An Robh thu Riamh a' Seòladh/Have You Ever Been Sailing? Srath Sona/Happy Valley


An Robh thu Riamh a' Seòladh/Have You Ever Been Sailing?

Similar Content

Browse content similar to An Robh thu Riamh a' Seòladh/Have You Ever Been Sailing?. Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

.

0:31:500:31:57

'S e latha breagha samhraidh a th'ann ann an Srath Sona.

0:32:060:32:10

Tha i uamhasach trang aig a' chaladh an-diugh.

0:32:200:32:24

Tha torr bhataichean is shoithichean a' tighinn 's a' falbh.

0:32:240:32:28

'S toigh le Seoc a bhith coimhead air na bataichean -

0:32:320:32:37

soithichean mora agus sgothan bheaga dhathach siuil.

0:32:370:32:41

Thae te gorm ann le siuilean geala...

0:32:470:32:50

..agus te dhearg le siuilean buidhe

0:32:520:32:55

agus te uaine le brataichean ioma-dhathte.

0:32:550:32:58

Seall. Sin bata uamhasach mor - saoil cait a bheil e dol?

0:33:000:33:06

'S docha gu duthaich fada fad air falbh.

0:33:080:33:11

Aiteigin mar Ameireagaidh! Neo Brasil!

0:33:110:33:15

Ach tha Seoc a' feitheamh ri aon bhata sonraichte tighinn gu caladh.

0:33:220:33:27

Am bat'-iasgaich aig Uncail Iain.

0:33:270:33:30

Tha esan air a bhith ag iasgach a-muigh air chuan.

0:33:300:33:34

Seall! Siud e!

0:33:430:33:44

'S fior thoigh le Seoc e nuair a bhios Uncail Iain a' tilleadh o bhith 'g iasgach ...

0:33:480:33:53

Oir bidh e daonnan a' toirt rudeigin sonraichte air ais airson Seoc.

0:33:540:34:00

Saoil de bhios aige an diugh?

0:34:020:34:05

Tha e falach rudeigin! Saoil de th'ann?

0:34:070:34:11

Ahhhh! Iasg cianail mor!

0:34:130:34:16

Failte dhachaigh, Uncail Iain.

0:34:160:34:20

Mmmm. Bha an t-iasg ud gu math blasta!

0:34:480:34:53

Ach co tha dol a ghlanadh a h-uile soitheach seo?

0:34:550:34:59

Sin sibh pein, Uncail Iain agus Seoc.

0:34:590:35:02

A dh'innse na firinn, 's toigh le Seoc bhith glanadh nan soithichean.

0:35:020:35:06

Bidh e leigeil air gu bheil e dol air sgiorradh mor ann am bata comhla le Uncail Iain.

0:35:060:35:12

Abair sgiorradh math a bh' aig Seoc!

0:36:170:36:19

Agus siud gu leor de nighe shoithichean airson an latha!

0:36:190:36:24

Slan leat a Srath Sona!

0:36:290:36:32

Download Subtitles

SRT

ASS