A' Dol do na Bùithtean (Shopping) Srath Sona/Happy Valley


A' Dol do na Bùithtean (Shopping)

Similar Content

Browse content similar to A' Dol do na Bùithtean (Shopping). Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

.

0:23:500:23:57

Ah, Disathairne ann an Srath Sona.

0:24:050:24:08

Latha far na sgoile!

0:24:080:24:10

Agus faodaidh a' chlann an rud a thogras iad a dheanamh.

0:24:100:24:14

Saoil de a bhitheas Sanjay a' deanamh an-diugh?

0:24:180:24:21

Tha e a' dol a dh'iasgach comhla ri Dadaidh.

0:24:210:24:25

Tha Seoc a' cuideachadh a mhathair anns a' gharradh.

0:24:320:24:35

Bidh e lan fluraichean breagha nuair a thig an Samhradh!

0:24:350:24:39

Ach de a tha Ceit agus Coinneach a' deanamh?

0:24:390:24:42

Ah, tha iad a' dol dhan na buithtean.

0:24:460:24:49

Is toil le Ceit agus Coinneach a bhith a' dol dhan na buithtean,

0:24:530:24:56

oir bidh Mamaidh a' ceannach torr biadh blasta!

0:24:560:24:59

An toiseach, feumaidh iad a dhol tarsainn an rathaid.

0:25:050:25:09

Sin sinn.

0:25:110:25:13

Tha e sabhailte a' dhol tarsainn a-nis!

0:25:130:25:16

'S e buth a' bhuidsear a' chiad tadhal.

0:25:210:25:24

Tha Mamaidh ag iarraidh sia isbeanan.

0:25:300:25:33

Aon, dha, tri,

0:25:330:25:37

ceithir, coig, a sia!

0:25:370:25:41

Mmm! Ni iad diathad bhlasta!

0:25:410:25:44

A-nis - buth nam measan agus na glasraich.

0:25:510:25:54

Tha Mamaidh a' ceannach - buntata agus banana,

0:25:570:26:02

agus - oh! - subhan-lair!

0:26:020:26:05

Is iad am meas is fhearr le Ceit agus Coinneach.

0:26:050:26:08

Caite a-nis?

0:26:090:26:11

Buth a' bheicear!

0:26:110:26:13

Ach chan e aran a-mhain a tha iad a' reic an seo.

0:26:130:26:16

De a tha anns a' bhocsa?

0:26:260:26:28

Tha fios aig Ceit agus Coinneach

0:26:280:26:30

gur e rudeigin gu math blasta a bhitheas ann!

0:26:300:26:33

Tha cabhag orra faighinn dhachaigh!

0:26:330:26:35

# Thugainn, thugainn

0:26:420:26:44

# Thugainn gu na buithtean

0:26:440:26:46

# Cait an teid sinn an-diugh?

0:26:460:26:48

# Thugainn, thugainn

0:26:490:26:51

# Thugainn gu na buithtean

0:26:510:26:53

# Cait an teid sinn an-diugh?

0:26:530:26:55

# Chaidh sinn gun a' bhuidsear

0:26:560:27:00

# Is cheannaich Mamaidh hama

0:27:000:27:03

# Isbeanan - cunnt iad dhan a' phoc

0:27:030:27:07

# Aon, dha, tri

0:27:070:27:12

# Thugainn, thugainn

0:27:120:27:14

# Thugainn gu na buithtean

0:27:140:27:15

# Cait an teid sinn an-diugh?

0:27:150:27:18

# Thugainn, thugainn

0:27:190:27:21

# Thugainn gu na buithtean

0:27:210:27:23

# Cait an teid sinn an-diugh?

0:27:230:27:25

# Tha measan agus glasraich

0:27:260:27:29

# Anns a' bhuth tha seo

0:27:290:27:33

# Buntata is banana

0:27:330:27:37

# Is subhan-lair dearg

0:27:370:27:41

# Thugainn, thugainn

0:27:410:27:43

# Thugainn gu na buithtean

0:27:430:27:45

# Cait an teid sinn an-diugh?

0:27:450:27:47

# Thugainn, thugainn

0:27:480:27:50

# Thugainn gu na buithtean

0:27:500:27:52

# Cait an teid sinn an-diugh?

0:27:520:27:54

# A-steach gu buth a' bheicear

0:27:560:27:59

# A cheannach lof airson ti

0:27:590:28:02

# 'S rudan blasta, milis -

0:28:020:28:06

# Eil fhios de a th' ann?

0:28:060:28:11

# Thugainn, thugainn

0:28:110:28:12

# Thugainn gu na buithtean

0:28:120:28:14

# Cait an teid sinn an-diugh?

0:28:140:28:17

# Thugainn, thugainn

0:28:170:28:20

# Thugainn gu na buithtean

0:28:200:28:22

# Cait an teid sinn an-diugh?

0:28:220:28:24

# Cait an teid sinn an-diugh?

0:28:250:28:27

# Cait an teid sinn an-diugh?

0:28:290:28:31

Mmmm, abair ceic sgoinneil!

0:28:350:28:38

Tioraidh a Srath Sona!

0:28:470:28:51

Subtitles by Red Bee Media Ltd

0:29:200:29:23

E-mail [email protected]

0:29:230:29:26

Download Subtitles

SRT

ASS