Tuathanas an t-Srath (Valley Farm) Srath Sona/Happy Valley


Tuathanas an t-Srath (Valley Farm)

Similar Content

Browse content similar to Tuathanas an t-Srath (Valley Farm). Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

.

0:31:500:31:57

Failte gu Srath Sona!

0:32:040:32:06

'S e latha araid a th'ann do chlann Sgoil Shrath Shona an diugh.

0:32:060:32:10

Tha iad a' falbh air turas anns a' bhus bhuidhe.

0:32:100:32:13

Halo, a' chlann!

0:32:160:32:18

Tha Antaidh Anna, i fhein, a' coimhead air adhart ris an turus.

0:32:230:32:26

Bheil a h-uile duine an seo?

0:32:300:32:32

Tha! Mach an seo leinn!

0:32:320:32:34

Ach saoil cait a bheil iad a'dol?

0:32:360:32:38

Obh, obh! Tha seo caran cugallach!

0:32:500:32:53

Oh, Oh! Tha mi'n dochas nach bi Sanjay tinn.

0:33:010:33:04

Cha chreid mi gum bith! Tha e ceart gu leor.

0:33:050:33:08

Ah! Sin far a bheil iad a' dol - gu Tuathanas an t-Srath.

0:33:080:33:12

Halo, sin an tuathanach Uisdein Mac Uisdein,

0:33:150:33:18

deiseil airson failte a chur air a h-uile duine.

0:33:180:33:22

Tha cabhag air a' chloinn na beathaichean fhaicinn.

0:33:250:33:28

Is bheir Uisdein Mac Uisdein iad direach a shealltainn...

0:33:280:33:31

nan tunnag air an lon.

0:33:310:33:34

'S toil leotha a bhith 'g ithe chriomagan arain.

0:33:360:33:40

Agus a bhith a' deanamh fuaim gu leor.

0:33:450:33:48

Agus a-nis tha iad a' dol a shealltainn

0:33:490:33:51

air na caoraich anns an achadh.

0:33:510:33:53

Cia mheud caora a th'ann?

0:33:530:33:56

Aon...

0:33:560:33:58

dha...

0:33:580:33:59

tri.

0:33:590:34:00

Tri chaoraich gheala...

0:34:000:34:02

agus aon chaora dhubh! Math! Math!

0:34:020:34:06

'S toil leotha am feur sughmhor.

0:34:060:34:08

Co tha fuireach anns an fhail seo?

0:34:130:34:15

A' mhuc! Agus 's toil leatha a bhith 'g ithe...

0:34:150:34:20

rud sam bith!

0:34:200:34:21

Abair fuaim! Agus "Eww"... abair faileadh!

0:34:230:34:28

Saoil co tha fuireach an seo?

0:34:310:34:33

Tha Leadaidh a' Bho. 'S toil leatha bhith 'g ithe feur.

0:34:340:34:38

Bidh i 'g ithe feur fad an la.

0:34:380:34:40

'S i Leadaidh a' Bho is fhearr le Uisdein Mac Uisdein,

0:34:400:34:44

oir bidh i a' toirt dha torr bainne.

0:34:440:34:47

Sin a-nis, tha a' chlann air a h-uile beathach

0:34:480:34:52

air Tuathanas an-t Srath fhaicinn.

0:34:520:34:54

Oh! Agus cuimhnich air Ruairidh - an cu...

0:34:540:34:57

agus Peigi an cat.

0:34:570:35:00

Chord e math ris a' chloinn a bhith a' faicinn nam beathaichean.

0:35:000:35:04

Saoil am bheil cuimhn' aca orra uile?

0:35:040:35:07

# Beathaichean den h-uile seorsa

0:35:160:35:21

# Feadhainn bheag is feadhainn mhor

0:35:210:35:27

# Quack! Quack! Aig na tunnagan air an lon

0:35:290:35:35

# Baa! Baa! Aig na caoraich, 's iad air an doigh

0:35:350:35:39

# Oink! Oink! Aig na mucan anns a' pholl

0:35:390:35:45

# Moo! Moo! Aig a' bho sa bhathaich thall

0:35:450:35:50

# Beathaichean den h-uile seorsa

0:35:500:35:55

# Feadhainn bheag is feadhainn mhor

0:35:550:36:00

# Quack! Quack! Aig na tunnagan air an lon

0:36:040:36:08

# Baa! Baa! Aig na caoraich, 's iad air an doigh

0:36:080:36:14

# Oink! Oink! Aig na mucan anns a' pholl

0:36:140:36:18

# Moo! Moo! Aig a' bho sa bhathaich thall

0:36:180:36:24

# Beathaichean den h-uile seorsa

0:36:240:36:29

# Feadhainn bheag is feadhainn mhor. #

0:36:290:36:35

Feumaidh sinn falbh a-nis. Siuthadaibh.

0:36:400:36:43

Air a' bhus a h-uile duine.

0:36:430:36:45

Mar sin leibh a Srath Sona. Tioraidh!

0:36:450:36:49

Agus tioraidh a Srath Sona.

0:36:590:37:03

Download Subtitles

SRT

ASS