A' Dol chun an Dotair/Going to See the Doctor Srath Sona/Happy Valley


A' Dol chun an Dotair/Going to See the Doctor

Similar Content

Browse content similar to A' Dol chun an Dotair/Going to See the Doctor. Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

Brrr! 'S e latha fliuch,

0:00:060:00:07

gaothach Geamhraidha th'ann ann an Srath Sona.

0:00:070:00:11

Chan eil duine ag iarraidh a bhith a-muighanns an t-side fhliuch seo.

0:00:170:00:22

Ach chan e an t-side a-mhain a tha mi-chailear. O chan e.

0:00:240:00:28

Tha fear de ar caraidean

0:00:280:00:30

a' faireachdainn mi-chailear cuideachd. Saoil co?

0:00:300:00:33

Seoc bochd. Tha e tinn.

0:00:370:00:39

Tha e a' sreothartaich...

0:00:410:00:45

Agus tha e a' casadaich...

0:00:460:00:50

A' sreothartaich... a' casadaich...antruaghan, awwww

0:00:500:00:56

Tha Mamaidh ga thoirt chun an dotair,

0:01:000:01:03

feuch an dean e Seoc nas fhearr.

0:01:030:01:05

An toiseach, gabhaidh an dotair teothachd Sheoc.

0:01:150:01:19

Oooh, rud beag ard.

0:01:220:01:25

Saoil a bheil an amhaich aige goirt?

0:01:270:01:30

Hmmm, Tha a h-uile rud a' coimhead ceart gu leor an sin!

0:01:360:01:40

Tha an dotair a' cleachdadh toirds araidairson coimhead

0:01:400:01:45

ann an cluasan Sheoc.

0:01:450:01:46

Fan aig fois, Seoc!

0:01:460:01:48

Mu dheireadh, eistidh an dotair ri sgamhain agus cridhe Sheoc -

0:01:590:02:04

leis an steatasgop aige.

0:02:040:02:06

Tha e diogalach!

0:02:060:02:09

Anail a-steach!

0:02:090:02:11

Agus a-mach!

0:02:110:02:14

Boom...boom...boom...

0:02:230:02:26

Tha a chridhe ...a' bualadh mar druma.

0:02:260:02:29

Hmmmm, a bheil fios aig an dotair de a tha cearr air Seoc?

0:02:300:02:34

Tha, gu dearbh. Tha droch chnatan air.

0:02:340:02:38

Agus tha an dotair a' toirt dha cungaidhleighis.

0:02:410:02:45

Bith Seoc nas fhearr a dh'aithghearr.

0:02:450:02:48

Feumaidh e an cungaidh-leighis aghabhail...

0:02:480:02:52

aon uair...

0:02:520:02:54

dha uair...

0:02:580:03:01

tri tursan a h-uile latha.

0:03:010:03:05

A' faireachdainn nas fhearr a-nis, Seoc?

0:03:060:03:09

Math fhein, oir tha cuideigin air tighinn a shealltainn ort!

0:03:090:03:12

Ceit agus Coinneach! Tha Seoc cho toilichte am faicinn!

0:03:120:03:16

Tha e ag innse dhaibh mu a thuras gun an dotair.

0:03:160:03:20

CLANN: # Thoir mi gun an dotair

0:03:240:03:26

# Tha crith orm le fuachd

0:03:260:03:28

# Tha mi truagh is bochd

0:03:280:03:30

# Cha robh mi riamh cho tinn!

0:03:300:03:33

# Bha mi aig an dotair

0:03:330:03:35

# Bha e gle mhath

0:03:350:03:37

# Bha mi aig an dotair

0:03:370:03:40

# Tha mi a nis cho math

0:03:400:03:42

# Thug e suil nam chluasan

0:03:470:03:49

# Airson coimhead de bha cearr

0:03:490:03:51

# Na gabh dragh a' bhalaich

0:03:510:03:53

# Tha cnatan dona ort

0:03:530:03:55

# Bha mi aig an dotair

0:03:550:03:59

# Bha e gle mhath

0:03:590:04:01

# Bha mi aig an dotair

0:04:010:04:03

# Tha mi a nis cho math

0:04:030:04:05

# Dh'eist e ri mo chridhe

0:04:100:04:12

# Dh'eist e ri m' uchd

0:04:120:04:14

# Thug e dhomh siorap

0:04:140:04:17

# 'S thuirt e gabh rud beag fois

0:04:170:04:19

# Bha mi aig an dotair

0:04:190:04:21

# Bha e gle mhath

0:04:210:04:24

# Bha mi aig an dotair

0:04:240:04:25

# Tha mi a nis cho math. #

0:04:250:04:29

Tha torr spors ann a bhith cluich dotairean is nursaichean.

0:04:360:04:40

Nach math gu bheil an cnatan aig Seoc nas fhearr!

0:04:400:04:44

Tioraidh a Srath Sona!

0:04:450:04:48

Subtitles by Red Bee Media Ltd

0:05:100:05:13

E-mail [email protected]

0:05:130:05:16

Download Subtitles

SRT

ASS