An Geàrr agus an Sligeanach (Hare and Tortoise) Sgriobag/Get Squiggling


An Geàrr agus an Sligeanach (Hare and Tortoise)

Similar Content

Browse content similar to An Geàrr agus an Sligeanach (Hare and Tortoise). Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

# Is mise Sgriobag

0:00:040:00:06

# Deilbh ni mi

0:00:060:00:08

# De chu, de chat, de luch

0:00:080:00:12

# Ni mi dealbh sam bith

0:00:120:00:15

# Nach fhaigh thu paipear

0:00:150:00:18

# 'eil peansail nad chroig?

0:00:180:00:21

# Dean dealbh le Sgriobag

0:00:210:00:24

# Bidh tu cho sona ri broig. #

0:00:240:00:26

ALL: Dean Dealbh!

0:00:260:00:29

Hello, a chairdean, Sgriobag an seo.

0:00:440:00:46

A bheil beachd agad de a th' annamsa an diugh?

0:00:490:00:52

Tha mi slaodach is socair.

0:00:520:00:56

Agus tha mi a' giulain mo dhachaigh...

0:00:560:01:02

air mo dhruim. Sligeanach a th' annam!

0:01:020:01:07

An sgriob sinn sligeanach dhuinn fhin?

0:01:070:01:10

De seorsa loidhne a ni sinn? Bheir sinn suil...

0:01:100:01:15

Loidhne lubach a th' innte.

0:01:270:01:30

A bheil pailteas paipeir...

0:01:300:01:33

agus peansailean agad?

0:01:330:01:36

Tha thid' againn sgriobadh!

0:01:360:01:38

Sgriobaidh sinn slige an t-sligeanaich.

0:01:380:01:42

Cleachdaidh sinn loidhne lubach. Tha iad fear sgoinneil!

0:01:420:01:46

Sgriob te comhla rium...

0:01:460:01:48

Cuir do pheansail air a' phaipear. Deiseil?

0:01:500:01:54

Suas...lub timcheall...agus sios.

0:01:540:01:59

De mar a chaidh dhut?

0:01:590:02:02

Suas...lub timcheall...agus sios.

0:02:020:02:07

Sin mullach slige an t-sligeanaich.

0:02:070:02:10

Ni sinn loidhne dhireach aig a' bhonn.

0:02:100:02:13

Tarsainn agus stad. Gle mhath.

0:02:130:02:18

Cleachd loidhnichean lubach eile airson patran

0:02:180:02:22

a dheanamh air an t-slige.

0:02:220:02:24

Sgriobaidh sinn a cheann... le da shuil -

0:02:310:02:37

aon, dha. Agus beul doigheil.

0:02:370:02:44

Feumaidh e casan cuideachd...

0:02:440:02:49

agus earball beag stobach.

0:02:520:02:54

Math fhein. Tha an sligeanach sonraichte!

0:02:540:02:59

An coinnich sinn ris?

0:02:590:03:00

Can na facail draoidheil comhla rium -

0:03:000:03:03

ordag, sgealbag, gunna fada, mac an aba, ludag -

0:03:030:03:06

thigibh beo gach sgrobag agus lubag.

0:03:060:03:10

Hello, a charaid. Is mise Seonaidh an Sligeanach.

0:03:220:03:26

Math coinneachadh riut, a Sheonaidh. Is mise Sgriobag.

0:03:260:03:31

Math coinneachadh riutsa cuideachd.

0:03:310:03:33

Ach chan urrainn dhomh stad airson bruidhinn riut.

0:03:330:03:36

Tha mi a' gabhail pairt ann an reis chudromach an-diugh.

0:03:360:03:39

Oh! A bheil thu ag iarraidh oirnn toiseach na reise a sgriobadh.

0:03:390:03:43

An Gearr agus an Sligeanach Uill,

0:03:430:03:44

gheibhinn ann na bu luaithe an uair sin. Tapadh leat.

0:03:440:03:47

'S e do bheatha. A bheil pailteas paipeir agus peansailean agad?

0:03:470:03:52

Sgriobaidh sinn dealbh.

0:03:520:03:56

Nach sgriob sinn rathad air am bi Seonaidh a' ruith.

0:03:560:04:00

Feumaidh sinn loidhne lubach. Deiseil?

0:04:000:04:03

Lub suas agus sios, suas agus sios.

0:04:050:04:10

Nise, dean an taobh eile dhan rathad.

0:04:120:04:15

Loidhne lubach a-rithist...

0:04:150:04:17

Aon rud eile - loidhne dhireach tarsainn an rathaid.

0:04:190:04:23

Seo loidhne toiseachaidh na reise.

0:04:230:04:26

Nach cuir thusa dath air an rathad, fhads a bhios mise

0:04:260:04:29

a' deanamh an corr dhen chursa.

0:04:290:04:32

Sin e.

0:04:350:04:37

An taobh-sa.

0:04:370:04:39

Oh, tapadh leibhse.

0:04:420:04:44

Cait a bheil an duine a bhios a' ruith nam aghaidh?

0:04:440:04:47

Seo mi - Gordan an Gearr. Ruithidh mise 'ille bho mhoch gu dubh.

0:04:470:04:53

Co eile ach esan -

0:04:530:04:55

Gordan an Gearr.

0:04:550:04:57

Tha e a' buannachadh...gun sgur 's gun fhiaradh.

0:04:570:05:00

Oh...ach chan urrainn dhut a bhith cinnteach gum buannaich e.

0:05:000:05:03

An Gearr agus an Sligeanach.

0:05:030:05:04

Oh, tha mi cinnteach. Nach toir thu suil air na brogan ruith aige...

0:05:040:05:09

Tha mi deiseil, tha mi deiseil - airson na reise!

0:05:090:05:12

Bidh e mar an dealanaich leis na brogan sin.

0:05:130:05:17

Cha dean mi cail dheth...

0:05:170:05:18

HUFFS AND PUFFS

0:05:180:05:20

'S docha gun dean, ma theid cuisean leat an diugh.

0:05:200:05:24

Am faod mi a thighinn comhla riut?

0:05:240:05:26

Faodaidh. Bhiodh e math cudeigin a bhith comhla rium.

0:05:260:05:30

A luchd-ruith - chun na loidhne!

0:05:300:05:33

Tha an reis gus toiseachadh. Tha seo sgoinneil.

0:05:330:05:37

Deanaibh deiseil...

0:05:370:05:39

airson na reise siuthaidibh!

0:05:390:05:41

ALL: Wow...

0:05:410:05:43

Aaah...seall air an sin? Carson a tha mi a' bodraigeadh?

0:05:430:05:47

Thugainn. Chi sinn ciamar a theid dha.

0:05:470:05:50

HUFFS AND PUFFS

0:05:580:06:00

HE YAWNS

0:06:020:06:04

HE SNORES

0:06:040:06:06

Gordan a th' ann! Tha e na shuain!

0:06:070:06:10

A Sheonaidh. Seall.

0:06:120:06:15

Tha mi a' deanamh a' cheart cho math ri Gordan.

0:06:150:06:17

Chan eil mi ag radh nach buannaich thu an reis!

0:06:170:06:20

Hmmm? A Sheonaidh! Rug thu orm. Abair reis mhath.

0:06:220:06:26

-Tha fhios agam.

-Nise, togaidh sinn oirnn!

0:06:260:06:30

SEONAIDH COUGHS

0:06:300:06:33

Oh, cha do mhair siud fada.

0:06:330:06:35

Uill...'s docha gum beir thu air Gordan fhathast.

0:06:350:06:39

Ach tha an cnoc sin cho mor. Tha mise slaodach gu leor shios an seo -

0:06:390:06:44

abair gun cuir an cnoc maill orm.

0:06:440:06:47

Smaoinich mi air plana.

0:06:470:06:49

Cha leig thu a leas an cnoc a dhireadh -

0:06:490:06:52

faodaidh tu sgeith chun a' mhullaich -

0:06:520:06:54

ann am bailiun lan gas.

0:06:540:06:55

Ach chan eil bailiun lan gas agam.

0:06:550:06:58

Sgriobaidh sinn fear dhut.

0:06:580:07:00

A bheil pailteas paipeir agus peansailean agad?

0:07:000:07:05

Sgriobaidh sinn dealbh. Sgriobaidh sinn bailiun lan gas.

0:07:050:07:11

Cleachdaidh sinn loidhne chruinn airson cumadh a' bhailiun.

0:07:110:07:14

Deiseil. Timcheall...agus timcheall

0:07:140:07:21

agus air ais chun an toiseach.

0:07:210:07:24

Sin e.

0:07:240:07:26

Feumaidh tu da loidhne dhireach gu h-iosal airson ropaichean na basgaid.

0:07:260:07:31

Agus ceithir loidhnichean direach a ni cearnag.

0:07:310:07:36

Tarsainn...sios... tarsainn agus suas.

0:07:360:07:40

Sin agad basgaid. Cleachdaidh sinn loidhne lubach

0:07:400:07:44

airson patran a chur air. Lub timcheall agus sios,

0:07:440:07:49

lub timcheall agus sios.

0:07:490:07:51

Dean an aon rud air an taobh eile.

0:07:510:07:55

Bidh am bailiun agamsa dearg agus bidh mo bhasgaid donn.

0:08:000:08:05

De na dathan a tha thusa a' dol a chleachdadh?

0:08:050:08:08

Sin agad bailiun lan gas!

0:08:110:08:13

Oh, tapadh leibhse.

0:08:140:08:16

Thugainn, a Sheonaidh. Sgeithidh sinntarsainn a' chnuic.

0:08:160:08:19

Oh, a Sgriobag, tha seo fear sgoinneil.

0:08:260:08:30

Tha sinn a' sgeith os cionn a' chnuic.

0:08:300:08:33

Aww...aw...

0:08:330:08:37

De tha an t-eun sin a' deanamh?

0:08:370:08:40

Mo chreach. Rinn e toll sa bhailiun.

0:08:420:08:44

Cha chreid mi nach eil sinn a' dol sios...

0:08:440:08:47

'Duilich!

0:08:500:08:52

Abair turas!

0:08:520:08:54

Agus seall, rug sinn air Gordan a-rithist.

0:08:540:08:58

Oh, rug. Chan eil a' chuis idir cho furasta dha Gordan an-diugh.

0:08:580:09:04

Hello, a Sheonaidh. Tha e math d' fhaicinn.

0:09:040:09:07

Siuthad...ni sinn rus chun an deireadh!

0:09:070:09:09

Siud e a' falbh. Fruis, fruis.

0:09:110:09:14

Cha dean mi a' chuis air a' ghearr ud gu brath.

0:09:140:09:18

Na gabh thusa dragh. Bidh doigh air choireigin ann airson buannachadh.

0:09:180:09:22

Chan eil mi ag radh nach fhaigh sinn freagairt ann an seo.

0:09:220:09:25

Feuch am faic thu cail a dheanadh Seonaidh na bu luaithe.

0:09:250:09:30

Sin Sorcha agus Dan...

0:09:330:09:39

le clogaidean orra. Tha roilearan-speilidh orra.

0:09:390:09:43

Tha na cuibhlichean gan deanamh luath.

0:09:430:09:46

Whee! Whee!

0:09:460:09:50

Abair spors!

0:09:520:09:54

Tha iad a' dol aig astar le na roilearanspeilidh.

0:09:590:10:03

Am faca tu cail a dheanadh Seonaidh na bu luaithe.

0:10:050:10:08

De mu dheidhinn roilearan-speilidh?

0:10:080:10:11

B' fhearr leam gu robh feadhainn agam!

0:10:110:10:13

Bithidh iad agad! Sgriobaidh sinn feadhainn dhut.

0:10:130:10:17

A bheil pailteas paipeir agus peansailean agad?

0:10:170:10:20

Sgriobaidh sinn dealbh. Sgriobaidh sinn roilear-speilidh.

0:10:200:10:27

Tha sinn a' dol a chleachdadh loidhne lubach.

0:10:270:10:30

Toisich aig a' mhullach.

0:10:300:10:32

Deiseil? Sios, lub timcheall...

0:10:330:10:38

suas, lub timcheall agus sios.

0:10:380:10:43

Ceanglaidh sinn a h-uile cail le loidhnichean direach.

0:10:430:10:48

Bho mhullach an roileir-speilidh, theirig tarsainn,

0:10:480:10:52

sios agus tarsainn a-rithist aig a' bhonn.

0:10:520:10:56

Feumaidh sinn loidhnichean cruinn airson nan cuibhlichean!

0:10:560:11:01

Lub timcheall... agus air ais chun an toiseach.

0:11:010:11:05

Aon chuibhle. Agus cuibhle eile.

0:11:050:11:10

Nach cuir thu dath air an roilear-speilidh -

0:11:130:11:16

fhads a bhios mise a' sgriobadh feadhainn eile.

0:11:160:11:19

Awww! Miorbhaileach! Tapadh leibhse!

0:11:220:11:26

'S e do bheatha. Nise, de tha ga do chumail! Ni thu a' chuis air.

0:11:260:11:32

'S docha gun dean a-nis!

0:11:320:11:34

Thugainn, chan fhaod sinn deireadh na reise a chall.

0:11:340:11:38

Uill, seo sinn aig an loidhne criochnachaidh!

0:11:470:11:50

Chan eil fhios co bhuannaicheas.

0:11:500:11:52

Co a tha thusa a' smaoineachadh a bhuannaicheas?

0:11:520:11:55

Tha Gordan an Gearr gu bhith aig an loidhne...ach...fuirich mionaid!

0:11:550:12:01

Seo Seonaidh an Sligeanach le roilearanspeilidh air!

0:12:010:12:05

Agus...agus... co a chreideadh e...

0:12:050:12:08

Sgoinneil! Tha Seonaidh an Sligeanach anns a' chiad aite!

0:12:090:12:13

Wow! Rinn thu a' chuis orm!

0:12:130:12:17

Er...rinn! Tha mi duilich.

0:12:170:12:20

Na bi gorach. Tha mi an comhnaidh a' buannachadh -

0:12:200:12:24

agus chan eil spors sam bith agam.

0:12:240:12:25

Tha e nas fhearr farpais cheart a bhith againn.

0:12:250:12:28

A bheil thu ag iarraidh reis eile amaireach?

0:12:280:12:30

Oh, chan e ruith ach leum, a charaid!

0:12:300:12:34

Rinn an dithis agaibh garbh math. Bha an reis ud sgoinneil!

0:12:340:12:40

An dean sinn reis eile? Seinn oran comhla rinn.

0:12:400:12:43

# Le slige mhor, is socair sona mi

0:12:430:12:48

# Gu slaodach a ni mis' mo shligh'

0:12:510:12:55

# Deanaibh deiseil, siuthaidibh!

0:12:560:12:59

# Am bi sinn luath No am bi sinn mall?

0:12:590:13:02

# Ma bhios sinn mall Dh'fhaodadh sinn call

0:13:020:13:04

# Cleachdaidh sinn brogan air a bheil feill

0:13:040:13:07

# Siuthad, speil Siuthad, speil

0:13:070:13:10

# Tha mise luath Is mise an gearr

0:13:130:13:18

# Le cabhaig a chairdean Cha teid mi cearr... #

0:13:190:13:23

ALL: Siuthaidibh!

0:13:230:13:24

# Deanaibh deiseil, siuthaidibh

0:13:240:13:27

# Am bi sinn luath No am bi sinn mall?

0:13:270:13:30

# Ma bhios sinn mall Dh'fhaodadh sinn call

0:13:300:13:33

# Cleachdaidh sinn brogan air a bheil feill

0:13:330:13:35

# Siuthad, speil Siuthadm speil! #

0:13:350:13:40

ALL: Siuthad, speil!

0:13:400:13:41

Abair gu bheil reisean math! Tapadh leat airson do sgrioban.

0:13:410:13:46

Tha an t-am ann airson falbh,

0:13:460:13:48

ach feuch gun till thu a dh'aithghearr.

0:13:480:13:50

Cum ort a' sgriobadh.

0:13:500:13:52

ALL: Tioraidh!

0:13:520:13:54

Subtitles by Red Bee Media Ltd

0:14:030:14:06

E-mail [email protected]

0:14:060:14:09

Download Subtitles

SRT

ASS