Uachdar-grèine (Sun Cream) Srath Sona/Happy Valley


Uachdar-grèine (Sun Cream)

Similar Content

Browse content similar to Uachdar-grèine (Sun Cream). Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

.

0:39:500:39:57

Abair thusa gur e latha breagha a th'ann an diugh ann an Srath Sona!

0:40:040:40:08

Tha an sgoil air dunadh airson an t-Samhraidh.

0:40:080:40:10

Hurray! Tha na saor-laithean a cordadh ris a' chloinn.

0:40:100:40:16

Sin Ceit agus Coinneach - nach iadsan a THA fortanach.

0:40:160:40:21

Tha iad a' dol a dh'fhuireach comhla ri Granaidh.

0:40:210:40:25

Agus tha Sanjay gu bhith a' siubhal ann an itealan,

0:40:290:40:33

tha e a' falbh air na laithean-saora gu duthaich fad as.

0:40:330:40:36

Mar sin leat, Sanjay. Tiaraidh!

0:40:360:40:39

Tha Seoc agus a mhathair

0:40:400:40:41

ag ullachadh airson a dhol a dh'aiteigin, cuideachd.

0:40:410:40:44

Mmm. Nach ann an siud a bhitheas a' chuirm-chnuic bhlasta!

0:40:440:40:48

Saoil cait a bheil iad a dol? Aha!

0:40:480:40:51

'S ann chun a' chladaich a tha iad a' dol.

0:40:510:40:53

Fior latha math, an-diugh, airson a dhol chun a' chladaich.

0:40:530:40:57

A bheil a h-uile ni againn?

0:40:570:41:00

O, chan eil! Tha Mamaidh air cuimhneachadh air da rud eile.

0:41:010:41:05

Rudan gle chudromach. Uachdargreine agus ad.

0:41:050:41:09

Tha na rudan sin gle chudromach.

0:41:090:41:12

Chan eil Seoc neo Mamaidh airson losgadh anns a' ghrein theth.

0:41:120:41:17

A-nis tha iad deiseil.

0:41:170:41:19

'S fior thoil le Seoc a bhith aig a' chladach.

0:41:300:41:33

Oh! Oh! Bidh faiceallach, a Sheoc!

0:41:370:41:40

'S e obair chruaidh a th'ann a bhith a' togail chaistealan gainmhich -

0:41:480:41:52

agus tha i cho teth.

0:41:520:41:53

Feumaidh Seoc a bhith faiceallach. Tha a' ghrian laidir an-diugh.

0:41:530:41:57

Tha sin nas fhearr. Cha loisg Seoc a nis.

0:42:020:42:05

Ceart. Am airson splaoid bheag inntinneach!

0:42:050:42:09

Tha iomadh ni annasach anns na pollagan

0:42:130:42:17

beaga creige aig a' chladach. Tha a h-uile seorsa slige ann -

0:42:170:42:20

feadhainn chruinn, orains agus dubh.

0:42:200:42:23

Agus feadhainn mhora gheal.

0:42:230:42:26

An cluinn thu fuaim na mara, a Sheoc?

0:42:280:42:31

Ach de chunnaic e a nis?

0:42:320:42:36

Crubag!

0:42:400:42:42

Thoir an aire nach bid e thu, a Sheoc!

0:42:500:42:53

Cha toil leis a' phartan a bhith a-muigh sa ghrein.

0:42:530:42:56

'S fhearr leis a bhi a' fasgadh fon chreig.

0:42:560:43:00

Tha e cho math 's cho fuar anns a' phollaig.

0:43:000:43:03

Tha a' ghrian cho teth a nis. Feumaidh Seoc deoch fhuar ol.

0:43:080:43:13

Tha Seoc ag iarraidh a dhol a staigh dhan mhuir a-nis.

0:43:180:43:21

Cha bhi e socair mionaid!

0:43:210:43:23

# Uachdar!

0:43:240:43:26

# Uachdar-greine dhan a' bhalach bheag

0:43:260:43:30

# Uachdar-greine air a shroin 's a smeig

0:43:300:43:34

# Nuair a bhios a' ghrian...teth. #

0:43:340:43:40

Cait an deach Mamaidh?

0:43:400:43:42

Arrggh! De tha sud? Teich, a Sheoc!

0:43:420:43:47

Feumaidh Seoc tuilleadh uachdar-greine a-nis,

0:43:510:43:54

an deidh a bhi san t-sal.

0:43:540:43:56

# Uachdar!

0:43:560:43:58

# Uachdar greine Dhut fhein 's dhomh fhin

0:43:580:44:02

# Uachdar-greine gus nach loisgear sinn

0:44:020:44:06

# Nuair a bhios a' ghrian teth

0:44:060:44:12

# a' ghrian theth, a' ghrian theth

0:44:120:44:20

# a' ghrian theth, a' ghrian theth

0:44:200:44:27

# a' ghrian theth. #

0:44:270:44:33

O! Nach ann a bha an latha sgoinneil aig a' chladach!

0:44:330:44:38

Feumaidh sinn a dhol dhachaidh a-nis.

0:44:380:44:40

Cuimhnich air a h-uile ni a thoirt leat, a Sheoc.

0:44:400:44:43

Caidlidh Seoc gu math a-nochd!

0:44:450:44:47

Mar sin leibh bho Srath Sona. Tioraidh!

0:44:540:44:59

Subtitles by Red Bee Media Ltd

0:45:040:45:07

E-mail [email protected]

0:45:070:45:10

Download Subtitles

SRT

ASS