leor chloinne ag iarraidh cluich comhla riut.

0:05:230:05:27

Chan eil. Chan eil leanabh sa bhaile a' tighinn an seo.

0:05:270:05:30

Seadh? Uill, nach tig sinn ann gu faic sinn.

0:05:300:05:35

-Seall! Tha clann ann an seo.

-Oohh!

0:05:480:05:53

Fuirichibh! Tha i direach airson cluich.

0:05:530:05:55

Seall - tha eagal orra romham.

0:05:580:06:00

Nam biodh iad comhla riut airson greis,

0:06:000:06:03

thuigeadh iad gu bheil thu snog.

0:06:030:06:06

Tha e agam. Bheir sinn cuireadh dhaibh gu picnig!

0:06:060:06:10

Oh, bheir gu dearbha!

0:06:100:06:13

Ha! Ha! Ha!

0:06:140:06:18

Cleachd mo neapraig mar phlaide phicnig!

0:06:180:06:21

-Oh...oh!

-Sin sinn.

0:06:210:06:25

Oh, ach, chan eil biadh sam bith againn airson a' phicnic.

0:06:250:06:28

Na gabh dragh. Sgriobaidh sinn biadh!

0:06:280:06:32

A bheil pailteas paipeir agus peansailean agad.

0:06:320:06:36

Sgriobaidh sinn dealbh! Sgriobaidh sinn a-nis ceic mhor.

0:06:360:06:42

Cuimhnich air an loidhne chnapach.

0:06:420:06:45

Sgriobaidh sinn t'eile airson mullach na ceice.

0:06:450:06:48

Deiseil?

0:06:480:06:51

Suas agus sios, suas agus sios

0:06:510:06:56

agus tarsainn a' mhullaich airson lub mhor a dheanamh.

0:06:560:07:02

Sin comhdach siucrach na ceice. Gle mhath.

0:07:020:07:05

Feumaidh sinn loidhnichean direach airson a' chorr dhith.

0:07:050:07:09

Dha airson nan cliathaichean...

0:07:090:07:12

agus t' eile aig a' bhonn.

0:07:120:07:15

Mu dheireadh, tha siris chruinn a' dol air a' mhullach.

0:07:150:07:19

De an dath a bhios air do chomhdach siucrach?

0:07:220:07:25

Cuir dath geal air, fhads a chuireas mi crioch air a' bhiadh.

0:07:250:07:29

Sin e. Nach eil sin a' coimhead blasta?

0:07:330:07:35

Oh, tapadh leibhse. Abair gun cord seo riutha!

0:07:380:07:42

CHATTERING>

0:07:420:07:43

Tha iad a' tighinn. Theid mi air falach...

0:07:430:07:46

Hello, a chlann. Is mise Sgriobag.

0:07:520:07:54

Hello, a Sgriobag. Oh seall- picnig!

0:07:540:08:00

Tha a h-uile cail cho mor!

0:08:000:08:02

Oh...tha an t-ubhal seo cho mor ri mo cheann.

0:08:040:08:09

Tha an slaman-milis coltach ri caisteal mor.

0:08:090:08:13

Tha na roilichean coltach ri cuiseanan.

0:08:150:08:18

Ach torr nas blasta.

0:08:210:08:23

Ha! Ha! Ach co a dh'fhag am biadh an seo?

0:08:230:08:26

Ha! Ha! Tiodhlac bhuamsa a th' ann!

0:08:290:08:32

Oohh!

0:08:330:08:35

Fuirichibh! Tha Una direach airson picnig a ghabhail comhla ribh.

0:08:350:08:40

Aw. Tha mi fhathast a' cur an eagail orra.

0:08:400:08:43

-Bidh geam ann a dh'fhaodadh iad a chluich comhla riut.

-Ach de?

0:08:430:08:48

'S docha gu faigh sinn freagairt ann an seo...

0:08:480:08:52

Tha paircean-cluich cho math.

0:08:550:08:57

Faodaidh tu a dhol air na dreallagan agus na sleamhnagan.

0:08:570:09:02

Suas chun a' mhullaich...

0:09:020:09:06

agus sios le fruis.

0:09:090:09:14

Whee!

0:09:140:09:17

Seo mi a' tighinn. Whee!

0:09:190:09:23

Bha e a' coimhead coltach ris gun robh spors aca.

0:09:270:09:30

Bu chaomh leam a dhol air dreallag no sleamhnag, ach tha mi ro mhor!

0:09:300:09:35

Una bhochd... Fuirich! Smaoinich mi air rudeigin!

0:09:350:09:38

An t-sleamhnag!

0:09:380:09:40

Sgriobaidh sinn sleamhnag mhor chnapach.

0:09:400:09:44

Cleachdaidh sinn loidhne chnapach a-rithist.

0:09:440:09:47

A bheil pailteas paipeir agus peansailean agad?

0:09:470:09:51

Sgriobaidh sinn dealbh. Toisichidh sinn le mullach na sleamhnaig.

0:09:510:09:55

Deiseil?

0:09:550:09:58

Timcheall agus sios, timcheall agus sios,

0:09:580:10:02

timcheall agus sios... chun a' bhuinn.

0:10:020:10:07

Sin far an teid thu sios.

0:10:070:10:10

Ni sinn loidhnichean direach a-nis.

0:10:100:10:13

An seo...

0:10:130:10:15

An seo...

0:10:160:10:18

An seo...

0:10:220:10:24

Agus an seo.

0:10:260:10:28

Bidh an te agamsa buidhe. De an dath a bhios air an te agadsa?

0:10:300:10:36

Sin e! Aon shleamhnag chnapach!

0:10:380:10:42

Oh... Uh... abair sleamhnag shnog.

0:10:430:10:47

Tapadh leibhse. Ach, nach bi eagal air a' chloinn romham fhathast?

0:10:470:10:52

Ha! Ha! Fuirich gu' faic thu! Thugainn.

0:10:520:10:55

Oh! Seo a' chlann. Theid mi air falach.

0:11:150:11:18

Hello, a Sgriobag. Wow! Sleamhnag!

0:11:220:11:26

Ach chan eil aradh ann. Ciamar a gheibh mi an airde?

0:11:280:11:31

Gu furasta! Togaidh mo charaid an airde thu.

0:11:310:11:35

Co tha mor gu leor airson sin a dheanamh?

0:11:350:11:37

Seallaidh mi dhuibh, ma gheallas sibh nach gabh sibh an t-eagal.

0:11:370:11:42

Gle mhath ma-tha.

0:11:420:11:43

Una!

0:11:430:11:46

-Hello.

-Ooohh!

0:11:460:11:48

Ooohh!

0:11:480:11:50

Um... an cuir thu an airde air an tsleamhnaig mi?

0:11:520:11:56

Cuiridh!

0:11:560:11:58

Oh!

0:12:010:12:03

Wheeeeeeeeeeeeeee!

0:12:030:12:06

Ha! Ha! Tha sin a' coimhead math!

0:12:060:12:08

Tha, a Sgriobag. Tha e miorbhaileach!

0:12:080:12:12

Hello... a bheil sibhse ag iarraidh oirre?

0:12:140:12:17

BOTH: Bhiodh sin math.

0:12:170:12:19

-Wheee!!

-Wheee!!

-Wheee!!

0:12:230:12:27

Seall air an sin -

0:12:270:12:29

na th' aig Una de charaidean ura a-nis!

0:12:290:12:32

Tha e math a bhith mor mu dheireadh thall!

0:12:320:12:36

'S urrainn dhuinn uile a bhith mor.

0:12:360:12:38

Seinn oran comhla rium!

0:12:380:12:40

# Ged a bhiodh abhainn mor,

0:12:430:12:45

leumadh tu tarsainn,

0:12:450:12:46

# Chi thu an duthaich fad is farsaing... fuamhaire a th' annad!

0:12:460:12:52

# Fuamhaire a th' annad!

0:12:520:12:55

# Ni thu beuc an aite srann, Theid taigh air chrith 's tu ann.

0:12:550:12:59

# Fuamhaire mor a th' annad.

0:12:590:13:02

# Bi nad fhuamhaire, le casan a tha biasteil,

0:13:020:13:05

# Lub sios is can hello ri daoine beag gu hiosal.

0:13:050:13:08

# Fuamhaire a th' annad!

0:13:080:13:11

# Fuamhaire a th' annad!

0:13:110:13:14

# Ni thu beuc an aite srann, heid taigh air chrith 's tu ann.

0:13:140:13:18

# Fuamhaire mor a th' annad.

0:13:180:13:20

-# Fuamhaire a th' annad!

-Oooh, bap, bow

0:13:270:13:30

-# Fuamhaire a th' annad!

-Oooh, bap, bow

0:13:300:13:32

# Ni thu beuc an aite srann, Theid taigh air chrith 's tu ann,

0:13:320:13:36

# Fuamhaire mor a th' annad. #

0:13:360:13:40

Ha! Ha! Bha splaoid mhor againn an-diugh.

0:13:400:13:43

Tapadh leat airson do sgrioban.

0:13:430:13:45

Tha an t-am ann airson falbh, ach feuch gun till thu a dh'aithghearr.

0:13:450:13:50

Cum ort a' sgriobadh.

0:13:500:13:52

Tioraidh!

0:13:520:13:54

Subtitles by Sean Welsh Red Bee Media Ltd

0:13:540:13:58

E-mail [email protected]

0:13:580:14:01

Download Subtitles

SRT

ASS