Am Brù-dearg/Robin Redbreast Srath Sona/Happy Valley


Am Brù-dearg/Robin Redbreast

Similar Content

Browse content similar to Am Brù-dearg/Robin Redbreast. Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

.

0:39:500:39:57

Brrr! Tha i uamhasach fuar ann an Srath Sona an-diugh.

0:40:020:40:07

Feumaidh aodach blath a bhith

0:40:090:40:11

ort son a dhol a-mach anns a' ghaoith laidir seo.

0:40:110:40:14

Oich nan oich! Co a tha cluich a-muigh ann an side mar seo?

0:40:180:40:22

Co ach Ceit is Coinneach!

0:40:240:40:26

Ooooo, tha mi cinnteach gu bheil iad uamhasach fuar!

0:40:280:40:32

Brrr! Thigibh air ais a-steach an dithis agaibhse

0:40:320:40:36

agus cuiribh oirbh aodach blath!

0:40:360:40:38

Owwww, seall air na h-eoin bheaga bhochd!

0:40:510:40:53

Tha coltas gu math fuar agus acrach orra.

0:40:530:40:56

Ach tha Ceit is Coinneach gu math fortanach.

0:40:560:40:59

Chan fhada gus am blathaich iadsan suas a-nis.

0:40:590:41:03

Agus cumaidh iad blath cuideachd - anns an aodach ud.

0:41:030:41:06

Wiiiiiih! Abair spors!

0:41:090:41:11

Tha fhios aig Coinneach de an seorsa eun tha seo -

0:41:120:41:15

tha e furasta aithneachadh le a chom dearg.

0:41:150:41:18

De th'ann a' Choinnich? Tha thu ceart - am Bru-dhearg!

0:41:210:41:26

Seall air a chasan beaga tana!

0:41:260:41:28

Tha oran ann mu dheidhinn Robin Bru-dhearg.

0:41:330:41:36

# Robin Bru-dhearg anns a' gharradh

0:41:360:41:42

# Ag ithe chriomagan gu sabhailte

0:41:420:41:47

# 'S an cluinn thu a ghuth beag ag radhtainn

0:41:470:41:52

# Tha i fuar, 's tha sneachd air faire

0:41:520:41:57

# Hi-ho-ro-hi! Ho-ro hi Ho-ro 's na hi-ho-ro

0:41:570:42:01

# Hi-ho-ro-hi! Ho-ro hi Ho-ro 's na hi-ho-ro

0:42:010:42:04

# Hi-ho-ro-hi! Ho-ro hi Ho-ro 's na hi-ho-ro

0:42:040:42:08

'S e tamailt a th' ann nach eil biadh sam bith ann airson

0:42:080:42:11

Bru-dhearg sa gheamhradh.

0:42:110:42:13

Hmmm. Tha mi smaointinn gu bheil a' chlann

0:42:130:42:16

a' dol a dh'fhaighinn rudeigin.

0:42:160:42:19

De th' agaibh an sin? Bainne?

0:42:240:42:27

Hmmm - chan eil mi cho cinnteach gun toigh leis a' bhru-dhearg bainne...!

0:42:270:42:32

Cha toil! Chan eil am Bru-dhearg deidheil air bainne!

0:42:420:42:45

Ubhal?

0:42:480:42:50

Hmmm, chan eil e cho cinnteach mun a sin a bharrachd.

0:42:540:42:58

Chan e. Feuch a rithist.

0:43:010:43:04

Teoclaid?!

0:43:140:43:15

O Cheit, chan eil mi smaointinn gum bu choir dhut a thoirt

0:43:180:43:22

dhan bhru-dhearg bheag.

0:43:220:43:24

Tha fhios aig Mamaidh

0:43:260:43:28

de am biadh a chordas ris a' bhrudhearg!

0:43:280:43:31

Criomagan arain!

0:43:350:43:37

Tha sin nas fhearr!

0:43:370:43:39

Gu cinnteach thig am Bru-dhearg beag is ithidh e iadsan.

0:43:390:43:44

Siuthad - tha gu leor bidhe ann dhut a-nis.

0:43:440:43:48

# Robin Bru-dhearg air an starsaich

0:43:480:43:54

# Tha 'n samhradh seachad 's i fuar a-muigh

0:43:540:43:58

# 'S an cluinn thu a ghuth beag ag radhtainn

0:43:580:44:03

# Tha i fuar, 's tha sneachd air faire

0:44:030:44:10

# Hi-ho-ro-hi! Ho-ro hi Ho-ro 's na hi-ho-ro

0:44:100:44:13

# Hi-ho-ro-hi! Ho-ro hi Ho-ro 's na hi-ho-ro

0:44:130:44:16

# Hi-ho-ro-hi! Ho-ro hi Ho-ro 's na hi-ho-ro

0:44:160:44:19

# Robin Bru-dhearg anns a' gharradh

0:44:200:44:25

# Ag ithe chriomagan gu sabhailte

0:44:250:44:31

# 'S an cluinn thu a ghuth beag ag radhtainn

0:44:310:44:36

# Tha i fuar, 's tha sneachd air faire

0:44:360:44:41

# Hi-ho-ro-hi! Ho-ro hi Ho-ro 's na hi-ho-ro

0:44:410:44:45

# Hi-ho-ro-hi! Ho-ro hi Ho-ro 's na hi-ho-ro

0:44:450:44:48

# Hi-ho-ro-hi! Ho-ro hi Ho-ro 's na hi-ho-ro! #

0:44:480:44:53

Seall - tha an sneachd ann!

0:44:560:44:58

Ach nach math gu bheil gu leor a-nis aig a' bhru-dhearg ri ithe!

0:44:580:45:02

Tioraidh a Srath Sona!

0:45:090:45:13

Download Subtitles

SRT

ASS