Taigh Beag Grinn (Cosy Little House) Srath Sona/Happy Valley


Taigh Beag Grinn (Cosy Little House)

Similar Content

Browse content similar to Taigh Beag Grinn (Cosy Little House). Check below for episodes and series from the same categories and more!

Transcript


LineFromTo

.

0:23:500:23:57

Failte gu Srath Sona air madainn bhreagha shamhraidh!

0:24:080:24:12

Tha h-uile duine 's a h-uile rud toilichte an seo an diugh!

0:24:120:24:16

SHEEP BLEATS

0:24:170:24:19

HE YAWNS

0:24:340:24:36

CAT MEOWS

0:24:380:24:40

Saoil de tha Ceit agus Coinneach a' deanamh an diugh?

0:24:410:24:44

A' deisealachadh!

0:24:450:24:47

Feumaidh gu bheil iad a dol air na saor-laithean! Abair toileachas!

0:24:470:24:52

'S docha gu bheil iad a' dol a dh'fhuireach comhla ri Granaidh.

0:24:520:24:55

Tha ise fuireach ri taobh na mara.

0:24:550:24:59

Tha iad uile deiseil!

0:25:050:25:07

Sin iad a' falbh!

0:25:170:25:19

'S e turas alainn a th'ann gu taigh Ghranaidh.

0:25:240:25:27

Tha iad a' dol seachad air grunn rudan inntinneach air an rathad.

0:25:270:25:31

Co tha Coinneach air fhaicinn?

0:25:360:25:38

'S e Uisdean Mac Uisdein an tuathanach a th'ann,

0:25:380:25:41

ag obair gu math trang. Halo!

0:25:410:25:44

Chan eil fada ri dhol a nis.

0:25:450:25:47

Seo sinn!

0:25:550:25:57

Agus seo Granaidh!

0:26:000:26:02

'S fior thoigh le Ceit agus Coinneach dol gu taigh Ghranaidh.

0:26:020:26:06

Tha taigh beag biodach aice, agus bidh i ga chumail gu math sgiobalta.

0:26:160:26:22

A h-uile rud gu math sean an seo.

0:26:220:26:25

Gu h-araidh na dealbhan!

0:26:330:26:35

Ach siuthadaibh - tha an t-am againn dhol dhan traigh.

0:26:380:26:42

Saoil a bheil Ceit agus Coinneach a' togail caistealan-gainmhich?

0:26:540:26:58

Chan eil! Tha iad air taigh beag grinn a dheanamh.

0:27:020:27:05

Direach coltach le taigh Ghranaidh!

0:27:050:27:08

Bu toigh le Ceit fuireach anns an taigh seo!

0:27:080:27:11

# Tha taigh beag grinn agam fhin

0:27:170:27:20

# Taigh beag grinn, taigh beag grinn

0:27:200:27:22

# Tha taigh beag grinn agam fhin

0:27:220:27:26

# Le gaothan beag a' seideadh

0:27:260:27:29

# Hi o ro 's na hi o ro 's na eile

0:27:290:27:33

# Le gaothan beag a' seideadh

0:27:330:27:37

# A-nis fosgail an doras beag

0:27:420:27:45

# An doras b eag, an doras beag,

0:27:450:27:48

# A-nis fosgail an doras beag

0:27:480:27:51

# 's faic na bataichean-seolaidh

0:27:510:27:55

# Hi o ro 's na hi o ro 's na eile

0:27:550:27:59

# 's faic na bataichean-seolaidh

0:27:590:28:02

# San taigh seo tha mi toilichte

0:28:070:28:10

# Toilichte, toilichte.

0:28:100:28:13

# San taigh seo tha mi toilichte

0:28:130:28:16

# Le gaothan beag a' seideadh.

0:28:160:28:20

# Hi o ro 's na hi o ro 's na eile

0:28:200:28:24

# Le gaothan beag a' seideadh. #

0:28:240:28:27

Trobhadaibh, a chlann.

0:28:370:28:39

A h-uile duine air ais gu taigh beag ghrinn sgiobalta Ghranaidh.

0:28:390:28:42

Tha biadh deiseil.

0:28:420:28:43

Faodaidh sibh cluich air an traigh fad an latha maireach!

0:28:480:28:53

Slan leat a Srath Sona!

0:28:530:28:56

Subtitles by Red Bee Media Ltd

0:29:090:29:13

E-mail [email protected]

0:29:130:29:17

Download Subtitles

SRT

ASS