Oidhche Mhath/Goodnight Srath Sona/Happy Valley


Oidhche Mhath/Goodnight

Similar Content

Browse content similar to Oidhche Mhath/Goodnight. Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

.

0:07:500:07:57

Siud la eile seachad ann an Srath Sona.

0:08:050:08:08

Tha an solas a' tionndadh gu dorchadas

0:08:080:08:11

agus tha an la a' tionndadh gu oidhche.

0:08:110:08:14

Tha an t-am aig a' chuid mhor de na beathaichean anns a' choille

0:08:150:08:18

a dhol a chadal... trobhad gus am faic sinn...

0:08:180:08:21

Da choineanach beag.

0:08:230:08:25

Tha iad a' coimhead sgith an deidh a bhith

0:08:250:08:27

leumadaich timcheall fad an latha.

0:08:270:08:29

Tha mi smaoineachadh gu bheil an t-am aca dhol dhan leabaidh.

0:08:290:08:33

Agus seo feorag bheag ruadh

0:08:400:08:42

ga deanamh fhein deiseil airson a dhol a chadal.

0:08:420:08:45

Oidhche mhath, fheorag!

0:08:450:08:47

Agus tha an damhan-allaidh a' socrachadh sios anns an lion aige.

0:08:490:08:53

Ach cha bhi a h-uile creutair a' cadal tron oidhche

0:08:530:08:57

Seall air a' chomhachaig,

0:09:000:09:02

sin a' chailleach-oidhche, ...eun na oidhche!

0:09:020:09:05

Air ais sa bhaile bheag, cha mhor nach eil an t-am aig Ceit

0:09:080:09:12

agus aig Coinneach a dhol dhan leapaidh.

0:09:120:09:14

Abair thusa gun toil le Ceit agus Coinneach a dhol dhan tuba.

0:09:140:09:18

Chan eil dad is fhearr na bhith

0:09:180:09:20

a' splaiseadh anns na builgeanan siabainn.

0:09:200:09:23

Sin sibh fhein a chlann.

0:09:240:09:26

Tha e cudromach sibh a bhi a' glanadh ar fiaclan.

0:09:260:09:28

Bruis, Bruis... suas is sios.

0:09:280:09:31

Mus caidil Ceit is Coinneach,

0:09:360:09:39

bidh Mamaidh a' leughadh stoiridh bheag dhaibh.

0:09:390:09:42

Abair thusa gum bi iad air an doigh ag eisteachd ri Mamaidh a' leughadh.

0:09:420:09:46

Seo stoiridh mu dheidhinn am-cadail anns a' choille mhoir.

0:09:460:09:50

Tha latha fada seachad a-nis agus tha na beathaichean

0:09:510:09:54

anns a' choille mhoir deiseil airson na leapa.

0:09:540:09:56

Ach... an toiseach... am-nighe!

0:09:560:10:00

Seall!! Muncaidh... is e a' bruisigeadh fhiaclan

0:10:050:10:09

direach mar a bha Ceit agus Coinneach...

0:10:090:10:11

Bruis. Bruis...

0:10:110:10:12

Agus a-nis... am-leapa sa choille mhoir.

0:10:140:10:18

# Ooh, ooh, ooh...

0:10:180:10:21

# Oidhche mhath

0:10:360:10:40

# Oidhche mhath Tha sinn uile sgith

0:10:400:10:47

# Is a' cadal a nis

0:10:470:10:51

# Oidhche... Mhath

0:10:510:10:54

# Oidhche mhath leibh

0:10:540:10:58

# Ooh, ooh, ooh...

0:10:580:11:02

# Oidhche mhath

0:11:200:11:24

# Oidhche mhath Cadal beag ciuin

0:11:240:11:31

# Agus aislingean

0:11:310:11:35

# Oidhche... Mhath

0:11:350:11:38

# Oidhche mhath leibh. #

0:11:380:11:43

Caidlibh a-nis...

0:12:170:12:20

shh shh...

0:12:200:12:23

Tha clann Srath Shona nan cadal a nis...

0:12:400:12:48

Oidhche Mhath...sh. Sh.

0:12:480:12:52

Subtitles by Red Bee Media Ltd

0:13:090:13:12

E-mail [email protected]

0:13:120:13:15

Download Subtitles

SRT

ASS