Càraichean (Cars) Srath Sona/Happy Valley


Càraichean (Cars)

Similar Content

Browse content similar to Càraichean (Cars). Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

.

0:15:500:15:57

'S e latha breagha Samhraidh a th'ann ann an Srath Sona.

0:16:050:16:09

Saoil co a tha a' siubhal anns a' char ghorm ud?

0:16:090:16:12

'S e Ceit agus Coinneach a tha ann, air an rathad dhan an sgoil

0:16:120:16:16

comhla ri Dadaidh!

0:16:160:16:18

Oooh, thoir an aire dha na caoraich!

0:16:180:16:20

Shoo! Shoo!

0:16:200:16:22

A-mach as an rathad.

0:16:220:16:24

Tha torr charbadan air an rathad an-diugh. Madainn mhath, a Phuist!

0:16:300:16:34

Is toil leam a' bhan dhearg agad!

0:16:340:16:37

Siud am bus buidhe a tha a' toirt a chlann dhan sgoil.

0:16:370:16:42

Halo, a h-uile duine!

0:16:420:16:44

Gorm,

0:16:440:16:46

dearg agus buidhe!

0:16:460:16:50

Tioraidh, Dadaidh!

0:16:540:16:56

Is toil le Ceit a bhith a' dol dhan sgoil a chluich

0:16:570:17:00

comhla ri a caraidean - agus na deideagan.

0:17:000:17:03

Tha Antaidh Anna air blocaichean dathte a chuir a-mach an-diugh...

0:17:030:17:07

Mirean-measgaichte mor...

0:17:070:17:09

leabhraichean stoiridh...

0:17:090:17:12

am fream-sreap...

0:17:120:17:14

agus an rud is fhearr le Ceit - an garaids!

0:17:140:17:17

Is toil le Seoc a bhith a' cluich leis

0:17:200:17:22

a gharaids cuideachd - agus Sanjay...agus Mairi!

0:17:220:17:25

Tha Sanjay a' taghadh bhan dhearg...

0:17:250:17:30

..agus tha Ceit a' taghadh car buidhe.

0:17:330:17:36

Tha Seoc a' taghadh laraidh ghorm.

0:17:380:17:40

Agus de mu dheidhinn Mairi?

0:17:400:17:42

Hmmm, Saoil de am fear a' thaghas ise?

0:17:420:17:46

An tractar uaine!

0:17:460:17:48

Brum-brum!

0:17:500:17:51

Siuthadaibh, a h-uile duine!

0:17:510:17:53

# Brum-brum!

0:17:530:17:55

# Bip-bip!

0:17:560:17:57

# Brum-brum!

0:17:580:18:00

# Bip-bip!

0:18:010:18:02

# Brum-brum arsa a' bhan dhearg Bip-bip falbhaidh sinn

0:18:030:18:08

# Brum-brum an car beag buidhe Bip-bip tiugainn leinn

0:18:080:18:13

# Draibheadh, draibheadh Tiugainn airson cuairt

0:18:130:18:17

# Bip-bip, brum-brum, bip-bip Comhla rinn an-diugh

0:18:170:18:22

# Brum-brum laraidh ghorm Bip-bip falbhaidh sinn

0:18:260:18:31

# Brum-brum tractar uaine Bip-bip tiugainn leinn

0:18:310:18:35

# Draibheadh, draibheadh Tiugainn airson cuairt

0:18:350:18:40

# Bip-bip, brum-brum, bip-bip Comhla rinn an-diugh

0:18:400:18:45

# Brum-brum caraichean beaga Bip-bip falbhaidh sinn

0:18:490:18:53

# Brum-brum caraichean beaga Bip-bip tiugainn leinn

0:18:530:18:58

# Draibheadh, draibheadh Tiugainn airson cuairt

0:18:580:19:04

# Bip-bip, brum-brum, bip-bip Comhla rinn an-diugh. #

0:19:040:19:08

Ohhh.

0:19:210:19:23

Tha laraidh Sheoc air ruith a-mach a peatrail -

0:19:230:19:26

tha an laraidh feumach air peatrail airson an einnsean a chumail a' dol.

0:19:260:19:29

Sin sinn, deiseil airson falbh a-rithist.

0:19:290:19:33

Tha broinn an laraidh lan.

0:19:330:19:34

Ahh, ach tha Seoc sgith as deidh a bhith cluich

0:19:380:19:41

agus tha a bhru falamh -

0:19:410:19:43

de mu dheidhinn rudeigin ri ithe is ri ol,

0:19:430:19:48

banana, ubhlan agus orainsear.

0:19:480:19:51

Mmmm, blasta.

0:19:510:19:54

Tha a h-uile duine lan a-nis...

0:20:000:20:02

..agus deiseil airson toiseachadh a-rithist.

0:20:060:20:08

Ah, tha an t-am a dhol dhachaidh.

0:20:110:20:14

Tha cuid dhen chlann a' dol dhachaigh anns a' bhus mhor bhuidhe.

0:20:150:20:19

Tha Ceit agus Coinneach a' dol dhachaigh anns a' char bheag

0:20:250:20:29

ghorm cuide ri Dadaidh.

0:20:290:20:30

Tioraidh!

0:20:350:20:36

Subtitles by Red Bee Media Ltd

0:21:180:21:21

E-mail [email protected]

0:21:210:21:24

Download Subtitles

SRT

ASS