Bodach-ròcais (Scarecrow) Srath Sona/Happy Valley


Bodach-ròcais (Scarecrow)

Similar Content

Browse content similar to Bodach-ròcais (Scarecrow). Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

.

0:07:500:07:57

'S e latha grianach Earraich a th'ann ann an Srath Sona

0:08:040:08:08

agus tha a h-uile duine agus a h-uile ni trang

0:08:080:08:11

Tha Uisdean MacUisdein a' treabhadh an

0:08:150:08:17

achadh aig Tuathanas an t-Srath. Tha e a' cordadh ri Mairi, Mairead

0:08:170:08:22

agus Griogair a bhith a' coimhead an athair ag obair.

0:08:220:08:26

Tha Uisdean MacUisdein a cuir siol an drasta,

0:08:320:08:36

gus am fas curranan breagha.

0:08:360:08:38

Ach tha cuideigin ag ithe an t-sil

0:08:380:08:41

O nach eil na h-eoin/h-iseanan mi-mhodhail!

0:08:410:08:45

Tha e cordadh ri Mairi, Mairead

0:08:450:08:47

agus Griogair a bhith ruith

0:08:470:08:49

agus ag eigheachd airson eagal a chur air na h-eoin.

0:08:490:08:53

Ach tha na h-eoin bheaga uamhasach mi-mhodhail.

0:08:530:08:57

Tha dragh air a' chlann nach bi siol air fhagail anns an achadh!

0:08:590:09:04

Ach tha fios aig Uisdean MacUisdein mar a chuireas

0:09:040:09:08

e stad air na h-eoin/h-iseanan a bhith

0:09:080:09:11

ag ithe an t-siol gu leir.

0:09:110:09:12

Thugainnibh, Mhairi, Mhairead agus Ghriogair!

0:09:160:09:20

Tha Uisdean MacUisdein a' dol a dheanamh

0:09:260:09:29

rudeigin araid as na seann rudan seo, ach saoil de?

0:09:290:09:33

Dh'fhaodadh iad caisteal a dheanamh agus bhiodh Mairead na banrigh!

0:09:350:09:40

Dh'fhaodadh Griogair itealan a dheanamh

0:09:400:09:45

agus a' sgeith tro na sgothan!

0:09:450:09:47

Agus de ni Mairi le seann phoca agus ad Seanair?

0:09:510:09:57

Bodach-rocais! Sin thu, a Mhairi.

0:10:010:10:06

Tha Uisdean MacUisdein a' deanamh bodach-rocais a chuireas

0:10:060:10:10

eagal air na h-eoin agus feumaidh e cuideachadh bhon chlann.

0:10:100:10:15

THEY SING IN GAELIC

0:10:250:10:30

'S math a rinn sibh, a h-uile duine -

0:11:420:11:45

sin am bodach-rocais a b' fhearr a chunnaic sinn riamh!

0:11:450:11:49

'S tu is fhearr!/Nach tu a tha math! Taing dhut, a bhodaich-rocais.

0:11:490:11:53

Ach tha dragh air Mairi, Mairead

0:11:560:11:58

agus Griogair mun na h-eoin. De a dh'itheas iad a nis?

0:11:580:12:01

Tha beachd aig Uisdean MacUisdein.

0:12:010:12:05

De am fuaim a tha siud? De fon ghrian a tha

0:12:050:12:09

Uisdean MacUisdein a' deanamh a nis?

0:12:090:12:12

Tha e air bord-eoin a thogail, le biadh gu leor air!

0:12:120:12:17

Hmm, saoil an tig na h-eoin a dh'ithe an t-siol

0:12:210:12:26

agus na cnothan seo?

0:12:260:12:28

Nach eil fhios gun tig!

0:12:340:12:36

Tha iad air an doigh!

0:12:360:12:39

Agus tha an t-siol anns an achadh a' faighinn fois fas,

0:12:480:12:53

taing dhan Bhodach-Rocais!

0:12:530:12:56

Tioraidh a Srath Sona!

0:12:580:13:01

Subtitles by Red Bee Media Ltd

0:13:200:13:23

E-mail [email protected]

0:13:230:13:26

Download Subtitles

SRT

ASS