Gealag-làir (Snowdrop) Srath Sona/Happy Valley


Gealag-làir (Snowdrop)

Similar Content

Browse content similar to Gealag-làir (Snowdrop). Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

Brr! Latha fuar Geamhraidh ann an Srath Sona an diugh!

0:00:050:00:10

Tha an sneachd ann

0:00:150:00:18

agus tha na beathaichean uile ri fasgadh roimh'n ghaoth reoite.

0:00:180:00:22

Tha an crodh cho blath 's cho comhfhartail

0:00:260:00:29

anns a bhathaich shios aig Tuathanas an t-Srath - nach math dhaibh!

0:00:290:00:34

Seall thusa! Abair aodann sona!

0:00:410:00:45

Ach saoil co rinn an dealbh sin?

0:00:460:00:48

O! 'S i Eilidh a rinn i.

0:00:510:00:54

Cha toil leatha bhith dol a-mach dhan fhuachd,

0:00:540:00:57

ach 's fior thoil leatha a bhith coimhead nan bleideagan beaga a' tuiteam a-nuas.

0:00:570:01:03

Tha bleideagan air leth breagha.

0:01:030:01:06

O, mo chreach! Am bodach-sneachda bochd.

0:01:070:01:11

Ach saoil caite bheil an ad 's an stoc aige!?

0:01:110:01:14

Tha Eilidh air aodach gu leor a chuir oirre gus nach fhairich i am fuachd.

0:01:220:01:27

Ach saoil de tha i dol a dheanamh?

0:01:330:01:36

Ah! Tha fios agam!

0:01:360:01:40

Tha i a' coimhead airson na h-aide agus an stoc aig a' bhodach-sneachda!

0:01:400:01:45

Ach saoil cait a bheil iad? Chan eil sgeul orra!

0:01:450:01:48

Seall! Seall! Sin an stoc!

0:01:490:01:53

Ach cait an deach an ad?

0:01:590:02:01

Sin agad e! Mu dheireadh thall!

0:02:020:02:05

Mo bheannachd ort, Eilidh!

0:02:070:02:10

Seall, Eilidh, de tha sin!?

0:02:110:02:14

Ah, flur beag snog.

0:02:140:02:17

Seall cho geal sa tha na duilleagan tha e mar gum biodh clag beag.

0:02:190:02:24

An e gealag-lair a th'ann?

0:02:240:02:26

Ach co as a thainig e chan eil aon fhlur eile sa gharradh fad a' Gheamhraidh?

0:02:260:02:33

# Gealag-lair is tu cho grinn

0:03:010:03:06

# Gealag-lair is fhearr leam fhin

0:03:060:03:10

# Sneachda geal mun cuairt

0:03:120:03:18

# Gealag-lair a' fas san fhuachd

0:03:180:03:23

# Gealag-lair is tu cho grinn

0:03:260:03:30

# Gealag-lair is fhearr leam fhin

0:03:310:03:35

# Sneachda geal mun cuairt

0:03:370:03:41

# Gealag-lair a' fas san fhuachd

0:03:410:03:47

# Sneachda geal mun cuairt

0:04:020:04:06

# Gealag-lair is tu cho grinn

0:04:080:04:13

# Gealag-lair is tu cho grinn. #

0:04:160:04:20

Sin e ma tha. Abair gum bith am bodach-sneachda blath a-nis.

0:04:240:04:28

Tha a' ghrian a' toiseachadh ris an talamh a bhlathachadh,

0:04:300:04:34

tha gucan beaga a' tighinn air na craobhan.

0:04:340:04:37

Cha bhi a' ghealag lair na h-aonar fada,

0:04:370:04:40

oir bidh fluran an Earraich uile a' toiseachadh ri fas ann an Srath Sona a dh'aithghearr.

0:04:400:04:47

Mar sin leat an-drasta.

0:04:500:04:54

Tioraidh!

0:04:540:04:56

Download Subtitles

SRT

ASS